Փոխարժեք: $ , ,
Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը Արտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րի խուն­տան զար­մա­նա­լիո­րեն ա­նըն­դու­նե­լի չի հա­մա­րում ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի «վե­րա­դար­ձը» ՀՀ, սա­կայն ա­մո­թա­լի ձևով բա­զում հա­յե­րի մուտ­քը ՀՀ ար­գե­լում է: ՀՅԴ Բ­յու­րո­յի ան­դամ, Ֆ­րան­սիա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի հա­մա­կար­գող խորհր­դի հա­մա­նա­խա­գահ ՄՈՒ­ՐԱԴ ՓԱ­ՓԱ­ԶՅ­Ա­ՆԸ հայտ­նում է, որ կրկին Հա­յաս­տան մուտ­քի ար­գել­քի տակ է։ «Ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան ծա­ռա­յութ­յան կա­յաց­րած ո­րոշ­ման դեմ իմ ներ­կա­յաց­րած հայ­ցի նախ­նա­կան դա­տա­կան ​​նիս­տը տե­ղի է ու­նե­ցել նո­յեմ­բե­րի 23-ին։ Դա­տա­վո­րը տա­րա­կու­սեց, որ 16 ա­միս անց Ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան ծա­ռա­յութ­յու­նը դեռ չէր ներ­կա­յաց­րել իմ ար­գել­քի պատ­ճառ­նե­րը։ Դա­տա­կան ​​հա­մա­կար­գը հաս­կա­նում է, որ գործն ամ­բող­ջութ­յամբ դա­տարկ է։ Դա­տա­վո­րը 10 օր ժա­մա­նակ է տվել Ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան ծա­ռա­յութ­յա­նը՝ բա­ցա­կա­յող փաս­տա­թուղ­թը գոր­ծին ա­վե­լաց­նե­լու հա­մար։ Հա­ջորդ նիս­տում, ո­րը նշա­նակ­ված է հուն­վա­րի 25-ին, կպարզ­վի, թե արդ­յոք ես ի­րա­վա­սու եմ, ինչ­պես ես եմ խնդրում, ֆի­զի­կա­պես մաս­նակ­ցել դա­տա­կան նիս­տին»,– նշում է Մ. Փա­փազ­յա­նը։ Դե ինչ, ա­սել, որ սրանց ե­րե­սը «պա­դոշ ա», շատ մեղմ կլի­նի: Այն­քան հաս­տա­կա­շի են, որ սրանց ե­րե­սի կաշ­վից կա­րե­լի է զրա­հա­բաճ­կոն­ներ կա­րել:

­Նո՞ր եք գլխի ընկ­նում, զար­մա­նա­լի է: Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պետ ԱՆՆ ՀԻ­ԴԱԼ­ԳՈՆ հայ­տա­րա­րել է «X» սո­ցիա­լա­կան ցան­ցում իր է­ջը ջնջե­լու ո­րոշ­ման մա­սին՝ սո­ցիա­լա­կան ցանցն ան­վա­նե­լով «հսկա­յա­կան գլո­բալ կո­յու­ղի»։ «Ես ո­րո­շել եմ հե­ռա­նալ Twitter–ից («X»): Վեր­ջին տա­րի­նե­րին այն դար­ձել է մեր դե­մոկ­րա­տիա­նե­րի ոչն­չաց­ման տպա­վո­րիչ գոր­ծիք... Այս հար­թա­կը դար­ձել է հա­մաշ­խար­հա­յին հսկա կո­յու­ղի»,– գ­րել է Հի­դալ­գոն X է­ջում։ Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պե­տը մե­ղադ­րել է սոց­ցան­ցին և դ­րա սե­փա­կա­նա­տեր Ի­լոն Մաս­կին լար­վա­ծութ­յան և հա­կա­մար­տութ­յուն­նե­րի սրման մեջ։ Ն­րա կար­ծի­քով՝ սոց­ցան­ցը լայ­նո­րեն օգ­տա­գործ­վում է մա­նի­պուլ­յա­ցիա­յի, ա­պա­տե­ղե­կատ­վութ­յան, ա­տե­լութ­յուն հրահ­րե­լու, ա­հա­բե­կե­լու, հա­կա­սե­մի­տիզ­մի և բա­ցա­հայտ ռա­սիզ­մի հա­մար։ Հի­դալ­գոն հա­վե­լել է, որ հար­թա­կը հա­մա­րում է մաս­նա­վոր շա­հե­րի և հա­կա­ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան քա­ղա­քա­կան նա­խա­գիծ։ Լավ, բա մե՞նք ինչ ա­սենք, որ նի­կո­լա­կան­նե­րի «Ֆեյ­քե­րի ՊՈԱԿ»–ի շնոր­հիվ Ֆեյս­բու­քը դար­ձել է ոչ միայն աղ­բա­նոց, այլև հա­յա­հա­լած գոր­ծիք: Ար­դեն ո­րե­րորդ տա­րին է` Ֆեյս­բու­քում ո՛չ կա­րո­ղա­նում ես մեր հե­րոս Մոն­թեի նկա­րը դնես, ո՛չ ա­նու­նը տաս: Օ­րի­նակ` ինչ­պե՞ս ե­ղավ, որ «նախ­կին­նե­րի» օ­րոք Ցու­կեր­բեր­գի սոց­­ցանցն այդ­պի­սի «բող­կեր» չէր ու­տում:

Ա­նա­մո­թութ­յամբ և լկ­տի ստով Նի­կո­լի հետ թերևս մի թեթև կա­րող են մրցել ադր­բե­ջան­ցի­նե­րը: Մի զար­մա­նա­լի բան ար­ձա­նագ­րել է նախ­կին օմ­բուդս­մեն ԱՐ­ՄԱՆ ԹԱ­ԹՈ­ՅԱ­ՆԸ. «Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նութ­յու­նը նոր մա­կար­դա­կի կեղ­ծիք­նե­րով ստեղ­ծում է Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ նոր պա­հանջ­նե­րի և ռազ­մա­կան հան­ցա­վոր գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ար­հես­տա­կան հիմ­քեր։ Սկ­սել են բե­րել Հա­յաս­տա­նի կոնկ­րետ գյու­ղե­րի և քա­ղաք­նե­րի կեղծ օ­րի­նակ­ներ: Ադր­բե­ջա­նա­կան պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մեր ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­նե­րը վեր են հա­նել նոր փաս­տեր։ Մաս­նա­վո­րա­պես, նրանք ար­դեն ան­ցել են ման­րա­մասն կեղ­ծիք­նե­րի: Հա­յաս­տա­նի կոնկ­րետ գյու­ղե­րի կամ քա­ղաք­նե­րի (օ­րի­նակ՝ Ս­յու­նի­քում կամ Գե­ղար­քու­նի­քում) օ­րի­նա­կով կեղ­ծիք­նե­րով «հիմ­նա­վո­րում» են, թե իբր դրանք «ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի նկատ­մամբ հա­յե­րի գոր­ծած կո­տո­րած­նե­րի արդ­յուն­քում դա­տարկ­վել են և տե­ղա­հան­վել, ու­նեզրկ­վել»։ Ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը, որ­պես կա­նոն, ընդգր­կում է 20–րդ դա­րի սկզբից 1920–ա­կան թթ, իսկ հե­տո էլ կեղ­ծում են 1980–ա­կան­նե­րի փաս­տե­րը»: Դե, քա­նի Նի­կո­լը կա, թշնա­մին ինչ կու­զի ու ինչ­քան կու­զի, մեր գլխին կբե­րի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ՆՍՏԻ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ “ԱՐԱԳԸՆԹԱՑ ԳՆԱՑՔ” 

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода