«8-0 ՀԱՇՎՈՎ ՀԱՂԹԵՑԻ ԹՈՒՐՔ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՍ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՆԱՐԵԿ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ Արյունարբու դև Ռահուն է մոլեգնում.Հնդիկ տղայի սարսափազդու կանխատեսումը Ձերբակալվել է ՌԴ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը Ընդդիմությունն ԱԺ-ում գրանցվում և մասնակցում է օրենքների քվեարկություններին, գուշակեք՝ ինչու. ԱԺ 1 նիստից բացակայության դեպքում աշխատավարձից պահվում է շուրջ 24 հազար դրամ. Ալեն Սիմոնյան Պապ թագավորի օրոք հայոց բանակի թիվը հասնում էր 90.000-ի. Վարազդատ Հարությունյանը՝ Փաշինյանին Զատուլինը հայտնել է՝ ըստ Փաշինյանի՝ ՀԱՊԿ որ 2 երկիրն է 2020-ին օգնել Բաքվին «ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։ Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումար Կարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆ Կարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետ

Այնպես չէ, որ Անդոնը մեկ-երկու ապակի կփոխի, ու հարցերը կլուծվեն

Վերլուծություն

Այն, որ բրյու­սել­յան հան­դիպ­ման շե­մին Ա­լիե­ւը գնաց ի­րա­վի­ճա­կի սրաց­ման, մի­գու­ցե կա­րե­լի էր բա­ցատ­րել այդ հան­դի­պու­մից նրա սպա­սե­լիք­նե­րով: Թե, մի­գու­ցե, Ա­րեւ­մուտ­քից Նի­կո­լին մեծ օգ­նութ­յուն կտան, ո­րը կա­րող է փո­խել առ­կա բա­լան­սը, եւ Բաք­վի հա­մար ա­ռա­վե­լա­գույ­նին հաս­նե­լու «պա­տու­հա­նը կփակ­վի»:

Ի՞ՆՉ Է ՈՒԶՈՒՄ ԱՍԵԼ ԱԼԻԵՎԸ

­Բայց ա­հա բրյու­սել­յան հան­դի­պու­մը ե­կավ ցույց տա­լու, որ ե­թե ան­գամ ըն­դու­նենք, որ Ա­լիե­ւը նման մտա­վա­խութ­յուն­ներ ու­ներ, ա­պա դրանք ան­տե­ղի էին: Մինչ­դեռ սահ­մա­նա­յին սրա­ցում­նե­րը մի բան էլ ընդ­լայն­վել են՝ տա­վուշ­յան չորս գյու­ղե­րի պա­հան­ջից հաս­նե­լով տար­բեր հատ­ված­նե­րում եւ ա­վե­լի շատ Ս­յու­նի­քի ուղ­ղութ­յամբ կրա­կոց­նե­րի մա­կար­դա­կի: Հա­մե­նայն­դեպս, նաեւ ե­րեկ գի­շեր, ըստ ՀՀ ՊՆ-ի, կրա­կոց­ներ ե­ղել են եւ նո­րից Ս­յու­նի­քի ուղ­ղութ­յամբ: Այ­սինքն, մնում է են­թադ­րել, որ նախ­նա­կան տպա­վո­րութ­յու­նը, ինչ­պես ա­վե­լի վաղ կար­ծիք հայտ­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք, ի­րա­կա­նում Բր­յու­սե­լի հան­դի­պու­մը չէր, նաեւ, որ Ս­յու­նի­քի այդ չորս փաս­տա­ցի գո­յութ­յուն չու­նե­ցող գյու­ղե­րը չէ, որ Ա­լիե­ւի հիմ­նա­կան դարդ ու ցավն են: Բայց այս դեպ­քում բաց է մնում հար­ցը, թե Ա­լիեւն ի­րա­կա­նում այս ան­գա՞մ ինչ նպա­տակ է հե­տապն­դում:

­Սա­կայն մինչ Ա­լիե­ւի նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լը, մեկ նյո­ւանս չմո­ռա­նանք: Այս­պես, Բր­յու­սե­լում Բ­լին­քե­նը (նաեւ ա­մե­րի­կայն այլ պաշ­տոն­յա­ներ) հոր­դո­րեց՝ պետք է բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը շա­րու­նա­կել եւ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» կնքել: Այդ էս­տա­ֆե­տը նա­խօ­րեին շա­րու­նա­կեց Բ­լին­քե­նի՝ Պետ­դե­պար­տա­մեն­տի մա­մու­լի ծա­ռա­յութ­յան ղե­կա­վար Մեթ­յու Միլ­լե­րը, թե՝ «Մենք շատ հստակ ա­սել ենք, որ այս հա­կա­մար­տութ­յան կար­գա­վոր­ման ճա­նա­պար­հը, ի վեր­ջո, գտնվում է բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի սե­ղա­նի շուրջ»: Բայց ա­հա Միլ­լե­րի այդ հայ­տա­րա­րութ­յան հետ կապ­ված մեկ դե­տալ մտա­ծե­լու տե­ղիք տա­լիս է: Այս­պես, նա միայն նման պա­տաս­խան տվեց հար­ցին, թե Վա­շինգ­տո­նում կվերսկս­վի՞ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նակ­ցա­յին հան­դի­պում­նե­րի գոր­ծըն­թա­ցը. «Չեմ ու­զում խո­սել ա­ռա­ջի­կա հան­դի­պում­նե­րի մա­սին, բայց մենք միշտ հստակ ա­սել ենք, որ ող­ջու­նում ենք երկ­խո­սութ­յու­նը։ Երբ պետ­քար­տու­ղա­րը խո­սել է Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի ղե­կա­վար­նե­րի հետ, նա հաս­կաց­րել է, որ անհ­րա­ժեշտ է երկ­խո­սութ­յուն եր­կու կող­մե­րի միջեւ: Մենք ու­րախ ենք ցան­կա­ցած դեր խա­ղալ այս երկ­խո­սութ­յան դյու­րաց­ման գոր­ծում եւ կ­շա­րու­նա­կենք դա ա­նել, բայց ես չեմ ցան­կա­նում հայ­տա­րա­րել որ­եւէ կոնկ­րետ օր ա­ռա­ջի­կա հան­դի­պում­նե­րի մա­սին»:

­Կարճ ա­սած, Վա­շինգ­տո­նում կամ Վա­շինգ­տո­նի միջ­նոր­դութ­յամբ կազ­մա­կերպ­ված ո­րե­ւէ գոր­ծըն­թաց այս պա­հին օ­րա­կար­գում չկա: Այ­սինքն, Ա­լիե­ւը շա­րու­նա­կում է մեր­ժել ա­րեւմտ­յան բա­նակ­ցա­յին հար­թա­կը՝ միակ հնա­րա­վոր տար­բե­րակ հա­մա­րե­լով կա´մ­ ու­ղիղ բա­նակ­ցութ­յու­նն­երը կա´մ՝ ռու­սա­կան հար­թա­կը: Եվ ա­հա, բրյու­սել­յան հան­դիպ­ման ֆո­նին եւ հա­ջոր­դած կրա­կոց­ներն ա­ռա­ջին հեր­թին նույն բանն են վկա­յում: Ա­լիե­ւը դրա­նով ցույց տվեց՝ թքած ու­նեմ, թե բրյու­սել­նե­րում ինչ եք հան­դի­պում, խո­սում, պետք ե­ղավ՝ կկրա­կեմ, պետք չեղավ, չեմ կրա­կի: Այ­սինքն, այն­պես չէ, որ Քո­չար­յան Ան­դոն մեկ-եր­կու ա­պա­կի կգցի, եւ վերջ: Ամ­բողջ խնդիրն այն է, որ ինչ­քան էլ Նի­կոլն Ա­րեւ­մուտ­քի ա­ռաջ մեջք ծռի, ինչ­քան էլ ռուս­նե­րը լավն են, թե՝ վա­տը, եւ այդ­պես շա­րու­նակ, հետբր­յու­սել­յան կրա­կոց­նե­րը ի ցույց են դնում «մեկ պարզ ճշմար­տութ­յուն»՝ քա­նի դեռ Ա­լիե­ւը չի հա­մա­ձայն­վել գնալ ա­րեւմտ­յան հար­թակ, կա´մ Նի­կո­լը՝ ռու­սա­կան, այս ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կը շա­րու­նակ­վե­լու է. Ա­լիե­ւը նո­րից քե­ֆը տված պա­հին ա­պա­կի­ներ կկոտ­րի, Ան­դո­նը՝ կգցի, հե­տո նո­րից, ու վեր­ջը չի ե­րե­ւում: Ու նույ­նիսկ, ար­դեն պատ­կե­րա­վոր ա­սած, ա­պա­կի կոտ­րե­լը չէ մեր հիմ­նա­կան խնդի­րը: Փաստն այն է, որ այս տեմ­պե­րով բա­լան­սը Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի մեջ դեռ եր­կար է մնա­լու հա­կա­ռա­կոր­դի կող­մը կտրուկ թեք­ված: Ա­մեն դեպ­քում, բրյու­սել­յան հան­դի­պու­մը նաեւ դա ի ցույց դրեց. ինչ­քան էլ «փութե­րով» խո­սեն ա­րեւմտ­յան եւ, մաս­նա­վո­րա­պես, ֆրան­սիա­կան ռազ­մա­կան օգ­նութ­յան մա­սին, դա բա­լան­սի հետ կապ­ված Հա­յաս­տա­նին գործ­նա­կա­նում ռեալ բան չի տա­լիս:

Ս­րա­նով հան­դերձ, նաեւ այն, որ Ա­լիե­ւը հիմ­նա­կան կրա­կա­յին ուղ­ղութ­յուն է ընտ­րել Ս­յու­նի­քը, նո­րից ու նո­րից նույն բա­նի մա­սին է վկա­յում՝ հիմ­նա­կան խնդիր ե­ղել եւ մնում է կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի թե­ման: Ա­սենք, այս մա­սին իր վեր­ջին հար­ցազ­րույ­ցում պարզ հայ­տա­րա­րեց նաեւ Միր­զո­յան Ա­րոն, թե՝ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» հետ կապ­ված եր­կու չլուծ­ված հա­կա­սութ­յուն կա՝ սահ­ման­նե­րի եւ կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի հար­ցը: Կարճ ա­սած, Ա­լիե­ւը նաեւ այս կրա­կոց­նե­րով պարզ ցույց է տա­լիս՝ ան­կախ Ա­րեւ­մուտ­քի մի­ջամ­տութ­յու­նից եւ Նի­կո­լի ա­րեւմտ­յան հան­դի­պում­նե­րից, շա­րու­նա­կում է մնալ այն մտքին, որ կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի խնդրի լուծ­ման միակ տար­բե­րա­կը 2020թ. նո­յեմ­բե­րի 9-ի եւ 2021թ. հուն­վա­րի 11-ի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում է, ընդ ո­րում, այդ տար­բե­րա­կը տա­լիս է նաեւ սահ­մա­նա­զատ­ման խնդրի լուծ­ման մո­տե­ցում­նե­րը՝ այդ ա­մե­նը փոխ­վար­չա­պետ­նե­րի ե­ռա­կողմ աշ­խա­տան­քա­յին խմբի շրջա­նա­կով պայ­մա­նա­վոր­վե­լիք հար­ցեր են:

ԳՆԴԱԿԸ ՄՆՈՒՄ Է ՆԻԿՈԼԻ ԴԱՇՏՈՒՄ

­Թե­րեւս, կա­րե­լի է հա­մա­րել, որ այս­պի­սով Ա­լիե­ւը ցույց տվեց նաեւ ռազ­մա­վա­րութ­յան փո­փո­խութ­յուն: Այ­սինքն, ե­թե ա­միս­ներ շա­րու­նակ սահ­ման­նե­րը հիմ­նա­կա­նում կա­յուն էին, ա­պա հի­մա կա­րող է անց­նել այլ ռազ­մա­վա­րութ­յա­ն, ո­րը կի­րա­ռե­լու է գո­նե մոտ ժա­մա­նակ­ներս: Այն է, մասշ­տա­բա­յին պա­տե­րազ­մի չի գնա, սա­կայն նման, Ան­դո­յի ա­սա­ծով՝ «ան­կա­նոն կրա­կա­հեր­թե­րը» կշա­րու­նակ­վեն: Թե­րեւս, հաշ­վի առ­նե­լով ներ­հա­յաս­տան­յան հար­թա­կում ա­ռա­ջա­ցող նյար­դա­յին ռեակ­ցիան, դա փոր­ձում է դարձ­նել Նի­կո­լի ուղ­ղութ­յամբ հա­վել­յալ ճնշում, միա­ժա­մա­նակ ցույց տա­լով, որ Ա­րեւ­մուտ­քը չի կա­րող կամ չի ու­զում հար­ցեր լու­ծել:

Ե­թե այս տար­բե­րակն է, ա­պա նշա­նա­կում է, որ գնդա­կը Բր­յու­սե­լից հե­տո շա­րու­նա­կում է մնալ Նի­կո­լի դաշ­տում: Մի կող­մից, այդ­պես էլ չի կա­րո­ղա­նա­լու ցույց տալ, որ անվ­տան­գա­յին ա­ռու­մով Ա­րեւ­մուտ­քից ո­րե­ւէ շո­շա­փե­լի օգ­նութ­յուն կգա, եւ դա էլ ա­վե­լի է սրում ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յու­նից հրա­ժար­վե­լու նրա գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի հան­դեպ ներ­քին խնդիր­նե­րը: Բայց ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը. այս ուղ­ղութ­յամբ պար­զա­պես լու­ծում չու­նի: Ա­րեւ­մուտ­քի խոս­տա­ցած «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը» շա­րու­նա­կե­լու է ա­նո­րոշ ժա­մա­նա­կով մնալ առ­կախ­ված վի­ճա­կում: Մինչ­դեռ ներ­հա­յաս­տան­յան քա­րոզ­չութ­յան ողջ թե­զը դրել է հենց դրա վրա, թե՝ խա­ղա­ղութ­յան ենք գնում: Եվ ե­թե տե­սա­նե­լի եւ շո­շա­փե­լի ձե­ւով չտա հար­ցի պա­տաս­խա­նը, թե բա ո՞ւր մնաց այդ խա­ղա­ղութ­յու­նը, ու միա­ժա­մա­նակ Ա­լիե­ւը շա­րու­նա­կի, այս­պես ա­սենք, «սո­ղա­ցող թե­ժաց­ման» կուր­սը, ա­պա կկա­րո­ղա­նա՞ ներ­քին պայթ­յուն­նե­րից խու­սա­փել, մեծ հարց է: Ա­ռա­վել եւս, երբ ար­դեն աչ­քի ա­ռաջ ու­նի տա­վուշ­յան ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յան օ­րի­նա­կը, ո­րը սպառ­նում է ա­րա­գո­րեն տա­րած­վել առն­վազն սահ­մա­նով մեկ՝ դե­պի հա­րավ:

Ու այս­քա­նից զատ, սահ­մա­նա­յին այս սրա­ցում­նե­րը քա­րոզ­չա­կան եւս մեկ տրյուկ պայ­թեց­րին: Մինչ այս հա­մո­զում էին, թե եվ­րա­դի­տորդ­նե­րին բե­րե­ցին, եւ Ա­լիեւն ան­մի­ջա­պես դա­դար­եց­րեց սահ­մա­նա­յին կրա­կոց­նե­րը: Իսկ Ա­լիե­ւը հի­մա պարզ ցույց է տա­լիս՝ ոչ մի եվ­րա­դի­տորդ էլ ի­րեն չի խան­գա­րում կրա­կել կամ չկրա­կել: Ու հի­մա նաեւ այս հար­ցին պետք է պա­տաս­խան գտնեն՝ բա ո՞ւրն է ի­րա­կա­նում եվ­րա­դի­տոդ­նե­րի ֆունկ­ցիան, ե­թե ոչ մի բա­նի վրա ազ­դել չեն կա­րող: Տվ­յալ­ներ հա­վա­քեն եւ շե­ֆե­րի՞ն փո­խան­ցեն: Բայց չէ՞ որ այս կրա­կոց­նե­րով Ա­լիե­ւը, կրկնենք, նա­եւ պարզ ակ­նար­կում է, որ այդ շե­ֆե­րի վրա էլ թքած ու­նի: Ի՞նչ է, Եվ­րո­պան պետք է ադր­բե­ջա­նա­կան գա­զի նկատ­մամբ պատ­ժա­մի­ջոց­նե՞ր սահ­մա­նի, ո­րե­ւէ մե­կի մտքով նման բան կա­րո՞ղ է անց­նել:

­Վեր­ջա­պես, ռուս­ներն էլ ի­րենց հեր­թին են միաց­րել ժա­մա­նա­կա­չա­փը՝ պա­հան­ջե­լով կա´մ վերջ­նա­կա­նա­պես դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, կա´մ հետ վե­րա­դառ­նալ՝ ըն­դու­նե­լով ա­ռա­ջարկ­ված օգ­նութ­յու­նը:

«ՕՄԵԳԱՆ» ՄՆՈՒՄ Է «ՕՄԵԳԱ»

Ա­հա այս բարդ վի­ճա­կում Միր­զո­յան Ա­րոն հան­կարծ ո­րո­շեց, որ ԱՊՀ-ի նա­խա­րար­նե­րի հան­դիպ­մա­նը չի գնա­լու: Սա Նի­կո­լի՞ ո­րո­շումն է, թե՞ ան­ձամբ Ա­րո­յի, սա դեռ հար­ցի մի կողմն է: Սա­կայն, ա­մեն դեպ­քում, այս քայ­լը մեկ բան է նշա­նա­կում՝ չնա­յած բրյու­սել­յան խայ­տա­ռա­կութ­յա­նը, մեր չի­նով­նի­կութ­յու­նը (կամ մի­գու­ցե 5-րդ շա­րաս­յո՞ւ­նը) ի ցույց է դնում, որ շա­րու­նա­կում են ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յամբ սրա­ցում­նե­րը: Ի վեր­ջո, պատ­կե­րը սա է. ե­թե նի­կո­լա­կան թի­մը պնդում է, որ խնդիր­նե­րը ՀԱՊԿ-ի հետ են, մյուս բո­լոր ձե­ւա­չա­փե­րին Հա­յաս­տա­նը մաս­նակ­ցում է, ա­պա կա­րո՞ղ են բա­ցատ­րել նաեւ ԱՊՀ-ի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րից հրա­ժար­վե­լը, ե­թե միայն ի­րա­կան խնդի­րը ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յու­նից շրջվե­լը չէ: Ս­րա­նով, հաս­կա­նա­լի է, «Օ­մե­գան» եւս մեկ ան­գամ ցույց տվեց, թե ի­րա­կա­նում ի­րե­նից ինչ է ներ­կա­յաց­նում: Ա­վե­լին, որ դի­տա­վո­րութ­յամբ են խնդիր­ներ ստեղ­ծում Հա­յաս­տա­նի հա­մար: Հա­մե­նայն­դեպս, հաշ­վի առ­նե­լով, ա­սենք, Ար­մեն Ռուս­տամ­յա­նի մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը, թե. «Այս ար­կա­ծախնդ­րութ­յու­նը վա­ղուց է սկսվել։ Մենք բազ­միցս ա­սել ենք` կա­րե­լի է հա­զար հար­ցով դժգո­հել ՀԱՊԿ-ից, դժգո­հել մեր ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րոջ պահ­ված­քից, բայց կա­տար­վում են քայ­լեր, ո­րոնք նշա­նա­կում են վեկ­տո­րի փո­փո­խութ­յուն, նշա­նա­կում են Ռու­սաս­տան-միա­վոր­ված Արեւ­մուտք պա­տե­րազ­մը տե­ղա­փո­խել Հա­յաս­տան։ Սա ա­մե­նա­կոր­ծա­նա­րար հետ­եւան­քը կա­րող է ու­նե­նալ Հա­յաս­տա­նի հա­մար: Խո­սում են, թե սա փո­խա­րի­նում չէ մե­կը մյու­սով, դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա է, բայց դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա նշա­նա­կում է նաեւ ո­րո­շա­կի քայ­լեր կա­տա­րել այլ ուղ­ղութ­յամբ: Օ­րի­նակ, ի՞նչն է խան­գա­րում գնալ այդ նիս­տին ու քեզ հու­զող հար­ցե­րը բարձ­րաց­նել: Կար­ծում եմ` պա­հանջ է դրված, որ Հա­յաս­տա­նը պետք է միա­նա հա­կա­ռու­սա­կան ճակատին»:

Այ­սինքն, ան­կախ այն բա­նից, թե այս ա­մենն ի­րա­կա­նում Նի­կո՞լն է ա­նում, թե՞ վա­ղուց նրան բա­նի տեղ դնող չկա, եւ ա­մեն մի «Օ­մե­գա» իր մա­սով հրա­հանգ է կա­տա­րում, մեկ է, պա­տաս­խա­նա­տուն ե­ղել եւ մնում է հենց Նի­կո­լը: Իսկ ժա­մա­նա­կա­չա­փը վեր­ջին շատ մոտ է:

 

 «8-0 ՀԱՇՎՈՎ ՀԱՂԹԵՑԻ ԹՈՒՐՔ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՍ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՆԱՐԵԿ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆԱրյունարբու դև Ռահուն է մոլեգնում.Հնդիկ տղայի սարսափազդու կանխատեսումըՁերբակալվել է ՌԴ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալըԸնդդիմությունն ԱԺ-ում գրանցվում և մասնակցում է օրենքների քվեարկություններին, գուշակեք՝ ինչու. ԱԺ 1 նիստից բացակայության դեպքում աշխատավարձից պահվում է շուրջ 24 հազար դրամ. Ալեն ՍիմոնյանՊապ թագավորի օրոք հայոց բանակի թիվը հասնում էր 90.000-ի. Վարազդատ Հարությունյանը՝ ՓաշինյանինԶատուլինը հայտնել է՝ ըստ Փաշինյանի՝ ՀԱՊԿ որ 2 երկիրն է 2020-ին օգնել Բաքվին«ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումարԿարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆԿարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետՕրվա խորհուրդՍրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարությունԴեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. ՄակրոնՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով«Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները«Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել«Ժողովուրդ». Արփի Դավոյանը ցանկանում է ընդլայնե՞լ Գլխավոր դատախազի լիազորությունները«Հրապարակ». Բագրատ Սրբազանը համաձայնել է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում. Ո՞ւմ թեկնածություններն են քննարկվել«Փաստ». Տիգրանաշենո՞ւմ էլ են կադաստրային վկայականները տրվել «ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա»«Ժողովուրդ». Երեւանի ավագանու անդամներն այլեւս հանրային ծառայող չեն կարող լինենԲագրատ սրբազաանին սպառնում Գռզոն եւ Էրդողանի ընտանեկան թերթըԱրևմուտքը ցանկանում է, որ Վրաստանը «երկրորդ ճակատ» բացի Ռուսաստանի դեմ. Իրակլի Կոբախիձե«Հրապարակ». Կիրանցեցիների վրա «աշխատում են» ուժայինները«Փաստ». Ինչո՞ւ են անձրևների արդյունքում Երևանում «գետեր» ու «լճեր» առաջանումՓրփուրներից կախված Փաշինյանը թե՛ մասնատում է Հայաստանը, թե՛ ահռելի պետական պարտք է կուտակել, թե՛ հարստացրել թիմակիցներին. «Ժողովուրդ»Անհայտ թռչող օբյեկտ Ստավրոպոլի երկնքում (Տեսանյութ)ԱՄՆ-ը պարտվում է Երրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանին և Չինաստանին. The HillՌաիսիին ուղեկցող ուղղաթիռում գտնված պաշտոնյան պատմել է մանրամասներըՄեր ազգն ի՞նչ մեղք է գործել,որ Նիկոլի նման փառասեր ու անգրագետ ղեկավար է իշխում մեր երկրում. ՇարմազանովԼավ հիշեք այս օրերը, տարիներ հետո սրա համար եւս ներողության աղերսներ են լինելուՆիկո՛լ, Պապի քաղաքականությունը հանգեցրեց ինքնիշխանության կորստի. ՇարմազանովՀրաչյա Ղեւոնդյանի գործով դատավարությունը մեկնարկեց. դատավոր Արղամանյանին ներկայացվեց ինքնաբացարկի միջնորդությունՁեզ համար այս ծանր օրերին մենք Ձեր կողքին ենք. Հենրիխ Դանիելյանը՝ Իրանի բարեկամ ժողովրդինՆա «գողացել է» Ազնավուրի ձայնը. ֆրանսիական շանսոնի հսկան բեմում է 100 տարեկանում՝ Տիտիանոյի դեմքովԹուրքիան պարտավոր է հատուցում տալու. Յակոբ ԱյնթապլեանՉկա հեռանկար, որ այս իշխանությունը նույն 2018-ի ձեւաչափով հեռացվի. Հրանտ ՄիքայելյանՀավանականությունն առավել քան մեծ է, որ մինչ 2026 թվականը չեն լինի ընտրություններ. Հայկ ԱյվազյանԻնչ ուզում են` թող ասեն. Արա ՌոստոմյանԲրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է խորհրդարանը ցրելու մասինՇտապ. սպառողին թունավորո՞ւմ են նամշած պանրովԱռանց մշակույթի` ժողովուրդը դատապարտված է վաղվա օր չունենալուն. Գարեգին ԴավթյանԿիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասումԻնչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումըՀատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանը հանձնարարություն է ստացել. Սամվել ՆիկոյանՊետրակովը` Հայաստանի ազգային հավաքական հրավիրվածների ցուցակի մասին Ժամանակը կգա կտեսնեք, որ ես ճիշտ էի, շատերը` սխալ. ՇարմազանովՄեր պայքարը շարունակվում է. «Կամք»-ականները` կրկին լինելու են կառավարության դիմացԱմեն ինչի պատրաստ ենք, միայն այս շարժումը հաջողության հասնի. Սերժ ՍարգսյանԸնկեր ՓանջունիՀասարակական տրանսպորտի ուղեգծերում կլինեն չվացուցակի էական խախտումներ, հնարավոր է նաև շարժակազմերի բացակայություն․ Քաղաքապետարան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода