«ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։ Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումար Կարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆ Կարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետ Օրվա խորհուրդ Սրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարություն Դեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. Մակրոն ՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով «Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները «Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել

Իրան-Իսրայել պատերազմը դարձել է շատ հավանական

Վերլուծություն

Եվ ա­հա, ներ­հա­յաս­տան­յան այս ա­վանտ­յու­րա­նե­րի ֆո­նին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=280785&l=am), շատ ա­վե­լի սուր է դառ­նում մեր վի­ճա­կը, ե­թե այս ա­մե­նին գու­մա­րում ենք նաեւ այն ա­ճող լար­վա­ծութ­յու­նը, որն այս պա­հին կա Ի­րա­նի շուրջ:

Այս­պի­սով, Թեհ­րա­նը դեռ պա­հում է Դա­մաս­կո­սի իր հյու­պա­տո­սա­րա­նին ուղղ­ված հար­վա­ծին պա­տաս­խա­նե­լու պաու­զան: Բայց նա­եւ նկա­տե­լի է, որ դժվար թե եր­կար պա­հի: Կան լուրջ խո­սակ­ցութ­յուն­ներ, որ Իս­րա­յե­լին պա­տաս­խան հար­ված չհասց­նե­լու հետ կապ­ված Ի­րանն ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին ա­ռա­ջար­կել էր՝ կանգ կառ­նի, ե­թե Իս­րա­յե­լը զոր­քե­րը դուրս բե­րի Գա­զա­յի հատ­վա­ծից: Բայց ա­հա վար­չա­պետ Նե­թան­յա­հուն, կրա­կի դա­դա­րեց­ման ուղ­ղութ­յամբ ըն­թա­ցող բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի ֆո­նին, նա­խօ­րեին հան­դես ե­կավ մեծ վտանգ ներ­կա­յաց­նող նման հայ­տա­րա­րութ­յամբ. «Այ­սօր ես ման­րա­մասն զե­կույց ստա­ցա Կա­հի­րեում բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի վե­րա­բեր­յալ, մենք ա­նընդ­հատ աշ­խա­տում ենք մեր նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու ուղ­ղութ­յամբ՝ ա­ռա­ջին հեր­թին մեր բո­լոր պա­տանդ­նե­րի ա­զատ ար­ձակ­ման եւ ՀԱՄԱՍ-ի դեմ լիա­կա­տար հաղ­թա­նա­կի հաս­նե­լու ուղ­ղութ­յամբ: Այս հաղ­թա­նա­կի հա­մար անհ­րա­ժեշտ է մտնել Ռա­ֆահ եւ վե­րաց­նել այն­տեղ գտնվող ա­հա­բեկ­չա­կան գու­մար­տակ­նե­րը։ Դա տե­ղի կու­նե­նա, կա ամ­սա­թիվ»:

Այ­սինքն, կանգ առ­նե­լու փո­խա­րեն Նե­թան­յա­հուն սպառ­նում է նոր հար­ձա­կում սկսել: Իսկ դա հիմք է տա­լիս են­թադ­րել, որ ի­րա­նա­կան կող­մի ա­ռա­ջար­կը՝ «Գա­զա­յի հատ­վա­ծում հրա­դա­դա­րի դի­մաց Իս­րա­յե­լին չհար­վա­ծել», մերժ­վել է իս­րա­յե­լա­կան կող­մից: Իսկ այդ դեպ­քում, գրե­թե միան­շա­նակ է, որ Ի­րա­նի հար­վա­ծը չի ու­շա­նա: Ա­վե­լին, կան խո­սակ­ցութ­յուն­ներ, որ Թեհ­րա­նը հանձ­նա­րա­րել է են­թա­կա ոչ ի­րա­նա­կան ռազ­մա­կան կա­ռույց­նե­րին՝ պայ­մա­նա­վոր­ված պա­հին հասց­նել մասշ­տա­բա­յին հար­ված: Իսկ այս դեպ­քում կա­րո՞ղ է ԱՄՆ-ն զերծ մնալ չմի­ջամ­տե­լուն, սա ար­դեն մեծ հարց է:

Չ­նա­յած, ԱՄՆ-ից հե­տաքր­քիր ժեստ նկատ­վեց: Ե­րեկ հայ­տա­րար­վեց, որ Իս­րա­յե­լի խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մութ­յան ա­ռաջ­նորդ Յաիր Լա­պի­դին Վա­շինգ­տոն կա­տա­րած այ­ցի ըն­թաց­քում ըն­դու­նել է Բ­լին­քե­նը՝ քննար­կե­լով Գա­զա­յի թե­ման: Թե ինչ են քննար­կել, այս­տեղ կա­րե­ւո­րը ոչ թե դա է, այլ բուն հան­դիպ­ման փաս­տը: Այ­սինքն, որ դրա­նով Վա­շինգ­տո­նը հաս­կա­նա­լի ժեստ է հղում Նե­թան­յա­հու­ին՝ այ տես, աշ­խա­տում ենք իս­րա­յել­յան ընդ­դի­մութ­յան հետ, ո­րը կա­րող է շատ ա­րագ դառ­նալ իշ­խա­նութ­յուն: Չ­նա­յած, հենց նման ժեստն է, որ Նե­թան­յա­հու­ին կա­րող է պար­տադ­րել՝ գնալ մին­չեւ վերջ. Նա­հան­ջի այ­լընտ­րան­քը նրա հա­մար գրե­թե միան­շա­նակ բանտն է:

Եվ սրան զու­գա­հեռ, մեկ այլ ու­շագ­րավ դրվագ եւս: Այս­պես, ե­թե այս ա­միս­նե­րին Թուր­քիան, չնա­յած իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի կոշտ քննա­դա­տութ­յա­նը, շա­րու­նա­կում էր ակ­տիվ ա­ռեւտ­րա­յին հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ պա­հել Իս­րա­յե­լի հետ, նա­խօ­րեին, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, վեր­ջա­պես ո­րո­շեց սահ­մա­նա­փա­կում­ներ է մտցնել ար­տա­հան­վող մի շարք՝ 54 ա­ռանց­քա­յին ապ­րանք­նե­րի: Այդ թվում՝ ա­վիա­ցիոն վա­ռե­լի­քի, շար­ժի­չա­յին եւ հան­քա­յին յու­ղե­րի, եւ այլն: Պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յունն էր, թե՝ իս­րա­յել­յան ռե­ժի­մը մեր­ժել է Գա­զա­յի հատ­վա­ծում օ­դա­յին օգ­նութ­յան վայ­րէջ­քին մաս­նակ­ցե­լու Թուր­քիա­յի խնդրան­քը: Բայց նաեւ կա­րե­լի է կռա­հել, որ սա խնդրի ցու­ցադ­րա­կան կողմն է: Ի­րա­կա­նում Էր­դո­ղա­նը, միան­շա­նակ, լավ գի­տակ­ցում է, որ հատ­կա­պես վեր­ջին ընտ­րութ­յուն­նե­րից հե­տո, ո­րի ժա­մա­նակ պարտ­վեց, իր հա­մար նոր ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել: Այ­սինքն, այդ պար­տութ­յան հար­ցում, ըստ թուր­քա­կան ո­րոշ հե­ղի­նա­կա­վոր աղբ­յուր­նե­րի, մեծ էր ոչ այն­քան ԱՄՆ-ի, որ­քան Բ­րի­տա­նիա­յի եւ Իս­րա­յե­լի դե­րը: Եվ հի­մա նրան սկսում են հար­վա­ծել ներ­քին ան­կա­յու­նութ­յամբ, եւ մի­գու­ցե եւս մեկ «գու­նա­վոր» փորձ լի­նի: Իր այս՝ ապ­րանք­նե­րի ար­գել­քի պատ­մութ­յու­նը, ըստ ա­մե­նայ­նի, պա­տաս­խան քայլն է: Բայց նաեւ, Էր­դո­ղա­նին ուղղ­ված ա­րեւմտ­յան ճնշում­նե­րը, ըստ նույն աղբ­յուր­նե­րի, խոս­տա­նում են շա­րու­նակ­վել եւ ա­վե­լի սրվել, ու հի­մա նման է, որ նա սկսել է ակ­տի­վո­րեն դիր­քա­վոր­վել հա­կա­դիր թե­ւում: Չէ, հա­զիվ թե խառն­վի, ե­թե բա­նը հաս­նի Ի­րան-Իս­րա­յել հար­ված­նե­րի փո­խա­նակ­ման: Բայց ե­թե նման ի­րա­վի­ճակ­նե­րում Թուր­քիա­յի հա­մար մինչ այս նա­խա­տես­ված էր առն­վազն լո­գիս­տի­կա­յի ֆունկ­ցիա, ա­պա հի­մա, ըստ ա­մե­նայ­նի, ան­գամ ԱՄՆ-ի մի­ջամ­տութ­յան դեպ­քում Թուր­քիան, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նութ­յամբ, կար­գե­լա­փա­կի այդ ֆունկ­ցիան՝ լրա­ցու­ցիչ շատ լուրջ խնդիր­ներ ստեղ­ծե­լով Նե­թան­յա­հու­ի հա­մար:

­Մի խոս­քով, իս­րա­յել­յան աղբ­յուր­ներն ան­գամ խո­սում են Ի­րա­նի հար­վա­ծին մնա­ցած ժա­մե­րի մա­սին, եւ չբա­ցա­ռենք, որ ար­դեն այս պա­հին նման բա­խում սկսվել է: Կամ գու­ցե Նե­թան­յա­հուն հրա­ժար­վի սրա­ցում­նե­րից եւ ո­րո­շի բա՞նտ գնալ: Ա­մեն դեպ­քում, կա ծայ­րա­հեղ լար­ված ի­րա­վի­ճակ, այն ան­մի­ջա­կա­նո­րեն մեր հա­րե­ւա­նութ­յամբ է, եւ խնդիրն այն է, որ այդ պա­հին ու­նենք նաեւ Նի­կո­լ եւ Ա­րո:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 «ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումարԿարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆԿարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետՕրվա խորհուրդՍրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարությունԴեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. ՄակրոնՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով«Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները«Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել«Ժողովուրդ». Արփի Դավոյանը ցանկանում է ընդլայնե՞լ Գլխավոր դատախազի լիազորությունները«Հրապարակ». Բագրատ Սրբազանը համաձայնել է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում. Ո՞ւմ թեկնածություններն են քննարկվել«Փաստ». Տիգրանաշենո՞ւմ էլ են կադաստրային վկայականները տրվել «ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա»«Ժողովուրդ». Երեւանի ավագանու անդամներն այլեւս հանրային ծառայող չեն կարող լինենԲագրատ սրբազաանին սպառնում Գռզոն եւ Էրդողանի ընտանեկան թերթըԱրևմուտքը ցանկանում է, որ Վրաստանը «երկրորդ ճակատ» բացի Ռուսաստանի դեմ. Իրակլի Կոբախիձե«Հրապարակ». Կիրանցեցիների վրա «աշխատում են» ուժայինները«Փաստ». Ինչո՞ւ են անձրևների արդյունքում Երևանում «գետեր» ու «լճեր» առաջանումՓրփուրներից կախված Փաշինյանը թե՛ մասնատում է Հայաստանը, թե՛ ահռելի պետական պարտք է կուտակել, թե՛ հարստացրել թիմակիցներին. «Ժողովուրդ»Անհայտ թռչող օբյեկտ Ստավրոպոլի երկնքում (Տեսանյութ)ԱՄՆ-ը պարտվում է Երրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանին և Չինաստանին. The HillՌաիսիին ուղեկցող ուղղաթիռում գտնված պաշտոնյան պատմել է մանրամասներըՄեր ազգն ի՞նչ մեղք է գործել,որ Նիկոլի նման փառասեր ու անգրագետ ղեկավար է իշխում մեր երկրում. ՇարմազանովԼավ հիշեք այս օրերը, տարիներ հետո սրա համար եւս ներողության աղերսներ են լինելուՆիկո՛լ, Պապի քաղաքականությունը հանգեցրեց ինքնիշխանության կորստի. ՇարմազանովՀրաչյա Ղեւոնդյանի գործով դատավարությունը մեկնարկեց. դատավոր Արղամանյանին ներկայացվեց ինքնաբացարկի միջնորդությունՁեզ համար այս ծանր օրերին մենք Ձեր կողքին ենք. Հենրիխ Դանիելյանը՝ Իրանի բարեկամ ժողովրդինՆա «գողացել է» Ազնավուրի ձայնը. ֆրանսիական շանսոնի հսկան բեմում է 100 տարեկանում՝ Տիտիանոյի դեմքովԹուրքիան պարտավոր է հատուցում տալու. Յակոբ ԱյնթապլեանՉկա հեռանկար, որ այս իշխանությունը նույն 2018-ի ձեւաչափով հեռացվի. Հրանտ ՄիքայելյանՀավանականությունն առավել քան մեծ է, որ մինչ 2026 թվականը չեն լինի ընտրություններ. Հայկ ԱյվազյանԻնչ ուզում են` թող ասեն. Արա ՌոստոմյանԲրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է խորհրդարանը ցրելու մասինՇտապ. սպառողին թունավորո՞ւմ են նամշած պանրովԱռանց մշակույթի` ժողովուրդը դատապարտված է վաղվա օր չունենալուն. Գարեգին ԴավթյանԿիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասումԻնչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումըՀատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանը հանձնարարություն է ստացել. Սամվել ՆիկոյանՊետրակովը` Հայաստանի ազգային հավաքական հրավիրվածների ցուցակի մասին Ժամանակը կգա կտեսնեք, որ ես ճիշտ էի, շատերը` սխալ. ՇարմազանովՄեր պայքարը շարունակվում է. «Կամք»-ականները` կրկին լինելու են կառավարության դիմացԱմեն ինչի պատրաստ ենք, միայն այս շարժումը հաջողության հասնի. Սերժ ՍարգսյանԸնկեր ՓանջունիՀասարակական տրանսպորտի ուղեգծերում կլինեն չվացուցակի էական խախտումներ, հնարավոր է նաև շարժակազմերի բացակայություն․ ՔաղաքապետարանԲամբասանքԱյսպես որ գնա` «պոստ» են դնելու Ալենի ԱԺ-ի դիմացԶարմանքԳռզոն գազազել է.Yerevan TimesՍիրելի՛ անտարբերներ, եթե համաձայն եք մեր հիմնը լինի ջուջալարը, շարունակեք մնալ անտարբեր. ԱմալյանՁայնագրության մեջ լսվող ձայնը նրանը չէ, մեղադրանքը ամբողջությամբ հորինվածք է. Հայկ Ղևոնդյանի՝ Սպիտակցի Հայկոյի որդու փաստաբանական խումբ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода