Փոխարժեք: $ , ,
ՔՊ-ական ուսապարկերի ՝ վահագն ալեքսանյանի ու ալփի դավոյանի զառանցանքներին ի պատասխան Մեղքի մեջ մնալը հանցանք է․ Բագրատ Սրբազան Եվս 2 գյուղ Ավդեևկայի ուղղությամբ անցել է ռուսական ԶՈւ-ի վերահսկողության տակ «ԱՆՄԱՀԱՑԵԼ Է ԹՇՆԱՄՈՒ ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԻՆ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼՈՒ ԹԵԺ ՄԱՐՏԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԻ ՀԱՐՎԱԾԻՑ». ՎԱՉԱԳԱՆ ՍԱՐՈՅԻ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ադրբեջանի մշակութային ցեղասպանության զոհ են դարձել բերդաքաղաք Շուշիի, Հադրութի գերեզմանոցները Օկուպացված Ստեփանակերտում ադրբեջանցի վանդալները ապամոնտաժել են Շառլ Ազնավուրի հուշարձանը Պապիկյանը մասնակցել է զինվորական դատախազության 2023 թվականի աշխատանքների ամփոփմանը նվիրված քննարկմանը Հայ-ֆրանսիական «սիրավեպի» տխուր հեռանկարները Ականջակալների չարաշահումը կարող է հանգեցնել երեխաների լսողական խնդիրների. Umich Սուրճը նվազեցնում է մի շարք հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը․ հետազոտություն

 ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

22 նո­յեմ­բե­րի` այդ ամ­սաթ­վի հետ կապ­ված են մեր պատ­մութ­յան ինչ­պես դրա­մա­տիկ, այն­պես էլ զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձութ­յուն­ներ: Ա­ռա­ջինը, ինչ անց­նում է շա­տե­րի մտքով` 1920–ին այդ օ­րը Ա­րա Պապ­յա­նի շատ սի­րած Վուդ­րո Վիլ­սո­նը ըն­դու­նեց իր Ի­րա­վա­րար վճի­ռը, ո­րով Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նը պի­տի ու­նե­նար 161 հա­զար քկմ տա­րածք: Ո­մանք կար­ևո­րում են այդ ի­րա­դար­ձութ­յու­նը, ո­մանք ծաղ­րան­քով ան­վա­նում են «Вед­ро Виль­со­на», սա­կայն կա մի զար­մա­նա­լի փաստ, ո­րի մա­սին Ա­րա Պապ­յա­նը եր­բեք չի խո­սի: Այն է` որ սիո­նիս­տա­կան լոբ­բիի ջան­քե­րով ար­գե­լա­փակ­վեց Վիլ­սո­նի ա­ռա­ջար­կութ­յու­նը` Հա­յաս­տան ռա­զմուժ ու­ղար­կե­լու: Դե, սիո­նիստ­նե­րը ա­մե­րիկ­յան դրոշ­նե­րով շրջող ԱԺԲ­–ա­կան­նե­րի հա­մար «սրբա­զան կով» են, ում դիպ­չե­լը չի թույ­լատր­վում ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի կող­մից: Սա­կայն հի­շա­տա­կենք նաև այլ հի­շար­ժան ի­րա­դար­ձութ­յուն­ներ, մաս­նա­վո­րա­պես` 30 տա­րի ա­ռաջ ՀՀ դրա­մի ծնուն­դը: Նո­յեմ­բե­րի 22–ին է ե­ղել Ս­տա­լինգ­րա­դի ճա­կա­տա­մար­տը, այդ օր ծնվել են Դա­նիել Բեկ–­Փի­րում­յա­նը, Հա­կոբ Մա­նանդ­յա­նը, ԼԵ­Ո­­ՆԻԴ ԱԶ­ԳԱԼ­Դ­ՅԱ­ՆԸ, և ցա­վոք` նաև Էն­վե­րը: Նո­յեմ­բե­րի 22–ին է մա­հա­ցել Լեռ Կամ­սա­րը: Այն­պես որ, Վիլ­սո­նով չի սկսվում ու ա­վարտ­վում:

­Հա, հի­շում եք, չէ՞ որ մեր երկ­րում կա պե­տութ­յան գլուխ (ին­չի գլո՞ւխ) հա­մար­վող ՀՀ նա­խա­գահ, հա ո՞նց էր նրա ա­նու­նը... Բաղ­րամ­յան 26–ում էլ տե­ղի ու­նե­ցավ մի ի­րա­դար­ձութ­յուն, ո­րի մաս­նա­կից­նե­րի մի մա­սը զար­մա­նա­լիո­րեն կեղծ եր­դում տվե­ցին: Ըստ պաշ­տո­նա­կան հա­ղոր­դագ­րութ­յան. «Հան­րա­պե­տութ­յան նա­խա­գահ ՎԱ­ՀԱԳՆ ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒ­Ր­ՅԱ­ՆԻ մաս­նակ­ցութ­յամբ նա­խա­գա­հա­կան նստա­վայ­րում տե­ղի է ու­նե­ցել Վճ­ռա­բեկ դա­տա­րա­նի քրեա­կան պա­լա­տի դա­տա­վոր Դա­վիթ Խա­չա­տուր­յա­նի, Եր­ևան քա­ղա­քի ա­ռա­ջին ատ­յա­նի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սութ­յան քա­ղա­քա­ցիա­կան դա­տա­րա­նի դա­տա­վոր Մալ­վի­նա Հա­րութ­յուն­յա­նի, հա­կա­կո­ռուպ­ցիոն դա­տա­րա­նի կո­ռուպ­ցիոն հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի վե­րա­բեր­յալ վա­րույթ­նե­րով մաս­նա­գի­տաց­մամբ դա­տա­վոր Վարդ­գես Ս­տե­փան­յա­նի, Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի ա­ռա­ջին ատ­յա­նի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սութ­յան դա­տա­րա­նի դա­տա­վոր­ներ Մար­տին Մա­նու­չար­յա­նի, Ար­թուր Ա­ղա­մալ­յա­նի երդ­ման ա­րա­րո­ղութ­յու­նը: Նա­խա­գահ Վա­հագն Խա­չա­տուր­յա­նը շնոր­հա­վո­րել է նո­րան­շա­նակ դա­տա­վոր­նե­րին և հա­ջո­ղութ­յուն­ներ մաղ­թել պա­տաս­խա­նա­տու աշ­խա­տան­քում»: Ֆեյք եր­դում ֆեյք նա­խա­գա­հի մոտ` լրիվ օ­րի­նա­չափ է «Ֆեյ­քե­րի ՊՈԱԿ» դար­ձած մեր երկ­րում:

Իսկ հար­ևան ա­պօ­րի­նի տե­ռո­րիս­տա­կան պե­տութ­յու­նում, տե­սե՛ք–­տե­սե՛ք, խռո­վել են Ա­մե­րի­կա­յին: Դ­րանց մեջլի­սը հաս­տա­տել է հանձ­նա­ժո­ղո­վի ստեղ­ծու­մը, ո­րի նպա­տակն է ԱՄՆ դեմ հայ­տա­րա­րութ­յուն ըն­դու­նե­լը: Ըստ քոչ­վո­րա­կան ԶԼՄ–­նե­րի՝ նման ա­ռա­ջար­կով է հան­դես ե­կել Մեջ­լի­սի խոս­նակ Սա­հի­բա Գա­ֆա­րո­վան։ Նա կողմ­նա­կալ է ո­րա­կել ԱՄՆ Սե­նա­տի՝ Հա­յաս­տա­նին ա­ջակ­ցութ­յան օ­րի­նա­գի­ծը, ափ­սո­սանք հայտ­նել, որ վեր­ջերս մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նա­տի դեմ մի շարք բա­նաձ­ևեր են ըն­դուն­վում։ Մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Սա­մադ Սեի­դո­վը հայ­տա­րա­րել է՝ ե­թե Ջո Բայ­դե­նը ստո­րագ­րի սուլ­թա­նա­տի դեմ նա­խա­ձեռն­ված օ­րի­նա­գի­ծը, Բա­քու–­Վա­շինգ­տոն հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րին լուրջ հար­ված կհասց­վի, և­ այդ հար­վա­ծի հետ­ևանք­նե­րը կկրի ա­մե­րիկ­յան կող­մը: Սեի­դո­վի հա­մոզ­մամբ՝ այդ­պի­սով ԱՄՆ­–ը կինք­նա­մե­կու­սա­նա տա­րա­ծաշր­ջա­նից։ Զար­մա­նա­լի է, այդ ինչ­քա՜ն են «հաբռ­գել», որ ար­դեն ԱՄՆ­–ի վրա մատ են թափ տա­լիս: Խեր լի­նի, տես­նես այդ ո՞վ է էդ­քան «դուխ» տվել: Չար լե­զու­ներն ա­սում են, որ Հա­յաս­տա­նում վա­ղուց ար­դեն պա­հան­ջար­կը կորց­րած «ԴՈՒ­ԽՈՎ» գլխարկ­նե­րի մեծ խմբա­քա­նակ Նի­կո­լը Բա­քու է ու­ղար­կել:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


ՔՊ-ական ուսապարկերի ՝ վահագն ալեքսանյանի ու ալփի դավոյանի զառանցանքներին ի պատասխանՄեղքի մեջ մնալը հանցանք է․ Բագրատ ՍրբազանԵվս 2 գյուղ Ավդեևկայի ուղղությամբ անցել է ռուսական ԶՈւ-ի վերահսկողության տակ«ԱՆՄԱՀԱՑԵԼ Է ԹՇՆԱՄՈՒ ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԻՆ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼՈՒ ԹԵԺ ՄԱՐՏԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԻ ՀԱՐՎԱԾԻՑ». ՎԱՉԱԳԱՆ ՍԱՐՈՅԻ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԱդրբեջանի մշակութային ցեղասպանության զոհ են դարձել բերդաքաղաք Շուշիի, Հադրութի գերեզմանոցներըՕկուպացված Ստեփանակերտում ադրբեջանցի վանդալները ապամոնտաժել են Շառլ Ազնավուրի հուշարձանըՊապիկյանը մասնակցել է զինվորական դատախազության 2023 թվականի աշխատանքների ամփոփմանը նվիրված քննարկմանըՀայ-ֆրանսիական «սիրավեպի» տխուր հեռանկարներըԱկանջակալների չարաշահումը կարող է հանգեցնել երեխաների լսողական խնդիրների. UmichՍուրճը նվազեցնում է մի շարք հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը․ հետազոտությունԹեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդը կոչ է արել մասնակցել ընտրություններինՀՀ կառավարությունը շարունակում է իր ջանքերը մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության և հավատի հաստատման ուղղությամբ․ ՄիրզոյանԵրկրի վրա անսպասելի մագնիսական փոթորիկ է սկսվելՓԱՆՋՈՒՆԻ Մարգարիտա Սիմոնյանը՝ հայ սկեսուրի մասին. «Իմ սկեսուրը մեզ հետ է ապրում, ես չեմ կարող նրան չենթարկվել...» (Photo)Ադրբեջանական վանդալների թիրախում հայտնվել է Մարտակերտ քաղաքի թանգարանըԲայրամովը մեկնել է Գերմանիա՝ Միրզոյանի հետ բանակցություններիԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆիկոլն իր աթոռին իրեն ապահով չի զգում՝ նախևառաջ թերևս հենց ներպալատական հեղաշրջման հնարավոր վտանգը հաշվի առնելով.Yerevan TimesԶԱՐՄԱՆՔԱդրբեջանն ու Թուրքիան քննարկել են իրավիճակը Հայաստանի հետ սահմանինՄտադիր եմ թեկնածությունս առաջադրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում. Գևորգ ՊետրոսյանԶինծառայող Ավագ Զաքարյանի սպանության մեղադրանքով կալանավորվել է նրա համածառայակիցըՈՒՄԻՑ Է ՆԻԿՈԼԸ ՀԱՆԵԼՈՒ ՄՈՒՐԻ ՄՈՒՌԸԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԸՆՏՐԵԼՈՒ՝ ԴԱՏԱՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԸ ՔՆՆԻՉԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷՓաշինյանի ընտանեկան թերթի հրապարակած լուրը մի քանի ժամ անց ջնջված էր․ Գեղամ ՄանուկյանԱռաջարկում են հույս ունենալ, որ ցեղասպանվելուց հետո Ֆրանսիան դուդուկի հնչյունների ներքո կկազմակերպի մեր թաղումը․ Աննա ՄկրտչյանԻնչպե՞ս վստահեն դավաճանության մեջ հիմնավոր կասկածվող, քաղաքական ցինիզմի անգերազանցելի ապիկարներին, ովքեր երկիրը հասցրել են միջազգային մուրացիկությանԲաքուն շարունակում է սպառազինվել, վերջին 2 ամսում Իսրայելից մեծաթիվ զինտեխնիկա է տեղափոխել. ԱբրահամյանՊՆ-ն հորդորել է սահմանափակել զինծառայողների մասնակցությունը շահումով խաղերինԿտուգանվե՞ն արդյոք «խոպանչիները» հարկ չվճարելու դեպքում. պարզաբանում է ՊԵԿ ղեկավարըUCOM-Ի ՖԻՔՍՎԱԾ ԻՆՏԵՐՆԵՏԸ ՄՈՒՏՔ Է ԳՈՐԾԵԼ ԱՇՏԱՐԱԿԵթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը հայտնվեն Ուկրաինայում, Ռուսաստանի և դաշինքի միջև հակամարտությունն անխուսափելի կլինի․ ՊեսկովՊապիկյանն այցելել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա և ներկայացրել նորանշանակ պետինԽայտառակ թվեր են․ խաղադրույքների գումարը 2017-ին եղել է 138.5 մլրդ, 2022-ին՝ 4.2 տրիլիոնը հատել էԴուք մենակ դիահերձարան կառուցելով եք լավ, հո՞ գործարան ու արտադրամաս չեք սարքիԱդրբեջանի նկատմամբ սանկցիաների կիրառումը գուցե արդարացի է, բայց կխանգարի խաղաղության գործընթացինՌԴ-ն 6 ամսով կարգելի բենզինի արտահանումըՄակրոնը չի բացառել, որ կարող է զորք մտցնել ՈւկրաինաԱյսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է իր վերահսկողության ներքո հայկական որևէ հետքի վերացմանն ուղղված քաղաքականությունը․ ԱԳՆՀայրենիքը սիրել եւ հարգել սեփական ընտանիքի, հարազատ ընկերոջ նման. Ի՞նչ խորհուրդ է տվել Զորի Բալայանը իր միակ որդուն, որով առաջնորդվում է հայտնի վիրաբույժը մինչ օրսԲարձրաստիճան սպաները հաջողությամբ խոցել են թիրախները․ քննական գործընթացին հետևել է Սուրեն ՊապիկյանըՄոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի բարեկամների միջազգային շարժման 2-րդ համագումարըԵթե Զելենսկին գա Հայաստան, ապա դա կլինի տարածաշրջանային այց, այս պահին այլ տեղեկություն չունեմ․ ՍիմոնյանՔաղբանտարկյալների լուսանկարներն ամենուրԵս միանում եմ իմ գործընկեր Ա.Մելիքյանի հայտարարությանը, եւ մեր կազմակերպությունը եւս պատրաստ է այդ գործընթացում իր վրա վերցնել հետաքննող լրագրողի պաշտպանությունըԲոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային․ Ալեն Սիմոնյանը՝ Բաքվի պահանջների մասին Ասում եք` «քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ», բա տուգանքները ձեր կողմից բարձրացնելն ի՞նչ էՄեղադրանքը սխալմունք է եղել․ Ալեն Սիմոնյանը՝ եղբոր կնոջ մասինԻնչ է իրականում տեղի ունեցել 2018-ին ՀՀ-ում. եկել է փակագծեր բացելու ժամանակը/ Լեւոն Նազարյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода