Փոխարժեք: $ , ,
Ուկրաինական ուժերը Բախմուտի ուղղությունում նորից կատաստրոֆիկ վիճակում են (´Քարտեզ) Ինչո՞ւ է պետք տանձ ուտել. 5 պատճառ Ավդեևկայի ուղղություն. ռուսական հրետանու զանգվածային գրոհ (Տեսանյութ) Վարդան Մինասյանն աջակցում է Արաս Օզբիլիզին ՀՖՖ նախագահի ընտրություններում Ուկրաինայի ԱԳՆ ղեկավարը հայտարարել է, որ ԵՄ-ին անդամակցելու համար պատրաստ է անգամ «պարել» ԱՄՆ-ն Իսրայելից պահանջել է Գազայի հատվածում գործողությունն ավարտել մինչև հաջորդ տարվա սկիզբ Կիևյան փողոցի կանգառներից մեկի մոտ հայտնաբերվել է տղամարդու դի. պարեկները սահմանազատել են տարածքը Նրանք, ովքեր ԼՂ-ում ստանում էին կենսաթոշակ, այսօրվանից կարող են դիմել ՀՀ-ում կենսաթոշակների նշանակման համար Ռուսական 102-րդ ռազմաբազան վարկաբակելու «օպերացիան» ձախողվեց. Բագրատ Մովսեսյանը փակագծեր է բացում Ես, որ ասում եմ` սրանք պետություն ասվածն ատում են, ճիշտ եմ ասում. Արմեն Հովասափյան

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Տա­վու­շի թե­մը ներ­կա­յաց­րել է ԲԱԳՐԱՏ ՍՐԲԱԶԱՆԻ նո­յեմ­բե­րի 13–ի քա­րո­զը՝ Գո­շա­վան­քից․ «Այս օ­րե­րը ես կո­չում եմ ան­պատ­վութ­յան օ­րեր։ Կրկ­նա­կի ան­պատ­վութ­յան օ­րեր, ո­րով­հետև մենք հա­մա­ձայ­նել ենք ըն­դու­նել այդ ան­պատ­վութ­յու­նը։ Մեր այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծը նաև վե­րա­կանգ­նու­մի ձգտու­մի ժա­մա­նա­կա­հատ­ված է։ Մենք նա­խընտ­րե­ցինք որ­բախ­նա­մութ­յու­նը, քան թե հայ­րե­նա­պա­հութ­յու­նը։ Հույ­սի տակ գործ է պետք, հա­կա­ռա­կը խեղ­ճե­րի ու թշվառ­նե­րի հա­մար է»: Թեև զար­մա­նա­լի է, բայց նաև` ու­րա­խա­լի, որ հոգ­ևո­րա­կա­նի խոս­քը մար­տա­կո­չի պես է հնչում, ու այդ խոս­քում զրո հնա­զան­դութ­յուն է: Եվ ա­մեն խոս­քի տակ կա­րե­լի է ստո­րագ­րել: Ա­յո՛, ան­պատ­վութ­յան օ­րեր են, և գե­րա­գույն ան­պատ­վութ­յուն է որ­պես ա­ռա­ջին դեմք կա­պի­տուլ­յանտ մե­կին ու­նե­նալ: Ա­յո՛, ան­պատ­վութ­յուն է հայ­րե­նա­պա­հութ­յու­նից հրա­ժար­վե­լը, բայց նաև փաս­տենք, որ կար­գին որ­բախ­նա­մութ­յուն էլ չի ար­վում: Եվ ա­յո՛, գործ է պետք, ու ե­րիցս մեր­ժե­լի է խեղճ ու թշվառ լի­նե­լը: Հու­սանք, որ ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ հոգ­ևո­րա­կան­ներ օ­րի­նակ կվերց­նեն Տա­վու­շի թե­մի ա­ռաջ­նոր­դից, և մի օր ա­կա­նա­տես կլի­նենք, որ ե­կե­ղե­ցու սպա­սա­վոր­նե­րը կա­ռաջ­նոր­դեն ընդվ­զումն ընդ­դեմ դա­վա­ճա­նաց:

Իսկ մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նա­տը խստո­րեն դա­տա­պար­տում է Ֆ­րան­սիա­յի կող­մից «ԲԱՍՏԻՈՆ» հար­ձա­կո­ղա­կան զրա­հա­տեխ­նի­կա­յի «ու­ղար­կու­մը Հա­յաս­տան»։ Այս մա­սին, տե­ղի լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի փո­խանց­մամբ, ա­սել է այդ ա­հա­բակ­չա­կան կազ­մա­վոր­ման ԱԳՆ մա­մու­լի քար­տու­ղար Այ­խան Հա­ջի­զա­դեն՝ պա­տաս­խա­նե­լով հար­ցին, թե «լու­րեր են տա­րած­վել այն մա­սին, որ Ֆ­րան­սիան մեծ քա­նա­կութ­յամբ «Բաս­տիոն» բազ­մա­ֆունկ­ցիո­նալ զրա­հա­տեխ­նի­կա և տեխ­նի­կա է ու­ղար­կել Հա­յաս­տան»։ Սա­կայն երբ տես­նում ես, թե ին­չի մա­սին է խոս­քը, զար­մա­նում ես: Ըստ Ouest France–ի` Ֆ­րան­սիան Հա­յաս­տան ու­ղար­կեց Bastion զրա­հա­մե­քե­նա­ներ, ո­րոնք ի սկզբա­նե նա­խա­տես­ված էին Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար։ Կի­ևը դրանց հա­մա­րում էր վատ պաշտ­պան­ված հրե­տա­նու և հա­կա­տան­կա­յին հրթիռ­նե­րից։ Քա­նակն էլ եր­կու տասն­յա­կի կար­գի է, ին­չը խնդիր չի լու­ծում: Ի­հար­կե, հաս­տատ «Վի­լիս­նե­րից» լավն են, սա­կայն մեզ ռազ­մա­կան փոր­ձա­գե­տի տեղ չդնենք: Մեր գլխա­վոր պրոբ­լե­մը Նի­կոլ ու­նե­նալն, և քա­նի դեռ կա այդ կա­պի­տուլ­յան­տը, թշնա­մին նույ­նիսկ մեկ փամ­փուշ­տի վրա մուն­նաթ կգա, և քա­նի դեռ կա Նի­կո­լը, նույ­նիսկ ա­տո­մա­յին ռում­բը Հա­յաս­տա­նին չի օգ­նի: Իսկ խուն­տա­յից ա­զատ­վե­լուց հե­տո ան­գամ թե­րի սպա­ռա­զի­նութ­յու­նը ազ­գա­յին իշ­խա­նութ­յան ձեռ­քում շատ լավ ի­րեն կդրսևո­րի:

Իսկ հա­մա­ցանցն ա­հա­գին զվար­ճա­ցավ այն փաս­տի վրա որ Վա­հան Քե­րոբ­յա­նը հե­ռաց­րեց Ա­վին­յան Տի­կո­յին, ին­չի առն­չութ­յամբ վեր­ջի­նիս խոս­նա­կը պար­զա­բա­նում տա­րա­ծեց. «ԶԼՄ–­նե­րում տեղ գտած տե­ղե­կատ­վութ­յա­նը, առ այն, որ «Եր­ևա­նի քա­ղա­քա­պետ Տիգ­րան Ա­վին­յա­նը հե­ռաց­վել է «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րութ­յուն­նե­րի ֆոնդ»–ի (ANIF) խորհր­դից», տե­ղե­կաց­նում եմ, որ 22.09.2023–ին վեր­ջինս դի­մում է ներ­կա­յաց­րել ՀՀ է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րին՝ խորհր­դի ան­դա­մի լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը վա­ղա­ժամ­կետ դա­դա­րեց­նե­լու վե­րա­բեր­յալ՝ հիմք ըն­դու­նե­լով «Բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րութ­յուն­նե­րի մա­սին» ՀՀ օ­րեն­քի 67–րդ հոդ­վա­ծի 1–ին մա­սի 5–րդ­ են­թա­կե­տը, նույն օ­րեն­քի 85–րդ հոդ­վա­ծը և «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րութ­յուն­նե­րի ֆոնդ» ՓԲ ըն­կե­րութ­յան կա­նո­նադ­րութ­յան 14.3 կե­տը, ին­չը 10.11.2023–ին ըն­դուն­վել է»: Սա­կա­յն ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին Ա­վին­յա­նի նոր նշա­նա­կումն է` Օ­պե­րա­յի աշ­խա­տող ԱՐՄԱՆ ԼԱԶ­Ր­ՅԱ­ՆԸ նշա­նակ­վել է Եր­ևա­նի քա­ղա­քա­պե­տի օգ­նա­կան: Զար­մա­նա­լի է, Ա­վին­յա­նը եր­գե՞լ է պատ­րաստ­վում, որ այդ­պի­սի օգ­նա­կան է բե­րում, թե՞ ըստ ա­վան­դույ­թի` հաց­թու­խը պի­տի կո­շիկ կա­րի, իսկ կոշ­կա­կա­րը` հաց թխի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Ուկրաինական ուժերը Բախմուտի ուղղությունում նորից կատաստրոֆիկ վիճակում են (´Քարտեզ)Ինչո՞ւ է պետք տանձ ուտել. 5 պատճառԱվդեևկայի ուղղություն. ռուսական հրետանու զանգվածային գրոհ (Տեսանյութ)Վարդան Մինասյանն աջակցում է Արաս Օզբիլիզին ՀՖՖ նախագահի ընտրություններումՈւկրաինայի ԱԳՆ ղեկավարը հայտարարել է, որ ԵՄ-ին անդամակցելու համար պատրաստ է անգամ «պարել»ԱՄՆ-ն Իսրայելից պահանջել է Գազայի հատվածում գործողությունն ավարտել մինչև հաջորդ տարվա սկիզբԿիևյան փողոցի կանգառներից մեկի մոտ հայտնաբերվել է տղամարդու դի. պարեկները սահմանազատել են տարածքըՆրանք, ովքեր ԼՂ-ում ստանում էին կենսաթոշակ, այսօրվանից կարող են դիմել ՀՀ-ում կենսաթոշակների նշանակման համարՎարդան Մինասյանը` Օզբիլիսին. Գիտեմ քո մարդ տեսակն ու ծանոթ եմ քո ծրագրերինՌուսական 102-րդ ռազմաբազան վարկաբակելու «օպերացիան» ձախողվեց. Բագրատ Մովսեսյանը փակագծեր է բացումԵս, որ ասում եմ` սրանք պետություն ասվածն ատում են, ճիշտ եմ ասում. Արմեն ՀովասափյանԻրանը զորավարժություններ է անցկացրելՕզբիլիսը` Մխիթարյանի հավաքական վերադառնալու մասինՉսատարել նիկոլիզմին ու չքվեարկել նրա օգտին որեւէ մակարդակում. Էդուարդ ՇարմազանովԶինծառայությունից խուսափած և 27 տարին լրացած անձանց վերաբերվող նախագիծը կքննարկվի ԱԺ արտահերթ նիստումՈրովային խոռոչում պուլսացիա, գերճնշում. Զարկերակային հիվանդությունների առաջին ահազանգըԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել տարադրամի շուկայում դեկտեմբերի 11-ինԱզգային ժողովում նախատոնական պարգևատրումներ ենՓաշինյանը ներկայացրել է Սյունիքի դիմակայունությունը բարձրացնելուն միտված աշխատանքներըՀայաստանը շատ բարդ իրավիճակում է. ԲորելԱԺ-ն վավերացրեց Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև մաքսային հարցերով համագործակցության համաձայնագիրըՀայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի ԱԺ նիստ անելը Հայաստանի դեմ ռումբ է. ԼՂ-ն վարի տան, հիմա գան Հայաստանը վարի տա՞ն. ՔՊ-ականԱլիևը ստել է, առնվազն 21 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում՝ 6 երեխա, 7 ծեր, 2 կին ագրեսիայից զոհվել է ԼՂ-ում«Զանգեզուրի միջանցքի» թեման առաջնային օրակարգից դուրս է մղվել, սակայն իրականում թուրքերը թեման մշտապես տաք են պահում. Տիգրան Աբրահամյան«ԲՈԼՈՐԻՆ ՀԱՂԹԵԼ ԵՄ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՄԲ 5։0 ՀԱՇՎՈՎ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆՈՐԸՆԾԱ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԳԻՇՏԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆՊարտավոր ենք համահայկական միասնությամբ կանխել սրանց վերարտադրությունը. Գևորգ Գևորգյանը` նիկոլախունտայի մասինՎուչիչն Ադրբեջանն անվանել է «Սերբիայի իսկական բարեկամը», իսկ Ալիևին՝ «ամենաժողովրդավար տղան»Այսօրվանից սկսվում է Ս. Հակոբի հնգօրյա պահքը, որը կշարունակվի մինչև ուրբաթՅուրաքանչյուր տաքսու վարորդ ամեն պատվերից 2-3% տուրք է վճարելու, ոչ թե 1 մլն դրամ. Բաբկեն ԹունյանՈղջունում ենք հայ-ադրբեջանական համատեղ հայտարարությունը և աջակցում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների արագ վերսկսմանը. Ֆրանսիայի ԱԳՆԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել տարադրամի շուկայում դեկտեմբերի 11-ինՀարվածներ էին հասցրել, ապա հափշտակել են Նարկոլոգիական կենտրոնից ստացած մեթադոնն ու դիմել փախուստիՊարոնա'յք գեներալներ, ձեր քայլերով ԶՈւ-ում պետք է օրինակ ծառայեք. Պապիկյանը հետևում է ատեստացիայինԲայրամովի Բրյուսել այցի ընթացքում նախատեսվում է ելույթ կայանալիք միջոցառմանը և երկկողմ հանդիպումներԱյսօր ավելի խոցելի կլինեք. դեկտեմբերի 11-ի աստղագուշակՏեղումներ կլինեն. ինչ եղանակ է սպասվումՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 11ԱՄՆ բյուջեին մնացել է 1 մլրդ դոլար՝ սպառազինության պաշարները համալրելու համար. Սպիտակ տան ներկայացուցիչՌաիսի-Պուտին երեքժամյա հանդիպման մասին մանրամասներ են հայտնվելԵՄ-ն չի պատրաստվում Հայաստանի հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելՕրբանը վստահ է, որ Ուկրաինային օգնությունը չի անցնի ԱՄՆ Կոնգրեսով, եւ փորձում է արգելափակել ԵՄ-ի օգնությունը. The GuardianԱՄՆ-ում նախազգուշացրել են ՆԱՏՕ-ին սպասվող «մղձավանջի» մասինՄարինկա ամբողջությամբ անցել է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ. ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբաններ (Տեսանյութ)Եվրամիության ամենադժբախտ երկիրը. EurostatՈւկրաինացի զինվորականների կյանքի տեւողությունը ամենաթեժ հատվածներում ընդամենը չորս ժամ է. Military Watch MagazineՈւկրաինայում Ռուսաստանի ցայտուն հաղթանակը մոտենում է. The Telegraph-ըՓաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ ՇարմազանովՕքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառըԵթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ ԱյնթապլեանՆախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք»

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода