«Սրբազանին չհրե’ս». սև և կարմիր բերետավորները շրջապատել են նրան ու Շարժման անդամներին Ադբեջանի համար ական եք հանում, գնայիք Հադրութն ու Շուշին պաշտպանեիք. շարժման մասնակիցը՝ ոստիկաններին Հայտնի Իրանի նախագահի և նրա հետ զոհված մյուս գործիչների հուղարկավորության օրն ու վայրը Տարադրամի փոխարժեքները մայիսի 20-ին ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․ Գլուխները պատին են տվել նոր իշխանությունն էլ, հինն էլ․ «Կամազով» հրապարակ ներխուժած վարորդը մանրամասներ է հայտնում Հավերժ կպահեմ այս հրաշալի մարդու վառ հիշատակը. Պուտինը ցավակցել է Ռաիսիի մահվան կապակցությամբ Ո՞վ էր Իրանի 8-րդ նախագահ Էբրահիմ Ռաիսին. ի՞նչ ճանապարհ էր անցել և ի՞նչ ազդեցություն ուներ միջազգային քաղաքական թատերաբեմում Իսրայելը կապ չունի նախագահ Ռայիսիի մահվան հետ. Reuters Ուղղաթիռի կործանման հետևանքով մահացած Ռայիսիի և անձնակազմի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղը Մեր բոլոր մտքերն ու աղոթքներն բարեկամ Իրանի և եղբայրական ժողովրդի հետ են

«Զանգեզուրի միջանցք»՝ ղազախական փաթեթավորմա՞մբ

Վերլուծություն

Ի­րա­նի շուրջ տի­րող ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=281270&l=am) ի՞նչ սպա­սե­լի­քներ կա­րող են լի­նել հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նում: Սկ­սենք Ա­լիե­ւից, ո­րի հա­մար այս զար­գա­ցում­նե­րը ո­րոշ փաս­տեր ա­ռա­ջին պլան բե­րե­ցին: Ա­մե­նա­կա­րեւ­րը, ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կում Իս­րա­յե­լի հետ տար­վող եր­բեմ­նի խա­ղե­րը դառ­նում են շատ վտան­գա­վոր:

­Դեռ մինչ այս հար­վա­ծը ի­րա­նա­կան տար­բեր աղբ­յուր­ներ քա­նիցս մատ­նան­շե­ցին, թե Դա­մաս­կո­սի հյու­պա­տո­սա­րա­նի հետ կապ­ված նաեւ Ա­լիե­ւին հաս­ցեագր­ված կոնկ­րետ հար­ցեր կան: Արդ­յուն­քում, Ադր­բե­ջա­նը Ի­րա­նի հա­մար դար­ձել էր մի եր­կիր, որ­տե­ղից կա­րող են սպա­սել հար­ված, եւ որ­տեղ, նո­րից ըստ ի­րա­նա­կան տար­բեր աղբ­յուր­նե­րի, գոր­ծում են իս­րա­յել­յան հե­տա­խու­զա­կան կենտ­րոն­ներ: Իսկ հի­մա, երբ ի­րա­վի­ճա­կի ռազ­մա­կա­նա­ցումն ար­դեն փաստ է, Ի­րա­նի նման տրա­մադ­րութ­յուն­ներն ար­դեն պետք է որ Ա­լիե­ւի հա­մար շատ ա­վե­լի մտա­հո­գիչ դառ­նան: Ե­թե Թեհ­րանն ի­րեն այն­քան ա­մուր է զգում, որ հար­վա­ծում է Իս­րա­յե­լին, ա­պա զրո­յա­նում են Բաք­վի կաս­կած­նե­րը, որ պետք ե­ղավ, Ադր­բե­ջա­նին հաս­տատ կհար­վա­ծի: Ա­ռա­վել եւս, երբ Մոսկ­վան այս ի­րա­վի­ճա­կում ի­րեն դրսե­ւո­րեց որ­պես Ի­րա­նի թի­կուն­քին կանգ­նած ուժ, ցու­ցա­բե­րեց քա­ղա­քա­կան ա­ջակ­ցութ­յուն ընդ­հուպ ՄԱԿ-ի ԱԽ մա­կար­դա­կով: Եվ հաս­կա­նա­լի է, որ կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նով ռուս-ի­րա­նա­կան կա­պի ան­խա­թա­րութ­յան հար­ցին ինչ­պես Թեհ­րա­նը, այն­պես էլ Մոսկ­վան շատ ա­վե­լի լուրջ են նա­յե­լու: Այդ թվում, կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նում նոր պա­տե­րազմ սար­քե­լու հար­ցին:

Արդ­յուն­քում, ե­թե մինչ այս էլ Ա­լիե­ւը գո­նե հրա­պա­րա­կավ հան­դես էր գա­լիս Հա­յաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հար­ցը եւ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը» տա­րա­ծաշր­ջա­նի ներ­սում եւ Մոսկ­վա­յի հետ հայտ­նի ե­ռա­կողմ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում կար­գա­վո­րե­լու սխե­մա­յի օգ­տին՝ այդ գոր­ծըն­թա­ցում բա­ցա­ռե­լով Վա­շինգ­տո­նի, Փա­րի­զի եւ Բր­յու­սե­լի մի­ջամ­տութ­յու­նը, ա­պա հի­մա, ըստ ա­մե­նայ­նի, նա պետք է որ էլ ա­վե­լի հա­մառ կեր­պով կկանգ­նի այդ սցե­նա­րի օգ­տին:

­Փո­խա­րե­նը, այս նոր ի­րա­վի­ճա­կում բա­վա­կա­նին «տա­րօ­րի­նակ» է դառ­նում Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նն­երը «եվ­րաշ­պիոն­նե­րով» լցրած եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նում ՆԱՏՕ-ա­կան երկր­նե­րի ամ­րաց­մանը նպաս­տող Նի­կո­լի վի­ճա­կը: Մինչ այս էլ Թեհ­րա­նը պար­բե­րա­բար դժգո­հութ­յուն էր հայտ­նում այս ա­մե­նի հետ կապ­ված՝ պնդե­լով տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խնդիր­նե­րը տա­րա­ծաշր­ջա­նի ներ­սում, այդ թվում՝ 3+3 ձե­ւա­չա­փով լու­ծե­լու գա­ղա­փա­րը: Իսկ ա­հա այս նոր ի­րա­վի­ճա­կում այդ ա­մե­նը Ի­րա­նի հա­մար էլ ա­վե­լի սուր  է դառ­նա­լու: Նաեւ նոր սրութ­յուն են ստա­նա­լու Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քով թյուր­քա­կան մի­ջանցք ստեղ­ծե­լու ծրագ­րե­րը: Ա­հա այս ա­մե­նը Նի­կո­լի հա­մար եւս պետք է որ ի­րա­վի­ճա­կին ռեալ նա­յե­լու հար­ցում հա­վել­յալ ազ­դակ­ներ դառ­նա:

Ա­ռա­վել եւս, որ բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր եւ ոչ միան­շա­նակ մե­սիջ­ներ հղեց նաեւ Ղա­զախս­տա­նի նա­խա­գահ Տո­կաե­ւի ե­րեկ­վա հա­յաս­տան­յան այ­ցը։ Այն, որ Ղա­զախս­տա­նը Հա­յաս­տա­նում ինչ-ինչ փնտրտուք­նե­րի մեջ է, հու­շեց վեր­ջերս կա­յա­ցած արտ­գործ­նա­խա­րա­րի այ­ցը Հա­յաս­տան: Ու հի­մա ժա­մա­նել է Տո­կաեւ­ը, ին­չը նշա­նա­կում է, որ արտ­գործ­նա­խա­րար Մու­րատ Նուրթ­լեո­ւի այ­ցը ո­րո­շա­կի հիմ­քեր ստեղ­ծել է: Մինչ­դեռ Նուրթ­լեուն Ե­րե­ւա­նում փոր­ձում էր ա­ռաջ տա­նել, այս­պես կոչ­ված, «մի­ջին մի­ջանց­քի» հար­ցը: Նա այդ մա­սին պարզ հայ­տա­րա­րեց. «Մենք մտա­դիր ենք միա­սին աշ­խա­տել մեր գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ, որ մի­ջին մի­ջանց­քը վեր­ջա­պես ի­րա­գոր­ծի իր նե­րուժն ամ­բող­ջութ­յամբ»: Իսկ «մի­ջին մի­ջանցք» կոչ­վա­ծը տրանս­կասպ­յան տրանս­պոր­տա­յին ու­ղին է, ո­րը Չի­նաս­տա­նից Ղա­զախս­տա­նով, Ադր­բե­ջա­նով, Վ­րաս­տա­նով գնում է Թուր­քիա, այն­տե­ղից էլ՝ եվ­րո­պա­կան երկր­ներ: Այ­սինքն, Աս­տա­նա­յի ծրագ­րե­րից է, որ Հա­յաս­տա­նին կցեն դրան: Միայն թե, ե­թե դա գոր­ծի «Հ­յու­սիս-­Հա­րավ» մի­ջանց­քից ա­ռան­ձին, ա­պա, ինչ գե­ղե­ցիկ փա­թե­թա­վոր­մամբ էլ, որ հրամց­նեն, դա Հա­յաս­տա­նի հա­մար դառ­նում է սո­վո­րա­կան «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք»՝ դրա ողջ թյուր­քա­կան ի­մաս­տով հան­դերձ:

Եվ ա­հա, Տո­կաե­ւը եւս, Ե­րե­ւա­նում հրա­պա­րա­կավ խո­սե­լով կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի թե­մա­յից, ան­ցավ կոնկ­րետ ա­ռա­ջար­կի, թե. «Ղա­զախս­տա­նը պատ­րաստ է հնա­րա­վո­րինս ա­ջակ­ցել եւ հար­թակ ա­ռա­ջար­կել բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի հա­մար»:

Այ­սինքն, շատ կա­րե­ւոր հարց է դառ­նում՝ Տո­կաեւն այդ ա­ռա­ջարկն ո՞ւմ ա­նու­նից է ա­նում՝ այս­պես ա­սենք՝ եվ­րա­սիա­կան հա­մա­կար­գի՞, որի ան­դամն է Ղա­զախս­տա­նը, այ­սինքն՝ ու­նի՞ այս հար­ցում Մոսկ­վա­յի հետ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յու­ններ: Թե՞ թյուր­քա­կան աշ­խա­րի, ո­րին եւս Ղա­զախս­տա­նը ներ­կա­յաց­նում է: Այ­սինքն, հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նակ­ցա­յին հար­թակ է ա­ռա­ջար­կում, որ ի՞նչ քննարկ­վի: Գո­յութ­յուն ու­նի «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» եր­կու տար­բե­րակ՝ ա­րեւմտ­յան եւ ռու­սա­կան: Տո­կաե­ւը հա­զիվ թե իր ա­ռա­ջար­կում ա­րեւմտ­յան տար­բե­րա­կի վրա կանգ­նի, ո­րը նաեւ Բա­քուն չի ըն­դու­նում: Այ­սինքն, ռու­սա­կան տար­բե­րա՞կն է փոր­ձում ա­ռաջ տա­նել, թե՞ սե­փա­կանն է ա­ռա­ջար­կում, ո­րը, կա­րող է «պա­տա­հա­բար» պարզ­վել, որ էր­դո­ղա­նա­կան ծա­գում­նա­բա­նութ­յուն ու­նի:

Ի դեպ, Տո­կաե­ւի այ­ցից ժա­մեր ա­ռաջ Քո­չար­յան Ան­դոն հայտ­նեց, որ հի­մա էլ Նի­կո­լը ո­րո­շել է զբաղ­վել Ցե­ղաս­պա­նութ­յան թե­մա­յով՝ պետք է ա­նուն առ ա­նուն պար­զի 1,5 մի­լիոն նա­հա­տակ­նե­րին: Իսկ կա­րո՞ղ է դրա­նից հե­տո պարզ­վել, որ 1,5 մի­լիո­նի ա­նուն չգտավ, ու­րեմն իր քա­րո­զած «ի­րա­կան Հա­յաս­տա­նում» այդ թի­վը շատ ա­վե­լի փոքր է: Արդ­յուն­քում, մի­գու­ցե հան­կարծ «պար­զի», որ չէ, այդ թի­վը «մի տե­սակ Ցե­ղաս­պա­նութ­յան» չի ձգում: Համ էլ Ա­րա­րատն ի՞նչ սար, մերն Ա­րա­գածն է, թուր­քերն էլ մեր «եղ­բայր­ներն» են: Գու­մա­րած` հան­կարծ Հա­յաս­տա­նի հետ այս­քան «բա­րե­կա­մա­ցած» ղա­զախ­նե­րին, եւ ին­չո՞ւ «Մի­ջին մի­ջանցք» չբա­ցենք, ե­թե «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը» այդ­քան մեր­ժե­լի է:

Այս­պի­սով, շատ մեծ է հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը, որ բախ­վե­լով փակ եվ­րո­պա­կան ուղ­ղութ­յա­նը, Նի­կո­լը կփոր­ձի ա­մե­նա­տե­սա­նե­լի եւ շո­շա­փե­լի ձե­ւով անց­նել ու­ղիղ թյուր­քա­կան ուղ­ղութ­յուն: Միայն թե դա Թեհ­րա­նի եւ Մոսկ­վա­յի, ա­սենք, նաեւ Պե­կի­նի հա­մար, ո­րի հետ փոր­ձում են կա­պել «Մի­ջին մի­ջանց­քը», նույն­քան մեր­ժե­լի է, որ­քան ա­րեւմտ­յան սցե­նա­րը:

­Թե՞, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, Տո­կաե­ւը հան­դես է գա­լիս` որ­պես ԵՏՄ հա­մա­կար­գի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ:

­Թե­րեւս, հար­ցի պա­տաս­խա­նը մնում է կախ­ված նրա­նից, թե Նի­կո­լը գա­լիք ա­միս կմեկ­նի՞ Մոսկ­վա:«Սրբազանին չհրե’ս». սև և կարմիր բերետավորները շրջապատել են նրան ու Շարժման անդամներինԱդբեջանի համար ական եք հանում, գնայիք Հադրութն ու Շուշին պաշտպանեիք. շարժման մասնակիցը՝ ոստիկաններինՀայտնի Իրանի նախագահի և նրա հետ զոհված մյուս գործիչների հուղարկավորության օրն ու վայրըՏարադրամի փոխարժեքները մայիսի 20-ինՇնորհավոր Ձեր մասնագիտական տոնը հարգարժան պրոֆեսորՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․ Գլուխները պատին են տվել նոր իշխանությունն էլ, հինն էլ․ «Կամազով» հրապարակ ներխուժած վարորդը մանրամասներ է հայտնումՀավերժ կպահեմ այս հրաշալի մարդու վառ հիշատակը. Պուտինը ցավակցել է Ռաիսիի մահվան կապակցությամբՈ՞վ էր Իրանի 8-րդ նախագահ Էբրահիմ Ռաիսին. ի՞նչ ճանապարհ էր անցել և ի՞նչ ազդեցություն ուներ միջազգային քաղաքական թատերաբեմումԻսրայելը կապ չունի նախագահ Ռայիսիի մահվան հետ. ReutersՈւղղաթիռի կործանման հետևանքով մահացած Ռայիսիի և անձնակազմի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղըՄեր բոլոր մտքերն ու աղոթքներն բարեկամ Իրանի և եղբայրական ժողովրդի հետ ենՀայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ ՍրբազանինՈ՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահըԻնչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորներըՊակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռիցԻսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» էԻրանում համազգային սուգ է հայտարարվելՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերըՀայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. ԱլիևՇատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակԱմուսնացած է, ունի երկու դուստր. Ինչ է հայտնի ողբերգական կերպով զոհված Իրանի նախագահի մասինԲագրատ Սրբազանին հայկական գամփռ նվիրեցինԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՈՒՂԻՂ. Կիրшնց գյուղի ներսում տեղшդրվեցին uшhմшնшյին հենшսյnւները. գյnւղը կիսվեցԻնչպես են տեղափոխում կnրծանված իրանական ուղղաթիռի ուղևորների մար մինները, որոնք ուղարկվել են Թավրիզ (տեսանյութ)Առեղծվածային դեպք՝ Աբովյանում. հայտնաբերվել է տղամարդու այրված դիՀՐԱՏԱՊ. Երևանում քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ երկու ադրբեջանցի հարձակվել են իր վրա ու ծեծի ենթարկելԷբրահիմ Ռայիսին կիրակի ծրագրում էր այցելել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է․ ТАССԻրանի կառավարության խորհուրդը հրատապ նիստ է հրավիրելՍարսափազդու կադրեր. Իրանում սկսվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվածների դիերի նույնականացման գործընթացըՈստիկանական ուժերը ԿիրանցումԻ լուր Իրանի ժողովրդի՝ հայտարարվել է Ռաիսիի մահվան մասինՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԻրանից սարսափելի լուրեր ենք իմանում, այդ թվում ՝ իմ սիրելի գործընկերոջ և ընկերոջ ողբերգական մահվան մասին․ ՄիրզոյանՀՀ տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ․ Լարսը բաց էՇՏԱՊ. Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչության ռիսկեր կան. ՏոկաևՑնցված եմ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի զոհվելու բոթից. ՓաշինյանԹեհրանում չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Բաքվի միջոցով գործող Իսրայելի ձեռքի գործն է․ Աբբաս ՋումաԻրանի փոխնախագահը հաստատել է՝ ուղղաթիռի կործանումից զոհվել է նախագահ Ռաիսին և պատվիրակության անդամներըԻրանի նախագահի կործանված ուղղաթիռի լուսանկարներըԻրանի նախագահն ու բոլոր ուղեկիցները զոհվել ենՄեզ համախմբողը մեր բարոյական արժեքները կոնսոլիդացնող Հայ Առաքելական եկեղեցին է. Մարինա ԽաչատրյանՇՏԱՊ. Եվրամիությունը գործի է դնում իր արբանյակային համակարգըՀնդկաստանը աղոթում է Ռաիսիի և նրա շրջապատի բարօրության համար․ ՄոդիԻրանի Կարմիր մահիկի ընկերության օպերատիվ շտաբը հերքում է՝ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղղաթիռը չի հայտնաբերվելՄարդու արյան մեջ գրված է նրա մահվան ժամկետը. Եթե չեք վախենnւմ, պարզեք ձերըԻրանի փոխնախագահը հայտնել է, որ կապի մեջ է եղել Ռաիսիի հետ ուղղաթիռում եղած երկու ուղևորի հետՍարսափազդու կադրեր. Իրանում մարդիկ սկսել են տոնել նախագահ Ռաիսիի «մահը»․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԷրդողանը մեկնաբանել է Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանման լուրը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода