Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահ Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհում Անգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանք Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում է Ֆիքսվել է ФАБ-3000 ավիառումբի նոր հարվածը ուկրաինական հենակետին (Տեսանյութ) ՌԴ-ն պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսության, Ուկրաինան պետք է լինի օրակարգում․ Պեսկով Պաղեստինը ճանաչելու Երևանի որոշումը լուրջ հետևանքներ կունենա ՀՀ-ի և Իսրայելի հարաբերությունների վրա Ռուսաստանը պատրաստ է Եվրասիայում անվտանգության հարցերը քննարկել բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ. Պուտին Տեսնես սրանք խաբելուց բացի էլ բան գիտե՞ն Բելառուսը բողոքի նոտա է հղել Հայաստանին

Ավարտվել են ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում ռուսաց լեզվի եւ ռուսերեն առարկանների ուսուցիչների խորացված վերապատրաստման դասընթացները

АРМЕНИЯ.
Ներդիր ,,Комсомольская Правда в Армении,, թերթում

 2023 թվա­կա­նի հու­նի­սի 26-ից մին­չև հու­նի­սի 29-ը Ռոս­սոտ­րուդ­նի­չեստ­վան, Ռու­սաս­տա­նի Պատ­րիս Լու­մում­բա­յի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բա­րե­կա­մու­թյան հա­մալ­սա­րա­նի ա­ջակ­ցու­թյամբ անց­կաց­րեց դեմ առ դեմ խո­րաց­ված վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թաց­ներ ռու­սաց լեզ­վի և ռու­սե­րեն ա­ռար­կա­նե­րի ու­սու­ցիչ­նե­րի հա­մար: Վե­րա­պատ­րաստ­վել են 62 ու­սու­ցիչ­ներ ՀՀ Սյու­նի­քի և Տա­վու­շի մար­զե­րի Կա­պան, Քա­ջա­րան, Մեղ­րի, Ա­գա­րակ քա­ղաք­նե­րից և հա­րա­կից գյու­ղե­րից:

Սյու­նի­քի մար­զի Կա­պան քա­ղա­քի թիվ 3 միջ­նա­կարգ դպրո­ցի բա­զա­յի վրա Ռու­սաս­տա­նի Պատ­րիս Լու­մում­բա­յի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բա­րե­կա­մու­թյան հա­մալ­սա­րա­նի ռու­սաց լեզ­վի ինս­տի­տու­տի ա­ռա­ջա­տար մաս­նա­գետ­նե­րը կիս­վել են ռու­սաց լեզ­վի և դա­սա­վանդ­ման ժա­մա­նա­կա­կից մե­թոդ­նե­րի կի­րառ­ման ի­րենց փոր­ձով: Ա­ռար­կա­նե­րը ռու­սե­րե­նով, ինչ­պես նա­և կա­րև­ո­րեց տե­ղե­կատ­վա­կան տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րի կի­րա­ռու­մը ու­սում­նա­կան գոր­ծըն­թա­ցում:

Ռու­սաս­տա­նի Պատ­րիս Լու­մում­բա­յի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բա­րե­կա­մու­թյան հա­մալ­սա­րա­նի ռու­սաց լեզ­վի ինս­տի­տու­տի ու­սու­ցիչ­նե­րը դա­սա­խո­սու­թյուն­ներ են կար­դա­ցել, ո­րոնք քննար­կել են ռու­սե­րե­նը որ­պես ոչ մայ­րե­նի լեզ­վի ու­սուց­ման դժվա­րու­թյուն­նե­րը, քննար­կել են դպրո­ցա­կան­նե­րի ֆունկ­ցի­ո­նալ գրա­գի­տու­թյան զար­գաց­ման տեխ­նո­լո­գի­ա­ներն ու մե­թոդ­նե­րը, նե­րա­ռյալ՝ թվա­յին տեխ­նո­լո­գի­ա­ներ և խե­լա­ցի սար­քեր: Ու­սու­ցիչ­նե­րը մաս­նակ­ցել են վար­պե­տու­թյան դա­սե­րի և մե­թո­դա­կան սե­մի­նար­նե­րի, ո­րոնց ըն­թաց­քում ծա­նո­թա­ցել են ու­սում­նա­կան և տե­ղե­կա­տու պոր­տալ­նե­րին, ռու­սաց լեզ­վի ազ­գա­յին կոր­պու­սին, է­լեկտ­րո­նա­յին մի­ջա­վայ­րում ին­տե­րակ­տիվ վար­ժու­թյուն­ներ ստեղ­ծե­լու գոր­ծիք­նե­րին և գործ­նա­կա­նում ու­սում­նա­սի­րել դրանց կի­րառ­ման դի­դակ­տիկ հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը:

Տար­բեր տե­սա­կետ­ներ հնչե­ցին ու­սուց­չի մաս­նա­գի­տա­կան ​​գոր­ծու­նե­ու­թյան մեջ թվա­յին տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րի կի­րառ­ման հե­ռան­կար­նե­րի վե­րա­բե­րյալ: Բուռն քննարկ­ման ըն­թաց­քում ներ­կա­նե­րը նշե­ցին ար­հես­տա­կան ​​ին­տե­լեկ­տը կրթա­կան գոր­ծըն­թա­ցում ին­տեգ­րե­լու բարձր նե­րու­ժը: Ռու­սաց լեզ­վի ու­սու­ցիչ­նե­րը նա­և պատ­կե­րա­ցում կազ­մե­ցին ժա­մա­նա­կա­կից ռուս գրա­կա­նու­թյան մի­տում­նե­րի մա­սին, սո­վո­րե­ցին նոր հե­ղի­նակ­նե­րի ա­նուն­ներ, այդ թվում՝ ե­րե­խա­նե­րի և ե­րի­տա­սարդ­նե­րի հա­մար գրող­ներ:

Ներ­կա­նե­րը նշե­ցին մի­ջո­ցառ­ման բարձր մաս­նա­գի­տա­կան ​​մա­կար­դա­կը, շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նե­ցին կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին տե­ղե­կատ­վա­կան դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րի հա­մար և բարձր գնա­հա­տե­ցին դա­սըն­թա­ցի գործ­նա­կան ուղղ­վա­ծու­թյու­նը, օգ­տա­կար գործ­նա­կան ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը և ըն­կե­րա­կան վե­րա­բեր­մուն­քը:

 

 ԵՎՐՈ-2024. Ֆրանսիան և Նիդերլանդները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահԵՎՐՈ-2024. Ավստրիան հաղթեց Լեհաստանին(տեսանյութ)Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհումԱնգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանքԵՎՐՈ-2024. Ուկրաինան կամային հաղթանակ տարավ(տեսանյութ)Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում էՖիքսվել է ФАБ-3000 ավիառումբի նոր հարվածը ուկրաինական հենակետին (Տեսանյութ)ՌԴ-ն պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսության, Ուկրաինան պետք է լինի օրակարգում․ ՊեսկովՊաղեստինը ճանաչելու Երևանի որոշումը լուրջ հետևանքներ կունենա ՀՀ-ի և Իսրայելի հարաբերությունների վրաՌուսաստանը պատրաստ է Եվրասիայում անվտանգության հարցերը քննարկել բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ. ՊուտինՏեսնես սրանք խաբելուց բացի էլ բան գիտե՞նԲելառուսը բողոքի նոտա է հղել Հայաստանին Հայտնի է, թե երբ կթանկանա Երևանի հասարակական տրանսպորտի ուղեվարձը Նոր դաժան մանրամասներ են հայտնի դարձել 4 մարդու կյանք խլած վթարիցՔՊ-ականներին ավելի շատ անհանգստացրել է շեֆի անսովոր ուրախ տրամադրությունը. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԹուրքից թուրքը. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՍուրո, ինչո՞ւ գացիրԱշխարհ կանգնիր, իջնող կա. ԶԱՐՄԱՆՔԹուրքիայի ԱԳՆ-ն ողջունում է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու՝ Հայաստանի որոշումըԱյժմ այնպիսի պահ է, որ պետք է շեշտենք, թե որտե՞ղ ենք եւ ո՞ւմ հետեւից ենք գնում. Գագիկ ՀարությունյանՀՐԱՏԱՊ. ԽՈՇՈՐ ՀՐԴԵՀ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԿԻՐՃՈՒՄԵրևանում ձևավորվել է Արցախի թեմի գրասենյակըԱդրբեջանի խորհրդարանը խնդրել է Ալիևին արտահերթ ընտրություններ նշանակելԲագրատ Սրբազանը Ոսկեպարում չի գտել ցանկապատը, որը Փաշինյանը ցույց է տվել սյունեցիներին (տեսանյութ)Շահրամանյանի մեքենան առևանգելը քաղաքական ուղերձ էր Բաքվին, որ հրամանները կատարում են (տեսանյութ)Հուլիսի 1-ից կարգելվի 15 տոննա և ավելի մեծ բեռնվածությամբ տրանսպորտային միջոցների մուտքը ԷջմիածինՑանկապատ չկա, խաբել են ձեզ, դեռ մեզ մոտ նման բան չկա, գոյություն չունի. ոսկեպարցի«Բոլորս քեզ այնքան շատ ենք սիրում». Քեյթ Միդլթոնն արքայազն Ուիլյամին շնորհավորել է 42-ամյակի կապակցությամբ՝ հրապարակելով ուշագրավ լուսանկարԱրցախի նախագահի մեքենան քրեական վարույթի շրջանակում ենք առգրավել, մնացածը նախաքննական գաղտնիք է (տեսանյութ)«Օրիո'րդ, որտեղ սովորել եք, մենք դաս ենք տվել», «Սրա համար ԵՄ պառլամենտում ձեզ դիտողություն կտային» (տեսանյութ)«Մեր գործողություններն ամբողջովին իրավաչափ են»․ հատուկջոկատայիններն առգրավել են Արցախի նախագահի ծառայողական մեքենանՌԴ-ն պատրաստ է աջակցել Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորմանը. Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանՈՒՂԻՂ․ Առանց արտաքին վեկտորի, ո՞ւր ես գնում, սրբազան ջան․ Հայկ ԲաբուխանյանՀովհաննես Ազոյանն էլ, պարզվում է, եկել էր ԱԺ և ուզում էր դեպի Եվրոպա գնալ (տեսանյութ)ՇՏԱՊԵՔ. Աստղիկ ԲԿ առաջատար մասնագետները Տաշիրում ենՄի լավ բան կա՝ ակնհայտ է մեր հարևանի` Թուրքիայի մերձեցումը ԵՄ-ին. ՔՊ պատգամավոր (տեսանյութ)Ծեծկռտուք՝ Չարենցավանում․ ապտակելուց սկսված կռվի մասնակիցների թիվը անցնում է 1 տասնյակըՇՏԱՊ. Իրավապահներն այս պահին կոտրում են Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության դարպասներըՀունիսի 21-ի աստղագուշակԱռանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԴիմակավորված ոստիկանները կոտրում են Արցախի ներկայացուցչության դուռը. կադրերԻսրայելը ՀՀ դեսպանին կանչել է ԱԳՆ և «խիստ նկատողություն» հայտնելԱդրբեջանցիների դիրքերը՝ Ոսկեպարի եկեղեցու տարածքից (տեսանյութ)Պարո'ն Բաբաջանյան, ՀՀ ԱԺ-ում պետք է ՀՀ դրոշը լինի, ոչ թե ԵՄ, ես խնդրել էի ձեզ. Եղոյան (տեսանյութ)Այո՛, խնդրում եմ ՀՀ իշխանություններին ԵՄ-ին միանալու հանրաքվե անել. Արամ Սարգսյան (տեսանյութ)Հուսով ենք՝ Երևանը կհստակեցնի իր կարգավիճակը կազմակերպությունում. ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարՍրբազանը համակիրների հետ Կիրանցում է. զրուցում է բնակիչների հետԻ՞նչ գին է վճարելու Հայաստանը. Եղոյանը կոչ է անում ԵՄ-ի մասին քարոզչական թեզեր դաշտ նետելու փոխարեն դրա գինն ասել (տեսանյութ)Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը․ ԱԳՆ հայտարարությունը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода