Եւ դեռ հարց է՝ հաջորդ իմ դատավարությունը կլինի հայկական դատարանու՞մ, թե՞ Բաքվի․ Վարդանյան Փաշինյանը գնում է դեպի անցյալ, և դա կարող է շատ թանկ նստել հայկական պետականության վրա Հայե՛ր, ժամանակն է. ՄՔԴ նախկին դատախազ Օկամպոն «բաց նամակ» է գրել հայերին Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա Այս 2 որոշումը Հայաստանի կողմից երկար սպասված էին և կամրապնդեն մեր գործընկերությունը. Բորել ԵԽ պատգամավորը ողջունել է ԵՄ խորհրդի որոշումները՝ կապված Հայաստանի հետ Նախկին ընկերոջն է դանակահարել. Բացառիկ մանրամասներ Ռանչպարում 17-ամյա աղջկա կողմից իրականացված դանակահարության գործով Արտառոց դեպք․ քաղաքացին հայտնել է, որ պատրաստվում է ինքնաuպան լինել «Աջարաբեթ»-ով 5 մլն կnրցնելու պատճառով Տարադրամի փոխարժեքները հունիսի 23-ին Ջորջ Սորոսն ու նրա որդին պաշտպանել են դեմոկրատ Հարիսի թեկնածությունը

Տեսնես սրանք խաբելուց բացի էլ բան գիտե՞ն

Տնտեսություն

Օ­րերս էկո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րար Գ­եւորգ Պա­պո­յանն ըն­դու­նել էր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում Ուկ­րաի­նա­յի գոր­ծե­րի ժա­մա­նա­կա­վոր հա­վա­տար­մա­տար Վա­լե­րի Լո­բա­չին։ Քն­նարկ­վել են եր­կու երկր­նե­րի միջեւ առեւտ­րատն­տե­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի զար­գաց­մանն ու առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռութ­յան ծա­վալ­նե­րի ա­վե­լաց­մա­նը վե­րա­բե­րող մի շարք հար­ցեր, ա­սում են պաշ­տո­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը:

Եվ ա­հա,­Պա­պո­յա­նը հան­դես ե­կավ հեր­թա­կան աբ­սուրդ հայ­տա­րա­րութ­յամբ, թեեւ դա կա­րե­լի է հա­մա­րել դի­տա­վոր­յալ այ­ցե­լո­ւին թյու­րի­մա­ցութ­յան մեջ գցե­լու փորձ: «Մենք գնում ենք տնտե­սութ­յան դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ման ճա­նա­պար­հով՝ զար­գաց­նե­լով հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը տար­բեր երկր­նե­րի հետ եւ, ի­հար­կե, պահ­պա­նե­լով հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը ա­վան­դա­կան գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ»:

­Թե որն է այս հայ­տա­րա­րութ­յան կեղ­ծի­քը, դեռ կհաս­նենք: Մինչ այդ, նկա­տենք, որ ինչ-որ տեղ Պա­պո­յա­նին մե­ղադ­րել էլ պետք չէ. «խեղճ տղան» որ­տե­ղի՞ց ի­մա­նա, թե ի­րա­կան դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա աս­վա­ծը որն է. վե­րեւ­նե­րում ա­սել են՝ կա­սես դի­վեր­սի­ֆի­կաց­նում ենք, նա էլ կրկնում է՝ չնա­յե­լով, որ դրա­նով այ­լոց է թյու­րի­մա­ցութ­յան մեջ գցում:

­Հի­մա բուն հար­ցը՝ ի­րա­կա­նում հա­յաս­տան­յան տնտե­սութ­յու­նը գո­նե մա­զա­չափ դի­վեր­սի­ֆի­կաց­վել՞ է: Պաշ­տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րութ­յունն այս տար­վա` մաս­նա­վո­րա­պես հուն­վար-ապ­րի­լի հետ կապ­ված վեր­ջին տվյալ­նե­րը ներ­կա­յաց­րել է այլ երկր­նե­րի հետ Հա­յաս­տա­նի փո­խա­դարձ ա­ռեւ­տու­րը, որն էլ դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա աս­վա­ծի կամ դրա բա­ցա­կա­յութ­յան հիմ­նա­կան ցու­ցիչ­նե­րից է:

Այս­պի­սով, այդ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին ա­ռեւ­տուրն ու­նե­ցել է բա­ռա­ցիո­րեն ֆան­տաս­տիկ թռիչք՝ ան­ցած տար­վա 5,8 մի­լիարդ դո­լա­րից հաս­նե­լով 13,7 մի­լիար­դի. ա­ճը 2,4 ան­գամ: Այդ թվում՝ ԱՊՀ երկր­նե­րի հետ ա­ճը՝ 2,9 ան­գամ, ԵԱՏՄ երկր­նե­րի հետ՝ 3,0 ան­գամ, ՌԴ-ի հետ՝ 3,1 ան­գամ: ԵԱՏՄ երկր­նե­րից միակ ան­կու­մը Բելա­ռու­սի հետ է. մոտ 23 տո­կոս: Չ­նա­յած` լավ է, մենք Լու­կա­շեն­կո­յի հետ «մա­տաղ ու­տե­լու» էլ չենք գնա, ուր մնաց՝ հետն ա­ռեւ­տուր ա­նենք: Փո­խա­րե­նը, ԵԱՏՄ մեկ այլ խո­շոր երկ­րի՝ Ղա­զախս­տա­նի հար­ցում ա­մեն բան փայ­լուն է. մոտ 60 տո­կո­սա­նոց աճ. Նի­կո­լը, չմո­ռա­նանք, ի տար­բե­րութ­յուն Լու­կա­շեն­կո­յի, Տո­կաե­ւին շատ է սի­րում: Դա էլ կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, վեր­ջին հաշ­վով Տո­կաե­ւը թյուր­քա­կան ծա­գում ու­նի, ինչ­պե՞ս կա­րող է չսի­րել: Չ­նա­յած, այս ա­մենն էա­կան չէ. ԱՊՀ եւ ԵԱՏՄ երկր­նե­րի հետ ու­նենք այն­պի­սի փոքր ա­ռեւտ­րաշր­ջա­նա­ռութ­յուն (մի քա­նի տասն­յակ մի­լիո­նի կար­գի), որ այն ընդ­հա­նու­րի վրա քիչ է­ֆեկտ է թող­նում: Էլ չա­սած, որ ինչ­քան էլ Լու­կա­շեն­կո­յին Նի­կո­լը չի սի­րում, մեկ է, Բելա­ռու­սի հետ ա­ռեւ­տուրն այս պա­հին էլ ա­վե­լի քան կրկնա­կի բարձ է Ղա­զախս­տա­նի հետ ա­ռեւտ­րից:

Այս թվերն ար­դեն իսկ հու­շում են, որ դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա աս­վա­ծը չու­նենք: Ան­ցած տա­րի Ռու­սաս­տա­նին էր բա­ժին ըն­կել Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին ա­ռեւտ­րի 35,2 տո­կո­սը, այս տա­րի այդ «մո­նո­պո­լիս­տա­կան» դիր­քե­րը մի բան էլ խո­րա­ցել են՝ հաս­նե­լով մոտ 46 տո­կո­սի. սա դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա չէ, այլ՝ ընդգծ­ված ա­ռա­ջա­տար ուղ­ղութ­յան կտրուկ խո­րա­ցում:

Ի­րա­կան դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա կու­նե­նա­յինք, ե­թե զար­գա­նար եվ­րո­պա­կան, ա­մե­րիկ­յան կամ չի­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նը: Մինչ­դեռ ԵՄ-ի հետ ու­նենք մոտ 25 տո­կո­սի կար­գի ան­կում, ԱՄՆ-ի հետ՝ մոտ 40 տո­կոս (ա­հա եւ Ա­լե­նի եվ­րո­պա­կան ե­րա­զան­քը): Միակ լավ բա­նը չի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ է՝ մոտ 61 տո­կոս, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նից ար­տա­հան­ման 4,4 ան­գա­մա­նոց ա­ճով: Բայց սրա հետ հաս­տատ Պա­պո­յա­նը կապ չու­նի. խոս­քը ՌԴ-­Հա­յաս­տան-­Չի­նաս­տան վե­րար­տա­հան­ման օ­ղա­կի մա­սին է:

Ոչ պա­կաս ցնցող աճ կա նաեւ Է­մի­րատնե­րի հետ ա­ռեւտ­րում՝ 7,6 ան­գամ կամ 2,8 մի­լիարդ դո­լա­րի: Նույն բանն է, Հա­յաս­տանն այս­տեղ կապ չու­նի, սա Ռու­սաս­տան-Է­մի­րատ­ներ ա­ռեւտ­րի հարց է, իսկ «մա­քուր» Հա­յաս­տան-Է­մի­րատ­ներ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում մի բան էլ ան­կում կա, եւ ու­նենք չնչին թվեր:

­Կարճ ա­սած, այդ­պես էլ չգտանք ո­րե­ւէ եր­կիր, ո­րի հետ Հա­յաս­տանն ու­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ռեալ աճ, եւ խոս­քը նշա­նա­կա­լից թվե­րի մա­սին է, հենց որն էլ հնա­րա­վոր կլի­ներ դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա հա­մա­րել: Փո­խա­րե­նը, կրկնենք, ու­նենք «մո­նո­պո­լիս­տա­կան» ուղ­ղութ­յամբ «մո­նո­պո­լիա­յի» միան­գա­մայն կտրուկ խո­րա­ցում:

Ու­րեմն, ին­չո՞ւ է Պա­պո­յա­նը Ուկ­րաի­նա­յի ներ­կա­յա­ցուց­չին թյու­րի­մա­ցութ­յան մեջ գցում: Շա՞հ ու­նի. դա էլ հա­զիվ թե. ուկ­րաի­նա­կան գրե­թե մե­ռած տնտե­սութ­յու­նից ո­րե­ւէ լուրջ մարդ ակն­կա­լիք ու­նե­նալ չի կա­րող: Թե՞ մեր չի­նով­նի­կութ­յու­նը նման բա­ներ է ա­նում նո­րից ու նո­րից մեր հիմ­նա­կան «մո­նո­պո­լիստ» ա­ռեւտ­րա­յին գոր­ծըն­կե­րոջն ա­վե­լորդ ան­գամ զայ­րաց­նե­լու հա­մար՝ «սե­փա­կան մա­տով սե­փա­կան աչ­քը հա­նե­լու» սկզբուն­քով: Ով ի­մա­նա, Նի­կո­լեն­ցից ինչ ա­սես սպա­սե­լի է:

Ս.ԱԲՐԱՄՅԱՆ


Եւ դեռ հարց է՝ հաջորդ իմ դատավարությունը կլինի հայկական դատարանու՞մ, թե՞ Բաքվի․ ՎարդանյանՓաշինյանը գնում է դեպի անցյալ, և դա կարող է շատ թանկ նստել հայկական պետականության վրաՀայե՛ր, ժամանակն է. ՄՔԴ նախկին դատախազ Օկամպոն «բաց նամակ» է գրել հայերինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱյս 2 որոշումը Հայաստանի կողմից երկար սպասված էին և կամրապնդեն մեր գործընկերությունը. ԲորելԵԽ պատգամավորը ողջունել է ԵՄ խորհրդի որոշումները՝ կապված Հայաստանի հետՆախկին ընկերոջն է դանակահարել. Բացառիկ մանրամասներ Ռանչպարում 17-ամյա աղջկա կողմից իրականացված դանակահարության գործովԱրտառոց դեպք․ քաղաքացին հայտնել է, որ պատրաստվում է ինքնաuպան լինել «Աջարաբեթ»-ով 5 մլն կnրցնելու պատճառովՏարադրամի փոխարժեքները հունիսի 23-ինՌՊԼ-ն աշխարհի լավագույն առաջնությունն է. Բայրամյան Ջորջ Սորոսն ու նրա որդին պաշտպանել են դեմոկրատ Հարիսի թեկնածությունըՄարտի 1-ը և հունիսի 12-ը ունեն մեկ ընդհանրություն. երկու դեպքում էլ մեղավորը Փաշինյանն է. Մամիջանյան2024թ. 1-ին կիսամյակում ՀՀ ներքին պետական պարտքն առաջին անգամ գերազանցել է արտաքին պարտքըԼարված իրավիճակ է Թալին-Երևան ճանապարհինԻրանում հայտարարել են միջուկային գործարքը վերսկսելու պատրաստակամության մասինԻ՞նչ հետևանքներ է թողել կապի խափանումը շտապօգնության կանչերի վրա. տնօրենը մանրամասնում է.ArmLur.amՄեդիա արշավ սկսեք Բաքվում կայանալիք COP29-ի դեմ. Օկամպոն դիմել է աշխարհի հայերինՎստահ եմ՝ վերջերս կատարված փոխադարձ պաշտոնական այցերը նոր խթան կհանդիսանան Հայաստան-Եգիպտոս փոխգործակցության խորացման համար․ Փաշինյանը՝ Եգիպտոսի նախագահինԱյսօր, հունիսի 23֊ը, տասներկու սուրբ մարգարեների հիշատակության օրն էԿրակոցներ՝ «Օշականի ձորում»․ Աշտարակի ոստիկանները հայտնաբերել են կասկածյալին․ կա վիրավորՓաշինյանը «հեծանվային դիվանագիտության» միջոցով հանրությանը նախապատրաստում է նոր արհավիրքի. Տիգրան ԱբրահամյանԱղվան Հովսեփյանին ու ընտանիքի անդամներին հրավիրել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն. Hetq.amՈւթ մեքենաների վթարի հետևանքով քաղաքացին կլինիկական մահ էր տարել․ սկզբում արձանագրվել էր նրա մահը, սակայն բժիշկներին հաջողվել է նրան փրկելՀնարավոր է որոշակի գումարային շահույթ․ հուլիսի 23-ի աստղագուշակ Ի՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԿրակոցներ՝ «Օշականի ձորում»․ կա վիրավորՄխիթարյանը գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել (տեսանյութ)Արտակարգ դեպք՝ Սևանում. 3 տարեկան երեխան 3-րդ հարկից ընկել է, մայրն իրեն նետել է հետևից. MediaHubԲագրատ Սրբազանն այսուհետև ամեն հինգշաբթի կայցելի Երևանի տարբեր բակեր«Հրապարակ». Կարեն Սարուխանյանի աստեղային ժամը«Ժողովուրդ». Ալեն Սիմոնյանի հարսի գործով դատավորին ԱԺ նախագահը ծաղիկներ է ուղարկել. դատավորը վրդովված է«Փաստ». Ինչո՞ւ չի գործում ազատ պետհամարանիշների առկայության ստուգման հարթակը«Հրապարակ». Ագրարայինն անմխիթար վիճակում է. ինչպես են 1-2 հոգանոց կուրսերում կազմակերպվելու որակյալ կրթություն«Ժողովուրդ». Ֆուտբոլի եզրափակիչ խաղը դիտած Փաշինյանի այցը Գերմանիա պետբյուջեի հաշվին էրՄшհացու հիվանդություն է բռնկվել. ահազանգ«Փաստ». Ուշագրավ «ինտեգրացիոն» միջոցառում Երևանում. ովքե՞ր կժամանեն ՀայաստանԱՄՆ-ում ակտիվորեն Բայդենի մահվան մասին լուրեր են տարածվում (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Ուկրաինական զորքերը ջախջախվել եւ Գլուբոկոյեից հետ են շպրտվել. Bild5 նշան, nրոնք կօգնեն հաuկանալ, nր գործ ունեք ՉԱՐ ՍՐՏՈՎ մարդու հետ«Հրապարակ». ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետը կազատվի՞ պաշտոնից«Ժողովուրդ». 2050-ին ՀՀ բնակչությունը պիտի հասներ 5մլն-ի. Արցախից բռնի տեղահանվածներով այն ավելացել է 53 000-ով«Փաստ». Ինչո՞ւ է իր բիզնեսը վաճառել Ալեն Սիմոնյանի որդու կնքահայրըԿրեմլում խոսել են, թե ինչ պետք է սպասել ԱՄՆ-իցԵզակի կադրեր Տորեցկի գրոհից. ռուսական զինվորները մտել են ուկրաինական ամրացված տարածքի թիկունք (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Պետական ​​հեղաշրջում». ԱՄՆ-ում խսում են նախագահ Բայդենի տապալման մասինՉախալյանի կալանքը փոխվել է. Հարցազրույց Վահագն Չախալյանի հետՄահացել է Հռիփսիմե Առաքելյանի մայրըԲաքվում COP29 համաժողովի անցկացման նպատակը Ղարաբաղում էթնիկ զտումներն արդարացնելն է. Fridays For Future«Կրասնոդարը» մերժել է ֆրանսիական ակումբի Սպերցյանի համար արված առաջարկըԻրենք դիվանագետներ չեն, Փաշինյանի աթոռապահներն են. Հայկ Մամիջանյանը իշխող կուսակցության մասին

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода