Փոխարժեք: $ , ,
Էրդողանը Ալիեւի հրավերով մեկնում է Նախիջեւան. ինչ սպասել 12:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա ուղերձով Որոշել են արցախյան հաղթարշավից հետո տիրանալ Զանգեզուրի միջանցքին, հայ պատգամավորը ողջունում եւ օգնում է Էրդողանի հայատյաց ծրագրին․Բացառիկ մանրամասներ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վաղն այցելելու է Նախիջևան Ադրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ Միրզոյան Լեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ Հաջիև Երկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ «Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ Ֆիդան Արցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայի

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Վո՛ւյ: Պարզ­վում է, որ կա­պի­տու­լյան­տի ա­ներ­ձագ, Է­ռա­տո­յի եղ­բայր, նախ­կի­նում մի­ջակ դե­րա­սան ՀՐԱ­ՉԻ­ԿԸ զար­մա­նա­լի­ո­րեն աղ­քա­տա­ցել է: Նա լրագ­րո­ղի հետ զրույ­ցում ներ­կա­յա­ցել էր որ­պես հա­մեստ, հա­սա­րակ տղա՝ հա­մա­րյա «հա­ցին կա­կա ա­սող», և նկա­րագ­րե­լով Ձո­րաղ­բյու­րում գտնվող իր ա­ռանձ­նա­տան պայ­ման­նե­րը՝ վստա­հեց­րել է, որ այն այն­քան հա­մեստ ու անն­շան է, որ բա­ցի այն, որ ա­մեն մի հար­կը կազ­մում է ըն­դա­մե­նը 50 քմ, այն­տեղ ան­գամ ջուր ու գազ չկա: Հուզ­վե­ցի, թաշ­կի­նակս բե­րեք, քիչ է մնում հա­մա­ցան­ցում խեղճ Հրա­չի­կին օգ­նե­լու հա­մար հան­գա­նա­կու­թյուն հայ­տա­րա­րեմ: Թե չէ  ստաց­վում է, որ Հրա­չի­կը «հե­ղա­փո­խու­թյու­նից» հե­տո ըն­կել է այն օ­րը, որ էլ դու սուս: Սա­կայն ի­րոք շատ մի­ջակ դե­րա­սան է, և ոչ ո­քի հա­վա­տը չի գա­լիս, որ «թա­գու­հի Է­րա­տո­յի» հա­լալ եղ­բայր Հրա­չի­կը «հա­ցին կա­կա է ա­սում»: Ինչ­պես կա­սեր Ստա­նիս­լա­ոս­կին` «Не верю», իսկ մեծն թա­տե­րա­կան գոր­ծիչն այդ­պես էր ար­տա­հայտ­վում դե­րա­սա­նա­կան ան­հա­մո­զիչ խա­ղի մա­սին: Չու­նև­որ տղա է, չէ՞, բայց տե­սեք՝ ինչ հանգս­տյան տնե­րում ու հին­գաստ­ղա­նի հյու­րա­նոց­նե­րում է իր ա­մառն ա­մեն տա­րի վա­յե­լում ու ինքն իր  բախ­տին չի հա­վա­տում:

Կա­պի­տու­լյանտ Նի­կո­լը, ԱԺ ամ­բի­ո­նից անդ­րա­դառ­նա­լով ՀԱՊԿ-ի կող­մից Հա­յաս­տա­նին հնա­րա­վոր ցու­ցա­բեր­վե­լիք ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան օգ­նու­թյանն ու ՀԱՊԿ դի­տորդ­նե­րի տե­ղա­կայ­ման հար­ցին, հայ­տա­րա­րել է, որ Հա­յաս­տա­նը ՀԱՊԿ-ից օգ­նու­թյուն չի ըն­դու­նի այն­քան ժա­մա­նակ, քա­նի դեռ չկա Բաք­վի ագ­րե­սի­ա­յին հստակ գնա­հա­տա­կան: Ու զար­մա­նա­լի­ո­րեն էն­պի­սի հայ­րե­նա­սե­րի կեց­վածք է ըն­դու­նում, կար­ծես հե­րո­սու­թյուն է ա­րել: Նույն հար­ցե­րին անդ­րա­դար­ձել է և Օ­մե­գա Ա­ՐԱ­ԲԱՏ ՄԻՐ­ԶՈ­Ե­ՎԸ` ա­սե­լով, որ ա­ռաջ­նա­հերթ կա­րև­որ է ՀԱՊԿ-ի քա­ղա­քա­կան գնա­հա­տա­կա­նը: Իսկ հի­մա ու­շադ­րու­թյո՛ւն, «ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան օգ­նութ­յուն» նշա­նա­կում է զենք և զի­նամ­թերք, այ­սինքն այն, ին­չը Խրի­մյան Հայ­րի­կը եր­կա­թե շե­րեփ էր ան­վա­նում: Ստաց­վում է ապ­շե­ցու­ցիչ բան` ձեզ եր­կա­թե շե­րեփ են տա­լիս, դուք ա­սում եք` չէ՛, քա­ղա­քա­կան գնա­հա­տա­կան տվեք, այ­սինքն` թղթե շե­րեփ եք ու­զում, մի հատ էլ` ֆրան­սի­ա­կան «դու­խի» վրեն ցա­նած: Ե­րև­ի թե, Խրի­մյան Հայ­րի­կը գե­րեզ­մա­նում շուռ ե­կավ... Դե ի ծնե դա­սա­լիք­նե­րի այդ տե­սա­կը վա­տա­նում է վա­ռո­դի հո­տից, և քա­նի որ սրանք քա­ղա­քա­կա­նա­պես պե­դե­րաստ­ներ են, սրանց ե­րե­սից մեզ չի հար­գում ո՛չ դաշ­նա­կի­ցը, ո՛չ թշնա­մին, ո՛չ մեծ, ո՛չ էլ փոքր երկր­նե­րը: Սրանց ա­մեն ինչն է զզվե­լի և գար­շա­հոտ… Յա՛խք:

Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ակ­տի­վիստ Ար­մեն Հո­վա­սա­փյանն էլ շա­բա­թա­կան անդ­րա­դառ­նում է ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ կո­չե­ցյա­լի նիս­տե­րին: Եվ այս մե­կը շատ զար­մա­նա­լի ու զա­վեշ­տա­լի էր. «Ավան­դույ­թը չխախ­տե­լով` մի քա­նի բառ այ­սօր­վա կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տից. օ­րա­կար­գում նե­րառ­ված 41 հար­ցից զե­կուց­վեց 3-ը: Նիս­տը ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ տև­եց ըն­դա­մե­նը 24 րո­պե 20 վայր­կյան, ո­րից 5 րո­պե 50 վայր­կյա­նը կար­դաց սուբ­վեն­ցի­ա­յով ար­ված հեր­թա­կան ակն­հա­ճո «գոր­ծե­րի» մա­սին. ընդ­հա­նուր բա­ռա­կույ­տը՝ աս­ֆալտ, լու­սա­վո­րում, շե­բին ու բե­տոն: Հա ու ա­մե­նա­կա­րև­ո­րը՝ ներ­կա­յաց­վում էր քու­չա առ քու­չա: 24 րո­պե­ի շրջա­նակ­նե­րում, մի պահ էլ խո­սում էր շինհ­րա­պա­րակ­նե­րի դի­զայ­նից ու ճիշտ կա­հա­վո­րու­մից, շեշ­տում, որ բան­վոր­նե­րի ար­տա­քին տես­քը վի­զո­ւալ տե­սան­կյու­նից շատ կա­րև­որ է: Չէ, չեմ գժվել` դեռ չեմ գժվել` այ հենց էս թե­մա­նե­րից էլ խո­սում էր. ու սա ա­մեն օր սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դեպ ու­նե­ցող պառ­լա­մեն­տա­կան կա­ռա­վա­րում ու­նե­ցող երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տի հա­մա­ռոտ պատ­կերն ա: Ոչ մի ակ­նարկ ե­րեկ­վա ադր­բե­ջա­նա­կան լրագ­րո­ղա­ակ­տի­վիս­տա­կան գրոհ­նե­րի, Լա­չի­նը գրո­հած ադր­բե­ջան­ցի «բնա­պահ­պան­նե­րի» և ընդ­հան­րա­պես ՀՀ ա­պա­գա­յի հետ առն­չու­թյուն ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ»: Դե ինչ ա­սես, սրանք ո՛չ հայ են, ո՛չ էլ` մարդ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Էրդողանը Ալիեւի հրավերով մեկնում է Նախիջեւան. ինչ սպասել12:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա ուղերձովՈրոշել են արցախյան հաղթարշավից հետո տիրանալ Զանգեզուրի միջանցքին, հայ պատգամավորը ողջունում եւ օգնում է Էրդողանի հայատյաց ծրագրին․Բացառիկ մանրամասներ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վաղն այցելելու է ՆախիջևանԱդրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ ՄիրզոյանԼեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածելՂարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ ՀաջիևԵրկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ«Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ ՖիդանԱրցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայիՄոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարարԱդրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունըԱյսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելուՂարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ)Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներովՌեալ մարտական ​​կադրեր. ռուս զինվորը անցել է հակառակորդի թիկունք և ոչնչացնում է ուկրաինացի զինյալներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱԱԾ-ն բերման է ենթարկել Ալբերտ Բազեյանին, նա գտնվում է մեկուսարանումԲլինկենը դեռ փորձում է արցախյան խաղը մինչեւ վերջ հասցնելԳերմանիան հրաժարվում է անվերջ զենք մատակարարել ՈւկրաինայինՈւկրաինական հակահարձակումը չի հասնի իր նպատակներին. New York TimesՀայաստանն Արեւմուտք-Ռուսաստան հակամարտության համատեքստում. նոյեմբերի 9-ը եւ դրանից հետո, ինչո՞ւ եւ ի՞նչ եղավ ԱրցախումՄի՛ տրվեք սադրանքների, մի՛ արեք հակառուսական քայլեր. Արթուր ՂազարյանԿան երկու կատեգորիայի մարդիկ, որոնք գտնվելով քաղաքականության մեջ, խիստ վտանգավոր են մեր ժողովրդի համար. ԱյվազյանՌազմական ոճրագործ Ալիեւի հետ գաղտնիորեն ներկա վարչակարգը գործունեություն է տանում. ԱյնթապլեանՄիակ բանը, որ պետք է անել՝ ձերբազատվելն է այս մարդկանցից. Արշակ սրբազանԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն ապակայունացում են բերում Հարավային ԿովկասումԱԱ. Արթուր Ալեքսանյանը ցավալի պարտություն կրեց ոսկե մեդալի համար պայքարում Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս՝ մոռանալով նշել հայերի իրավունքների մասինԱյս փուլում զինված ուժերի համար անվադողերի հավաքագրման անհրաժեշտություն չկա. ՀՀ ՊՆՀայաստանի ղեկավարությունն ինքը կրակի վրա յուղ է լցնում. Լավրովը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի քաղաքականության մասինՓաշինյանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի հեռանկարներըՏաթեւ Արցախի դեմ հարուցված գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղըԱդրբեջանում Ռուսաստանի, Իրանի և մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչներ ժամանել են Ստեփանակերտի շրջակայքՄակրոնը և Հռոմի պապը քննարկել են իրավիճակն ԱրցախումԱդրբեջանի ԶՈՒ-ն ներկայացրել է Արցախի ՊԲ կողմից հանձնված զինտեխնիկան (լուսանկարներ)ԶԱՐՄԱՆՔԴատավորը, ով կհամարձակվի Տաթեւին կալանքի ուղարկել, թող արժանանա նրա ու իր ընտանիքի ճակատագրին. ՄութաֆյանԲեռնատարները Լաչինի միջանցքով մտան Արցախ100.000 մարդ խաղաղ հավաքվեք հրապարակում, как миленький հանգիստ հրաժարական է տալու ու գնա. Էդուարդ ՇարմազանովԲԱՄԲԱՍԱՆՔ«Փաշինյանը հայ և ռուս ժողովուրդների մեծ ողբերգության մեջ կատարեց գլխավոր դերերից մեկը». Սեմյոն ՊեգովՁեր ստրուկ տեսակը վաղը պատրաստ է լինելու աղ ու հացով թուրքերին դիմավորի իր սեփական ննջարանում. Շարմազանովը` նիկոլականներինԲայդենը հայտարարել է, որ ինքն ընտրվել է Սենատի անդամ 827 տարի առաջ (Տեսանյութ)Ռուսները ոչնչացրել են Leopard տանկ ամբողջությամբ գերմանական զինվորական անձնակազմովԻ տարբերություն իշխանության՝ Եկեղեցին չի համակերպվի այն մտքին, որ Արցախն ադրբեջանական է․ Արշակ սրբազանԱրցախցի տեղահանված երեխաները պատմում են՝ ինչպես են դպրոցից կարողացել փախնել ապաստարաններ (Video)Մետրոյում քաոս է. Մետրոպոլիտենը հայցում է ուղեւորների ներողամտությունըՊակիստանը ողջունել է Բաքվի ոճիրը՝ ԱրցախումԹուրքիայում 4,6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվելԻրանում սպասում են Լավրովի այցին՝ գործընկերության մասին համաձայնագիրը լրամշակելու համար

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода