Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա Այս 2 որոշումը Հայաստանի կողմից երկար սպասված էին և կամրապնդեն մեր գործընկերությունը. Բորել ԵԽ պատգամավորը ողջունել է ԵՄ խորհրդի որոշումները՝ կապված Հայաստանի հետ Նախկին ընկերոջն է դանակահարել. Բացառիկ մանրամասներ Ռանչպարում 17-ամյա աղջկա կողմից իրականացված դանակահարության գործով Արտառոց դեպք․ քաղաքացին հայտնել է, որ պատրաստվում է ինքնաuպան լինել «Աջարաբեթ»-ով 5 մլն կnրցնելու պատճառով Տարադրամի փոխարժեքները հունիսի 23-ին Ջորջ Սորոսն ու նրա որդին պաշտպանել են դեմոկրատ Հարիսի թեկնածությունը Մարտի 1-ը և հունիսի 12-ը ունեն մեկ ընդհանրություն. երկու դեպքում էլ մեղավորը Փաշինյանն է. Մամիջանյան 2024թ. 1-ին կիսամյակում ՀՀ ներքին պետական պարտքն առաջին անգամ գերազանցել է արտաքին պարտքը Լարված իրավիճակ է Թալին-Երևան ճանապարհին

Ինչու ԱԽՔ Արմենը չստորագրեց ուկրաինական հռչակագիրը

Վերլուծություն

Այն, որ ներ­կա գլո­բալ եւ միան­գա­մայն սուր զար­գա­ցում­ներն (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=286281&l=am) ա­մե­նաու­ղիղ ձե­ւով ազ­դում են նաեւ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա, դա էլ պետք չէ աչ­քա­թող ա­նել: Պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, ԱԽՔ Ար­մե­նը գնում-հաս­նում է ուկ­րաի­նա­կան գա­գա­թա­ժո­ղո­վին եւ չի ստո­րագ­րում եզ­րա­փա­կիչ փաս­տա­թուղ­թը, ինչ­քան էլ որ այն ի­րե­նից մեծ ար­ժեք չէր ներ­կա­յաց­նում: ՀԱՊԿ-ից «դուրս ե­կող» Նի­կո՞լն էր պա­հան­ջել՝ ոչ մի թուղթ չստո­րագ­րես. հ­նա­րա­վոր է: Բայց չէ՞ որ այդ դեպ­քում Ար­մե­նը կա­րող էր զան­գել Ռի­չարդ Մու­րի քար­տու­ղա­րու­հուն, նա էլ՝ Նի­կո­լին, եւ հար­ցը կլուծ­վեր: Ի՞նչ է, Մուրն այն­քան է խառն­ված բրի­տա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րով, որ ԱԽՔ Ար­մե­նին մո­ռա­ցե՞լ է: Կամ մի­գու­ցե Ա­րեւ­մուտ­քում կար­ծում են, թե Նի­կոլն ար­դեն իր վրա շատ բեռ է վերց­րել՝ ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու եւ Լու­կա­շեն­կո­յի հետ խռո­վե­լու մա­սով, եւ ո­րո­շե­ցին ա­վե­լորդ «բեռ չբար­ձել». չ­նա­յած, սա քիչ հա­վա­նա­կան է, Ա­րեւ­մուտ­քի ին­չի՞ն է պետք Նի­կո­լին խղճա­լը: Կամ մի­գու­ցե Նի­կո­լը տե­սավ, որ Ա­լիեւն առ­հա­սա­րակ հրա­ժար­վեց այդ գա­գա­թա­ժո­ղո­վից՝ ռուս­նե­րի հետ հա­րա­բե­րութ­յու­ննե­րը պա­հե­լով, եւ կռա­հե՞ց, որ Հա­յաս­տա­նի ստո­րագ­րութ­յու­նը այդ փաս­տաթղ­թի տակ հաս­տատ հե­տե­ւանք­ներ կու­նե­նա. սա ար­դեն հնա­րա­վոր է:

Ա­մեն դեպ­քում, ի­րո­ղութ­յունն այն է, որ Նի­կո­լը, դա­տե­լով նրա հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րից, վերջ­նա­կա­նա­պես է հույ­սը կտրել, որ կա­րող է ա­րեւմտ­յան մո­դե­լով խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր ստո­րագր­վի: Ա­լիե­ւը շա­րու­նա­կում է հա­մա­ռել կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի վե­րա­գոր­ծար­կու­մը նո­յեմ­բե­րի 9-ի ե­ռա­կողմ հա­մա­ձայ­նագ­րի հետ կա­պե­լու տար­բե­րա­կի վրա, իսկ Ա­րեւ­մուտ­քին, ու­նե­նա­լով նման քաո­սա­յին վի­ճակ, Հեյ­դա­րո­վի­չին ճնշե­լու ա­վե­լի ու ա­վե­լի քիչ հնա­րա­վո­րութ­յուն­ներ են մնում: Սա, քա­նիցս ենք ա­սել, Նի­կո­լի հա­մար խո­րը փա­կու­ղի է՝ առ­հա­սա­րակ չու­նե­նալ պայ­մա­նա­գիր, եւ ա­մեն հեր­թա­կան հո­ղատ­վութ­յու­նից հե­տո հայտն­վել ցնցում­նե­րի մեջ, կամ վե­րա­դառ­նալ նո­յեմ­բե­րի 9-ի սցե­նա­րին: Իսկ այս տար­բե­րա­կի դեպ­քում, ա­ռա­վել եւս՝ ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յամբ վեր­ջին հիս­տե­րիա­նե­րից հե­տո, նաեւ ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­ձեւ ստո­րագ­րելն ան­գամ Նի­կո­լի հա­մար «ծայ­րա­հեղ դո­զա» կա­րող էր դառ­նալ, ան­կախ այն բա­նից՝ ԱԽՔ Ար­մե­նը Մու­րի քար­տու­ղա­րու­հուն զան­գե՞լ է, թե՝ ոչ:

Ա­ռա­վել եւս, որ մեծ հարց է, թե ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կում Վա­շինգ­տո­նը հա­յաս­տան­յան ուղ­ղութ­յամբ զբաղ­վե­լու ժա­մա­նակ եւ ցան­կութ­յուն կգտնի՞, որ պետք ե­ղած պա­հին Նի­կո­լին օգ­նութ­յան հաս­նեն: Բանն այն է, որ ԱՄՆ-ի փոր­ձա­գի­տա­կան հան­րութ­յունն այս օ­րե­րին միան­գա­մայն ակ­տի­վո­րեն է խո­սում, որ կա­րող է Թուր­քիա­յին ձեռ­քից բաց թող­նել, եւ այդ դեպ­քում Հա­յաս­տա­նից ան­գամ կո­պե­կի օ­գուտ չ են ու­նե­նա: Օ­րի­նակ, ԱՄՆ ռազ­մա­կան հե­տա­խու­զութ­յան նախ­կին աշ­խա­տա­կից Ս­քոթ Ռի­տե­րի գնա­հատ­մամբ. «Էր­դո­ղա­նը հաս­կա­նում է, որ BRICS-ն­ ա­պա­գան է։ Այս դա­շին­քը ներ­կա­յումս գտնվում է իր աշ­խա­տան­քա­յին կա­ռույ­ցի հիմ­նա­րար կա­ռուց­ման փու­լում, եւ Թուր­քիան կշա­հի այս գոր­ծըն­թա­ցին հնա­րա­վո­րինս շուտ մաս դառ­նա­լուց: Կար­ծում եմ, որ հենց Թուր­քիան միա­նա BRICS-ին, եւ ս­տեղծ­վի Պու­տի­նի ան­կախ եվ­րա­սիա­կան անվ­տան­գութ­յան հա­մա­կար­գը, թուր­քերն ան­մի­ջա­պես դուրս կգան ՆԱՏՕ-ից եւ կգ­նան այլ ուղ­ղութ­յամբ»:

­Մեկ այլ դրվագ. ե­րեկ Թուր­քիա­յի եւ Սի­րիա­յի ռազ­մա­կան պատ­վի­րա­կութ­յուն­նե­րը Ռու­սաս­տա­նի միջ­նոր­դութ­յամբ բա­նակ­ցութ­յուն­ներ են վա­րել սի­րիա­կան «Խ­մեյ­միմ» ա­վիա­բա­զա­յում: Տե­ւա­կան ժա­մա­նակ կանգ ա­ռած թուրք-սի­րիա­կան բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը վերսկ­սվե­ցին Մոսկ­վա­յում Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նի եւ Հա­քան Ֆի­դա­նի հան­դիպ­ման հենց հա­ջորդ օ­րը։ Ա­վե­լի վաղ ե­ղավ նաեւ Թուր­քիա­յի պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րար Յա­շար Գ­յու­լե­րի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, ով խոս­տո­վա­նել է, որ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը կա­րող են դի­տար­կել Սի­րիա­յից զոր­քե­րը դուրս բե­րե­լու հնա­րա­վո­րութ­յու­նը: Այս ա­մե­նը, ի­հար­կե, միան­գա­մայն թա­փան­ցիկ ակ­նարկ է, որ ռուս-թուր­քա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք ար­գե­լակ­վել էին Սի­րիա­յի հետ կապ­ված, սկսել են մեռ­յալ կե­տից շարժ­վել, եւ բա­վա­կա­նին լուրջ լու­ծում­ներ են սպաս­վում գա­լիք ա­միս ծրագր­ված Պու­տին-Էր­դո­ղան հան­դի­պու­մից: Իսկ դա իր հեր­թին է խո­սում այն մա­սին, որ Էր­դո­ղա­նը հենց այն­պես չէ, որ հան­կարծ հայ­տա­րա­րեց BRICS-ին միա­նա­լու ցան­կութ­յան մա­սին: Ի­հար­կե, հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ այն բուռն զար­գա­ցում­նե­րը, որ կան ռուս-ի­րա­նա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում:

Այս նոր ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի պա­րա­գա­յում ի՞նչ է մնում Նի­կո­լին, դա ար­դեն ին­քը կի­մա­նա:


Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱյս 2 որոշումը Հայաստանի կողմից երկար սպասված էին և կամրապնդեն մեր գործընկերությունը. ԲորելԵԽ պատգամավորը ողջունել է ԵՄ խորհրդի որոշումները՝ կապված Հայաստանի հետՆախկին ընկերոջն է դանակահարել. Բացառիկ մանրամասներ Ռանչպարում 17-ամյա աղջկա կողմից իրականացված դանակահարության գործովԱրտառոց դեպք․ քաղաքացին հայտնել է, որ պատրաստվում է ինքնաuպան լինել «Աջարաբեթ»-ով 5 մլն կnրցնելու պատճառովՏարադրամի փոխարժեքները հունիսի 23-ինՌՊԼ-ն աշխարհի լավագույն առաջնությունն է. Բայրամյան Ջորջ Սորոսն ու նրա որդին պաշտպանել են դեմոկրատ Հարիսի թեկնածությունըՄարտի 1-ը և հունիսի 12-ը ունեն մեկ ընդհանրություն. երկու դեպքում էլ մեղավորը Փաշինյանն է. Մամիջանյան2024թ. 1-ին կիսամյակում ՀՀ ներքին պետական պարտքն առաջին անգամ գերազանցել է արտաքին պարտքըԼարված իրավիճակ է Թալին-Երևան ճանապարհինԻրանում հայտարարել են միջուկային գործարքը վերսկսելու պատրաստակամության մասինԻ՞նչ հետևանքներ է թողել կապի խափանումը շտապօգնության կանչերի վրա. տնօրենը մանրամասնում է.ArmLur.amՄեդիա արշավ սկսեք Բաքվում կայանալիք COP29-ի դեմ. Օկամպոն դիմել է աշխարհի հայերինՎստահ եմ՝ վերջերս կատարված փոխադարձ պաշտոնական այցերը նոր խթան կհանդիսանան Հայաստան-Եգիպտոս փոխգործակցության խորացման համար․ Փաշինյանը՝ Եգիպտոսի նախագահինԱյսօր, հունիսի 23֊ը, տասներկու սուրբ մարգարեների հիշատակության օրն էԿրակոցներ՝ «Օշականի ձորում»․ Աշտարակի ոստիկանները հայտնաբերել են կասկածյալին․ կա վիրավորՓաշինյանը «հեծանվային դիվանագիտության» միջոցով հանրությանը նախապատրաստում է նոր արհավիրքի. Տիգրան ԱբրահամյանԱղվան Հովսեփյանին ու ընտանիքի անդամներին հրավիրել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն. Hetq.amՈւթ մեքենաների վթարի հետևանքով քաղաքացին կլինիկական մահ էր տարել․ սկզբում արձանագրվել էր նրա մահը, սակայն բժիշկներին հաջողվել է նրան փրկելՀնարավոր է որոշակի գումարային շահույթ․ հուլիսի 23-ի աստղագուշակ Ի՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԿրակոցներ՝ «Օշականի ձորում»․ կա վիրավորՄխիթարյանը գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել (տեսանյութ)Արտակարգ դեպք՝ Սևանում. 3 տարեկան երեխան 3-րդ հարկից ընկել է, մայրն իրեն նետել է հետևից. MediaHubԲագրատ Սրբազանն այսուհետև ամեն հինգշաբթի կայցելի Երևանի տարբեր բակեր«Հրապարակ». Կարեն Սարուխանյանի աստեղային ժամը«Ժողովուրդ». Ալեն Սիմոնյանի հարսի գործով դատավորին ԱԺ նախագահը ծաղիկներ է ուղարկել. դատավորը վրդովված է«Փաստ». Ինչո՞ւ չի գործում ազատ պետհամարանիշների առկայության ստուգման հարթակը«Հրապարակ». Ագրարայինն անմխիթար վիճակում է. ինչպես են 1-2 հոգանոց կուրսերում կազմակերպվելու որակյալ կրթություն«Ժողովուրդ». Ֆուտբոլի եզրափակիչ խաղը դիտած Փաշինյանի այցը Գերմանիա պետբյուջեի հաշվին էրՄшհացու հիվանդություն է բռնկվել. ահազանգ«Փաստ». Ուշագրավ «ինտեգրացիոն» միջոցառում Երևանում. ովքե՞ր կժամանեն ՀայաստանԱՄՆ-ում ակտիվորեն Բայդենի մահվան մասին լուրեր են տարածվում (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Ուկրաինական զորքերը ջախջախվել եւ Գլուբոկոյեից հետ են շպրտվել. Bild5 նշան, nրոնք կօգնեն հաuկանալ, nր գործ ունեք ՉԱՐ ՍՐՏՈՎ մարդու հետ«Հրապարակ». ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետը կազատվի՞ պաշտոնից«Ժողովուրդ». 2050-ին ՀՀ բնակչությունը պիտի հասներ 5մլն-ի. Արցախից բռնի տեղահանվածներով այն ավելացել է 53 000-ով«Փաստ». Ինչո՞ւ է իր բիզնեսը վաճառել Ալեն Սիմոնյանի որդու կնքահայրըԿրեմլում խոսել են, թե ինչ պետք է սպասել ԱՄՆ-իցԵզակի կադրեր Տորեցկի գրոհից. ռուսական զինվորները մտել են ուկրաինական ամրացված տարածքի թիկունք (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Պետական ​​հեղաշրջում». ԱՄՆ-ում խսում են նախագահ Բայդենի տապալման մասինՉախալյանի կալանքը փոխվել է. Հարցազրույց Վահագն Չախալյանի հետՄահացել է Հռիփսիմե Առաքելյանի մայրըԲաքվում COP29 համաժողովի անցկացման նպատակը Ղարաբաղում էթնիկ զտումներն արդարացնելն է. Fridays For Future«Կրասնոդարը» մերժել է ֆրանսիական ակումբի Սպերցյանի համար արված առաջարկըԻրենք դիվանագետներ չեն, Փաշինյանի աթոռապահներն են. Հայկ Մամիջանյանը իշխող կուսակցության մասինՀայ օլիմպիական Վարսենիկ Մանուչարյանի սելֆին Մակրոնի հետ(լուսանկար)Մարդասպանին սպանելով սպանությունների թիվը չի պակասի. Հայտնի փաստաբանը կրիմինալի աճի ու դրա իրավական հետեւանքների մասինԵՄ խորհրդի ընդունած որոշումները համահունչ են ՀՀ քաղաքացիների եվրոպական ձգտումներին. Արարատ Միրզոյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода