Արյունարբու դև Ռահուն է մոլեգնում.Հնդիկ տղայի սարսափազդու կանխատեսումը Ձերբակալվել է ՌԴ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը Ընդդիմությունն ԱԺ-ում գրանցվում և մասնակցում է օրենքների քվեարկություններին, գուշակեք՝ ինչու. ԱԺ 1 նիստից բացակայության դեպքում աշխատավարձից պահվում է շուրջ 24 հազար դրամ. Ալեն Սիմոնյան Պապ թագավորի օրոք հայոց բանակի թիվը հասնում էր 90.000-ի. Վարազդատ Հարությունյանը՝ Փաշինյանին Զատուլինը հայտնել է՝ ըստ Փաշինյանի՝ ՀԱՊԿ որ 2 երկիրն է 2020-ին օգնել Բաքվին «ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։ Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումար Կարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆ Կարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետ Օրվա խորհուրդ

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Երբ ՄԻՀՐԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ նո­րաս­տեղծ կու­սակ­ցութ­յան սա­կա­վա­թիվ ան­դամ­նե­րը քայ­լեր­թի ըն­թաց­քում վան­կար­կում էին «Ոս­կե­պա­րը Հա­յաս­տան է», մի կին վան­կար­կեց` «Նի­կոլ, դա­վա­ճա­ն»: Բայց նրան «հաս­կաց­րի­ն», որ «դրա վախ­տը չի հի­մա», ու ան­ցան նո­րից ո­րոշ­ված վան­կար­կում­նե­րին: Զար­մա­նա­լի է, ե­թե «Քեթ­րի­նի» Միհ­րա­նի «պլո­ճի­կը», այն էլ Մոսկ­վա­յից, չի հե­րի­քում ի­րե­րը ի­րենց ա­նուն­նե­րով ան­վա­նել, ա­պա ին­չի՞ հա­մար է կու­սակ­ցութ­յուն ստեղ­ծել, որ ա­սի «Ոս­կե­պա­րը Հա­յաս­տա՞ն է»։ Թեեւ դա էլ զար­մա­նա­լի չէ` ո՞ւմ մոտ բա­նա­նի ան­վան տակ մի տոն­նա թմրան­յութ հայտ­նա­բե­րե­լուց հե­տո «դու­խը» կհե­րի­քեր Նի­կո­լին դա­վա­ճան ան­վա­նե­լու։

­Դիփ խա­բու­մին ու խա­բու­մին... է, Պե­պո ջան, դու դեռ իս­կա­կան խա­բե­լը չես տե­սել։ Բա որ մեր նի­կո­լազ­գի­նե­րի խա­բե­լը տես­նեիր, զար­ման­քից ուշքդ կգնար։ «Գլ­խա­վոր շտաբն է նպա­տա­կա­հար­մար գտել սահ­մա­նա­զա­տու­մը սկսել Տա­վու­շի հատ­վա­ծի­ց»,- հայ­տա­րա­րել է ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔՈՉԱՐՅԱՆԸ։ Իսկ մեկ այլ պատ­վա­վոր նի­կո­լա­կան` Ար­մեն ա­նու­նով պատ­գա­մա­վոր, մի շա­բաթ ա­ռաջ ա­սել էր, որ Ադր­բե­ջանն է այդ­պես ցան­կա­նում։ Այս եր­կու­սի խոս­քը ի­րար չի բռնում, ե­թե, ի­հար­կե, Ան­դո­նը ի նկա­տի չու­ներ Ադր­բե­ջա­նի Գլ­խա­վոր շտա­բը։ Բայց ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այն է, որ մեկ օր չան­ցած, Ան­դո­նը հան­կարծ խոս­տո­վա­նեց, որ ի­րեն լավ չեն հաս­կա­ցել, այդ չէր ու­զում ա­սել: Դ­րա­նից հե­տո գնա ու հաս­կա­ցի` հի­մա Ան­դո­նի ո՞ր մի խոս­քին պետք է հա­վա­տանք, ո՞ր մե­կը շփոթ­մունք չէ, ո՞ր մե­կը սխալ ներ­կա­յաց­ված չէ, եւ այդ­պես շա­րու­նակ: Չ­նա­յած, երկ­րա­շար­ժե­րի հա­մար տրված օգ­նութ­յան գոր­ծով մեծն մաս­նա­գե­տին ինչ ա­սես` Ան­դոնն է, է­լի, ինչ­պես որ կա: Ու վատն այն է, որ սա նի­կո­լա­կան­նե­րի մեջ աչ­քի ընկ­նող­նե­րից է` ու­ղե­ղա­յին զանգ­վա­ծից:

­Նի­կո­լի ո­րոշ­մամբ «Երկ­րա­պահ կա­մա­վո­րա­կան միութ­յու­նը» բյու­ջեից կստա­նա 234,6 մլն դ­րամ: Ինչ­պես ա­սում են, բա­րի ա­խոր­ժակ, պա­րոն ՍԱՍՈՒՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ: Վեր­ջի­նիս թե­ւա­վոր խոս­քը, որ Նի­կո­լի հե­ղա­փո­խութ­յու­նը ա­վե­լի կար­ևոր է, քան Ար­ցախ­յան ա­զա­տա­մար­տը ստա­նում է իր նյու­թա­կա­նաց­ված ար­ժե­քը։ Զար­մա­նա­լի մար­գա­րեա­կան տա­ղան­դով է օժտ­ված ԵԿՄ նա­խա­գա­հը։ Իսկ դուք, պա­րոն Վա­նեց­յան, ա­սում էիք` ո­ղոր­մա­ծիկ Ման­վե­լի տու­շոն­կա...

­Հոր­դա­նա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար Այ­ման Սա­ֆա­դին պաշտ­պա­նեց Ե­րու­սա­ղե­մի Հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նը Իս­րա­յե­լի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի եւ ազ­գայ­նա­կան­նե­րի ոտնձ­գութ­յուն­նե­րից: Նա նաեւ կոչ ա­րեց մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յա­նը ա­ջակ­ցութ­յուն ցու­ցա­բե­րել հա­յե­րին: Զար­մա­նա­լիո­րեն այդ կո­չին չար­ձա­գան­քեց Հա­յաս­տա­նի ԱԳՆ -ն։ Հա­վա­նա­բար ԱՐԱԲԱԹ ՄԻՐԶՈՅԱՆԸ զբաղ­ված էր ա­վե­լի կար­ևոր գոր­ծե­րով` վա­տա­բանում էր ռուս­նե­րին։ Համ էլ նրան ո՞վ թույլ կտա Իս­րա­յե­լի հաս­ցեին թթու խոսք ա­սել:

Եվ­րա­միութ­յան արտ­գործ­նա­խա­րար ԲՈՐԵԼԸ խոս­տա­ցել էր Նի­կո­լին «օգ­նել ա­պա­տե­ղե­կատ­վութ­յան դեմ պայ­քա­րու­մ»: Ըստ վերջի­նիս` «Հա­յաս­տա­նը ա­վե­լի հա­ճախ է դառ­նում ար­տա­քին տե­ղե­կատ­վա­կան մա­նի­պուլ­յա­ցի­նե­րի եւ մի­ջամ­տութ­յան թի­րա­խ»: Զար­մա­նա­լի է, արդ­յոք Բո­րե­լն ինքն ի­րեն ար­տա­քին մի­ջամ­տութ­յան գոր­ծիք չի՞ հա­մա­րում եւ ա­ռա­ջար­կում է «օգ­նե­լ» ա­պա­տե­ղե­կատ­վութ­յան հար­ցում: Ա­վե­լին, զար­մա­նա­լի է Բորե­լի ձգտու­մը` սո­վո­րեց­նել մեր բնա­կիչ­նե­րին. «ԵՄ-ն սո­վո­րեց­նե­լու է բնա­կիչ­նե­րին ճիշտ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի եւ գրա­գիտ­ութ­յան մե­դիա դաշ­տու­մ»: Զար­մա­նա­լի է, որ ԵՄ-ն չի էլ թաքց­նում, որ հա­մա­րում է ի­րեն շատ ա­վե­լի գրա­գետ, քան ՀՀ բնակ­չութ­յու­նը: Թեեւ, շփվե­լով եւ նա­յե­լով Նի­կո­լին, դժվար չէ գալ այդ­պի­սի եզ­րա­կա­ցութ­յան: Իսկ որ­պես Բո­րե­լի ա­ռա­ջին օգ­նութ­յուն, հա­վա­նա­բար պետք է դի­տար­կել Վ­լա­դի­միր Սո­լով­յո­վի հա­ղորդ­ման ար­գե­լու­մը Հա­յաս­տա­նում:Արյունարբու դև Ռահուն է մոլեգնում.Հնդիկ տղայի սարսափազդու կանխատեսումըՁերբակալվել է ՌԴ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալըԸնդդիմությունն ԱԺ-ում գրանցվում և մասնակցում է օրենքների քվեարկություններին, գուշակեք՝ ինչու. ԱԺ 1 նիստից բացակայության դեպքում աշխատավարձից պահվում է շուրջ 24 հազար դրամ. Ալեն ՍիմոնյանՊապ թագավորի օրոք հայոց բանակի թիվը հասնում էր 90.000-ի. Վարազդատ Հարությունյանը՝ ՓաշինյանինԶատուլինը հայտնել է՝ ըստ Փաշինյանի՝ ՀԱՊԿ որ 2 երկիրն է 2020-ին օգնել Բաքվին«ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումարԿարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆԿարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետՕրվա խորհուրդՍրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարությունԴեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. ՄակրոնՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով«Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները«Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել«Ժողովուրդ». Արփի Դավոյանը ցանկանում է ընդլայնե՞լ Գլխավոր դատախազի լիազորությունները«Հրապարակ». Բագրատ Սրբազանը համաձայնել է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում. Ո՞ւմ թեկնածություններն են քննարկվել«Փաստ». Տիգրանաշենո՞ւմ էլ են կադաստրային վկայականները տրվել «ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա»«Ժողովուրդ». Երեւանի ավագանու անդամներն այլեւս հանրային ծառայող չեն կարող լինենԲագրատ սրբազաանին սպառնում Գռզոն եւ Էրդողանի ընտանեկան թերթըԱրևմուտքը ցանկանում է, որ Վրաստանը «երկրորդ ճակատ» բացի Ռուսաստանի դեմ. Իրակլի Կոբախիձե«Հրապարակ». Կիրանցեցիների վրա «աշխատում են» ուժայինները«Փաստ». Ինչո՞ւ են անձրևների արդյունքում Երևանում «գետեր» ու «լճեր» առաջանումՓրփուրներից կախված Փաշինյանը թե՛ մասնատում է Հայաստանը, թե՛ ահռելի պետական պարտք է կուտակել, թե՛ հարստացրել թիմակիցներին. «Ժողովուրդ»Անհայտ թռչող օբյեկտ Ստավրոպոլի երկնքում (Տեսանյութ)ԱՄՆ-ը պարտվում է Երրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանին և Չինաստանին. The HillՌաիսիին ուղեկցող ուղղաթիռում գտնված պաշտոնյան պատմել է մանրամասներըՄեր ազգն ի՞նչ մեղք է գործել,որ Նիկոլի նման փառասեր ու անգրագետ ղեկավար է իշխում մեր երկրում. ՇարմազանովԼավ հիշեք այս օրերը, տարիներ հետո սրա համար եւս ներողության աղերսներ են լինելուՆիկո՛լ, Պապի քաղաքականությունը հանգեցրեց ինքնիշխանության կորստի. ՇարմազանովՀրաչյա Ղեւոնդյանի գործով դատավարությունը մեկնարկեց. դատավոր Արղամանյանին ներկայացվեց ինքնաբացարկի միջնորդությունՁեզ համար այս ծանր օրերին մենք Ձեր կողքին ենք. Հենրիխ Դանիելյանը՝ Իրանի բարեկամ ժողովրդինՆա «գողացել է» Ազնավուրի ձայնը. ֆրանսիական շանսոնի հսկան բեմում է 100 տարեկանում՝ Տիտիանոյի դեմքովԹուրքիան պարտավոր է հատուցում տալու. Յակոբ ԱյնթապլեանՉկա հեռանկար, որ այս իշխանությունը նույն 2018-ի ձեւաչափով հեռացվի. Հրանտ ՄիքայելյանՀավանականությունն առավել քան մեծ է, որ մինչ 2026 թվականը չեն լինի ընտրություններ. Հայկ ԱյվազյանԻնչ ուզում են` թող ասեն. Արա ՌոստոմյանԲրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է խորհրդարանը ցրելու մասինՇտապ. սպառողին թունավորո՞ւմ են նամշած պանրովԱռանց մշակույթի` ժողովուրդը դատապարտված է վաղվա օր չունենալուն. Գարեգին ԴավթյանԿիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասումԻնչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումըՀատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանը հանձնարարություն է ստացել. Սամվել ՆիկոյանՊետրակովը` Հայաստանի ազգային հավաքական հրավիրվածների ցուցակի մասին Ժամանակը կգա կտեսնեք, որ ես ճիշտ էի, շատերը` սխալ. ՇարմազանովՄեր պայքարը շարունակվում է. «Կամք»-ականները` կրկին լինելու են կառավարության դիմացԱմեն ինչի պատրաստ ենք, միայն այս շարժումը հաջողության հասնի. Սերժ ՍարգսյանԸնկեր ՓանջունիՀասարակական տրանսպորտի ուղեգծերում կլինեն չվացուցակի էական խախտումներ, հնարավոր է նաև շարժակազմերի բացակայություն․ ՔաղաքապետարանԲամբասանք
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода