Եթե Թրամփը հաղթի, Ուկրաինայում պատերազմն ավելի արագ կավարտվի. Կոբախիձե ՖԻԴԵ-ի վարպետ Էրիկ Գասպարյանը՝ միջազգային կայծակնային շախմատի մրցաշարի հաղթող Փաշինյանն ուշացումով հերքում է, որ մասնակցել է Եհովայի վկաների միջոցառմանը Ինչ են մանրամասնում Եղվարդի համայնքապետարանից ինքնաթիռի վթարի մասին Ամերիկացի քաղխորհրդատուն ՊՆ-ում աշխատանքը կսկսի առաջիկա ամիսներին. Դեսպանատուն Ռանչպար գյուղում 18-ամյա աղջիկը դանակով հարվածել է 17-ամյա երիտասարդին Բուհերում թափուր մնացած տեղերի լրացուցիչ մրցույթի հայտագրման գործընթացն սկսվել է ՀՀ-ի հետ վիզայի ազատականացման երկխոսություն սկսելն հարաբերությունները բարձրացնում են նոր մակարդակի Սա մեկ անձի, մեկ կուսակցության ու մեկ քաղաքական շարժման անելիքը չէ. Գառնիկ Դանիելյան Եվրամիությանն անդամակցումը սուտ է, չի՛ լինելու. Անաստաս Իսրայելյան

Աղջիկնե՛ր, ուզո՞ւմ եք տարիներն աննկատ անցնեն Ձեր կողքով` այցելեք «Աստղիկ» բկ

Տեսանյութեր

PRP թե­րա­պիան (թրոմ­բո­ցիտ­նե­րը հաս­նում են պլազ­մա­յի) - հի­վան­դի սե­փա­կան ար­յան պլազ­մա­յի նե­րար­կում­նե­րի մե­թոդ է, ո­րը հարս­տաց­ված է թրոմ­բո­ցիտ­նե­րով: Ի՞նչ է ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում PRP-ն, ինչ­պե՞ս է կա­տար­վում մի­ջամ­տութ­յու­նը, ո­րո՞նք են ա­ռա­վե­լութ­յուն­նե­րը, կա՞ն հա­կա­ցու­ցում­ներ, հար­ցե­րի պա­տաս­խա­նը «Բժշ­կի մո­տ» հա­ղոր­դա­շա­րի շրջա­նակ­նե­րում տվել է «Աստ­ղի­կ» բկ­-ի բժիշկ-կոս­մե­տո­լոգ, մաշ­կա­վե­նե­րա­բան ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆԸ.

ՄԵԹՈԴԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

­Հի­վան­դի սե­փա­կան կեն­սա­բա­նա­կան նյու­թը (ար­յու­նը) վերց­վում է, ին­չի պատ­ճա­ռով դե­ղա­մի­ջո­ցի մեր­ժումն անհ­նար է, ին­չը նշա­նա­կում է, որ պրո­ցե­դու­րան ոչ միայն արդ­յու­նա­վետ է, այլեւ` անվ­տանգ։ Այ­նու­հետեւ ար­յու­նը են­թարկ­վում է ցենտ­րի­ֆու­գաց­ման (այ­սինքն՝ ար­յան խո­ղո­վա­կը տե­ղադր­վում է հա­տուկ ա­պա­րա­տի մեջ (ցենտ­րի­ֆուգ), որ­տեղ այն բա­ժան­վում է կար­միր ար­յան բջիջ­նե­րի, սպի­տակ ար­յան բջիջ­նե­րի եւ թ­րոմ­բո­ցիտ­նե­րով պլազ­մա­յի։ PRP թե­րա­պիան (պլազ­մո­թե­րա­պիա, պլազ­մո­լիֆ­տինգ) բու­ժում է սե­փա­կան ար­յան պլազ­մա­յով, ո­րը հարս­տաց­ված է թրոմ­բո­ցիտ­նե­րով (PRP - Platelet Rich Plasma): Այն օգ­տա­գործ­վում է բազ­մա­թիվ երկր­նե­րի կլի­նի­կա­նե­րում`օր­թո­պեդ­նե­րի կող­մից հո­դե­րի եւ կա­պան­նե­րի վե­րա­կանգն­ման եւ բուժ­ման հա­մար:

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

PRP թե­րա­պիա­յի արդ­յունք­նե­րը` ռե­լիե­ֆի եւ մաշ­կի գույ­նի հա­վա­սա­րե­ցում: Մաշ­կի ամ­րութ­յան եւ­ ա­ռաձ­գա­կա­նութ­յան բարձ­րա­ցում։ Մաշ­կի ընդ­հա­նուր բա­րե­լա­վում եւ­ ար­տա­քին տես­քի բա­րե­լա­վում: Դեմ­քի մաշ­կի ե­րի­տա­սար­դա­ցում: Պ­րո­ցե­դու­րա­նե­րի տե­սա­նե­լի արդ­յունք­ներ. PRP թե­րա­պիա­յից հե­տո դեմ­քի գույ­նը բա­րե­լավ­վում է, մաշ­կի ե­րան­գը եւ տուր­գո­րը մե­ծա­նում են, պիգ­մեն­տա­ցիան եւ պ­զուկ­նե­րից հե­տո սպի­նե­րի տե­սա­նե­լիութ­յու­նը նվա­զում է:

PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ

­Վա­րա­կիչ հի­վան­դութ­յուն­նե­րը սուր փու­լում, հո­գե­կան հի­վան­դութ­յուն, ար­յան ա­նա­լի­զում ESR-ի բարձ­րա­ցում, նատ­րիու­մի ցիտ­րա­տի ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յուն, ցածր թրոմ­բո­ցիտ­նե­րի քա­նակ, սեպ­սիս, ու­ռուց­քա­բա­նա­կան հի­վան­դութ­յուն­ներ

ՈՒՐԻՇ ՈՐՏԵՂ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ PRP-Ն:

PRP նե­րար­կում­նե­րը կա­րող են կա­տար­վել ու­սի, ծնկի, կո­ճի, ազդ­րի կամ մա­տի հո­դե­րի վրա: Այն օգ­նում է նվա­զեց­նել բոր­բո­քա­յին ցա­վը, PRP թե­րա­պիան եր­կար ժա­մա­նակ ե­ղել է բազ­մա­թիվ խնդիր­նե­րի բուժ­ման ճա­նաչ­ված օգ­նա­կան, ոչ միայն կոս­մե­տո­լո­գիա­յի, այլ նաեւ հո­դե­րի, գլխա­մաշ­կի հետ կապ­ված խնդիր­նե­րի (ճա­ղա­տութ­յուն, մա­զա­թա­փութ­յուն) բուժ­ման մեջ։

­Գոր­ծըն­թա­ցից հե­տո վե­րա­կանգ­նում` այ­տուց/կապ­տույտ պլազ­մա­յի բարձ­րա­ցու­մից հե­տո այ­տուց­ներն անց­նում են 1-2 օ­րում, կապ­տուկ­նե­րը՝ 5-8 օ­րում։ Գոր­ծըն­թա­ցից հե­տո վե­րա­կանգ­նում կամ մաշ­կի հա­տուկ խնամք անհ­րա­ժեշտ չէ։

Ի՞ՆՉ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԱՆԵԼ PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ

Պ­րո­ցե­դու­րա­յին հա­ջոր­դող օր­վա ըն­թաց­քում Դուք չեք կա­րող հա­ճա­խել ֆի­զիո­թե­րապեւ­տիկ պրո­ցե­դու­րա­նե­րի, լո­գա­րան, սաու­նա կամ մեր­սում:

 

Ե՞ՐԲ Է ՏԵՍԱՆԵԼԻ PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա­ռա­ջին պրո­ցե­դու­րա­յից հե­տո նկա­տե­լի արդ­յունք­ներ. PRP թե­րա­պիա­յի ազ­դե­ցութ­յու­նը կա­րե­լի է տես­նել ա­ռա­ջին նե­րար­կու­մից հե­տո:

 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑԸ ԴԻՏԵՔ «ԻՐԱՎՈՒՆՔ TV» ԵՎ «CV-TV» ՅՈՒԹՈՒԲՅԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐՈՒՄ:

 

 


Եթե Թրամփը հաղթի, Ուկրաինայում պատերազմն ավելի արագ կավարտվի. ԿոբախիձեՖԻԴԵ-ի վարպետ Էրիկ Գասպարյանը՝ միջազգային կայծակնային շախմատի մրցաշարի հաղթողՓաշինյանն ուշացումով հերքում է, որ մասնակցել է Եհովայի վկաների միջոցառմանըԻնչ են մանրամասնում Եղվարդի համայնքապետարանից ինքնաթիռի վթարի մասինԱմերիկացի քաղխորհրդատուն ՊՆ-ում աշխատանքը կսկսի առաջիկա ամիսներին. ԴեսպանատունԱթաթուրքի պաստառի պատճառով` երգչուհին հրաժարվել է բեմ բարձրանալՌանչպար գյուղում 18-ամյա աղջիկը դանակով հարվածել է 17-ամյա երիտասարդինՔաղքենի զանգվածին ուզում են ասել, որ Հայաստանի տարածքները փոքրանում են, բայց «զատո» հեշտացված ձևով կգնաք ԵՄ․ ԹևանյանԲուհերում թափուր մնացած տեղերի լրացուցիչ մրցույթի հայտագրման գործընթացն սկսվել էՀՀ-ի հետ վիզայի ազատականացման երկխոսություն սկսելն հարաբերությունները բարձրացնում են նոր մակարդակիՍա մեկ անձի, մեկ կուսակցության ու մեկ քաղաքական շարժման անելիքը չէ. Գառնիկ ԴանիելյանԵվրամիությանն անդամակցումը սուտ է, չի՛ լինելու. Անաստաս ԻսրայելյանԵրևանում փողոցներն աղբի մեջ են. ավագանու անդամԿա պայմանավորվածություն՝ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված. Գառնիկ ԴավթյանԼապորտան` Ուիլյամսի հնարավոր տեղափոխության մասինՊետքարտուղարության քաղաքացիական խորհրդատուն ՊՆ-ում մտադիր է աշխատանքը սկսել առաջիկա ամիսներին. ԱՄՆ դեսպանատուն Էրիկ Գասպարյանը` կայծակնային շախմատի միջազգային մրցաշարի հաղթողԽաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին 10 մլն եվրո տրամադրելու որոշումը պաշտոնապես հաստատվեց Google-ի բանակցությունները Wiz-ի գնման վերաբերյալ և բացը AI-ի ծախսերի և AI-ի եկամուտների միջևԴեմոկրատները սկսել են հասկանալ, որ այս ընտրություններում իրենք արդեն պարտվել են. ԲալասանյանԵվրամիությունը բանակցություններ է սկսել Ուկրաինայի տարածքով Ադրբեջանից գազի մատակարարման շուրջ. Bloomberg Ուժեղ երկրաշարժ՝ Վրաստանում. Տավուշում այն զգացվել է 5-6 բալ, Լոռիում՝ 4 բալ ուժգնությամբ Հայաստան մտնող ֆինանսական հոսքերը շարունակում են կրճատվել․ 168.amՊատրաստված է Google-ի կողմից 2024 թվականին. Pixel 9, նոր ծալովի սմարթֆոն Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն այցելել են Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարներինՀՀ պետական պարտքը հատեց 12 միլիարդ դոլարի շեմը. Արթուր ԽաչատրյանՉարենցավանի բնակիչները պատրաստվում են բողոքի ակցիաներ իրականացնել․ ինչն է պատճառըՀայաստանի համար սեպտեմբերից դեկտեմբերը ճակատագրական բարդ շրջան է լինելու. քաղաքագետԽոշոր ու ողբերգական ավտովթար՝ Երևանում. բախվել են 8 տրանսպորտային միջոց. կա 3 զոհ, 1 վիրավորՀայտարարությունից հնարավոր չէ պարզել՝ արդյո՞ք Բայդենն ինքն է որոշել դուրս գալ ընտրապայքարից․ ՌԴ ԱԳՆՎերջ, Բայդեն, Ուկրաինայում «ռազմական հատուկ գործողության» նպատակները կիրագործվեն. ՄեդվեդևՏարադրամի փոխարժեքները հուլիսի 22-ինՀՀ-ի տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ցանկացած ոտնձգության դեպքում Արևմուտքը պետք է պատժամիջոցներ կիրառիԿրեմլում մեկնաբանել են նախագահական մրցապայքարից դուրս գալու Բայդենի որոշումըՈրոշ հասցեներում ջուր չի լինիԱդրբեջանը Հայաստանին հրավիրել է Բաքվում կայանալիք COP29 գագաթաժողովինՀայաստանի հետ համատեղ դիմել ԵԱՀԿ-ին՝ Մինսկի խմբի գործունեությունը դադարեցնելու խնդրանքով. ՀաջիևՍևանի ավագանուն կյանքից զրկելու գործով կալանավորվեց քրեական հեղինակություն «Նորատուսցի Ալիկի» եղբոր որդին. մանրամասներ.ArmLur.amՎեոլիա Ջուրը լավ չի կազմակերպում հեղեղատար համակարգերի մաքրումը․ ընկերության հետ պայմանագիրը վերանայելու առաջարկ է ներկայացվելՀոգնածությունը կարող է հանգեցնել առողջական լուրջ խնդիրների. հուլիսի 22-ի աստղագուշակՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտՀրաժեշտ ժետոնին. Երևանի քաղաքապետարանում վստահ են` անգամ թոշակառուն դժվարություն չի ունենաԱննա Հակոբյանը կադրեր է հրապարակել Լոնդոնից․ դստեր հետ է եղել (տեսանյութ) Կա հասարակության մի ստվար զանգված, որը դեմ է դեպի ԵՄ ընթացքին. Արթուր ՀովհաննիսյանԹուրքերի մեծ հոսք է սպասվում, ոտքի՛ կանգնիր, փրկիր քո Հայաստանը. ՀՀ վաստակավոր արտիստՔամալա Հարիս` ԱՄՆ դեմոկրատների նախագահի նոր թեկնածու 1 կգ.ալյուրի մեջ գտել են 15 հազար ռուպի. Հնդիկ բարեգործի բացահայտումըՇաբաթվա հաջողակները․ Ահա՝ ովքեր են նրանքՔոչարյանի երբեմնի «քաղաքական դաշնակից» Վահե Հակոբյանը «Հայաստան» դաշինքը լքելուց զատ լքել է նաև իր ստեղծած «Վերածնվող Հայաստան»-ի նախագահի պաշտոնըԿամալան ավելի լիբերալ է և ավելի քիչ կոմպետենտ, քան Ջոն. Դոնալդ Թրամփ կրտսեր

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода