Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ Սրբազանին Ո՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահը Ինչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորները Պակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռից Իսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» է Իրանում համազգային սուգ է հայտարարվել ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերը Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. Ալիև Շատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակ

Իրանը հարվածեց, ու հիմա ո՞ւր է տանելու «մեծ խաղը»

Վերլուծություն

Այն, որ Ի­րա­նի եւ Իս­րա­յե­լի հա­կա­մար­տութ­յու­նը, ա­ռա­վել եւս, երբ այն ռազ­մա­կան տեսք ստա­ցավ, պար­զա­պես չի կա­րող մե­ծա­պես չազ­դել ինչ­պես ողջ Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քի, այն­պես էլ՝ հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա, հաս­կա­նա­լի է: Ինչ սպա­սե­լիք­ներ կա­րող են լի­նել, ա­ռա­վել եւս՝ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան ներ­կա լա­րում­նե­րի ֆո­նին, փոր­ձենք հաս­կա­նալ:

ԻՆՉ ՓԱՍՏԵՑ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՎԱԾԸ

­­Նախ, թե­րեւս հարկ է հի­շել մեկ հայտ­նի ճշմար­տութ­յան մա­սին, ո­րը Ի­րան-Իս­րա­յել վեր­ջին ռազ­մա­կան սրա­ցում­նե­րը եւս ակ­նա­ռու դարձ­րին: Մինչ վեր­ջին օ­րե­րը Ի­րա­նի դեմ Ա­րեւ­մուտ­քի կամ գո­նե ա­րեւմտ­յան ռազ­մա­կան ո­րո­շա­կի օ­ղակ­նե­րի կազ­մա­կեր­պած ռազ­մա­կան ար­շա­վը շա­տե­րին թվում էր փոքր հա­վա­նա­կա­նութ­յուն ու­նե­ցող մի բան, ո­րի մա­սին այդ­քան շատ խոս­վում է` ընդա­մե­նը ինչ-ինչ քա­ղա­քա­կան նկա­տա­ռում­նե­րով: Բայց ա­հա շա­բաթ գի­շեր­վա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը, երբ Ի­րանն ու Իս­րա­յելն ու­ղիղ ռազ­մա­կան բախ­ման մեջ մտան, ան­կախ դրանց հետ կապ­ված տա­րաբ­նույթ մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րից, մի շարք կոնկ­րետ փաս­տեր ֆիք­սե­ցին: Եվ այն­քան զո­րեղ փաս­տեր, ո­րոնք ինք­նին ար­դեն իսկ փո­խում են ողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի քա­ղա­քա­կան կեր­պա­րը:

­­Նախ բուն փաստն է՝ Ի­րանն ու Իս­րա­յե­լը կա­րող ե­ն ու­ղիղ ռազ­մա­կան բախ­ման մեջ հայտն­վել, դա ար­դեն ա­մե­նե­ւին էլ ինչ-որ ծայ­րա­հեղ, չնչին հա­վա­նա­կա­նութ­յուն ու­նե­ցող կամ ֆան­տաս­տիկ սցե­նար չէ: Երկ­րոր­դը, Իս­րա­յե­լին մասշ­տա­բա­յին հար­ված հասց­նելն ա­մե­նե­ւին էլ այն հա­մաշ­խար­հա­յին տա­բուն չէ, ո­րը խախ­տո­ղին մի վայրկ­յա­նում «երկ­նա­յին կրակ­նե­րը կայ­րեն»: Եվ այդ փաս­տը, ի­հար­կե, ա­ռա­ջին հեր­թին տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին երկր­նե­րը կնե­րա­ռեն ի­րենց բո­լոր հաշ­վարկ­նե­րում, ա­ռա­վել եւս, երբ ի­րա­նա­կան ա­մե­նե­ւին էլ ոչ ահ­ռե­լի մեծ, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ բա­վա­կա­նին հա­մեստ թվով հրթիռ­նե­րի զգա­լի մա­սը ճեղ­քե­ցին իս­րա­յել­յան ան­խո­ցե­լի ո­րակ­վող պաշտ­պա­նա­կան հա­մա­կար­գը՝ հաս­նե­լով կոնկ­րետ թի­րախ­նե­րին: Պա­կաս կա­րե­ւոր չէ, որ այդ փաս­տը սե­փա­կան աչ­քե­րով տե­սան Իս­րա­յե­լի բնա­կիչ­նե­րը, ո­րոնք ար­դեն եր­բեմ­նի անվ­տան­գութ­յան զգա­ցո­ղութ­յան մա­սին պետք է մո­ռա­նան:

Եր­րոր­դը. այս ա­մե­նը եւս մեկ ան­գամ ի ցույց դրեց, թե ինչ ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ռազ­մա­վա­րա­կան դիրք ու­նի հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նը: Ի­րա­նի հա­մար՝ որ­պես թի­կուն­քի ա­պա­հով­ման եւ ռուս­նե­րի հետ կա­պի գո­տի, Իս­րա­յե­լի եւ նրա թի­կուն­քա­յին ու­ժե­րի հա­մար՝ որ­պես հար­վա­ծա­յին պլաց­դարմ: Ու այս փաս­տը եւս մեկ հիմ­նա­վո­րում է, թե ի­րա­կա­նում ում են պետք մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում տար­բեր սրա­ցում­ները, վեր­ջին տա­րի­նե­րի հայտ­նի գոր­ծըն­թաց­նե­րը եւ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յան հա­մար ծանր պայ­քա­րը:

Այս եւ նման մի շարք այլ փաս­տե­րը մոտ կամ հե­ռու ա­պա­գա­յում, միան­շա­նակ, ի­րենց դեռ զգաց­նել կտան: Սա­կայն այս պա­հին դեռ հաս­կա­նա­լու խնդիր կա, թե ի­րա­կա­նում ինչ տե­ղի ու­նե­ցավ: Նախ չմո­ռա­նանք, որ Ի­րա­նի այս հար­վա­ծը ֆիքս­ված էր` որ­պես Դա­մաս­կո­սում ի­րա­նա­կան հյու­պա­տո­սա­րա­նի դեմ իս­րա­յել­յան գրո­հի պա­տաս­խան: Պարզ հարց կա՝ իսկ իս­րա­յել­յան ղե­կա­վա­րութ­յու­նը չէ՞ր գի­տակ­ցում, որ այդ հար­վա­ծը կու­նե­նա պա­տաս­խան: Բ­նա­կան է, որ չէր կա­րող չգի­տակ­ցել, եւ, ինչ­պես քա­նիցս պնդե­լու ա­ռիթ­ներ ու­նե­ցել ենք, այդ քայ­լը կա­րող էր ու­նե­նալ մեկ ռեալ նպա­տակ՝ ԱՄՆ-ին ներ­քա­շել Ի­րա­նի դեմ պա­տե­րազ­մի մեջ, իսկ դա ար­դեն իսկ հաս­տա­տում է այն տպա­վո­րութ­յու­նը, որ Վա­շինգ­տոնն ա­մեն ինչ ա­նում է նման պա­տե­րազմի մեջ չմտնե­լու հա­մար: Թե ին­չու, ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռիթ­ներ ու­նե­ցել ենք, չկրկնենք: Ամ­բողջ հար­ցը հի­մա այն է, թե Թել Ա­լի­վի այդ հաշ­վարկ­ներն ինչ­քա­նո՞վ ար­դա­րա­ցան, այն է՝ ԱՄՆ-ն հի­մա ստիպ­վա՞ծ է ներ­քաշ­վել պա­տե­րազ­մի մեջ:

ԱՄՆ-Ն ՀԻՄԱ ԿՆԵՐՔԱՇՎԻ՞ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԵՋ

­­Սա­կայն ի­րա­նա­կան հար­ված­նե­րի հետ կապ­ված, մի շարք «տա­րօ­րի­նակ» դե­տալ­ներ նկատ­վե­ցին հա­զիվ հար­ված­նե­րը դա­դա­րե­լուն պես, ո­րին անդ­րա­դառ­նա­լու ա­ռիթ ու­նե­ցանք (https://iravunk.com/?p=281072&l=am): Նախ, ի սկզբա­նե էլ հաս­կա­նա­լի էր, որ Ի­րա­նը պետք է ան­պայ­ման ինչ-որ ձեւ դա­մաս­կոս­յան հար­վա­ծին պա­տաս­խա­ներ: Պա­տաս­խա­ներ գո­նե տե­սա­նե­լի մա­սով հա­մար­ժե­քից էլ ա­վել, այ­լա­պես սե­փա­կան հե­ղի­նա­կութ­յունն էր ոչն­չա­նա­լու: Պետք է պա­տաս­խա­ներ ան­կախ այն բա­նից, որ, ըստ մի շարք հա­մառ լու­րե­րի, Վա­շինգ­տո­նը «տա­կից, հա­տուկ խո­ղո­վակ­նե­րով» Մոսկ­վա­յի միջ­նոր­դութ­յանն էր դի­մել` թե­ման պա­հել «կար­միր գծե­րի» մեջ, այ­լա­պես Եր­րորդ աշ­խար­հա­մարտն ան­խու­սա­փե­լի կդառ­նա, ին­չը, ի­հար­կե, նաեւ Թեհ­րա­նում են շատ լավ հաս­կա­նում: Եվ Ի­րա­նի պա­տաս­խան հար­վա­ծը պետք է տե­ղա­վոր­վեր, եւ շատ նման է, որ փաս­տա­ցի տե­ղա­վոր­վեց այդ շրջա­նակ­նե­րում` հե­ղի­նա­կութ­յու­նը փրկված է, սա­կայն սա այն գոր­ծո­ղութ­յու­նը չէ, ո­րին Իս­րա­յե­լը պար­տադ­րում է ան­պայ­ման պա­տաս­խա­նել:

­Բայց նա­յենք մե­դա­լի հա­կա­ռակ ե­րե­սին. ե­թե Նե­թան­յա­հու­ին այդ­քան պետք էր պա­տե­րազմ սար­քել, ու­րեմն տրա­մա­բա­նա­կան կլի­ներ, որ նա միան­գա­մից պա­տաս­խան հար­ված հասց­ներ Ի­րա­նին, ան­կախ այն բա­նից՝ Թեհ­րա­նին «կար­միր գծե­րի» մեջ մնա­լու հար­ցում դի­մող­ներ ե­ղե՞լ են, թե՝ ոչ:

­Բայց վար­չա­պետ Նե­թան­յա­հուն կար­ծես թե իր հատ­կա­պես վեր­ջին ա­միս­նե­րի խա­ղե­րով ար­դեն ակն­հայ­տո­րեն Վա­շինգ­տո­նի հա­մար էլ է սկսել լրջա­գույն վտանգ դառ­նալ: Բ­լին­քե­նը, օ­րի­նակ, օ­րերս ցու­ցադ­րա­բար հան­դի­պեց իս­րա­յել­յան օ­պո­զի­ցիա­յի ղե­կա­վա­րի հետ, ո­րը Նե­թան­յա­հո­ւին ցույց տված առն­վազն «դե­ղին քար­տի» տեսք ու­նի: Ու այս ֆոնին նման է, որ Ի­րա­նի այս կար­գի՝ «կար­միր գծե­րում» մնա­ցող պա­տաս­խանն ինչ-որ տեղ նաեւ Վա­շինգ­տո­նի օգ­տին էր: Իս­րա­յե­լում էլ, այն բա­նից հե­տո, երբ ար­դեն 10 օ­րից ա­վել ա­մեն պահ քարո­զում էին` կհար­վա­ծեն ա­ռա­ջի­կա 24-48 ժա­մում, ակն­հայ­տո­րեն բնակ­չութ­յան նյար­դե­րը տե­ղի տվեցին: Ու երբ հար­վա­ծը ե­ղավ, ա­մե­նա­հա­վա­նա­կան տար­բե­րակն է, որ հիմ­նա­կան զայ­րույ­թը հի­մա կուղղ­վի հենց Նե­թան­յա­հո­ւի դեմ, թե նա եր­կի­րը ներ­քա­շում է մա­հա­ցու պա­տե­րազ­մի մեջ: Ու այն­քան սուր զայ­րույթ, որ մեծ հարց է` Նե­թան­յա­հուն կկա­րո­ղա­նա՞ ա­թո­ռը պա­հե­լու հետ միա­ժա­մա­նակ, մի բան էլ մտա­ծել պա­տաս­խան հար­վա­ծի մա­սին: Ի վեր­ջո, կհա­ջոր­դի Ի­րա­նի պա­տաս­խա­նը, եւ էլ ա­վե­լի մեծ նե­րիս­րա­յել­յան զայ­րույ­թը պատ­րաստ է: Վեր­ջին հաշ­վով, շար­քա­յին իս­րա­յել­ցի­նե­րին շատ պարզ բա­ցատր­վեց` մեծ պա­տե­րազմ սար­քո­ղը Նե­թան­յա­հուն է... Այս պատ­կե­րը միան­շա­նակ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի օգ­տին է: Ի­հար­կե, կար ռիսկ, որ Նե­թան­յա­հուն պա­տաս­խան հար­վա­ծի հրա­ման կտար ան­մի­ջա­պես: Եվ պա­տա­հա­կան չէ, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը Բայ­դե­նի մա­կար­դա­կով շտա­պե­ցին կա­պի մեջ մտնել վար­չա­պե­տի հետ՝ զգու­շաց­նե­լով նման բան չա­նել: Ա­վե­լի հա­մո­զիչ լի­նե­լու հա­մար շատ ա­րագ ե­ղավ նաեւ Վա­շինգ­տո­նի պաշ­տո­նա­կան հայ­տա­րա­րութ­յու­նը՝ ե­թե Իս­րա­յե­լը պա­տաս­խան հար­ված հասց­նի, ԱՄՆ-ն ն­ման օ­պե­րա­ցիա­յի չի մա­սիակ­ցի: Կարճ ա­սած՝ դուք եք ո­րո­շո­ղը, բայց Ի­րա­նի եւ նրա թի­մա­կից­նե­րի հետ դեմ առ դեմ եք մնա­լու: Բա­ցի այդ, Նե­թան­յա­հո­ւի «թե­ւե­րը կտրե­ցին» նա­եւ հայ­տա­րա­րութ­յամբ, թե, ո­չինչ, Ի­րա­նի հար­վա­ծը շատ ուժ­գին չէր, այն­պի­սի կո­րուստ­ներ չեք ու­նե­ցել, որ պա­տաս­խա­նեք եւ դրա­նով մեծ պա­տե­րազմ հրահ­րեք: Նե­թան­յա­հուն փնթփնթա­լով եւ հո­խոր­տա­լով, ստիպ­ված էր «տաք» պա­հին պա­տաս­խան հար­վա­ծից հրա­ժար­վել, բայց նաեւ հաս­կա­նա­լով, որ հի­մա շատ դժվար է նե­րիս­րա­յել­յան պայթ­յու­նից խու­սա­փել, թե այս ի՞նչ վտան­գա­վոր կե­տի եր­կի­րը հասց­րին:

­Հա, մնա­ցին ռուս­նե­րը:

Ի­րա­նի հար­վա­ծի երկ­րորդ տու­ժա­ծը, մեծ հա­վա­նա­կա­նութ­յամբ,  դառ­նում է... Զե­լենս­կին: Կոնգ­րե­սի օ­րա­կար­գում է Ուկ­րաի­նա­յին ֆի­նան­սա­վոր­ման հար­ցը, եւ հի­մա, երբ Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում «Եր­րորդ աշ­խար­հա­մար­տի շե­մին ենք», ա­մե­րի­կա­ցի հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը կա­րո՞ղ են սուղ մի­ջոց­նե­րից տասն­յակ մի­լիարդ­ներ տալ Զե­լենս­կուն` «ի վնաս Իս­րա­յե­լի»: Թե­ման օ­րա­կար­գում է, Կոնգ­րե­սը «պա­տա­հա­բար» հենց այս շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում է այն քննար­կե­լու: Բայց ար­դեն իսկ կան ազ­դակ­ներ, որ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը միան­գա­մայն այլ բա­նա­ձեւ են ա­ռա­ջար­կե­լու, որ­տեղ, մի­գու­ցե, Ուկ­րաի­նա­յի հետ կապ­ված ո­րո­շա­կի հատ­կա­ցում­ներ կլի­նեն, բայց դրա­նից էա­կան ռազ­մա­կան է­ֆեկտ Կիե­ւը հա­զիվ թե ու­նե­նա:

Այս ա­մե­նը նման չէ՞ ինչ-որ «գե­ղե­ցիկ խա­ղի», որ­տեղ տե­սա­նե­լի է եր­կու տու­ժող` Նե­թան­յա­հուն եւ Զե­լենս­կին, եւ մի շարք շա­հա­ռու­ներ` Վա­շինգ­տոն, Մոսկ­վա, Թեհ­րան (ո­րի հե­ղի­նա­կութ­յունն այս պա­հին եր­կինք է հաս­նե­լու), Պե­կին (­Թայ­վա­նում ար­դեն սուգ է, թե պետք է շատ ա­րագ Պե­կի­նի հետ լե­զու գտնել, քա­նի որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի վրա հույս դնել չի լի­նում), եւ ան­գամ Իս­րա­յե­լի օ­պո­զի­ցիան, ո­րը հա­մառ Նե­թան­յա­հու­ին տա­պա­լե­լու շատ ռեալ շանս ստա­ցավ:

Չ­նա­յած, ե­թե խո­րը նա­յենք, կտու­ժի նաեւ Լոն­դո­նը...

­Բայց ե­կեք եզ­րա­կա­ցութ­յուն­նե­րով ա­ռաջ չընկ­նենք` սպա­սե­լով Իս­րա­յե­լի պա­տաս­խա­նին կամ դրա բա­ցա­կա­յութ­յա­նը: Վեր­ջին հաշ­վով, Նե­թան­յա­հու­ի հա­մար այ­լընտ­րան­քը սե­փա­կան ոտ­քով բանտ գնալն է:Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ ՍրբազանինՈ՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահըԻնչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորներըՊակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռիցԻսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» էԻրանում համազգային սուգ է հայտարարվելՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերըՀայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. ԱլիևՇատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակԱմուսնացած է, ունի երկու դուստր. Ինչ է հայտնի ողբերգական կերպով զոհված Իրանի նախագահի մասինԲագրատ Սրբազանին հայկական գամփռ նվիրեցինԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՈՒՂԻՂ. Կիրшնց գյուղի ներսում տեղшդրվեցին uшhմшնшյին հենшսյnւները. գյnւղը կիսվեցԻնչպես են տեղափոխում կnրծանված իրանական ուղղաթիռի ուղևորների մար մինները, որոնք ուղարկվել են Թավրիզ (տեսանյութ)Առեղծվածային դեպք՝ Աբովյանում. հայտնաբերվել է տղամարդու այրված դիՀՐԱՏԱՊ. Երևանում քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ երկու ադրբեջանցի հարձակվել են իր վրա ու ծեծի ենթարկելԷբրահիմ Ռայիսին կիրակի ծրագրում էր այցելել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է․ ТАССԻրանի կառավարության խորհուրդը հրատապ նիստ է հրավիրելՍարսափազդու կադրեր. Իրանում սկսվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվածների դիերի նույնականացման գործընթացըՈստիկանական ուժերը ԿիրանցումԻ լուր Իրանի ժողովրդի՝ հայտարարվել է Ռաիսիի մահվան մասինՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԻրանից սարսափելի լուրեր ենք իմանում, այդ թվում ՝ իմ սիրելի գործընկերոջ և ընկերոջ ողբերգական մահվան մասին․ ՄիրզոյանՀՀ տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ․ Լարսը բաց էՇՏԱՊ. Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչության ռիսկեր կան. ՏոկաևՑնցված եմ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի զոհվելու բոթից. ՓաշինյանԹեհրանում չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Բաքվի միջոցով գործող Իսրայելի ձեռքի գործն է․ Աբբաս ՋումաԻրանի փոխնախագահը հաստատել է՝ ուղղաթիռի կործանումից զոհվել է նախագահ Ռաիսին և պատվիրակության անդամներըԻրանի նախագահի կործանված ուղղաթիռի լուսանկարներըԻրանի նախագահն ու բոլոր ուղեկիցները զոհվել ենՄեզ համախմբողը մեր բարոյական արժեքները կոնսոլիդացնող Հայ Առաքելական եկեղեցին է. Մարինա ԽաչատրյանՇՏԱՊ. Եվրամիությունը գործի է դնում իր արբանյակային համակարգըՀնդկաստանը աղոթում է Ռաիսիի և նրա շրջապատի բարօրության համար․ ՄոդիԻրանի Կարմիր մահիկի ընկերության օպերատիվ շտաբը հերքում է՝ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղղաթիռը չի հայտնաբերվելՄարդու արյան մեջ գրված է նրա մահվան ժամկետը. Եթե չեք վախենnւմ, պարզեք ձերըԻրանի փոխնախագահը հայտնել է, որ կապի մեջ է եղել Ռաիսիի հետ ուղղաթիռում եղած երկու ուղևորի հետՍարսափազդու կադրեր. Իրանում մարդիկ սկսել են տոնել նախագահ Ռաիսիի «մահը»․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԷրդողանը մեկնաբանել է Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանման լուրըԹուրքիան օգնություն է առաջարկել ԻրանինՄոսկվան պատրաստ է օգնել Թեհրանին․ ԶախարովաԿապ է հաստատվել Իրանի նախագահի ուղղաթիռի երկու ուղեւորների հետ. Fars20․05-26․05 ԱՍՏՂԱԳՈՒՇԱԿ․․․Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններինԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊԻ հաջողակ և բախտավոր նշանների հիթ-շքերթըՀՐԱՏԱՊ. Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեինը դիմել է Իրանի ժողովրդինՊետդեպարտամենտը հայտադարություն է տարածելՊարզվել է Իրանի նախագահ Ռաիսիի ուղղաթիռի կnրծանման ճշգրիտ վայրըՀnրnuկnպի այu նշաններին, գարնան վերջին դրամական մեծ պարգևներ են uպաuվnւմ․․․Ահա, թե nվքեր են նրանք Գալիք շաբաթն անհավանական մեծ uիրnվ է լցվելnւ՝ աuտղակերպի այս նշանների համար Այն տարածքում, որտեղ թռել է Ռաիսին, իսրայելական հատուկ ծառայություններն իրենց ավելի քան հանգիստ են զգում. Սեմյոն Պեգով
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода