Այս 2 որոշումը Հայաստանի կողմից երկար սպասված էին և կամրապնդեն մեր գործընկերությունը. Բորել ԵԽ պատգամավորը ողջունել է ԵՄ խորհրդի որոշումները՝ կապված Հայաստանի հետ Նախկին ընկերոջն է դանակահարել. Բացառիկ մանրամասներ Ռանչպարում 17-ամյա աղջկա կողմից իրականացված դանակահարության գործով Արտառոց դեպք․ քաղաքացին հայտնել է, որ պատրաստվում է ինքնաuպան լինել «Աջարաբեթ»-ով 5 մլն կnրցնելու պատճառով Տարադրամի փոխարժեքները հունիսի 23-ին Ջորջ Սորոսն ու նրա որդին պաշտպանել են դեմոկրատ Հարիսի թեկնածությունը Մարտի 1-ը և հունիսի 12-ը ունեն մեկ ընդհանրություն. երկու դեպքում էլ մեղավորը Փաշինյանն է. Մամիջանյան 2024թ. 1-ին կիսամյակում ՀՀ ներքին պետական պարտքն առաջին անգամ գերազանցել է արտաքին պարտքը Լարված իրավիճակ է Թալին-Երևան ճանապարհին Իրանում հայտարարել են միջուկային գործարքը վերսկսելու պատրաստակամության մասին

Հայաստանը` անդունդից մեկ պակաս վիճակում

Վերլուծություն

ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու նի­կոլ­յան սպառ­նա­լիք­նե­րի եւ Լու­կա­շեն­կո­յից խռո­վե­լու զա­վեշ­տան­ման պատ­մութ­յուն­նե­րի ֆո­նին Նի­կո­լը մեկ­նեց Ս­յու­նիք: Եվ ա­հա, այս այցն էլ բա­ցա­հայ­տեց, որ հո­ղատ­վութ­յան գոր­ծըն­թա­ցը ակ­տի­վո­րեն շա­րու­նակ­վե­լու է: Ու դա կա­րե­լի է հաս­կա­նալ. ե­թե Նի­կո­լը դիտա­վոր­յալ ոչն­չաց­րել է այն ա­մե­նը, ինչն այս կամ այն չա­փով կոչ­վում էր Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գութ­յուն, բնա­կան է, որ դրա­նից հե­տո պետք է հեր­թա­կան ան­գամ «որ պա­տե­րազմ չլի­նի» բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րով շա­րու­նա­կի եր­կի­րը մաս-մաս Ա­լիե­ւին նվի­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցը:

ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԷԼ ԲԱՆ «ՉՀԱՍԿԱՑԱՆՔ»

Ա­հա այս ի­րա­վի­ճա­կում բախ­վել ենք նաեւ ոչ պա­կաս էա­կան մեկ այլ հար­ցի՝ իսկ ի՞նչ է մտա­ծում ընդ­դի­մութ­յու­նը եւ, ա­ռա­ջին հեր­թին՝ Բագ­րատ սրբա­զա­նի շար­ժու­մը այս ա­մե­նի մա­սին: Եվ ա­ռա­ջին հեր­թին՝ ի՞նչ տես­լա­կան են ա­ռա­ջար­կում, ինչ­պե՞ս պետք բարձ­րաց­նել Հա­յաս­տանի անվ­տան­գութ­յան մա­կար­դա­կը, որ ա­մեն ան­գամ Ա­լիե­ւի սպառ­նա­լիք­նե­րը մա­տի փա­թա­թան սար­քե­լով, եր­կի­րը չնվի­րեն նրան: Եվ, հաս­կա­նա­լի է, այս­տեղ ա­ռաջ­նա­յի­նը ՌԴ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի թե­ման է: Այ­սինքն, ի՞նչ է մտա­ծում Սր­բա­զա­նը, ռու­սա­կան հա­մա­կար­գը պե՞տք է կրկին դարձ­նել Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գութ­յան հիմք, թե՞ նի­կոլ­յան թի­մի օ­րի­նա­կով, պետք է մտա­ծել «անգ­լիա­կան նա­վե­րի» մա­սին: Սա­կայն այս մա­սին այդ­պես էլ շարժ­ման ա­ռաջ­նոր­դի հստակ պա­տաս­խա­նը չկա ու չկա: Ո­րոշ ակ­նարկ­ներ ե­ղել են, օ­րի­նակ վեր­ջերս, օ­տա­րերկր­յա լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի հետ հան­դիպ­մա­նը Սր­բա­զանն ա­սաց, թե՝ ռուս-հայ­կա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը խո­րը եւ ծա­վա­լուն երկ­խո­սութ­յան, փո­խըմբռն­ման եւ կա­ռու­ցո­ղա­կան ի­մաս­տով նոր­մա­լաց­ման կա­րիք ու­նեն: «Հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք հիմն­ված են ի­րա­վա­կան դաշ­տի վրա, այ­սօր ա­վե­լի լավ վի­ճա­կում չեն, ե­թե չա­սենք՝ ամ­բող­ջութ­յամբ խզված են։ Ուս­տի, մեր ծրագ­րով, չնա­յած Ռու­սաս­տա­նի հետ առ­կա բո­լոր խնդիր­նե­րին, անհ­րա­ժեշտ է հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը հասց­նել առ­կա պայ­մա­նագ­րա­յին-ի­րա­վա­կան մա­կար­դա­կի եւ դ­րանք ու­ղար­կել բնա­կան ուղ­ղութ­յամբ»: Ինչ վե­րա­բե­րում է ՀԱՊԿ-ից Հա­յաս­տա­նի դուրս գա­լու նի­կոլ­յան քա­ղա­քա­կա­նութ­յա­նը, ա­պա Սր­բա­զա­նի կար­ծի­քով. «Այդ բո­լոր պայ­ման­նե­րը, ո­րոնք սահ­ման­վում են պայ­մա­նագ­րա­յին ի­րա­վա­կան դաշ­տով, պետք է շո­շափ­վեն, եւ ձեր հնչեց­րած թե­ման նե­րառ­ված է այս շար­քում։ Դ­րանք խո­րը եւ բազ­մա­շերտ վեր­լու­ծութ­յան կա­րիք ու­նեն, եւ­ այս ա­մե­նը պետք է տե­ղի ու­նե­նա կա­ռու­ցո­ղա­կան մա­կար­դա­կով»:

Այ­սինքն, հստակ գնա­հա­տում, թե Հա­յաս­տա­նը պե՞տք է մնա ՀԱՊԿ-ում, պար­զա­պես չկա կամ չի ներ­կա­յաց­վում. պետք է նախ «բազ­մա­շերտ վեր­լու­ծութ­յուն»: Գու­մա­րած, ե­թե խո­սում ենք ՌԴ-ի հետ ըն­դա­մե­նը «պայ­մա­նագ­րա­յին ի­րա­վա­կան» հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րով ա­ռաջ գնա­լու մա­սին, ա­պա չմո­ռա­նանք, որ դա երկ­սայր սուր է ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում: Օ­րի­նակ, երբ Հա­յաս­տա­նը խո­սում է «չոր» «պայ­մա­նագ­րա­յին ի­րա­վա­կան» հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի մա­սին, ա­պա, ին­չի փորձն ար­դեն ու­նե­ցել ենք, նույն բա­ռա­պա­շա­րով կա­րող է խո­սել նաեւ Մոսկ­վան: Այդ թվում, Հա­յաս­տա­նի հետ առ­կա «պայ­մա­նագ­րա­յին ի­րա­վա­կան» հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը Մոսկ­վա­յին ո­րե­ւէ կերպ չեն ար­գե­լա­կել եւ հի­մա էլ չեն ար­գե­լա­կում, որ, օ­րի­նակ, զենք վա­ճա­ռի Ադր­բե­ջա­նին: Հի­մա բո­ղո­քում են, թե Լու­կա­շեն­կոն զենք է վա­ճա­ռել, այդ «հիմ­քով» Նի­կո­լը խռո­վում է նրա­նից: Ու հարց՝ Հա­յաս­տա­նի հետ այդ ո՞ր «չոր» «պայ­մա­նագ­րա­յին ի­րա­վա­կան» հարա­բե­րութ­յուն­նե­րը կա­րող էին ար­գե­լա­կել՝ Բաք­վին զենք տալ. ոչ մի: Իսկ կա­րո՞ղ ենք ստեղ­ծել մի այն­պի­սի «չոր» «պայ­մա­նագ­րա­յին ի­րա­վա­կան» բա­զա, որ­տեղ այս բո­լոր նյո­ւանս­նե­րը կպահ­պան­վեն. Սր­բա­զա­նի պա­տաս­խա­նը նման հե­ռան­կա­րի մա­սին ա­մե­նե­ւին էլ չի խո­սում:

Իսկ ա­հա «Տա­վու­շը հա­նուն Հայ­րե­նի­քի» շարժ­մանն ա­ջակ­ցող Դի­վա­նա­գետ­նե­րի հա­մա­հայ­կա­կան խորհր­դի ան­դամ (ո­րը մշա­կել եւ հան­րութ­յանն է ներ­կա­յաց­րել շարժ­ման ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան տես­լա­կա­նի մա­սին զե­կույց), ար­տա­կարգ եւ լիա­զոր դես­պան, ԱԳՆ նախ­կին գլխա­վոր քար­տու­ղար Վա­հագն Մե­լիք­յա­նն էլ ա­վե­լի սրեց ա­պա­գա­յի հետ կապ­ված մտա­հո­գութ­յուն­նե­րը: Այս­պես, հե­ղի­նա­կա­վոր դի­վա­նա­գետն «Ի­րա­վուն­քին» տված հար­ցազ­րույ­ցում նախ այս միտքն ընդգ­ծեց. «Ե­թե նկա­տել եք, նախ շարժ­ման եւ ընդ­հան­րա­պես՝ Սրբա­զա­նի ե­լույթ­նե­րի մեջ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան անդ­րա­դարձ­ներն այդ­քան շատ չեն: Այս շար­ժումն ա­վե­լի ներ­հա­յաս­տան­յան է եւ հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան»: Ա­կա­մա հի­շում ես Նի­կո­լին՝ իշ­խա­նութ­յան գա­լու ժա­մա­նակ. նա էլ էր պնդում՝ ի՞նչ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն, ի՞նչ ՌԴ կամ ԱՄՆ, մենք ըն­դա­մե­նը ազ­գա­յին պայ­քար ենք մղում՝ ընդ­դեմ «հան­ցա­վոր իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի», աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ոչ մի բան չի փոխ­վե­լու: Հե­տո՞ ինչ ե­ղավ:

­Պա­րոն Մե­լիք­յա­նի հա­ջորդ միտքն է, որ պետք է շա­րու­նա­կել «եւ-եւ»-ի հայտ­նի կուր­սը՝ բո­լո­րի հետ լավ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հույ­սով. «Այս շար­ժու­մը վեկ­տոր չու­նի»: Միայն թե, ե­թե ժա­մա­նա­կին դա աշ­խա­տում էր, հե­տո սկսեց ա­վե­լի վատ աշ­խա­տել, ներ­կա աշ­խար­հում, երբ գե­րու­ժերն են հա­մա­տա­րած պա­հանջ դնում՝ կա´մ­ ինձ հետ ես, կա´մ`­ ինձ դեմ, ընդ ո­րում, դա հա­մե­մե­լով բազ­մա­կող­մա­նի եւ միան­գա­մայն ռեալ ճնշում­նե­րով, ա­պա նման քա­ղա­քա­կան կուր­սն ըն­դա­մե­նը կա­րող է տա­նել երկ­կողմ ճնշում­նե­րի օբ­յեկտ դառ­նա­լու: Ու այս­տեղ է­լի կա­րող ենք Նի­կո­լի օ­րի­նա­կը բե­րել՝ գնում է Մոսկ­վա, ռուս­նե­րի ըն­կերն է, գնում է Ա­րեւ­մուտք` նրանց ըն­կե­րը: Արդ­յուն­քում, հայտն­վել է «մուր­ճի եւ զնդա­նի ա­րան­քում» վի­ճա­կի: Մեկ այլ օ­րի­նակ՝ Ա­րեւ­մուտ­քը պա­հան­ջում է լքել ՀԱՊԿ-ը, Ռու­սաս­տա­նը՝ հա­կա­ռա­կը: Ու տես­նես ինչ­պե՞ս են այս ի­րա­վի­ճա­կում «եւ-եւ» խա­ղա­լու, ինչ­քան էլ որ փոր­ձես դրա ա­նու­նը դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա դնել: «Վեկ­տոր չու­նե­ցող ո­րե­ւէ բան պար­զա­պես չի կա­րող լի­նել, քա­նի որ այդ դեպ­քում ան­մի­ջա­պես սկսվե­լու է մե­ծե­րի կռի­վը՝ յու­րա­քանչ­յուրն իր վեկ­տո­րը հա­ղոր­դե­լու հա­մար:

ԵՎՍ ՄԵԿ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՄՈՍԿՎԱՅԻՑ

Այս­պի­սով, ի՞նչ է ա­ռա­ջար­կում ընդ­դի­մութ­յու­նը. մեղմ ա­սած, ա­նո­րոշ է: Ու քա­նի դեռ «բազ­մա­շերտ վեր­լու­ծում» են, Տա­վու­շի հո­ղերն էլ տվե­ցին, հի­մա էլ անց­նում են մյուս­նե­րին:

Ա­պա, ո՞ւր է տա­նում մեր եր­կի­րը նի­կոլ­յան խուն­տան, պարզ է: Ընդ ո­րում, հի­մա էլ նոր բան են մո­գո­նել. Զա­վե­նի­չին հանձ­նա­րար­ված է «պտտեց­նել» ԵՄ մտնե­լու մա­սին հան­րաք­վե ա­նե­լու գա­ղա­փա­րը, որն օ­րերս հիաց­մուն­քով ող­ջու­նեց Ա­լե­նը: Ի­մաս­տը հաս­կա­նա­լի է, նույն սո­րո­սա­ծի­նա­կան խա­ղը, ինչ­պես ե­ղավ Ուկ­րաի­նա­յում, Վ­րաս­տա­նում: Այն է՝ ԵՄ-ի ուղ­ղութ­յա­նը «օ­րեն­քի» տեսք տալ, ո­րի վրա հիմն­վե­լով՝ կար­գե­լա­փա­կեն ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յու­նը: Ի­հար­կե, հե­տո ԵՄ ան­դամ չես դառ­նա, ին­չը վեր­ջա­պես հաս­կա­ցավ Վ­րաս­տա­նը՝ սկսե­լով մտա­ծել կուր­սի փո­փո­խութ­յան մա­սին: Միայն թե Հա­յաս­տա­նի պա­րա­գա­յում, ըստ մեր տվյալ­նե­րի, այս հար­ցում իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը լուրջ խնդիր ու­նեն. բա որ հան­րաք­վեն տա­պալ­վի՞: Ա­վե­լին, ըստ աղբ­յու­րի, վստահ են, որ կտա­պալ­վի այս եւ ցան­կա­ցած այլ հան­րաք­վե, ո­րը կձեռ­նար­կի Նի­կո­լը, ինչ­քան էլ որ վար­չա­կան ռե­սուր­սի դի­մեն:

Ու մինչ Հա­յաս­տանն այս «տա­րօ­րի­նակ» խա­ղե­րի ջրապ­տույ­տում է, եւս մեկ նա­խազ­գու­շա­ցում ե­կավ Մոսկ­վա­յից` թե­րեւս ի պա­տաս­խան ՀԱՊԿ-ի հետ կապ­ված նի­կոլ­յան վեր­ջին ճա­ռի:

ՌԴ փո­խարտ­գործ­նա­խա­րար Մի­խա­յիլ Գա­լու­զինն ըն­դա­մե­նը ֆիք­սեց, թե եր­կիրն ինչի է բախ­վե­լու: «Անվ­տան­գութ­յան ո­լոր­տում Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յան հե­տա­գա քայ­քա­յու­մը եւ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի «թղթե հո­վա­նո­ցի» տակ արեւմտ­յան օ­րի­նա­չա­փութ­յուն­նե­րի ան­ցու­մը պար­զա­պես անհ­նա­րին կդարձ­նի Ռու­սաս­տա­նի հետ եւ ՀԱՊԿ-ի շրջա­նակ­նե­րում միաս­նա­կան պաշտ­պա­նա­կան տա­րած­քի պահ­պա­նու­մը»: Ընդգ­ծենք, ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի, այլ նաեւ՝ Ռու­սաս­տա­նի: Այլ կերպ ա­սած, Հա­յաս­տա­նը ստիպ­ված կլի­նի բա­ցա­ռա­պես ինք­նու­րույն իր գլխի ճա­րը տես­նել: Եվ սա Մոսկ­վայ­ի կող­մից հա­զիվ թե բլեֆ լի­նի: Այն ի­մաս­տով, որ ժա­մա­նա­կա­կից տեխ­նո­լո­գիա­կան մա­կար­դա­կի պայ­ման­նե­րում ՌԴ-ի հա­մար հա­յաս­տան­յան ռազ­մա­բա­զան, թեեւ ո­րո­շա­կի նշա­նա­կութ­յուն ու­նի, սա­կայն ա­մե­նե­ւին էլ ոչ ստրա­տե­գիա­կան ի­մաս­տով: Ա­ռա­վել եւս, աբ­խա­զա­կան, սի­րիա­կան շատ լուրջ ռազ­մա­բա­զա­նե­րի եւ կասպ­յան ու­ժե­րի առ­կա­յութ­յան պա­րա­գա­յում, գու­մա­րած՝ Ի­րա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի շա­րու­նա­կա­կան կտրուկ ա­ճը, այդ թվում՝ ռազ­մա­կան եւ ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան ուղ­ղութ­յու­նն­րով:

­Վեր­ջա­պես այն, որ ՀԱՊԿ-ից Հա­յաս­տա­նի դուրս գա­լու հենց հա­ջորդ օրն Ադր­բե­ջանն ան­դա­մակ­ցութ­յան հայտ կներ­կա­յաց­նի, վստահ են ա­մե­նա­լուրջ փոր­ձա­գետ­ներն ան­գամ:

­Գա­լու­զի­նը փոր­ձում է նաեւ բա­ցատ­րել՝ Եր­եւա­նի լիար­ժեք մաս­նակ­ցութ­յու­նը ՀԱՊԿ-ի աշ­խա­տանք­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խա­նում է հայ ժո­ղովր­դի ձգտում­նե­րին եւ ծա­ռա­յում է Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում խա­ղա­ղութ­յան եւ կա­յու­նութ­յան պահ­պան­ման գոր­ծին։ Նաեւ. «Ինչ էլ խոս­տա­նան արեւմտ­յան­նե­րը, ո­րոնք դրդե­ցին Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին «սա­ռեց­նել» մաս­նակ­ցութ­յու­նը Կազ­մա­կեր­պութ­յա­նը, ՀԱՊԿ-ին որ­պես Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գութ­յան ա­պա­հով­ման մե­խա­նիզմ այ­սօր արդ­յու­նա­վետ այ­լընտ­րանք­ներ չկան»: Բայց սա ար­դեն սխալ մո­տե­ցում է. ե­թե Գա­լու­զի­նը կար­ծում է, որ նի­կոլ­յան իշ­խա­նութ­յուն­ներն այդ­քան բանն ի­րոք չեն հաս­կա­նում եւ պետք է նո­րից ու նո­րից բա­ցատ­րել, սխալ­վում է: Ա­մեն ինչ շատ լավ հաս­կա­նում են, նաեւ, որ Ա­րեւ­մուտ­քում ի­րենց սպա­սող չկա. Բր­յու­սե­լի հայտ­նի գա­գա­թա­ժո­ղո­վը դրա լա­վա­գույն ա­պա­ցույց­նե­րից մեկն էր: Ա­վե­լին, Նի­կո­լը նաեւ դա խոս­տո­վա­նեց, թե դեռ 2018թ.-ին էր հաս­կա­նում, թե ին­չի հա­մար է իշ­խա­նութ­յան գա­լիս: Ինչ կա­րո­ղա­ցել՝ վերց­րել են, պատ­րաստ են «հայ դե՝ Փա­րի­զին»: Ի­րեն­ցից հե­տո, թե­կու­զեւ Հա­յաս­տա­նը ջրի տակ անց­նի:

Իսկ Հա­յաս­տա­նին եւ հայ ժո­ղովր­դին փրկել, ի­րոք պետք է. ան­դուն­դի ա­մե­նաեզ­րին ենք:


Այս 2 որոշումը Հայաստանի կողմից երկար սպասված էին և կամրապնդեն մեր գործընկերությունը. ԲորելԵԽ պատգամավորը ողջունել է ԵՄ խորհրդի որոշումները՝ կապված Հայաստանի հետՆախկին ընկերոջն է դանակահարել. Բացառիկ մանրամասներ Ռանչպարում 17-ամյա աղջկա կողմից իրականացված դանակահարության գործովԱրտառոց դեպք․ քաղաքացին հայտնել է, որ պատրաստվում է ինքնաuպան լինել «Աջարաբեթ»-ով 5 մլն կnրցնելու պատճառովՏարադրամի փոխարժեքները հունիսի 23-ինՌՊԼ-ն աշխարհի լավագույն առաջնությունն է. Բայրամյան Ջորջ Սորոսն ու նրա որդին պաշտպանել են դեմոկրատ Հարիսի թեկնածությունըՄարտի 1-ը և հունիսի 12-ը ունեն մեկ ընդհանրություն. երկու դեպքում էլ մեղավորը Փաշինյանն է. Մամիջանյան2024թ. 1-ին կիսամյակում ՀՀ ներքին պետական պարտքն առաջին անգամ գերազանցել է արտաքին պարտքըԼարված իրավիճակ է Թալին-Երևան ճանապարհինԻրանում հայտարարել են միջուկային գործարքը վերսկսելու պատրաստակամության մասինԻ՞նչ հետևանքներ է թողել կապի խափանումը շտապօգնության կանչերի վրա. տնօրենը մանրամասնում է.ArmLur.amՄեդիա արշավ սկսեք Բաքվում կայանալիք COP29-ի դեմ. Օկամպոն դիմել է աշխարհի հայերինՎստահ եմ՝ վերջերս կատարված փոխադարձ պաշտոնական այցերը նոր խթան կհանդիսանան Հայաստան-Եգիպտոս փոխգործակցության խորացման համար․ Փաշինյանը՝ Եգիպտոսի նախագահինԱյսօր, հունիսի 23֊ը, տասներկու սուրբ մարգարեների հիշատակության օրն էԿրակոցներ՝ «Օշականի ձորում»․ Աշտարակի ոստիկանները հայտնաբերել են կասկածյալին․ կա վիրավորՓաշինյանը «հեծանվային դիվանագիտության» միջոցով հանրությանը նախապատրաստում է նոր արհավիրքի. Տիգրան ԱբրահամյանԱղվան Հովսեփյանին ու ընտանիքի անդամներին հրավիրել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն. Hetq.amՈւթ մեքենաների վթարի հետևանքով քաղաքացին կլինիկական մահ էր տարել․ սկզբում արձանագրվել էր նրա մահը, սակայն բժիշկներին հաջողվել է նրան փրկելՀնարավոր է որոշակի գումարային շահույթ․ հուլիսի 23-ի աստղագուշակ Ի՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԿրակոցներ՝ «Օշականի ձորում»․ կա վիրավորՄխիթարյանը գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել (տեսանյութ)Արտակարգ դեպք՝ Սևանում. 3 տարեկան երեխան 3-րդ հարկից ընկել է, մայրն իրեն նետել է հետևից. MediaHubԲագրատ Սրբազանն այսուհետև ամեն հինգշաբթի կայցելի Երևանի տարբեր բակեր«Հրապարակ». Կարեն Սարուխանյանի աստեղային ժամը«Ժողովուրդ». Ալեն Սիմոնյանի հարսի գործով դատավորին ԱԺ նախագահը ծաղիկներ է ուղարկել. դատավորը վրդովված է«Փաստ». Ինչո՞ւ չի գործում ազատ պետհամարանիշների առկայության ստուգման հարթակը«Հրապարակ». Ագրարայինն անմխիթար վիճակում է. ինչպես են 1-2 հոգանոց կուրսերում կազմակերպվելու որակյալ կրթություն«Ժողովուրդ». Ֆուտբոլի եզրափակիչ խաղը դիտած Փաշինյանի այցը Գերմանիա պետբյուջեի հաշվին էրՄшհացու հիվանդություն է բռնկվել. ահազանգ«Փաստ». Ուշագրավ «ինտեգրացիոն» միջոցառում Երևանում. ովքե՞ր կժամանեն ՀայաստանԱՄՆ-ում ակտիվորեն Բայդենի մահվան մասին լուրեր են տարածվում (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Ուկրաինական զորքերը ջախջախվել եւ Գլուբոկոյեից հետ են շպրտվել. Bild5 նշան, nրոնք կօգնեն հաuկանալ, nր գործ ունեք ՉԱՐ ՍՐՏՈՎ մարդու հետ«Հրապարակ». ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետը կազատվի՞ պաշտոնից«Ժողովուրդ». 2050-ին ՀՀ բնակչությունը պիտի հասներ 5մլն-ի. Արցախից բռնի տեղահանվածներով այն ավելացել է 53 000-ով«Փաստ». Ինչո՞ւ է իր բիզնեսը վաճառել Ալեն Սիմոնյանի որդու կնքահայրըԿրեմլում խոսել են, թե ինչ պետք է սպասել ԱՄՆ-իցԵզակի կադրեր Տորեցկի գրոհից. ռուսական զինվորները մտել են ուկրաինական ամրացված տարածքի թիկունք (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Պետական ​​հեղաշրջում». ԱՄՆ-ում խսում են նախագահ Բայդենի տապալման մասինՉախալյանի կալանքը փոխվել է. Հարցազրույց Վահագն Չախալյանի հետՄահացել է Հռիփսիմե Առաքելյանի մայրըԲաքվում COP29 համաժողովի անցկացման նպատակը Ղարաբաղում էթնիկ զտումներն արդարացնելն է. Fridays For Future«Կրասնոդարը» մերժել է ֆրանսիական ակումբի Սպերցյանի համար արված առաջարկըԻրենք դիվանագետներ չեն, Փաշինյանի աթոռապահներն են. Հայկ Մամիջանյանը իշխող կուսակցության մասինՀայ օլիմպիական Վարսենիկ Մանուչարյանի սելֆին Մակրոնի հետ(լուսանկար)Մարդասպանին սպանելով սպանությունների թիվը չի պակասի. Հայտնի փաստաբանը կրիմինալի աճի ու դրա իրավական հետեւանքների մասինԵՄ խորհրդի ընդունած որոշումները համահունչ են ՀՀ քաղաքացիների եվրոպական ձգտումներին. Արարատ ՄիրզոյանՇՏԱՊ. Հաղթանակ կամրջից երիտասարդ աղջիկ եւ տղա են նետվել

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода