Պապ թագավորի օրոք հայոց բանակի թիվը հասնում էր 90.000-ի. Վարազդատ Հարությունյանը՝ Փաշինյանին Զատուլինը հայտնել է՝ ըստ Փաշինյանի՝ ՀԱՊԿ որ 2 երկիրն է 2020-ին օգնել Բաքվին «ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։ Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումար Կարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆ Կարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետ Օրվա խորհուրդ Սրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարություն Դեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. Մակրոն ՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Հի­շո՞ւմ եք, որ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ դե­ռեւս 2019 թվա­կա­նին ա­սում էր, թե «աղ­քատութ­յու­նը մեր գլուխ­նե­րում է»: Հի­մա էլ նա նոր միտք է երկ­նել: Ըստ Փա­շին­յա­նի` «պարզ­վում է»` Սահ­մա­նադ­րութ­յուն չու­նենք. «Սահ­մա­նադ­րութ­յու­նը գո­յութ­յուն չունի, քա­նի դեռ գո­յութ­յուն չու­նի այն մարդ­կանց մտքու­մ»: Բա` լավ, ե­թե նի­կո­լա­կան տրա­մա­բա­նութ­յամբ հա­մա­րենք, թե չու­նենք, այդ դեպ­քում` ո՞վ պետք է գրի այն, նա տվել է զար­մա­նահ­րաշ պա­տաս­խան հա­մա­ցան­ցում հրա­պա­րակ­ված իր տե­սաե­լույ­թում. «Սահմա­նադ­րութ­յան հե­ղի­նա­կը պետք է լի­նի ժո­ղո­վուր­դը։ Ոչ թե Սահ­մա­նադ­րութ­յան տեքս­տի հե­ղի­նա­կը, ո­րով­հե­տեւ տեքս­տը, մեկ ա, պի­տի մի հո­գի գրի, 2 հո­գի, լավ մաք­սի­մում` 3 հո­գի, բայց բո­վան­դա­կութ­յան հե­ղի­նա­կը պետք է լի­նի ժո­ղո­վուր­դը»: ­Փաս­տո­րեն, հի­մա էլ ժո­ղո­վուր­դը 3 մի­լիոն վար­չա­պե­տից դառ­նա­լու է 3 մի­լիոն սահ­մա­նադրա­գետ, որ մայր օ­րեն­քի բո­վան­դա­կութ­յուն գրի։

­Դե քա­նի որ ժո­ղո­վուր­դը 3 մի­լիոն վար­չա­պե­տից դառ­նում է 3 մի­լիոն սահ­մա­նադ­րա­գետ, «Հա­յաս­տա­նի եվ­րո­պա­կա­նե կու­սակ­ցութ­յան նա­խա­գահ ՏԻԳՐԱՆ ԽԶՄԱԼՅԱՆՆ էլ կինո­ռե­ժի­սո­րից «դար­ձել է» Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յան խմբա­գիր:­ Վեր­ջինս, ֆեյս­բուքյան էր է­ջում տե­ղադ­րե­լով Ֆ­րան­սիա­յի ար­տա­կարգ եւ լիա­զոր դես­պան Օ­լի­վիե Դը­կո­տին­յիի հար­ցազ­րույ­ցից մի հատ­ված` ա­հա­զան­գել էր, թե Հ1-ը սխալ է թարգ­մա­նել, եւ իբ­րեւ թե նա Հա­յաս­տա­նին կոչ է ա­րել դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից։ Մինչ­դեռ ա­հա­զան­գի հետ­քե­րով գնա­ցած լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րից մե­կը պար­զել է, որ Խզ­մալ­յա­նի տե­ղադ­րած հատ­վա­ծը կոն­տեքս­տից կտրված էր: Դը­կո­տին­յին ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու մա­սին ո­րե­ւէ ակ­նարկ չի ա­րել։ Սա­կայն, Հ1-ը մեկ այլ հատ­վա­ծում իս­կա­պես սխալ է թարգ­մա­նել դես­պա­նի խոս­քը, ո­րի պատ­ճա­ռով հար­ցազ­րույ­ցը ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես հե­ռաց­վել ու վե­րահ­րա­պա­րակ­վել է, ին­չի մա­սին դես­պանն անդ­րա­դար­ձել է իր թվի­թեր­յան է­ջում. «Կա­րող եք ֆրան­սե­րեն լսել հար­ցազ­րույ­ցում, ես հեգ­նան­քով ա­սա­ցի` սա կլի­ներ ա­ռա­ջին ան­գա­մը, որ Ռու­սաս­տա­նը են­թարկ­վում է­…» եւ ոչ թե` «լավ կլի­նի, ե­թե Ռու­սաս­տա­նը են­թարկ­վի…, ին­չը բո­լո­րո­վին տար­բեր է»: Սա էլ բո­լո­րիս վճա­րած հար­կե­րի հաշ­վին պահ­վող Հան­րա­յին հե­ռուս­տաա­լի­քը, մեկ բա­ռով ա­սած` խայ­տա­ռա­կութ­յուն:

Ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յամբ է հան­դես ե­կել ԱԺ պաշտ­պա­նութ­յան եւ անվ­տան­գութ­յան հար­ցե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔՈՉԱՐՅԱՆԸ: Նա ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս հայ­տա­րա­րել է, որ`«էս­կա­լա­ցիա­յի վտանգ դեռ չեմ տես­նու­մ»: Ինչ­պես կա­սեր լու­սա­հո­գի գե­նե­րալ, նախ­կին պատ­գա­մա­վոր Սեյ­րան Սա­րո­յա­նը, մա­մուլն ու ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ­նե­րը «ջայ­նա­մ», բա դուք ձեր ղե­կա­վա­րի՞ն էլ չեք լսում: Փա­շին­յանն էր ա­սում, որ շա­բաթ­վա վերջ պա­տե­րազմ է սկսվե­լու, ե­թե 4 գյուղ չհանձ­նենք: Կ­լի­նի՞ գաք ընդ­հա­նուր հայ­տա­րա­րի ՔՊ-ի ներ­սում, հե­տո հան­րութ­յա­նը հո­գե­բա­նա­կան «տե­ռո­րի» են­թար­կեք: Վեր­ջի­վեր­ջո, սա պե­տութ­յո՞ւն է, թե՞ փոր­ձա­դաշտ, որ ա­մեն օր մի թե­մա «կրա­կում ե­ն»` կպավ-կպավ, չէ-չէ:

Ա­մեն դեպ­քում, զգու­շաց­նենք Անդ­րա­նիկ Քո­չար­յա­նի խոս­քե­րից ո­գե­ւոր­ված­նե­րին, որ չշտա­պեն գո­ռալ «Ու­ռա»` էս­կա­լա­ցիան «ատ­բո­յե տա­լու կա­պակ­ցութ­յամբ, ո­րով­հե­տեւ ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԸ նա­խա­տե­սել է ներ­քին ծա­ռա­յութ­յան նոր կա­նո­նադ­րութ­յան մեջ «Ու­ռա»-ն փո­խա­րի­նել «Կեց­ցե» բա­ռով, երբ հրա­մա­նա­տա­րը շնոր­հա­վո­րում է անձ­նա­կազ­մին։ Ող­ջույ­նի այս ձեւը ժա­ռան­գութ­յուն է մնա­ցել դեռ խորհր­դա­յին բա­նա­կից, բայց այժմ ո­րոշ­վել է «տե­ղայ­նաց­նե­լ»։ Մի տե­սակ դժվար է պատ­կե­րաց­նել, թե ինչ­պես է զոր­քը ե­րեք ան­գամ գո­ռա­լու «կեց­ցե»` զուտ հան­գա­վոր­ման ա­ռու­մով, բայց կապ­րենք, կտեսնենք:

­Զարմացած է «Իրավունք»- ը Պապ թագավորի օրոք հայոց բանակի թիվը հասնում էր 90.000-ի. Վարազդատ Հարությունյանը՝ ՓաշինյանինԶատուլինը հայտնել է՝ ըստ Փաշինյանի՝ ՀԱՊԿ որ 2 երկիրն է 2020-ին օգնել Բաքվին«ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումարԿարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆԿարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետՕրվա խորհուրդՍրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարությունԴեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. ՄակրոնՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով«Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները«Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել«Ժողովուրդ». Արփի Դավոյանը ցանկանում է ընդլայնե՞լ Գլխավոր դատախազի լիազորությունները«Հրապարակ». Բագրատ Սրբազանը համաձայնել է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում. Ո՞ւմ թեկնածություններն են քննարկվել«Փաստ». Տիգրանաշենո՞ւմ էլ են կադաստրային վկայականները տրվել «ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա»«Ժողովուրդ». Երեւանի ավագանու անդամներն այլեւս հանրային ծառայող չեն կարող լինենԲագրատ սրբազաանին սպառնում Գռզոն եւ Էրդողանի ընտանեկան թերթըԱրևմուտքը ցանկանում է, որ Վրաստանը «երկրորդ ճակատ» բացի Ռուսաստանի դեմ. Իրակլի Կոբախիձե«Հրապարակ». Կիրանցեցիների վրա «աշխատում են» ուժայինները«Փաստ». Ինչո՞ւ են անձրևների արդյունքում Երևանում «գետեր» ու «լճեր» առաջանումՓրփուրներից կախված Փաշինյանը թե՛ մասնատում է Հայաստանը, թե՛ ահռելի պետական պարտք է կուտակել, թե՛ հարստացրել թիմակիցներին. «Ժողովուրդ»Անհայտ թռչող օբյեկտ Ստավրոպոլի երկնքում (Տեսանյութ)ԱՄՆ-ը պարտվում է Երրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանին և Չինաստանին. The HillՌաիսիին ուղեկցող ուղղաթիռում գտնված պաշտոնյան պատմել է մանրամասներըՄեր ազգն ի՞նչ մեղք է գործել,որ Նիկոլի նման փառասեր ու անգրագետ ղեկավար է իշխում մեր երկրում. ՇարմազանովԼավ հիշեք այս օրերը, տարիներ հետո սրա համար եւս ներողության աղերսներ են լինելուՆիկո՛լ, Պապի քաղաքականությունը հանգեցրեց ինքնիշխանության կորստի. ՇարմազանովՀրաչյա Ղեւոնդյանի գործով դատավարությունը մեկնարկեց. դատավոր Արղամանյանին ներկայացվեց ինքնաբացարկի միջնորդությունՁեզ համար այս ծանր օրերին մենք Ձեր կողքին ենք. Հենրիխ Դանիելյանը՝ Իրանի բարեկամ ժողովրդինՆա «գողացել է» Ազնավուրի ձայնը. ֆրանսիական շանսոնի հսկան բեմում է 100 տարեկանում՝ Տիտիանոյի դեմքովԹուրքիան պարտավոր է հատուցում տալու. Յակոբ ԱյնթապլեանՉկա հեռանկար, որ այս իշխանությունը նույն 2018-ի ձեւաչափով հեռացվի. Հրանտ ՄիքայելյանՀավանականությունն առավել քան մեծ է, որ մինչ 2026 թվականը չեն լինի ընտրություններ. Հայկ ԱյվազյանԻնչ ուզում են` թող ասեն. Արա ՌոստոմյանԲրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է խորհրդարանը ցրելու մասինՇտապ. սպառողին թունավորո՞ւմ են նամշած պանրովԱռանց մշակույթի` ժողովուրդը դատապարտված է վաղվա օր չունենալուն. Գարեգին ԴավթյանԿիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասումԻնչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումըՀատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանը հանձնարարություն է ստացել. Սամվել ՆիկոյանՊետրակովը` Հայաստանի ազգային հավաքական հրավիրվածների ցուցակի մասին Ժամանակը կգա կտեսնեք, որ ես ճիշտ էի, շատերը` սխալ. ՇարմազանովՄեր պայքարը շարունակվում է. «Կամք»-ականները` կրկին լինելու են կառավարության դիմացԱմեն ինչի պատրաստ ենք, միայն այս շարժումը հաջողության հասնի. Սերժ ՍարգսյանԸնկեր ՓանջունիՀասարակական տրանսպորտի ուղեգծերում կլինեն չվացուցակի էական խախտումներ, հնարավոր է նաև շարժակազմերի բացակայություն․ ՔաղաքապետարանԲամբասանքԱյսպես որ գնա` «պոստ» են դնելու Ալենի ԱԺ-ի դիմացԶարմանքԳռզոն գազազել է.Yerevan Times
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода