Տավուշից պետք է հանվեն Զինված ուժերը, փոխարենը տեղակայեն սահմանապահ ուժերը․ ինչ է ասել Փաշինյանը Տարածաշրջանի երկրները կարող են ապավինել Իրանի զինված ուժերին. Ռաիսի Պեսկովը հաստատել է Արցախից ռուս խաղաղապահների դուրսբերման մեկնարկը Ոսկեպարցիներից հավաքել են հեռախոսները. մանրամասներ (տեսանյութ) Իրանը կարող է երկար լռել, որից հետո հարված հասցնել գոտակատեղից ներքեւ. Իրանահայ քաղաքագետը Մերձավոր Արեւելքում լայնածավալ պատերազմի մասին Լրացվեց Սամվել Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքը՝ կնշանակի նրան կալանքի կտանեն Փաշինյանի հետ հանդիպմանը սահմանափակվում է հանդիպման մասնակիցների մուտքը դահլիճ (տեսանյութ) Փաշինյանը Ոսկեպար է ժամանել ուղղաթիռով Բագրատ Սրբազանը չի մասնակցի Ոսկեպարում Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Սամվել Վարդանյանի մայրը ուշագնաց եղավ

Աղջիկնե՛ր, ուզո՞ւմ եք տարիներն աննկատ անցնեն Ձեր կողքով` այցելեք «Աստղիկ» բկ

Տեսանյութեր

PRP թե­րա­պիան (թրոմ­բո­ցիտ­նե­րը հաս­նում են պլազ­մա­յի) - հի­վան­դի սե­փա­կան ար­յան պլազ­մա­յի նե­րար­կում­նե­րի մե­թոդ է, ո­րը հարս­տաց­ված է թրոմ­բո­ցիտ­նե­րով: Ի՞նչ է ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում PRP-ն, ինչ­պե՞ս է կա­տար­վում մի­ջամ­տութ­յու­նը, ո­րո՞նք են ա­ռա­վե­լութ­յուն­նե­րը, կա՞ն հա­կա­ցու­ցում­ներ, հար­ցե­րի պա­տաս­խա­նը «Բժշ­կի մո­տ» հա­ղոր­դա­շա­րի շրջա­նակ­նե­րում տվել է «Աստ­ղի­կ» բկ­-ի բժիշկ-կոս­մե­տո­լոգ, մաշ­կա­վե­նե­րա­բան ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆԸ.

ՄԵԹՈԴԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

­Հի­վան­դի սե­փա­կան կեն­սա­բա­նա­կան նյու­թը (ար­յու­նը) վերց­վում է, ին­չի պատ­ճա­ռով դե­ղա­մի­ջո­ցի մեր­ժումն անհ­նար է, ին­չը նշա­նա­կում է, որ պրո­ցե­դու­րան ոչ միայն արդ­յու­նա­վետ է, այլեւ` անվ­տանգ։ Այ­նու­հետեւ ար­յու­նը են­թարկ­վում է ցենտ­րի­ֆու­գաց­ման (այ­սինքն՝ ար­յան խո­ղո­վա­կը տե­ղադր­վում է հա­տուկ ա­պա­րա­տի մեջ (ցենտ­րի­ֆուգ), որ­տեղ այն բա­ժան­վում է կար­միր ար­յան բջիջ­նե­րի, սպի­տակ ար­յան բջիջ­նե­րի եւ թ­րոմ­բո­ցիտ­նե­րով պլազ­մա­յի։ PRP թե­րա­պիան (պլազ­մո­թե­րա­պիա, պլազ­մո­լիֆ­տինգ) բու­ժում է սե­փա­կան ար­յան պլազ­մա­յով, ո­րը հարս­տաց­ված է թրոմ­բո­ցիտ­նե­րով (PRP - Platelet Rich Plasma): Այն օգ­տա­գործ­վում է բազ­մա­թիվ երկր­նե­րի կլի­նի­կա­նե­րում`օր­թո­պեդ­նե­րի կող­մից հո­դե­րի եւ կա­պան­նե­րի վե­րա­կանգն­ման եւ բուժ­ման հա­մար:

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

PRP թե­րա­պիա­յի արդ­յունք­նե­րը` ռե­լիե­ֆի եւ մաշ­կի գույ­նի հա­վա­սա­րե­ցում: Մաշ­կի ամ­րութ­յան եւ­ ա­ռաձ­գա­կա­նութ­յան բարձ­րա­ցում։ Մաշ­կի ընդ­հա­նուր բա­րե­լա­վում եւ­ ար­տա­քին տես­քի բա­րե­լա­վում: Դեմ­քի մաշ­կի ե­րի­տա­սար­դա­ցում: Պ­րո­ցե­դու­րա­նե­րի տե­սա­նե­լի արդ­յունք­ներ. PRP թե­րա­պիա­յից հե­տո դեմ­քի գույ­նը բա­րե­լավ­վում է, մաշ­կի ե­րան­գը եւ տուր­գո­րը մե­ծա­նում են, պիգ­մեն­տա­ցիան եւ պ­զուկ­նե­րից հե­տո սպի­նե­րի տե­սա­նե­լիութ­յու­նը նվա­զում է:

PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ

­Վա­րա­կիչ հի­վան­դութ­յուն­նե­րը սուր փու­լում, հո­գե­կան հի­վան­դութ­յուն, ար­յան ա­նա­լի­զում ESR-ի բարձ­րա­ցում, նատ­րիու­մի ցիտ­րա­տի ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յուն, ցածր թրոմ­բո­ցիտ­նե­րի քա­նակ, սեպ­սիս, ու­ռուց­քա­բա­նա­կան հի­վան­դութ­յուն­ներ

ՈՒՐԻՇ ՈՐՏԵՂ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ PRP-Ն:

PRP նե­րար­կում­նե­րը կա­րող են կա­տար­վել ու­սի, ծնկի, կո­ճի, ազդ­րի կամ մա­տի հո­դե­րի վրա: Այն օգ­նում է նվա­զեց­նել բոր­բո­քա­յին ցա­վը, PRP թե­րա­պիան եր­կար ժա­մա­նակ ե­ղել է բազ­մա­թիվ խնդիր­նե­րի բուժ­ման ճա­նաչ­ված օգ­նա­կան, ոչ միայն կոս­մե­տո­լո­գիա­յի, այլ նաեւ հո­դե­րի, գլխա­մաշ­կի հետ կապ­ված խնդիր­նե­րի (ճա­ղա­տութ­յուն, մա­զա­թա­փութ­յուն) բուժ­ման մեջ։

­Գոր­ծըն­թա­ցից հե­տո վե­րա­կանգ­նում` այ­տուց/կապ­տույտ պլազ­մա­յի բարձ­րա­ցու­մից հե­տո այ­տուց­ներն անց­նում են 1-2 օ­րում, կապ­տուկ­նե­րը՝ 5-8 օ­րում։ Գոր­ծըն­թա­ցից հե­տո վե­րա­կանգ­նում կամ մաշ­կի հա­տուկ խնամք անհ­րա­ժեշտ չէ։

Ի՞ՆՉ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԱՆԵԼ PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ

Պ­րո­ցե­դու­րա­յին հա­ջոր­դող օր­վա ըն­թաց­քում Դուք չեք կա­րող հա­ճա­խել ֆի­զիո­թե­րապեւ­տիկ պրո­ցե­դու­րա­նե­րի, լո­գա­րան, սաու­նա կամ մեր­սում:

 

Ե՞ՐԲ Է ՏԵՍԱՆԵԼԻ PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա­ռա­ջին պրո­ցե­դու­րա­յից հե­տո նկա­տե­լի արդ­յունք­ներ. PRP թե­րա­պիա­յի ազ­դե­ցութ­յու­նը կա­րե­լի է տես­նել ա­ռա­ջին նե­րար­կու­մից հե­տո:

 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑԸ ԴԻՏԵՔ «ԻՐԱՎՈՒՆՔ TV» ԵՎ «CV-TV» ՅՈՒԹՈՒԲՅԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐՈՒՄ:

 

 Տավուշից պետք է հանվեն Զինված ուժերը, փոխարենը տեղակայեն սահմանապահ ուժերը․ ինչ է ասել ՓաշինյանըՏարածաշրջանի երկրները կարող են ապավինել Իրանի զինված ուժերին. ՌաիսիՊեսկովը հաստատել է Արցախից ռուս խաղաղապահների դուրսբերման մեկնարկըՈսկեպարցիներից հավաքել են հեռախոսները. մանրամասներ (տեսանյութ)Իրանը կարող է երկար լռել, որից հետո հարված հասցնել գոտակատեղից ներքեւ. Իրանահայ քաղաքագետը Մերձավոր Արեւելքում լայնածավալ պատերազմի մասինԼրացվեց Սամվել Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքը՝ կնշանակի նրան կալանքի կտանենՓաշինյանի հետ հանդիպմանը սահմանափակվում է հանդիպման մասնակիցների մուտքը դահլիճ (տեսանյութ)Փաշինյանը Ոսկեպար է ժամանել ուղղաթիռովԲագրատ Սրբազանը չի մասնակցի Ոսկեպարում Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍամվել Վարդանյանի մայրը ուշագնաց եղավՌուսական հրթիռները հարվածել են ուկրաինական «Հյուսիս» խմբավորման հրամանատարական կետին՝ հրամանատարության խորհրդակցության պահինԴատախազությունից պահանջում ենք բացել աչքերը և քայլեր ձեռնարկել․ ՀՀԿ ԳՄ-ն՝ քաղաքացու խոշտանգման մասինԱյսօր Նիկոլ Փաշինյանը այցելելու է «Ոսկեպար»Տարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 17-ինՆիկոլին սպասարկող մեքենան խափանվել է Սեւան-Երեւան մայրուղու վրա. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ Սրանք պայթեցնում են մեր պատմությունը. Ալլա ՀակոբյանԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն մեկնաբանել է Ֆրանսիայի դեսպանի հետկանչըՓարիզը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Ադրբեջանում իր դեսպանինՀԻՄԱ. ՊԱՅԹԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ՊՆ ՆԱԽԿԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԸՆիկոլ Փաշինյանը գնում է Ոսկեպար.NEWS.amԱՊՐԻԼԻ 17-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱդրբեջանցիները քանդել են Շուշիի Ղազանչեցոց տաճարի խաչաձև լուսամուտն և պատկերաքանդակը (Լուսանկարներ)Սաղ բանակը Մելքոնյան Գագոն ա թալանել. քաղաքացի (տեսանյութ)Որովհետև չի պահպանվել Աստվածին կանոնները, որովհետև ամբարտավանությունը, ատելությունը, գոռոզությունը, անսխալական լինելու բարդույթը բերեց այս հանգրվանին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարութամբ է հանդես եկելԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՋանքեր ենք գործադրում, որ ՀՀ-ի եզդիական համայնքը կարողանա պահպանել իր ազգային ինքնությունը․ ՓաշինյանՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 17Խոշտանգված Սամվել Վարդանյանի տեղափոխումը ՔԿ՝ ուղիղԲԱՑԱՌԻԿ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Ինչու ԱԱԾ-ն հայտնվել «Ուիգմոր» բկ-ումՌուսական բանակը մտել է ՕչերետինոԿրասնոգորովկայում ուկրաինական դիրքերն արագորեն փլուզվում են«Ժողովուրդ». Փաշինյանը տեւական ժամանակ է խուսափում է ԱԺ ՔՊ խմբակցության հետ հանդիպումից«Հրապարակ». Փաշինյանը «կանաչ լույս է վառել» վայրագությունների համար«Դավաճան վիժվածք» ասած քաղաքացին խոշտանգվում է, իսկ քաղաքացու վրա թքած ԱԺ նախագահը, սպառնացող ՔՊ քարտուղարը, դառնում են անպատժելի արտոնյալներ. «Ժողովուրդ»Արևմուտքը խաչ է քաշել Ուկրաինայի վրա. Չեխական լրատվամիջոցՄարիամ Մելիքյանը թուրքական հիվանդանոց է տեղափոխվել. ի՞նչ է պատահել նրանԿանցլեր Օլաֆ Շոլցը ապտակ ստացավ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինից. Politico«Հրապարակ». ՔՊ-ականները հիշել են Սյունիքի տեղըԱրսեն Թորոսյանը նախարարի պաշտոնի համար ընկերոջ PR-ով է սկսել զբաղվել. «Ժողովուրդ»Արևմուտքում բացատրում էին, թե ինչ է հաջորդելու Չասով Յարի անկմանըՉասով Յար. Ռուսական դեսանտային ուժերը ծայրամասերում են, իսկ թեւերից 200-րդ բրիգադը մոտեցել է ԿալինովկայինԴատական կախյալ համակարգ, ոստիկանության դաժանություններ․ «Freedom House»-ը՝ Հայաստանի մասինԱռավոտյան պատգամավորները կուղղեկցեն Սամվել Վարդանյանին Երեւանի քննչական տեղափոխող մեքենայինՉեմ զարմանա, որ քննությունն էլ այդ նույն` զույգով միզող ոստիկաններն իրականացնեն. Երվանդ ՎարոսյանՍամվելի խոշտանգումը Նիկոլի վերջի սկիզբն է. Վահագն ՉախալյանԿարծես գժանոցի утренний обход-ի сводка լինի. Ալլա Հակոբյան Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ տեղի ունեցածը ցնցել է իմ բանականությունը. Վահե ԳրիգորյանԻնձ համար գլխավոր գաղափարներից մեկը հույսն է. Կիրիլ ՌիխտերՀույս մի ունեցեք, որ այս թեման մոռացվելու է, պետք է պատժվեն բոլոր մասնակիցները. Միքայել ԳրիգորյանՍԿԱՆԴԱԼ. Ես առաջարկում եմ էդ 25.000 տանք Գագիկին, որ ամեն ամիս կոխի…. Կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրող ու «վայելչախոս» ավագանու անդամը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода