Արհեստական ինտելեկտի ֆինանսական արդյունքների պարադոքսը Ավանդական հարսանիք չենք ունեցել, Հրանտի ծննդյան տարեդարձին հարսի զգեստով դուրս եմ եկել Սունդուկյանի բեմ. Լուիզա Ներսիսյան Թրամփը անհասանելիորեն առաջ է ԱՄՆ նախագահի մյուս հմարավոր եւ անհնար թեկնածուներից «Հիմա նա արդեն հաղթել է: Եթե միայն ​​նրան չսպանեն». Մեդվեդև «Իսկանդեր»-ները հարվածել են Օդեսայի ռազմական օբյեկտներին (Ֆոտո) Տվերի գլխավոր հետիոտնային փողոցը վերածվել է գետի (Տեսանյութ) Արեգակի վրա տեղի ունեցավ ուժեղ բռնկումների նոր շարք Չեմ կարող թույլ տալ, որ հրաձիգը կամ պոտենցիալ մարդասպանը ստիպեն ինձ` փոխել իմ գրաֆիկը. Թրամփը շարունակում է ընտրարշավը Ազդակներ, որոնք ի հայտ են գալիս ինսուլտից մեկ ամիս առաջ Կա՞ կապ Թրամփի դեմ մահափորձի և Ուկրաինայի միջև

Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհում

Վերլուծություն

Այն, որ ի­րոք աշ­խար­հում գե­րակ­տիվ տեմ­պե­րով փո­փո­խութ­յուն­ներ են ըն­թա­նում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=286581&l=am), հեր­թա­կան ցու­ցի­չը դար­ձավ ՌԴ նա­խա­գա­հի այ­ցը Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա: Եվ թող չթվա, թե Հս. Կո­րեան մեզա­նից հե­ռու-հե­ռա­վոր ինչ-որ բան է. այս այ­ցի է­ֆեկտ­նե­րը կզգան շա­տե­րը, ե­րե­ւի նաեւ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նը:

­Նախ, սպա­սե­լիք­նե­րը, ո­րոնք այս այ­ցի շե­մին հայտ­նել էինք մեր հրա­պա­րակ­ման մեջ, ար­դա­րա­ցան: Ա­ռանց­քա­յին բա­ղադ­րիչ դար­ձավ ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան մա­սին պայ­մա­նա­գի­րը, ո­րով կող­մերն ընդ­հուպ` պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն հայտ­նե­ցին անհ­րա­ժեշ­տութ­յան դեպ­քում մի­մյանց մին­չեւ իսկ ռազ­մա­կան օգ­նութ­յան հաս­նել: Այս պա­հը դեռ վե­րա­բե­րում է Մոսկ­վա­յին եւ Փ­հեն­յա­նին: Բայց այն, ինչ կա սրա տակ, վե­րա­բե­րում է շատ-շա­տե­րին: Ինչ­պես են­թադ­րել էինք, սա Հս. Կո­րեա­յի հա­մար նշա­նա­կում է տասն­ամ­յակ­ներ բլո­կա­դա­յի պաշ­տո­նա­կան ճեղ­քում: Բայց ա­հա Ռու­սաս­տա­նի դիր­քե­րից պատ­կե­րը մի փոքր այլ է: Այս­պես, այդ պայ­մա­նագ­րով Ռու­սաս­տա­նը, փաս­տա­ցի, հայ­տա­րա­րեց, որ այլեւս մտա­դիր չէ հետ­եւել Արեւ­մուտ­քի կող­մից սահ­ման­ված պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րին թե՛ ՄԱԿ-ի Անվ­տան­գութ­յան խորհր­դի մի­ջո­ցով, թե՛ ա­ռանց դրա, ո­րոնք խիստ սահ­մա­նա­փա­կում են Հս. Կո­րեա­յի հետ փոխ­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը։ Այս քայ­լից հե­տո երկ­կողմ աս­պեկ­տում բաց­վում են հո­րի­զոն­ներ՝ ան­սահ­ման եւ փոխ­շա­հա­վետ կա­պեր՝ օ­րի­նա­կան աշ­խա­տան­քա­յին միգ­րա­ցիա­յից մինչեւ եր­կու երկր­նե­րում առեւտ­րի եւ­ արդ­յու­նա­բե­րութ­յան զար­գա­ցում: Ռու­սաս­տա­նին պա­կա­սող ռազ­մամ­թեր­քի մա­տա­կա­րա­րում` ար­կեր, հա­մա­զար­կա­յին կա­յանք­ներ եւ հրթիռ­ներ: Վեր­ջա­պես, ինչ­պես ակ­նար­կեց ռու­սա­կան աղբ­յուր­նե­րից մե­կը` Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի կոր­պու­սը կա­րո՞ղ է հայտն­վել (կամ ար­դեն հայտն­վե՞լ է) Խար­կո­վի մա­տույց­նե­րում, պարզ կդառ­նա մոտ ա­պա­գա­յում: Ու այն, որ հե­տե­ւեց Կիե­ւի նյար­դա­յին ռեակ­ցիան, թե այս ի՞նչ բան է. «Ար­գե­լող գոր­ծիք­ներն ընդ­հան­րա­պես չեն աշ­խա­տում։ Սա նշա­նա­կում է, որ գործ­նա­կա­նում այլեւս կա­նոն­ներ չկան», նշա­նա­կում է, որ հե­տե­ւանք­նե­րը լավ են պատ­կե­րաց­նում: Չ­նա­յած, Պու­տի­նի վեր­ջին ա­ռա­ջար­կը դեռ ու­ժի մեջ է:

­Բայց էլ ա­վե­լի էա­կան է այս «մե­դա­լի երկ­րորդ ե­րե­սը»: Այս­պի­սով, Ռու­սաս­տա­նը, ըստ էութ­յան, հրա­ժար­վեց իր քայ­լե­րը ՄԱԿ-ի կամ ա­րեւմտ­յան ինչ-ինչ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի հետ կա­պե­լու ռազ­մա­վա­րութ­յու­նից, այ­սինքն, նաեւ, ի­րեն պատ­րաստ է հա­մա­րում այդ կտրուկ քայ­լին գնալ: Ի­հար­կե, ներ­կա աշ­խար­հում ՄԱԿ-ը­ եւ նրա ԱԽ-ն դար­ձել են Ա­րեւ­մուտ­քի ձեռ­քին եր­կի­մաստ գոր­ծիք. պետք ե­ղավ` խո­սում են ՄԱԿ-ի կա­նո­նա­կար­գե­րից, պետք ե­ղավ` հան­գիստ հրա­ժար­վում են դրա­նից, ա­պա հի­մա Մոսկ­վան պարզ ցույց տվեց, որ ին­քը եւս անց­նում է այդ կուր­սին. կա­նի այն, ին­չը բա­ցա­ռա­պես ի­րեն է ձեռն­տու: Իսկ դա ար­դեն միայն հյու­սիս­կո­րեա­կան ուղ­ղութ­յանը չի վե­րա­բե­րում, սա վե­րա­բե­րում է բո­լոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րին:
Երկ­րոր­դը: Պու­տի­նը հայ­տա­րա­րեց, որ Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեան կա­րող է դառ­նալ ա­ռա­ջին երկր­նե­րից մե­կը, ո­րը կստա­նա ժա­մա­նա­կա­կից սպա­ռա­զի­նութ­յան հա­մա­կար­գեր՝ ի պա­տաս­խան Ուկ­րաի­նա­յին Արեւ­մուտ­քի մա­տա­կա­րա­րում­նե­րի։ Դա կփո­խի ու­ժե­րի հա­րա­բե­րակ­ցութ­յու­նը ոչ միայն տա­րա­ծաշր­ջա­նում, այ­լեւ` աշ­խար­հում։ Ե­թե ​​նախ­կի­նում Փ­հեն­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հրթի­ռով Վա­շինգ­տոն հաս­նե­լու մտադ­րութ­յան մա­սին զուտ տե­սա­կան էին, ա­պա այժմ դա միայն քա­ղա­քա­կան կամ­քի խնդիր է։ Կա­րիք չկա ա­սե­լու, թե ինչ են զգում հի­մա Սեու­լում եւ Տո­կիո­յում, ա­սենք նաեւ Վա­շինգ­տո­նում, եւ հի­մա ստիպ­ված են լի­նե­լու խա­ղա­ղօվ­կիա­նոս­յան ճա­կատն ու­ժե­ղաց­նել` ի հա­շիվ եվ­րո­պա­կա­նի: Էլ չա­սած, որ Նե­թան­յա­հուն ի­րենն է պնդում` հար­ձակ­վում եմ Հեզ­բոլ­լա­հի վրա. եւս մեկ ծանր գլխա­ցա­վանք:

Իսկ ա­հա Պե­կի­նի հա­մար դա հրա­շա­լի լուր է. նաեւ իր կող­քին է կանգ­նե­լու տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հզոր խա­ղա­ցող­նե­րից մե­կը, ընդ ո­րում` հզո­րութ­յան պա­շարն էա­պես մե­ծաց­նե­լու պո­տենց­իա­լով: Եվ այսքանից հետո ՌԴ նախագահի հայտարարությունը, թե` կփոխեն միջուկային դոկտրինը` թույլատրելով սովորական պատերազմներում տակտիկական եւ մինի հզորության միջուկային լիցկերի կիրառում, վերջին նախազգուշացումն է Արեւմուտքին:Ավանդական հարսանիք չենք ունեցել, Հրանտի ծննդյան տարեդարձին հարսի զգեստով դուրս եմ եկել Սունդուկյանի բեմ. Լուիզա ՆերսիսյանԹրամփը անհասանելիորեն առաջ է ԱՄՆ նախագահի մյուս հմարավոր եւ անհնար թեկնածուներից«Հիմա նա արդեն հաղթել է: Եթե միայն ​​նրան չսպանեն». Մեդվեդև«Իսկանդեր»-ները հարվածել են Օդեսայի ռազմական օբյեկտներին (Ֆոտո)Տվերի գլխավոր հետիոտնային փողոցը վերածվել է գետի (Տեսանյութ)Արեգակի վրա տեղի ունեցավ ուժեղ բռնկումների նոր շարքՉեմ կարող թույլ տալ, որ հրաձիգը կամ պոտենցիալ մարդասպանը ստիպեն ինձ` փոխել իմ գրաֆիկը. Թրամփը շարունակում է ընտրարշավըԱզդակներ, որոնք ի հայտ են գալիս ինսուլտից մեկ ամիս առաջԿա՞ կապ Թրամփի դեմ մահափորձի և Ուկրաինայի միջևԱրգենտինայի հավաքականը նվաճեց Ամերիկայի գավաթը (տեսանյութ)ԵՎՐՈ-2024. Ավարտված առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստն ու ռմբարկուներըԵՎՐՈ-2024. Իսպանիայի հավաքականը չորրորդ անգամ դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն(տեսանյութ)Փարիզ-2024. բացահայտելով հայ օլիմպիականներին. Վահագն Դավթյան. Օլիմպիական խաղերն իմ վերջնակետը չենԵրևանի 21-րդ «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնը հատեց եզրագիծը«Վտանգավոր շրջադարձ». մեր հասարակությունը նախընտրում է ձեւացնել, թե ոչինչ չի եղելԲրոկոլիի պատրաստման յուրօրինակ ձևը և օգտակար հատկությունները Աստղակերպիա՛յս նշանների հմայքով՝ հիացած են բոլորը«Շերեմետևոյում» եղանակի պատճառով թռիչքների սահմանափակումներ ենԿոկոլը Մոսկվայում կապիկ էր աշխատումՍարսափ. Արմավիրի գյուղերից մեկի տան նկուղում հայտնաբերվել է տանտիրոջ մարմինըԵՎՐՈ-2024. Իսպանիայի և Անգլիայի հավաքականների լավագույն ֆուտբոլիստների խորհրդանշական հավաքականը7 դաժան ճշմարտություն, որոնք Ձեզ ավելի ուժեղ կդարձնենՊուտինը չի նախատեսում զանգահարել ԹրամփինՄանրամասներ հնդիկ տղամարդուն խոշտանգելու գործովՔրուքսը Փենսիլվանիա նահանգի Բեթել Պարկ քաղաքից է․Հայտնի է, թե ով է Թրամփի վրա մահափորձ կատարած երիտասարդըՍուրեն Պապիկյանը շնորհավորել է Ֆրանսիայի Ազգային տոնըԾառը կոտրվել և ընկել է ավտոմեքենայի վրաԳեներալը այն զորավարն էր, ով ոսոխին վազել սովորեցրեց․Հայտնի փաստաբանի շնորհավորանքը, ով դիմակայելով ու պայքարելով ընտրովի արդարադատության դեմ ազատեց գեներալին կալանքիցԵրեկոյան ժամերին՝ անձրև և ամպրոպ. Եղանակային կանխատեսումՍծիպանակերտցի որոշ «կույսեր,» իրենց լավ չեն զգում.Վահրամ Աթանեսյանի բացահայտումըԿվճարի՞ ՀՀ-ն, թե՞ ոչ ՀԱՊԿ-ի 2025թ․-ի վճարը․ Մանրամասնում է Հովիկ ԱղազարյանըԿգա պահն ու Ալիեւ  ամեն ինչից կզրկվի․Իշխանական պատգամավորը բացահայտում է, թե ինչ ընտրության առաջ է կանգնած երկիրըՇնորհավորում ենք մեր գործընկերոջ 50-ամյակըՎերահաստատում եմ Հայաստանում Ձեզ հյուրընկալելու իմ հրավերը․ Փաշինյանի ուղերձը՝ ՄակրոնինԷլինա Ջանիբեկյանը յուրահատուկ հոլովակ է հրապարակել Սոֆի Դևոյանի ծննդյան առթիվՇՏԱՊ. Լոռիում մի քանի տոննա հեղուկ գազ տեղափոխող բեռնատարը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մասամբ հայտնվել Դեբեդ գետումԴոնալդ Թրամփի հաղթելու շանսերը նրա դեմ մահափորձից հետո մեծացել են. PoliticoԱյո…Մարիամ Ալեքսանյանը հրապարակել է ամուսնության անակնկալ առաջարկը `ԴուբայումԿատարվածը ողբերգություն է մեր ժողովրդավարական երկրների համար․ Մակրոնը՝ Թրամփի դեմ ողբերգության մասինԶախարովան մեկնաբանել է Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձըԻնչ ազդեցություն է ունենում կեռասը օրգանիզմի վրաՀայտնաբերվել են 34-ամյա կինն ու երեխաները․ որտեղ են վերջիններս եղելԱյսօր ՀՀ-ում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանցի՝ MG գրուպի տնօրեն Արսեն Վարդանյանի տարեդարձն էՏեղի կունենա կոալիցիոն պայմանավորվածություն Մակրոնի հետ. ՄիջազգայնագետԵվրո-2024-ի ամենաշատ հիասթափեցրած ֆուտբոլիստները. Give me SportԹրամփի որդին` հոր մահափորձի մասինԱշխարհի քաղաքական առաջնորդները՝ Թրամփի դեմ մահափորձի մասինԱԺ պատգամավոր Մարիամ Պողոսյանն ամուսնացել է. ով է ամուսինը․ ԼուսանկարԱռանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպՌուսական բանակը ներխուժեց Ժելեզնոյե՝ դեպի Տորեցկ ճեղքելով մեկ այլ ուղղությամբ եւս (Քարտեզ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода