Հայտնի Իրանի նախագահի և նրա հետ զոհված մյուս գործիչների հուղարկավորության օրն ու վայրը Տարադրամի փոխարժեքները մայիսի 20-ին ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․ Գլուխները պատին են տվել նոր իշխանությունն էլ, հինն էլ․ «Կամազով» հրապարակ ներխուժած վարորդը մանրամասներ է հայտնում Հավերժ կպահեմ այս հրաշալի մարդու վառ հիշատակը. Պուտինը ցավակցել է Ռաիսիի մահվան կապակցությամբ Ո՞վ էր Իրանի 8-րդ նախագահ Էբրահիմ Ռաիսին. ի՞նչ ճանապարհ էր անցել և ի՞նչ ազդեցություն ուներ միջազգային քաղաքական թատերաբեմում Իսրայելը կապ չունի նախագահ Ռայիսիի մահվան հետ. Reuters Ուղղաթիռի կործանման հետևանքով մահացած Ռայիսիի և անձնակազմի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղը Մեր բոլոր մտքերն ու աղոթքներն բարեկամ Իրանի և եղբայրական ժողովրդի հետ են Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ Սրբազանին Ո՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահը

ՍԵՐԵՆԱԴՆԵՐ ԵՄ-Ի ՈՒ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՏԱԿ

Վերլուծություն

Նի­կո­լազ­գի­նե­րը լրիվ ցնդել են: Ի­րենց կա­տա­րած սար­սա­փե­լի դա­վա­ճա­նութ­յու­նը եւ սահ­մա­նադ­րութ­յան զանգ­վա­ծա­յին խախ­տում­նե­րը նրանց բե­րել-հասց­րել են մա­ռազ­մա­տիկ վի­ճա­կի: Վազ­գեն Սարգս­յա­նի ոչ բա­րով եղ­բայր Ա­րամ Սարգս­յա­նը օ­րերս «Ֆ­րի նյուզ» նի­կո­լա­պաշտ հե­ռուս­տա­տե­սութ­յամբ հայ-եվ­րո­պա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը հա­մե­մա­տեց տղա­մար­դու եւ կնոջ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հետ: Հա­վա­նա­բար, Ա­րամ Սարգս­յա­նի տկար մտքի թռիչ­քը ա­վե­լի մեծ բար­ձունք­ների ի վի­ճա­կի չէ հասնել: Բայց նույ­նիսկ այդ տա­րօ­րի­նակ հա­մե­մա­տութ­յան մեջ կա եւս մի էլ ա­վե­լի տա­րօ­րի­նակ դրվագ` այն է, որ Հա­յաս­տան-Եվ­րո­պա «սի­րա­յին» հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի մեջ տղա­մար­դը, չգի­տես ին­չու, Հա­յաս­տանն է: Եվ այդ «տղա­մար­դը» պետք է սե­րե­նադ­ներ եր­գի իր ընտր­յա­լի հա­մար, որ­պես­զի վեր­ջինս ու­շադ­րութ­յուն դարձ­նի իր վրա: Ա­վե­լի տխմար հա­մե­մա­տութ­յուն ներ­կա­յումս ծա­վալ­վող աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի առն­չութ­յամբ պատ­կե­րաց­նել ան­գամ դժվար է:

­Թեեւ, Ա­րամ Զ. Սարգս­յա­նին պետք է հու­շենք, որ պատշ­գամբ­նե­րի տակ սե­րե­նադ­ներ Եվ­րո­պա­յում եր­գում էին 200 տա­րի ա­ռաջ, իսկ այժմ նման պահ­ված­քը կա­րող է ո­րա­կա­վոր­վել որ­պես սե­ռա­կան հե­տապն­դում կամ ոտնձ­գութ­յուն եւ ու­նե­նալ հա­մա­պա­տաս­խան քրեա­կա­տա­րո­ղա­կան ու դա­տա­վա­րա­կան հե­տե­ւանք­ներ: Այ­սօր Եվ­րո­պա­յում ա­վե­լի ըն­դու­նե­լի են միա­սե­ռա­կան­նե­րի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, որ­տեղ ո՛չ սե­րե­նադ է պետք, ո՛չ էլ` ծա­ղիկ­ներ: Այն­պես որ, Դա­վա­լու գյու­ղից (­Սո­վե­տա­կան Հա­յաս­տա­նում այդ գյու­ղին տրված Ա­րա­րատ ան­վա­նու­մը հա­վա­նա­բար շու­տով կջնջվի, ե­թե Ա­րամ Սարգս­յա­նը եւ իր սի­րե­լի Նի­կո­լը շա­րու­նա­կեն մնալ ՀՀ իշ­խա­նութ­յան երկ­նա­կա­մա­րում) հայ-եվ­րո­պա­կան քա­ղա­քա­կան մա­կար­դակ­ներ բեր­ված գեղջ­կա­կան ռո­ման­տիզ­մը այ­սօր­վա Եվ­րո­պա­յում տեղ չու­նի: Այս ա­ռու­մով ՀՀ նախ­կին (փաս­տո­րեն Ա­րամ Զ. Սարգս­յանն էլ է նախ­կին, վա՜յ, էս ինչ ան­հար­մար բան ե­ղավ) ձա­խո­ղակ վար­չա­պե­տը կա­րող է խորհր­դակ­ցել ներ­կա­յիս էլ ա­վե­լի ձա­խո­ղակ (ի­հար­կե, հա­յի տե­սա­կե­տից, թեեւ, ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի հա­մար պար­զա­պես գտա­ծո) վար­չա­պե­տի հետ, ո­րը կա­րող է ա­մե­նայն ման­րա­մաս­նութ­յամբ պար­զա­բա­նել պատ­մա­կան Եվ­րո­պա­յի եւ ի­րա­կան Եվ­րո­պա­յի մի­ջեւ սահ­մա­նա­զատ­ման նրբութ­յուն­նե­րը:

ՆԻԿՈԼԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՑԱՎԵՐԸ

­Սա­կայն ին­քը` Նի­կո­լը, ոչ մի կերպ չի կա­րող սահ­մա­նա­զատ­վել պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նից, ինչ­քան էլ նա փոր­ձում է դա ա­նել: Չ­գի­տենք, թե նրա ե­րակ­նե­րում ո՞ր ազ­գի ար­յունն է հո­սում (բո­լոր դեպ­քե­րում թուրք բա­ռից նա չի վի­րա­վոր­վում), այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նից հրա­ժար­վե­լու Նի­կո­լի բո­լոր ջան­քե­րը ան­գամ իր հա­մար ո­րե­ւէ արդ­յունք չեն տա­լիս, եւ նա կրկին ու կրկին անդ­րա­դառ­նում է Հա­յաս­տա­նի ու հայ ժո­ղովր­դի պատ­մա­կան տար­բեր դրվագ­նե­րին ու ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին: Ընդ ո­րում, անդ­րա­դառ­նում է զուտ ադր­բե­ջա­նա­կան ու թուր­քա­կան պատ­մա­գի­տութ­յան տե­սա­կե­տից: Հա­վա­նա­բար Էր­դո­ղանն ու Ա­լիե­ւը լրիվ կորց­րել են չա­փի զգա­ցո­ղութ­յու­նը ու Նի­կո­լին «բար­ձում» են նո­րա­նոր` մե­կը մե­կից այ­լան­դակ հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րով: Տա­վու­շի չորս գյու­ղե­րի հանձ­նու­մը դեռ չմար­սած` այս ան­գամ էլ Նի­կո­լից պա­հանջ­վում է տար­բեր հար­ցա­կան­ներ բարձ­րաց­նել Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան հար­ցի առն­չութ­յամբ: Այս­պես, պարզ դար­ձավ, որ Նի­կո­լը չի հա­վա­տում, որ ցե­ղաս­պա­նութ­յան զոհ է դար­ձել 1,5 մի­լիոն հայ եւ մտա­դիր է հեր­թով գտնել ցե­ղաս­պա­նութ­յան զո­հե­րին, հաշ­վա­ռել նրանց եւ հաշ­վել 1,5 մի­լիոն ազ­գա­նուն: Հարց է ծա­գում` այս ի­րա­վի­ճա­կում, երբ եր­կի­րը կանգ­նած է ոչն­չաց­ման շե­մին, 100 հա­զար ար­ցախ­ցի փախս­տա­կան­նե­րը չու­նեն ապ­րուս­տի մի­ջոց, ար­տա­գաղ­թը խփում է բո­լոր ռե­կորդ­նե­րը եւ այլ կա­տաստ­րո­ֆիկ ի­րա­վի­ճակ­ներ են ստեղծ­վում, այդ ի՞նչ մո­լա­գա­րութ­յուն է ի հայտ ե­կել Նի­կո­լի մոտ, եւ ի՞նչ նպա­տա­կով է դա ար­վում:

­Նի­կո­լի հեր­թա­կան հա­կա­հայ­կա­կան ծրա­գի­րը հան­րայ­նաց­րեց մեկ այլ նի­կո­լազ­գի` ԱԺ պաշտ­պա­նութ­յան եւ անվ­տան­գութ­յան հար­ցե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Անդ­րա­նիկ Քո­չար­յա­նը: «Ես գի­տեմ, որ վար­չա­պե­տը նպա­տակ ու­նի նաեւ Ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ կապ­ված ի­րա­կան հիմ­քեր կա­ռու­ցել` ա­վե­լի ա­ռար­կա­յա­կան դարձ­նել Ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թարկ­ված մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի ամ­բողջ ցան­կը»,- գլուխ է գո­վա­ցել Ան­դո­նը ա­մե­րիկ­յան «Ա­զա­տութ­յուն» ռա­դիո­կա­յա­նին (ինչ­պես հայտ­նի է, ԱՄՆ-ն­ այդ­պես էլ Ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը չի ըն­դու­նում):

­Հարց է ծա­գում, ըստ նի­կո­լա­կան ան­դոն­նե­րի այն բո­լոր հիմ­քե­րը, ո­րոնք կա­ռուց­վել են հա­մաշ­խար­հա­յին հե­ղի­նա­կութ­յուն ու­նե­ցող գիտ­նա­կան­նե­րի կող­մից գի­տա­կան, փաս­տա­վա­վե­րագ­րա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ այլ աս­պա­րեզ­նե­րում ի­րա­կան չե՞ն, որ թե­րի բարձ­րա­գույն կրթութ­յամբ Նի­կո­լը ո­րո­շել է «ի­րա­կան հիմ­քեր կա­ռու­ցել»:

«­Պարզ ա չէ՞, երբ որ ա­սում ենք մի­լիոն ու կես հայ է կո­տոր­վել, պետք է մի­լիոն ու կես ազ­գա­նուն ինչ-որ ար­խիվ­նե­րում մենք կա­րո­ղա­նանք հա­նել…»,- շա­րու­նա­կում է Նի­կո­լի Ան­դո­նը: Այ­սինքն` պետք է հաս­կա­նալ, որ դա­վա­ճան վար­չախմ­բին թուր­քե­րի կող­մից տրված է նոր հանձ­նա­րա­րութ­յուն` պե­ղել, բե­րել, հա­նել 1,5 մի­լիոն կո­տոր­ված հա­յի ա­նուն­ներ, ե­թե ոչ` հրա­ժար­վել Ցե­ղաս­պա­նութ­յան թե­մա­յից: Իսկ թե ո՞վ է թույլ տա­լու ան­դոն­նե­րին մո­տե­նալ թուր­քա­կան ար­խիվ­նե­րին, բա­ցել, ա­սենք, Մուշ քա­ղա­քի հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցու մատ­յան­նե­րը եւ այն­տե­ղից հա­նել Ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թարկ­ված հա­յե­րի ա­նուն­նե­րը: Թե՞ Էր­դո­ղանն է խոս­տա­ցել Նի­կո­լին, որ ե­թե բե­րի 1,5 մի­լիոն ցե­ղաս­պան­ված հա­յի ա­նուն­ներ, կստա­նա Էր­դո­ղա­նից 1,5 մի­լիոն թուր­քա­կան լի­րա, ա­մեն հա­յի դի­մաց` մեկ լի­րա:

Այ­սինքն` այս ա­մենն ար­վում է, որ հե­տո Էր­դո­ղանն ա­սի, որ ե­թե չկա 1,5 մի­լիոն հա­յի ա­նուն, ու­րեմն Ցե­ղաս­պա­նութ­յուն չի՞ ե­ղել, ու Նի­կոլն էլ ինչ­պես Ար­ցա­խի եւ այլ բո­լոր հար­ցե­րում սկսի կրկնել թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան զա­ռան­ցանք­նե­րը:

Իր թուր­քա­մետ մտա­վար­ժութ­յուն­նե­րը շա­րու­նա­կե­լով` Ան­դո­նը ա­սում է, թե . «Ա­մեն ինչ ու­նենք Ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ կապ­ված` գի­տա­ժո­ղով­ներ, գրքեր, դոկ­տո­րա­կան աշ­խա­տանք­ներ, բայց ա­մե­նակ­արե­ւո­րը` պետք է ու­նե­նալ այդ 1,5-ի ազ­գա­նուն­նե­րը…»: Իսկ ին­չո՞ւ է դա ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը, ի՞նչ նպա­տա­կով պետք է ու­նե­նալ այդ մեկ առ մեկ ազ­գա­նուն­նե­րը: Պարզ­վում է, ըստ Անդ­րա­նիկ Քո­չար­յա­նի, որ­պես­զի «Ցե­ղաս­պա­նութ­յան թան­գա­րա­նի պա­տը պետք է լրաց­ված լի­նի այդ ազ­գա­նուն­նե­րով»:

Ի­հար­կե, կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ նի­կո­լա­կան­նե­րի ա­ռանց այդ էլ ոչ փայ­լուն ու­ղեղ­նե­րը պար­զա­պես կաթ­վա­ծա­հար են ե­ղել, եւ գործ ու­նենք զանգ­վա­ծա­յին հո­գե­կան խան­գար­ման հետ: Սա­կայն ի­րա­կա­նում զանգ­վա­ծա­յի­նը ոչ թե հո­գե­կան խան­գա­րումն է, այլ` դա­վա­ճա­նութ­յան բա­ցի­լը, եւ երբ Նի­կո­լը հայ­տա­րա­րում է, որ պետք է հրա­ժար­վել պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նից եւ հռչա­կում է, որ պետք է սահ­մա­նադ­րութ­յու­նից հա­նել Ան­կա­խութ­յան մա­սին հռչա­կա­գի­րը, նպա­տա­կ­նե­րից մեկն էլ հա­ճո­յա­նալ Էր­դո­ղա­նին եւ կա­տա­րել նրա Ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը չե­ղար­կող հանձ­նա­րա­րա­կա­նը: Հի­շեց­նենք, որ նի­կո­լա­կան­նե­րի հո­գե­ւոր հայ­րե­րը` (ո­րոշ դեպ­քե­րում ի­րա­կան հայ­րե­րը, քե­ռի­նե­րը, մոր­քուր­նե­րը եւ այլն) ՀՀՇ-ա­կան­նե­րը դեռ 1990-ա­կան­նե­րին ա­մեն ինչ ա­նում էին, որ­պես­զի Ցե­ղաս­պա­նութ­յան մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը չդառ­նա հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յան գոր­ծու­նեութ­յան հիմ­նա­կան ուղ­ղութ­յուն­նե­րից մե­կը:

ՏՈՏԱԼԻՏԱՐԻԶՄԸ ՆԻԿՈԼԻ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆԸ

Օ­րերս ի հայտ ե­կավ մի պատ­մութ­յուն, երբ մի նի­կո­լա­կան պաշ­տոն­յա­յի հայ­րը` ար­մատ­նե­րով Ա­րեւմտ­յան Հա­յաս­տա­նից, ապ­տա­կել է որ­դուն այն բա­նից հե­տո, երբ Նի­կո­լը հայ­տա­րա­րել է, որ պետք է հրա­ժար­վել պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նից: Սա ցույց է տա­լիս, որ ան­գամ նի­կո­լա­կան­նե­րի ա­մե­նա­մեր­ձա­վոր մարդ­կանց նյար­դե­րը այ­լեւս ի վի­ճա­կի չեն դի­մա­կա­յել այն ստո­րութ­յա­նը, այն ազ­գա­կոր­ծան պղծութ­յա­նը, այն ստո­րա­քար­շութ­յա­նը, ո­րը դրսե­ւո­րում են նի­կո­լա­կան­նե­րը ի­րենց 30 ար­ծաթ­նե­րը վաս­տա­կե­լու հա­մար: Նի­կո­լի դե­մա­գո­գիկ եւ հիս­տե­րիկ ե­լույթ­նե­րը, պա­տե­րազ­մով սպառ­նա­լիք­նե­րը, նախ­կին­նե­րի թե­մա­յի շա­հար­կե­լը եւ պո­պու­լիզ­մի պոռթ­կում­նե­րը այ­լեւս ան­կա­րող են փո­խել նի­կո­լա­կան­նե­րի դեմ հա­մա­տա­րած ա­տե­լութ­յան ու ա­նեծք­նե­րի մթնո­լոր­տը: Եվ այս­տեղ միակ փրկութ­յու­նը, ո­րին պատս­պար­վում է Նի­կո­լը, ցան­կա­ցած ընդ­դի­մա­դիր դրսե­ւո­րում­նե­րի տո­տա­լի­տար ճնշում­ներն են: Վեր­ջին օ­րե­րին բա­նը հա­սել է նրան, որ Վա­հագն Չա­խալ­յա­նին եւ իր ըն­կեր­նե­րին կա­լա­նա­վո­րում են պա­տին «Ս­տոպ Նի­կոլ» գրե­լու հա­մար: Մի շարք ե­րի­տա­սարդ­ներ քաղ­մաս են տար­վում հա­կա­նի­կո­լա­կան թռու­ցիկ­ներ բա­ժա­նե­լու հա­մար: Իսկ, դե, հա­մա­ցան­ցում Նի­կո­լի կոշտ քննա­դա­տութ­յու­նը ա­վարտ­վում է դա­տա­վա­րութ­յամբ եւ ա­զա­տազրկ­մամբ: Սա հո­գե­վարք է, մա­հա­մերձ ցնցում­ներ: Նի­կո­լը հաս­կա­նում է, որ պայթ­յու­նը մո­տե­նում է, թե որ­տե­ղի՞ց, ինչ­պե՞ս եւ ու­մո՞վ, դեռ պարզ չէ, բայց հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան ըմ­բոս­տութ­յու­նը լի­նե­լու է: Օ­րերս նաեւ Վար­դան Ղու­կաս­յա­նը` ԴՕԿ-ը փո­ղո­ցա­յին պայ­քա­րի կոչ ա­րեց:

­Միակ անդրդ­վելին այս վի­ճա­կում մնում է Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը, ո­րն ար­դեն եր­կար ժա­մա­նակ հան­գիստ կյանք է վա­յե­լում Եվ­րո­պա­նե­րում: Իսկ իր կող­ման­կից­նե­րը Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում շա­րու­նա­կում են ընդ­դի­մութ­յուն խա­ղալ: Ն­րան­ցից շատ հետ չեն մնում նաեւ իր կող­ման­կից­նե­րը Ե­րե­ւա­նի ա­վա­գա­նիում: Ճիշտ է, այս­տեղ եր­բեմն ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ տե­ղի են ու­նե­նում շատ տա­րօ­րի­նակ դեպ­քեր, ինչ­պես, օ­րի­նակ` ա­վա­գա­նու ան­դամ Նա­րե Սո­սեի ա­ռեղծ­վա­ծա­յին պատ­մութ­յու­նը, սա­կայն, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ա­վա­գա­նիում ա­մեն ինչ հան­դարտ է: Թա­տե­րա­կան ընդ­հա­նուր շար­ժում­նե­րի մեջ չի կա­րե­լի չնկա­տել Հա­յաք­վեին, ո­րը Ար­ցա­խի հա­յաք­վեից հե­տո հի­մա էլ հայտն­վել է Ոս­կե­պա­րում` ի­րենց գո­վազ­դա­յին շա­պիկ­նե­րով հան­դերձ: Ինչ­պես նաեւ Նի­կո­լին ծա­ռա­յութ­յուն­ներ մա­տու­ցած, չհա­ջող­ված գե­նե­րա­լից դե­պի քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն նետ­ված Ար­շակ Կա­րա­պետ­յա­նը, ով 7-օր­յա վերջ­նա­գիր է ներ­կա­յաց­րել Նի­կո­լին, սա­կայն ժամ­կե­տը անց­նե­լիս ոչ մի գոր­ծո­ղութ­յան չի դի­մում: Ն­րա­նից հե­ռու չի մնա­ցել ակ­տի­վիստ Սու­րեն Պետ­րոս­յա­նը, ո­րը Ոս­կե­պա­րից ա­վե­լի խիստ` 2-օր­յա ժամ­կե­տով վերջ­նա­գիր էր ներ­կա­յաց­րել Նի­կո­լին: Դ­րա­նից ար­դեն ան­ցել է 10 օր… Մի խոս­քով, տար­բեր գույ­նի եւ ան­վա­նում­նե­րով շա­պիկ­նե­րը շա­տա­նում են, կա­րե­ւո­րը, որ դրանք չվե­րած­վեն զսպա­շա­պի­կի, ինչ­պես զսպա­շա­պիկ դար­ձավ Վազ­գեն Մա­նուկ­յա­նը, երբ պետք էր կա­սեց­նել հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան ցա­սու­մը: Սա­կայն ի­րա­կան պայ­քա­րը շա­պի­կի կա­րիք չու­նի:

Ար­մե­նակ Հով­հան­նիս­յան

 

 Հայտնի Իրանի նախագահի և նրա հետ զոհված մյուս գործիչների հուղարկավորության օրն ու վայրըՏարադրամի փոխարժեքները մայիսի 20-ինՇնորհավոր Ձեր մասնագիտական տոնը հարգարժան պրոֆեսորՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․ Գլուխները պատին են տվել նոր իշխանությունն էլ, հինն էլ․ «Կամազով» հրապարակ ներխուժած վարորդը մանրամասներ է հայտնումՀավերժ կպահեմ այս հրաշալի մարդու վառ հիշատակը. Պուտինը ցավակցել է Ռաիսիի մահվան կապակցությամբՈ՞վ էր Իրանի 8-րդ նախագահ Էբրահիմ Ռաիսին. ի՞նչ ճանապարհ էր անցել և ի՞նչ ազդեցություն ուներ միջազգային քաղաքական թատերաբեմումԻսրայելը կապ չունի նախագահ Ռայիսիի մահվան հետ. ReutersՈւղղաթիռի կործանման հետևանքով մահացած Ռայիսիի և անձնակազմի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղըՄեր բոլոր մտքերն ու աղոթքներն բարեկամ Իրանի և եղբայրական ժողովրդի հետ ենՀայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ ՍրբազանինՈ՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահըԻնչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորներըՊակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռիցԻսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» էԻրանում համազգային սուգ է հայտարարվելՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերըՀայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. ԱլիևՇատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակԱմուսնացած է, ունի երկու դուստր. Ինչ է հայտնի ողբերգական կերպով զոհված Իրանի նախագահի մասինԲագրատ Սրբազանին հայկական գամփռ նվիրեցինԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՈՒՂԻՂ. Կիրшնց գյուղի ներսում տեղшդրվեցին uшhմшնшյին հենшսյnւները. գյnւղը կիսվեցԻնչպես են տեղափոխում կnրծանված իրանական ուղղաթիռի ուղևորների մար մինները, որոնք ուղարկվել են Թավրիզ (տեսանյութ)Առեղծվածային դեպք՝ Աբովյանում. հայտնաբերվել է տղամարդու այրված դիՀՐԱՏԱՊ. Երևանում քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ երկու ադրբեջանցի հարձակվել են իր վրա ու ծեծի ենթարկելԷբրահիմ Ռայիսին կիրակի ծրագրում էր այցելել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է․ ТАССԻրանի կառավարության խորհուրդը հրատապ նիստ է հրավիրելՍարսափազդու կադրեր. Իրանում սկսվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվածների դիերի նույնականացման գործընթացըՈստիկանական ուժերը ԿիրանցումԻ լուր Իրանի ժողովրդի՝ հայտարարվել է Ռաիսիի մահվան մասինՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԻրանից սարսափելի լուրեր ենք իմանում, այդ թվում ՝ իմ սիրելի գործընկերոջ և ընկերոջ ողբերգական մահվան մասին․ ՄիրզոյանՀՀ տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ․ Լարսը բաց էՇՏԱՊ. Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչության ռիսկեր կան. ՏոկաևՑնցված եմ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի զոհվելու բոթից. ՓաշինյանԹեհրանում չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Բաքվի միջոցով գործող Իսրայելի ձեռքի գործն է․ Աբբաս ՋումաԻրանի փոխնախագահը հաստատել է՝ ուղղաթիռի կործանումից զոհվել է նախագահ Ռաիսին և պատվիրակության անդամներըԻրանի նախագահի կործանված ուղղաթիռի լուսանկարներըԻրանի նախագահն ու բոլոր ուղեկիցները զոհվել ենՄեզ համախմբողը մեր բարոյական արժեքները կոնսոլիդացնող Հայ Առաքելական եկեղեցին է. Մարինա ԽաչատրյանՇՏԱՊ. Եվրամիությունը գործի է դնում իր արբանյակային համակարգըՀնդկաստանը աղոթում է Ռաիսիի և նրա շրջապատի բարօրության համար․ ՄոդիԻրանի Կարմիր մահիկի ընկերության օպերատիվ շտաբը հերքում է՝ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղղաթիռը չի հայտնաբերվելՄարդու արյան մեջ գրված է նրա մահվան ժամկետը. Եթե չեք վախենnւմ, պարզեք ձերըԻրանի փոխնախագահը հայտնել է, որ կապի մեջ է եղել Ռաիսիի հետ ուղղաթիռում եղած երկու ուղևորի հետՍարսափազդու կադրեր. Իրանում մարդիկ սկսել են տոնել նախագահ Ռաիսիի «մահը»․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԷրդողանը մեկնաբանել է Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանման լուրըԹուրքիան օգնություն է առաջարկել ԻրանինՄոսկվան պատրաստ է օգնել Թեհրանին․ Զախարովա
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода