«ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։ Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումար Կարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆ Կարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետ Օրվա խորհուրդ Սրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարություն Դեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. Մակրոն ՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով «Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները «Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել

ՆԳՆ-ն մնաց Նիկոլի վերջին հույսը

Վերլուծություն

Սկ­սել են տա­րաբ­նույթ լու­րեր պտտվել, որ ի­րա­կա­նում բրյու­սել­յան խայ­տա­ռա­կութ­յու­նը շատ ա­վե­լի խորն է, քան այն, ո­րը բխում է Ա­րեւ­մուտ­քի ա­ռա­ջար­կած խղճուկ «օգ­նութ­յու­նից»: Այն է՝ ան­գամ այն չնչին գու­մար­նե­րը, ո­րոնք ա­ռա­ջար­կել են Նի­կո­լին, գա­լու են ոչ թե Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գութ­յա­նը կամ տնտե­սութ­յա­նը ինչ-որ օ­գուտ տա­լու հա­մար, այլ այն ուղ­ղութ­յուն­նե­րով, որ­տեղ ա­ռանց այդ էլ Ա­րեւ­մուտ­քը փո­ղեր ծախ­սում է: Այն է՝ տա­րաբ­նույթ սե­ռա­կան եւ կրո­նա­կան ու այդ կար­գի այլ այ­լա­սեր­վա­ծութ­յուն­նե­րի, այն է՝ Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար «շպիո­նա­դի­վեր­սիոն» գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­ր ի­րա­կա­նաց­նող­նե­րի հա­մար:

ՆՈՐ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԱՎԱՆՏՅՈՒՐԱՆ

Ա­հա այս ի­րա­վի­ճա­կում նի­կոլ­յան խուն­տա­յի հա­մար ա­ռաջ­նա­յին խնդիր է դար­ձել հան­րութ­յա­նը «բա­ցատ­րել», թե ուր մնա­ցին ի­րենց բե­րա­նով Ա­րեւ­մուտ­քի ա­նու­նից խոս­տաց­ված «ոս­կե սա­րե­րը»: Այդ քա­րոզ­չութ­յան հիմ­քե­րը, դեռ հա­զիվ Նի­կո­լի՝ Բր­յու­սե­լից վե­րա­դառ­նա­լուն պես դրեց Միր­զո­յան Ա­րոն՝ հա­մո­զե­լով, թե տե­ղի ու­նե­ցա­ծը դեռ միայն «ցրցամ տալն» է, «ոս­կե սա­րե­րը» առ­ջե­ւում են: Ա­ռիթ ու­նե­ցանք են­թադ­րութ­յուն ներ­կա­յաց­նել, որ դրա­նով Ա­րոն ա­րեւմ­տա­մո­լա­կան մե­քե­նա­յին մատ­նան­շեց, թե քա­րոզ­չութ­յու­նը կոնկ­րետ ինչ ուղ­ղութ­յամբ պետք է զար­գաց­նել, եւ դրա պտուղ­ներն ի­րենց եր­կար սպա­սել չտվե­ցին: Այ­սինքն, ար­դեն­ ոչ միայն իշ­խա­նա­կան, այլ նաեւ ընդ­դի­մա­դիր դիր­քե­րից հան­դես ե­կող տար­բեր աղբ­յուր­ներ, հաս­կա­նա­լով կամ սո­վո­րա­կան խա­ղա­լի­քի դե­րում հայտն­ված լի­նե­լով, սկսել են ակ­տի­վո­րեն ա­ռաջ տա­նել այն թե­զը, թե Բր­յու­սե­լում, բա­ցի տե­սա­նե­լի հատ­վա­ծից, կար նաեւ բա­նակ­ցա­յին գաղտ­նի մաս, եւ հիմ­նա­կան հար­ցե­րը հենց այդ­տեղ էլ քննարկ­վել են: Այ­սինքն, Նի­կո­լի ա­ռաջ դրել են մի քա­նի պայ­ման, ո­րոնք կա­տա­րե­լու դեպ­քում ա­րեւմտ­յան մասշ­տա­բա­յին օգ­նութ­յու­նը, այդ թվում՝ մե­ծա­ծա­վալ ներդ­րում­նե­րի տես­քով, կսկսի գալ Հա­յաս­տան:

Ի­հար­կե, տրա­մա­բա­նութ­յան տե­սանկ­յու­նից այդ քա­րոզ­չա­կան տրյու­կին մո­տե­նալն ան­գամ ի­մաստ չու­նի: Կա­րե­լի է, օ­րի­նակ, ի ցույց դնել այդ օ­րե­րին Բ­լին­քե­նի աշ­խա­տան­քա­յին գրա­ֆի­կը, ո­րը Նի­կո­լի հետ նման ծա­վա­լա­յին «փակ հան­դիպ­ման» տեղ պար­զա­պես չէր թող­նում: Սա­կայն այդ դեպ­քում էլ կհա­մո­զեն, թե ին­չո՞ւ ան­պայ­ման Բ­լին­քե­նը, քննար­կում­ներն այլ պաշ­տոն­յա­նե­րի հետ են ե­ղել: Ա­մեն դեպ­քում, ե­ղել է նման «փակ հատ­ված», թե՝ ոչ, դա ինք­նին քիչ բան է նշա­նա­կում: Ի վեր­ջո, ե­թե ան­գամ Նի­կո­լին ա­ռա­ջի­կա չորս տա­րի­նե­րի կտրված­քով ինչ-որ բա­ներ են խոս­տա­ցել, մեկ է, հաշ­վի առ­նե­լով թե­կու­զեւ այն փաս­տը, որ ար­դի աշ­խար­հը փոխ­վում է գե­րա­րագ տեմ­պե­րով, ար­դեն իսկ շատ մեծ հար­ցա­կան կա, թե այդ խոս­տում­նե­րը եր­բե­ւէ կի­րա­կա­նա­նա՞ն կամ ե­թե հրաշ­քով ի­րա­կա­նա­նան, Հա­յաս­տա­նին դրանք կո­պե­կի օ­գուտ կտա՞ն:

ՆԻԿՈԼԻ ԱՌԱՋ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԴՐՎԵ՞Լ ԵՆ

­Սա­կայն այս ամբ­ողջ պատ­մութ­յունն ու դրա տակ դրված քա­րոզ­չա­կան տրյու­կը հե­տաքր­քիր է մեկ այլ կող­մից: Բանն այն է, որ ակն­հայտ ա­րեւմտ­յան հա­կում­նե­րով մի շարք աղբ­յու­ներ ընդ­հուպ  խո­սում են այն պայ­ման­նե­րի մա­սին, ո­րոնք, իբր, դրվել են Նի­կո­լի ա­ռաջ: Իսկ դա թույլ է տա­լիս ո­րո­շա­կի պատ­կե­րա­ցում­ներ կազ­մել, թե ա­րեւմտ­յան այդ աղբ­յուր­նե­րի, այն է՝ նրանց տե­րե­րի հա­մար ո­րոնք են այս պա­հին ա­ռաջ­նա­յին խնդիրներ Հա­յաս­տա­նում: Այս­պես, ի թիվս «ստան­դարտ պա­հանջ­նե­րի», այն է՝ դե­մոկ­րա­տիա, բա­րե­փո­խում­ներ, սե­ռա­կան այ­լան­դա­կութ­յուն­ներ, կո­ռուպ­ցիա եւ այլն, ո­րոնց մա­սին Ա­րեւ­մուտ­քում շատ են սի­րում խո­սել տե­սախ­ցիկ­նե­րի ա­ռաջ, Նի­կո­լի ա­ռաջ նաեւ խնդիր է դրված ա­զատ­վել ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րում՝ բա­նա­կում եւ ՆԳՆ-ում «ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յամբ հա­յացք գցող­նե­րից»: Ու ան­մի­ջա­պես էլ մի իս­կա­կան շոու ի հայտ ե­կավ, թե, տե­սեք, բա­նա­կում ռու­սա­կան «ու­ռա»-ի փո­խա­րեն «կեց­ցե» են մտցնում, այ­սինքն, Նի­կոլն ար­դեն իսկ սկսել է աշ­խա­տել բա­նա­կից ռու­սա­կա­նութ­յան վեր­ջին նշույլ­նե­րը ջնջե­լու օգ­տին: Իսկ հա­ջորդ քայ­լը պետք է դառ­նա մի շարք գե­նե­րալ­նե­րի, ՆԳՆ-ից էլ նա­խա­րա­րի հե­ռա­ցու­մը:

­Մի­գու­ցե Նի­կո­լը նման գոր­ծու­նեութ­յուն սկսել է ի­րա­կա­նաց­նել դեռ Բր­յու­սե­լում՝ ինք­նա­թիռ նստե­լիս, մի­գու­ցե՝ ոչ, կյան­քը ցույց կտա: Բայց երբ նման քա­րոզ­ներ ծա­վալ­վում են, ա­պա դա ար­դեն իսկ ակ­նարկ է, որ ի­րոք բա­նա­կի հրամ­կազ­մի եւ ՆԳ նա­խա­րա­րի մա­սով խնդիր­ներ Ա­րեւ­մուտ­քում ի­րոք տես­նում են: Բա­նա­կի մա­սով կա­րե­լի է նման օ­րի­նակ բե­րել: Օ­րերս ա­ռիթ ու­նե­ցանք զրու­ցել մի­ջին հրամ­կազ­մի ա­մե­նա­սո­վո­րա­կան սպա­նե­րից մե­կի հետ: Մի պահ նրա աչ­քե­րը նույ­նիսկ լցվե­ցին՝ ինչ­պե՞ս ա­ռանց մի կրա­կո­ցի հող տանք: Եվ այն, որ իր մաշ­կի վրա ներ­կա ի­րա­վի­ճակն ա­մե­նաա­ռա­ջի­նը զգա­ցող բա­նա­կում նման ազ­գա­յին տրա­մադ­րութ­յուն­ներ դեռ կան, ե­զա­կի չեն, դա ար­դեն իսկ վտանգ է արեւմտ­յան ար­դեն մին­չեւ վերջ ան­թա­քույց դար­ձած ծրագ­րե­րի հա­մար: Ինչ վե­րա­բե­րվում է ՆԳ նա­խա­րա­րին, ա­պա նա կա­ռա­վա­րութ­յան այն ե­զա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից է, որ մի կող­մից՝ տի­րա­պե­տում է ա­ռանց­քա­յին ու­ժա­յին լծակ­նե­րի, մյուս կող­մից՝ ա­մե­նաու­ղիղ, ա­մե­նա­տե­սա­նե­լի եւ շո­շա­փե­լի ձե­ւով «Նի­կո­լի մարդն է»: Մինչ­դեռ, ինչ­պես փոր­ձը ցույց է տա­լիս, «գու­նա­վոր­ված» այն երկր­նե­րում, որ­տեղ Ա­րեւ­մուտքն ու­նի 100 տո­կո­սա­նոց վե­րահս­կո­ղութ­յան խնդիր, իշ­խա­նութ­յան վե­րին օ­ղակ­նե­րին լիա­կա­տար հնա­զան­դութ­յան մեջ պա­հե­լու հա­մար ա­ռա­ջին հեր­թին ա­րեւմտ­յան լիա­կա­տար վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ են պա­հում ներ­քին ու­ժա­յին հա­մա­կար­գը: Ո­րոշ դեպ­քե­րում, ինչ­պես, օ­րի­նակ, Ուկ­րաի­նա­յում բա­նը հա­սավ ընդ­հուպ՝ ՆԳ նա­խա­րա­րի «ա­ռեղծ­վա­ծա­յին» լիկ­վի­դաց­ման:

ՊԱՅՔԱՐ ՈՒԺԱՅԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Այ­սինքն, կար­ծես թե նման է նրան, որ Հա­յաս­տա­նում եւս Ա­րեւ­մուտքն ու­նի ՆԳ նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նում ի­րեն, այլ ոչ թե Նի­կո­լին ան­վե­րա­պահ հա­վա­տա­րիմ մե­կին տես­նե­լու ցան­կութ­յուն, էլ չա­սած, որ վեր­ջին ա­միս­նե­րին նման ծրագ­րե­րի առ­կա­յութ­յու­նը պար­բե­րա­բար ի­րեն զգաց­նել տվել է: Ի­մաստն էլ կա­րե­լի է հաս­կա­նալ. ե­թե հան­կարծ ու հան­կարծ ու­նե­նան Նի­կո­լին հե­ռաց­նե­լու խնդիր, ա­պա ներ­քին ու­ժա­յին հա­մա­կար­գը կդառ­նա այն վեր­ջին օ­ղա­կը, ո­րի վրա Նի­կո­լը կկա­րո­ղա­նա հույս դնել, եւ որն ի զո­րու է այդ հույ­սերն ար­դա­րաց­նել:

Այս­պի­սով, այս ամ­բողջ ֆոնն ակ­նար­կո՞ւմ է այն մա­սին, որ Նի­կո­լին հե­ռաց­նե­լու ծրագ­րեր լոն­դոն­յան օ­ֆիս­նե­րում շրջա­նառ­վում են, ան­կախ նրա­նից, որ Վո­վա­յի­չը «ա­րեւմտ­յան ար­ժեք­նե­րին» իր հա­վա­տար­մութ­յու­նը քա­նիցս ապա­ցու­ցե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել է: Կա­րող է նման բան լի­նել, հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ նույն բրյու­սել­յան հան­դի­պու­մը: Այ­սինքն, ե­թե ան­գամ ըն­դու­նենք, որ ե­ղել է դրա «փակ հատ­վածը», որ­տեղ Նի­կո­լի ա­ռաջ տար­բեր պա­հանջ-պայ­ման­ներ են դրել՝ փող տա­լու խոս­տում­նե­րով, ա­պա դա ա­ռա­ջին հեր­թին մեկ բան է նշա­նա­կում՝ չնա­յած Վո­վա­յի­չի «ա­րեւմտ­յան ար­ժեք­նե­րին» հա­վա­տար­մութ­յա­նը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, նա Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար մի շարք ա­ռանց­քա­յին հար­ցեր դեռ չի լու­ծել: Ընդ ո­րում, դա կա­րե­լի է նաեւ տես­նել. օր­նակ, փո­խա­րեն բաց տեքս­տով ա­սի, թե ՀԱՊԿ-ից դուրս ենք գա­լիս, եր­կար-բա­րակ ծամծ­մում է, թե, գի­տեք, ե­թե այս­պես-այս­պես, ա­պա կա­րող է մի ինչ-որ ա­նո­րոշ պա­հի դուրս գանք: Բայց նաեւ կա­րող ենք դուրս չգալ, ե­թե Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րի մատ­նանշ­ման մա­սով մեր պայ­ման­նե­րը կա­տար­վեն: ՀԱՊԿ-ն­ էլ կա­տա­րեց այդ պայ­ման­նե­րը, իսկ ա­հա Միր­զո­յան Ա­րոն ար­դեն Բր­յու­սե­լի հան­դի­պու­մից հե­տո փոր­ձեց նո­րից ՀԱՊԿ-ի բա­ցատ­րութ­յու­նը գլխի­վայր շրջած ներ­կա­յաց­նել:

­Բայց արդ­յոք պար­տա­դի՞ր է, որ Նի­կո­լը հա­մա­միտ լի­նի Ա­րո­յի նման կար­ծի­քի հետ, ո­րը բխում է բա­ցա­ռա­պես ա­րեւմտ­յան շա­հե­րից: Բանն այն է, որ Նի­կո­լը, ան­շուշտ, մեկ պար­զա­գույն փաստ գի­տակ­ցում է. պաշ­տո­նա­պես դուրս գա­լով ՀԱՊԿ-ից եւ դրա­նով վերջ­նա­կա­նա­պես ռուս­նե­րի հետ մտնե­լու բաց թշնա­մութ­յան դաշտ, մեծ հար­ցա­կան կա, թե ներ­հա­յաս­տան­յան հար­թա­կում ինչ ռեակ­ցիա­յի կբախ­վի, Ա­լիեւն ինչ ռեակ­ցիա կցու­ցա­բե­րի, վեր­ջա­պես՝ ինչ քայ­լե­րի կդի­մեն Մոսկ­վան եւ Թեհ­րա­նը: Բա­զում հար­վա­ծա­յին ուղ­ղութ­յու­ններ կան, եւ վերջ­նարդ­յուն­քում, ողջ կուժն ու կու­լան ոչ թե Ա­րո­յի, այլ հենց իր գլխին է կոտր­վե­լու: Վեր­ջա­պես, ե­թե բո­լոր պայ­ման-պա­հանջ­նե­րը կա­տա­րի, ինչ-որ հրաշ­քով դի­մա­նա այդ բո­լոր հնա­րա­վոր եւ անհ­նար հար­ված­նե­րին, Ա­րեւ­մուտքն էլ հան­կարծ ի­րոք խոս­տա­ցա­ծը կա­տա­րի, մին­չեւ այդ փո­ղե­րը հաս­նեն Հա­յաս­տան, ին­քը կլի­նի՞ դրանց շա­հա­ռուն: Թե­կու­զեւ այն ա­ռու­մով, որ ընտ­րութ­յուն­նե­րը սա­րե­րի հե­տե­ւում չեն, մինչ­դեռ Ա­րեւ­մուտ­քից ակն­կալ­վող նման ծայ­րա­հեղ ոչ պո­պուլյար քայ­լերն ա­մե­նե­ւին էլ չեն նպաս­տե­լու հեր­թա­կան ժամ­կե­տում նրան վե­րընտր­վե­լուն: Ա­վե­լին, այդ ա­մե­նից հե­տո նաեւ Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար է նա հայտն­վե­լու «մավ­րի» դե­րում, մի­գու­ցե լա­վա­գույն դեպ­քում ինչ-որ ա­պաս­տա­րան կտան: Բայց ար­ժե՞ հա­նուն այդ ա­պաս­տա­րա­նի, օ­րի­նակ, նույն Ա­րո­յի կամ Ա­լե­նի, կամ Գ­րի­գոր­յան Ար­մե­նի հա­մար կրա­կից շա­գա­նակ հա­նող դառ­նալ: Դա, կրկնենք, լա­վա­գույն, քիչ շան­սեր ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րի դեպ­քում: Իսկ ա­վե­լի ի­րա­տե­սա­կան, այդ ա­պաս­տա­րանն ան­գամ մշու­շոտ է դառ­նում այս­քան մեծ թվով թշնա­մի­ներ ձեռք բե­րե­լու դեպ­քում: Էլ չա­սած, որ ար­դեն այս աշ­նա­նը ԱՄՆ-ն կա­րող է ներ­սից այն­պես փոխ­վել, որ խոս­տա­ցած ա­պաս­տա­րա­նը «մկան ծա­կից» էլ անն­շան դառ­նա: Ի վեր­ջո, կա Սա­հա­կաշ­վի­լու օ­րի­նա­կը, ով նույն ռիս­կին գնաց եւ վեր­ջին` ինքն իր հա­մար միակ ա­պա­հով տե­ղը հա­մա­րեց վրա­ցա­կան բան­տը: Չ­նա­յած, Նի­կոլն այդ օ­րի­նա­կի մաս­նա­կի տար­բե­րա­կին ար­դեն ան­ձամբ է բախ­վել. Ար­ցա­խի հա­յա­թափ­ման փու­լում, հի­շեց­նենք, նա սկզբում խո­սում էր ժո­ղովր­դի մնա­լու օգ­տին, թե անվ­տան­գութ­յան խնդիր չկա, բայց այն բա­նից հե­տո, երբ Ա­րոն Վա­շինգ­տո­նից հայ­տա­րա­րութ­յուն հնչեց­րեց՝ մնա­լու անհ­նա­րի­նութ­յան մա­սին, Նի­կո­լը փո­խեց կար­ծի­քը, թե­րեւս դա հա­մա­րե­լով վա­շինգ­տոն­յան հանձ­նա­րա­րա­կան: Ու հի­մա Ա­րո­յին գրե­թե չեն հի­շում, սա­կայն նա կրե­լու է այդ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը:

Այ­սինքն, հե­տա­գա ռիս­կե­րի ա­ռու­մով Նի­կոլն ու Ա­րոն, այ­սինքն՝ մյուս բո­լոր ա­րո­յան­ման­նե­րը միան­գա­մայն այլ հար­թութ­յու­նում են, եւ ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լիս այդ գոր­ծոնն ա­ռաջ­նա­յին դիր­քե­րում է: Այ­սինքն, հատ­կա­պես Բր­յու­սե­լից հե­տո Նի­կո­լի հա­մար, տրա­մա­բա­նո­րեն, շատ ա­վե­լի ձեռն­տու է սուր, բախ­տո­րոշ ո­րո­շում­նե­րի հար­ցում դեռ չշտա­պե­լ: Բայց քա­նի որ եր­կու կողմն էլ նրան ժա­մա­նակ չի տա­լիս, այս դեպ­քում այդ­քան էլ միան­շա­նակ չէ, որ Ա­րո­յի մատ­նան­շած ու­ղին Նի­կո­լի հա­մար միան­շա­նակ է: Իսկ այդ դեպ­քում Նի­կո­լի հա­մար ՆԳՆ-ն դառ­նա­լու է վեր­ջին հույսը:

ԱՐՄԵՆԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ«ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումարԿարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆԿարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետՕրվա խորհուրդՍրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարությունԴեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. ՄակրոնՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով«Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները«Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել«Ժողովուրդ». Արփի Դավոյանը ցանկանում է ընդլայնե՞լ Գլխավոր դատախազի լիազորությունները«Հրապարակ». Բագրատ Սրբազանը համաձայնել է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում. Ո՞ւմ թեկնածություններն են քննարկվել«Փաստ». Տիգրանաշենո՞ւմ էլ են կադաստրային վկայականները տրվել «ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա»«Ժողովուրդ». Երեւանի ավագանու անդամներն այլեւս հանրային ծառայող չեն կարող լինենԲագրատ սրբազաանին սպառնում Գռզոն եւ Էրդողանի ընտանեկան թերթըԱրևմուտքը ցանկանում է, որ Վրաստանը «երկրորդ ճակատ» բացի Ռուսաստանի դեմ. Իրակլի Կոբախիձե«Հրապարակ». Կիրանցեցիների վրա «աշխատում են» ուժայինները«Փաստ». Ինչո՞ւ են անձրևների արդյունքում Երևանում «գետեր» ու «լճեր» առաջանումՓրփուրներից կախված Փաշինյանը թե՛ մասնատում է Հայաստանը, թե՛ ահռելի պետական պարտք է կուտակել, թե՛ հարստացրել թիմակիցներին. «Ժողովուրդ»Անհայտ թռչող օբյեկտ Ստավրոպոլի երկնքում (Տեսանյութ)ԱՄՆ-ը պարտվում է Երրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանին և Չինաստանին. The HillՌաիսիին ուղեկցող ուղղաթիռում գտնված պաշտոնյան պատմել է մանրամասներըՄեր ազգն ի՞նչ մեղք է գործել,որ Նիկոլի նման փառասեր ու անգրագետ ղեկավար է իշխում մեր երկրում. ՇարմազանովԼավ հիշեք այս օրերը, տարիներ հետո սրա համար եւս ներողության աղերսներ են լինելուՆիկո՛լ, Պապի քաղաքականությունը հանգեցրեց ինքնիշխանության կորստի. ՇարմազանովՀրաչյա Ղեւոնդյանի գործով դատավարությունը մեկնարկեց. դատավոր Արղամանյանին ներկայացվեց ինքնաբացարկի միջնորդությունՁեզ համար այս ծանր օրերին մենք Ձեր կողքին ենք. Հենրիխ Դանիելյանը՝ Իրանի բարեկամ ժողովրդինՆա «գողացել է» Ազնավուրի ձայնը. ֆրանսիական շանսոնի հսկան բեմում է 100 տարեկանում՝ Տիտիանոյի դեմքովԹուրքիան պարտավոր է հատուցում տալու. Յակոբ ԱյնթապլեանՉկա հեռանկար, որ այս իշխանությունը նույն 2018-ի ձեւաչափով հեռացվի. Հրանտ ՄիքայելյանՀավանականությունն առավել քան մեծ է, որ մինչ 2026 թվականը չեն լինի ընտրություններ. Հայկ ԱյվազյանԻնչ ուզում են` թող ասեն. Արա ՌոստոմյանԲրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է խորհրդարանը ցրելու մասինՇտապ. սպառողին թունավորո՞ւմ են նամշած պանրովԱռանց մշակույթի` ժողովուրդը դատապարտված է վաղվա օր չունենալուն. Գարեգին ԴավթյանԿիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասումԻնչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումըՀատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանը հանձնարարություն է ստացել. Սամվել ՆիկոյանՊետրակովը` Հայաստանի ազգային հավաքական հրավիրվածների ցուցակի մասին Ժամանակը կգա կտեսնեք, որ ես ճիշտ էի, շատերը` սխալ. ՇարմազանովՄեր պայքարը շարունակվում է. «Կամք»-ականները` կրկին լինելու են կառավարության դիմացԱմեն ինչի պատրաստ ենք, միայն այս շարժումը հաջողության հասնի. Սերժ ՍարգսյանԸնկեր ՓանջունիՀասարակական տրանսպորտի ուղեգծերում կլինեն չվացուցակի էական խախտումներ, հնարավոր է նաև շարժակազմերի բացակայություն․ ՔաղաքապետարանԲամբասանքԱյսպես որ գնա` «պոստ» են դնելու Ալենի ԱԺ-ի դիմացԶարմանքԳռզոն գազազել է.Yerevan TimesՍիրելի՛ անտարբերներ, եթե համաձայն եք մեր հիմնը լինի ջուջալարը, շարունակեք մնալ անտարբեր. ԱմալյանՁայնագրության մեջ լսվող ձայնը նրանը չէ, մեղադրանքը ամբողջությամբ հորինվածք է. Հայկ Ղևոնդյանի՝ Սպիտակցի Հայկոյի որդու փաստաբանական խումբ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода