Փաշինյանը ծանոթացել է Կիրանցի նոր ճանապարհի կառուցման աշխատանքներին (տեսանյութ) ՊՆ-ն կոչ է անում զերծ մնալ զինծառայողների վերաբերյալ հորինված տարբեր պատմություններ հրապարակելուց, կեղծիք ու ապատեղեկատվություն տարածելուց Հերթական հզոր հարվածը Խարկովին (Տեսանյութ) ԱԱԾ-ն և իրավապահ մարմինները շարունակում են խայտառակվել. ինչ է տեղի ունեցել Բագրատ Սրբազանի համարում Կոեւպյանսկի ուղղությամբ ռուսները գրավել են ուկրաինական պաշտպանության առանցքային բնագծերից մեկը` Իվանովկան (Քարտեզ) Սրբազանի սենյակում փորձել են լսողական սարք տեղադրել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ ԱՄՆ «դեմոկրատները» թիրախավորել են վրացի պատգամավորների ընտանիքներին եւ երեխաներին Սրբազանի, Քոչարյանի եւ դաշնակցականների հանդիպում չի եղել Ինչու՞ հիշեցի այս Մեծ Մարդուն. Հայտնի փաստաբանի ուշագրավ գրառումը Ucom -ի աջակցությամբ մեկնարկեց «Արևորդի» 12-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Չ­նա­յած նրան, որ խորհր­դա­րա­նա­կան եր­կու ընդ­դի­մա­դիր խմբակ­ցութ­յուն­նե­րը ե­րաշ­խա­վո­րութ­յուն էին ներ­կա­յաց­րել դա­տա­րան` ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ ԱՐՄԵՆ ԱՇՈՏՅԱՆԻ խա­փան­ման մի­ջոց կա­լան­քը փո­խե­լու վե­րա­բեր­յալ, սա­կայն դա­տա­վոր ­Վա­հե ­Դոլ­մազ­յա­նը մեր­ժեց այն: Ա­շոտ­յա­նը կշա­րու­նա­կի մնալ կա­լան­քի տակ եւս ե­րեք ա­միս: Այս­քա­նից հե­տո զար­մա­նա­լի է, թե էլ քա­նի՞ կո­պե­կի ար­ժեք ու­նի այս գու­մար­ման խորհր­դա­րա­նում պատ­գա­մա­վո­րի ման­դա­տը պա­հե­լը, երբ ան­գամ մի դա­տա­վո­րի հա­մար 30 պատ­գա­մա­վո­րի կող­մից ե­րաշ­խա­վո­րա­գի­րը բա­վա­րար հե­ղի­նա­կութ­յուն չէր: Այս ա­ռու­մով դժվար է չհա­մա­ձայ­նել ­Լե­հաս­տա­նում ՀՀ նախ­կին դես­պան Էդ­գար ­Ղա­զար­յա­նի հետ, ում կար­ծի­քով` «Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նի եւ մյուս քաղ­բան­տարկ­յալ­նե­րի ա­զա­տութ­յա­նը հաս­նե­լու հա­մար Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 30 պատ­գա­մա­վոր­նե­րը ոչ թե պետք էր դա­տա­րա­նի ե­րաշ­խա­վո­րագ­րեր ներ­կա­յաց­նեին, այլ սկսեին ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նից ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նին անվս­տա­հութ­յուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թաց»։

Ընդ­հան­րա­պես` եր­կի­րը դար­ձել ոչ թե, ինչ­պես ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յանն է ա­սում` ի­րա­կան, այլ` դա­տա­րա­նից դա­տա­րան ­Հա­յաս­տան: Այ­սօր կհրա­պա­րակ­վի քաղ­բան­տարկ­յալ ՆԱՐԵԿ ՄԱԼՅԱՆԻ վե­րա­բեր­յալ շին­ծու գոր­ծով վեր­դիկ­տը: Ուղ­նու­ծու­ծով քա­ղա­քա­կան գործ քննե­լով հան­դերձ` դա­տա­վոր ­Սու­սան­նա Գ­զոգ­յա­նը ե­րեկ ­Մալ­յա­նի «վեր­ջին» խոս­քը դեռ չհնչեց­րած` ո­րո­շեց գրաքն­նութ­յան են­թար­կել այն` հա­մո­զե­լով, որ ոչ մի թթու-կծու խոսք չա­սի:

Ոչ միայն զա­վեշ­տա­լի, այլ զվար­ճա­լի է, թե ինչ­պես հեր­թա­կան ան­գամ իշ­խա­նութ­յու­նը «գցեց»` ի­րենց քա­ղա­քա­գետ ու քաղ­տեխ­նո­լոգ հռչա­կած գրպա­նա­յին «սա­զան­դար­նե­րին»: ­Մինչ վեր­ջին­ներս ջանք ու ե­ռանդ չէին խնա­յում` ա­պա­ցու­ցե­լու անհ­նա­րի­նը, թե ինչ լավ է լի­նե­լու ռու­սա­կան շու­կան եվ­րո­պա­կա­նով փո­խա­րի­նե­լը, փոխ­վար­չա­պետ ՄՀԵՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ ռու­սա­կան պե­տա­կան «Ռիա Նովոստի» գոր­ծա­կա­լութ­յա­նը վստա­հեց­րել է, որ «ԱՄՆ-ի եւ Եվ­րա­միութ­յան հետ ­Հա­յաս­տա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը ուղղ­ված չէ ԵԱՏՄ-ի դեմ»։ Ա­վե­լին, ըստ Գ­րի­գոր­յա­նի` «Ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան կա­պե­րը դի­վեր­սի­ֆի­կաց­նե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թունն ուղղ­ված չէ ո­րե­ւէ միութ­յուն­նե­րի, ա­ռա­վել եւս ԵԱՏՄ-ի դեմ»: Ի­հար­կե, ոչ պա­կաս ու­շագ­րավ է այս հար­ցում Մ­հեր Գ­րի­գոր­յա­նի ինք­նավս­տա­հութ­յու­նը: ­Տես­նես հի­շո՞ւմ է, որ ին­քը ներ­կա­յաց­նում է մի իշ­խա­նութ­յուն, ո­րը ժա­մա­նա­կին խորհր­դա­րա­նում ԵԱՏՄ-ից դուրս գա­լու գոր­ծըն­թաց էր սկսել:

Ի դեպ, մինչ ­Հա­յաս­տա­նը նետ­վում է մեկ Ա­րեւ­մուտ­քի ու ­Միաց­յալ ­Նա­հանգ­նե­րի գիր­կը, Ուկ­րաի­նա­յի նա­խա­գահ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԶԵԼԵՆՍԿԻՆ է ապ­շեց­նող հայ­տա­րա­րութ­յամբ հան­դես ե­կել: Ան­գամ ­Զե­լենս­կին է հաս­կա­ցել, որ մի օր ուշ, թե մի օր շուտ Ա­րեւ­մուտքն ու Միաց­յալ ­Նա­հանգ­նե­րը նրան «փուռն» են տա­լու: Ուկ­րաի­նա­յի նա­խա­գա­հը ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս մու­ննաթ է ե­կել վեր­ջին­նե­րիս վրա, թե` «հար­կա­վոր են ՀՕՊ եւ այլ պաշտ­պա­նա­կան ա­ջակ­ցութ­յուն, այլ ոչ թե աչք­փա­կո­ցի եւ եր­կար բա­նա­վե­ճեր»: Ընդ ո­րում` ­Զե­լենս­կին «եր­կար բա­նա­վե­ճե­րի» մա­սին խո­սում է այն պա­հին, երբ ա­մե­րիկ­յան ­Կոնգ­րե­սը նախ­կի­նի պես չի կա­րո­ղա­նում ո­րո­շում ըն­դու­նել Ուկ­րաի­նա­յին ռազ­մա­կան եւ ֆի­նան­սա­կան օգ­նութ­յան հեր­թա­կան փա­թե­թի տրա­մադր­ման մա­սին` մոտ 60 մլրդ ­դո­լա­րի չա­փով։ Իսկ ­Հա­յաս­տա­նում ո­մանք լուրջ դեմ­քով քննար­կում են, թե ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, 5-10 րո­պեում ա­մե­րիկ­յան տան­կե­րը լի­նե­լու են հրա­պա­րա­կում:Փաշինյանը ծանոթացել է Կիրանցի նոր ճանապարհի կառուցման աշխատանքներին (տեսանյութ)ՊՆ-ն կոչ է անում զերծ մնալ զինծառայողների վերաբերյալ հորինված տարբեր պատմություններ հրապարակելուց, կեղծիք ու ապատեղեկատվություն տարածելուցՀերթական հզոր հարվածը Խարկովին (Տեսանյութ)ԱԱԾ-ն և իրավապահ մարմինները շարունակում են խայտառակվել. ինչ է տեղի ունեցել Բագրատ Սրբազանի համարում Կոեւպյանսկի ուղղությամբ ռուսները գրավել են ուկրաինական պաշտպանության առանցքային բնագծերից մեկը` Իվանովկան (Քարտեզ) Սրբազանի սենյակում փորձել են լսողական սարք տեղադրել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԱՄՆ «դեմոկրատները» թիրախավորել են վրացի պատգամավորների ընտանիքներին եւ երեխաներինՍրբազանի, Քոչարյանի եւ դաշնակցականների հանդիպում չի եղելԻնչու՞ հիշեցի այս Մեծ Մարդուն. Հայտնի փաստաբանի ուշագրավ գրառումըWorld Challenge Cup. Արթուր Ավետիսյանը` ոսկե մեդալակիր(տեսանյութ)Ucom -ի աջակցությամբ մեկնարկեց «Արևորդի» 12-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնըՍա ոչ թե վտանգավոր հանցագործի ձերբակալություն է, այլ զորակոչԱյսօր հալածում են գործարարներին, որ տարիներով ծառայել են մեր պետությանը․ Բագրատ ՍրբազանԱդրբեջանցիները Տավուշում. Բացառիկ կադրեր«Հայ, Հայաստան, Հայրենիք ու Աստված»․ երիտասարդների իրազեկման ակցիան՝ հանրահավաքին ընդառաջՁերբակալել են Բագրատ Սրբազանի մտերիմ գինեգործ Հայկ Շահնազարյանին և ևս երկու մարդուՀանրապետության ավտոճանապարհներին արձանագրվում են ճանապարհային նշանների վնասման, անհետացման դեպքերԻմ հպարտություն. Արթուր Աբրահամի կնոջ ջերմ ու սիրառատ հրապարակումը` ամուսնու մասինՀաստատվել են բուհերի ընդունելության՝ 2024 թվականի միասնական քննությունների երկրորդ փուլի քննական օրերը Ձիթապտղի յուղի օգտագործումը նվազեցնում է տկարամտությունից մահվան վտանգը. հետազոտությունՊարզաբանումը, թե 070-ով անձնագիրը ՀՀ քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթուղթ չէ, դատապարտելի էՄայիսի 26-ին, ժամը 16։00-ին, մենք լինելու ենք Հանրապետության հրապարակում․ ԱԱԾ Պահեստազորի Սպաների ՄիությունDaily Mail. Պանիրը խթանում է թքարտադրությունը, որն ատամները պաշտպանում է կարիեսիցՉինաստանի պետական ​​հեռուստատեսությունը ցույց է տվել, թե ինչպես են գրավելու ԹայվանըՄեկնարկում է Հայ֊ռուսական գործարար ֆորումըՔՊ-ական մի շարք պատգամավորներ ունեն 2-րդ երկրի անձնագիր․ ահազանգ ԱՄՆ համայնքային գործչի կողմիցԱՄՆ-ն բացահայտ հարձակման է անցել Վրաստանի դեմՌուսական կողմի վերահսկողության տակ նոր բնակավայր է անցելԿիրանցի հուշարձանի մոտից հեռացրել են Փաշինյանի դրած ծաղիկները (տեսանյութ)Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել․ ՔԿԼուկաշենկոն Պուտինին իր ձեռքով պատրաստած աղցան է հյուրասիրելԿիրանցիներին վեկալելու եմ, գամ ձեր տուն․ բնակչուհին՝ վարչապետին«Անզեն աչքով տեսանելի նոր աստղի պայթյունը սպասվում է ցանկացած օր»Հանրահավաքին ընդառաջ շարժման մասնակիցների նկատմամբ ապօրինի հետապնդումների տեղեկություններ ենք ստանում. հայտարարությունԱբդոլլահիանի զոհվելուց հետո առաջին անգամ զրույցել են ՌԴ և Իրանի ԱԳ նախարարներըՌուսական գրոհային խմբերը Կրասնոգորովկայում ոչնչացնում են ուկրաինական պաշտպանությունը (ՎԻԴԵՈ)Քաղաքական կյանքիդ վերջին օրերն ես ապրում, Նիկոլ Փաշինյան, խոփդ ուրիշ քարի է կպել. ՍրբազանԱյս ճակատամարտի ելքը որոշվելու է մեր ընտրությամբ, այս գիտակցումով վաղը եղեք ՀրապարակումԱնհիմն վարույթները մեկնարկեցին, երբ Արցախի համայնքների ղեկավարները մասնակցեցին Սրբազանի հանդիպմանը. ԱՀ ՄԻՊԲաղանիսում թեժ է, Փաշինյանին թքում-մրում ենՌուսական բանակն ազատագրել է Խարկովի մարզում գտնվող Իվանովկան (MAP)ՀՀ վարչապետն այցելել է Բաղանիսի հատվածում տեղակայված ԱԱԾ Սահմանապահ ուղեկալՄարտակերտի քաղաքապետին կալանավորելն ունի միայն մեկ նպատակ. Արսեն ԲաբայանԼավ պահ է Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղություն հաստատելու համար․ ԱմիրբեկովԵրեկոյան հնարավոր են ռոմանտիկ բնույթի անակնկալներ. մայիսի 25-ի աստղագուշակՈղջ հանրապետությունում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպԻ՞նչ փոփոխություններ է արձանագրել տարադրամի շուկան մայիսի 25-ինՌուսաստանը զորահավաքի կարիք չունի. ՊեսկովԵՄ կողմից շենգենյան վիզաների վճարի չափի հնարավոր փոփոխությունը չի տարածվելու ՀՀ քաղաքացիների վրաՔՊ-ական մի շարք պատգամավորներ այլ պետությունների անձնագրե՞ր ունեն. սենսացիոն բացահայտումներ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода