Փոխարժեք: $ , ,
ՔՊ-ական ուսապարկերի ՝ վահագն ալեքսանյանի ու ալփի դավոյանի զառանցանքներին ի պատասխան Մեղքի մեջ մնալը հանցանք է․ Բագրատ Սրբազան Եվս 2 գյուղ Ավդեևկայի ուղղությամբ անցել է ռուսական ԶՈւ-ի վերահսկողության տակ «ԱՆՄԱՀԱՑԵԼ Է ԹՇՆԱՄՈՒ ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԻՆ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼՈՒ ԹԵԺ ՄԱՐՏԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԻ ՀԱՐՎԱԾԻՑ». ՎԱՉԱԳԱՆ ՍԱՐՈՅԻ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ադրբեջանի մշակութային ցեղասպանության զոհ են դարձել բերդաքաղաք Շուշիի, Հադրութի գերեզմանոցները Օկուպացված Ստեփանակերտում ադրբեջանցի վանդալները ապամոնտաժել են Շառլ Ազնավուրի հուշարձանը Պապիկյանը մասնակցել է զինվորական դատախազության 2023 թվականի աշխատանքների ամփոփմանը նվիրված քննարկմանը Հայ-ֆրանսիական «սիրավեպի» տխուր հեռանկարները Ականջակալների չարաշահումը կարող է հանգեցնել երեխաների լսողական խնդիրների. Umich Սուրճը նվազեցնում է մի շարք հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը․ հետազոտություն

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Վա՛յ, սա­քունց ըլ­նեմ` պարզ­վում է, որ «Պա­տիվ ու­նեմ» խմբակ­ցութ­յան ղե­կա­վար Հայկ Մա­մի­ջան­յա­նին հար­ցաքն­նութ­յան էին կան­չել, քա­նի որ նրա վրա «գործ էր տվել» ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՔՈՒՆՑԸ: «Չ­գի­տեի, որ ինքն իմ «ար­վես­տի» մեծ ֆա­նատն է, թող շա­րու­նա­կի նա­յել, լսել իմ ա­սած­նե­րը, կա­րող է մի օ­գուտ տա ի­րեն։ Հայ­րե­նա­սի­րութ­յուն բա­ռը, հա­վա­նա­բար, Սա­քուն­ցը չի սի­րում, ա­մեն ան­գամ նյար­դա­յին բա­ներ է ու­նե­նում այդ բա­ռը լսե­լուց»,–­ ա­սաց Մա­մի­ջան­յա­նը։ Նա նաև նշեց, որ ե­թե Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը ո­րո­շել է ի­րենց փոր­ձել վա­խեց­նել քրեա­կան գոր­ծե­րով կամ ո­րոշ ըն­կեր­նե­րի պա­րա­գա­յում ա­զա­տութ­յու­նից զրկե­լով, ա­պա «ինքն իր ար­շի­նով է մեզ չա­փում»։ «Այս­տեղ դրա­նից վա­խե­ցող չկա»,–­ ա­սաց ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծի­չը։ Հի­շեց­նենք, որ Հայկ Մա­մի­ջան­յա­նին կան­չել էին քննչա­կան կո­մի­տե հար­ցաքն­նութ­յան՝ ՀՀ քրեա­կան օ­րենսգր­քի 330–րդ հոդ­վա­ծի (Բռ­նութ­յուն գոր­ծադ­րե­լու հրա­պա­րա­կա­յին կո­չե­րը, բռնութ­յու­նը հրա­պա­րա­կայ­նո­րեն ար­դա­րաց­նե­լը կամ քա­րո­զե­լը, ինչ­պես նաև այդ նպա­տա­կով նյու­թեր կամ ա­ռար­կա­ներ տա­րա­ծե­լը) 1–ին մա­սի հատ­կա­նիշ­նե­րով նա­խա­ձեռն­ված քրեա­կան վա­րույ­թի շրջա­նա­կում: Վա­րույ­թի նա­խա­ձեռն­ման հիմ­քում դրվել է այս տար­վա սեպ­տեմ­բե­րի 12–ին Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում Մա­մի­ջան­յա­նի տված ճե­պազ­րույ­ցի և­ ե­լույ­թի ժա­մա­նակ ար­տա­հայ­տած խոս­քե­րը։ Կարճ ա­սած, լրիվ սա­քունց վա­րույթ է:

ԱԳ նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ Մ­ՆԱ­ՑԱ­ԿԱՆ ՍԱ­ՖԱՐ­ՅԱ­ՆԻ խոս­քով բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րում ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի Հա­յաս­տան վե­րա­դար­ձի հարց չկա: «Մենք բազ­միցս նշել ենք, որ այս խնդի­րը Ադր­բե­ջա­նի կող­մից ոչ կա­ռու­ցո­ղա­կան մո­տե­ցում­նե­րի շար­քին է վե­րա­բե­րում»,–հայ­տա­րա­րեց փոխ­նա­խա­րա­րը։ Ի­յա՜, ի­րո՞ք... զար­մա­նա­լի է, ախր նրա տի­րոջ տեր Ա­լի­ևն ա­սում է, որ կա, նրա տեր կա­պի­տուլ­յանտ Նի­կո­լից էլ հստակ ժխտում լսող չի ե­ղել: Իսկ ՀԱՊԿ­–ի հար­ցում կրկին «Շ­րե­դին­գե­րի կատ­վի» վի­ճակ է` միա­ժա­մա­նակ հա՛մ կանք, հա՛մ չկանք: «Աշ­խա­տան­քա­յին հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ են, բնա­կա­նա­բար կան տա­րա­ձայ­նութ­յուն­ներ ինչ­-որ հար­ցե­րի շուրջ, շա­րու­նա­կում ենք աշ­խա­տանք­նե­րը՝ դրանց անդ­րա­դառ­նա­լու, ար­ձա­գան­քե­լու ուղ­ղութ­յամբ»,– խորհր­դա­րա­նում լրագ­րող­նե­րի հետ զրույ­ցում հայ­տա­րա­րեց Մ­նա­ցա­կան Սա­ֆար­յա­նը՝ ար­ձա­գան­քե­լով ՌԴ Պետ­դու­մա­յի պատ­գա­մա­վոր Կոնս­տան­տին Զա­տու­լի­նի հայ­տա­րա­րութ­յա­նը, թե հնա­րա­վոր է Հա­յաս­տա­նից դուրս հան­վի ռու­սա­կան 102–րդ ռազ­մա­բա­զան, և ՀՀ–ն դուրս գա ՀԱՊԿ­–ից: Լավ, ձեր բե­րան­նե­րում ընդ­հան­րա­պես դուզ խոսք կա՞...

Իսկ տխրահռ­չակ ԳՌԶՈՆ զար­մա­նա­լիո­րեն ա­մե­նու­րեք է ներ­կա: Ինչ­պես գրում է ա­վա­գա­նու ան­դամ Սո­նա Ա­ղեկ­յա­նը. «2018 թվա­կա­նի գար­նա­նը Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը հայ­տա­րա­րում էր, որ յու­րա­յին օ­լի­գարխ­ներ չեն լի­նե­լու, ա­սում էր՝ խնա­մի–­ծա­նոթ–­բա­րե­կամ այլևս չի լի­նե­լու պե­տա­կան հա­մա­կար­գում, նրանք որ­ևէ ար­տո­նութ­յուն չեն ու­նե­նա­լու, բայց կյան­քը ցույց տվեց, որ ՔՊԿ­–ա­կան իշ­խա­նութ­յան բո­լոր յու­րա­յին օ­լի­գարխ­նե­րը կա՛մ ՀՀ ԱԺ­–ում պատ­գա­մա­վոր են աշ­խա­տում, կա՛մ ա­ռա­ջա­նում են նոր օ­լի­գարխ­ներ: Հի­մա ՔՊԿ­–ին կից մար­դիկ են մի­լիո­նա­տեր դառ­նում, կամ էլ հին օ­լի­գարխ­նե­րից ո­մանք դար­ձել են օր­վա իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի սրտի օ­լի­գարխ­նե­րը: ...Ու­զում եմ տե­ղե­կաց­նել, որ Եր­ևա­նի ա­վա­գա­նու նիս­տե­րի դահ­լի­ճում սե­ղան­նե­րին ՔՊԿ­–ա­կան օ­լի­գարխ–­պատ­գա­մա­վոր, հան­րութ­յա­նը Գռ­զո մա­կա­նու­նով հայտ­նի Խա­չա­տուր Սու­քիաս­յա­նին պատ­կա­նող Սիլ ֆիր­մա­յի ջրերն են դրված: Հարց է ա­ռա­ջա­նում, թե ինչ­պե՞ս է ստաց­վել, որ ջուր մա­տա­կա­րա­րող տար­բեր կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րից հենց Սիլ-ն է ընտր­վել: Ե­ղե՞լ է արդ­յոք մրցույթ, ի՞նչ չա­փա­նիշ­նե­րով է Սիլ­-ը հաղ­թել, ե­թե, ի­հար­կե, մրցույթ է ե­ղել»: Բա հո ոչ յու­րա­յին Բջ­նի կամ Նոյ չէին դնի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


ՔՊ-ական ուսապարկերի ՝ վահագն ալեքսանյանի ու ալփի դավոյանի զառանցանքներին ի պատասխանՄեղքի մեջ մնալը հանցանք է․ Բագրատ ՍրբազանԵվս 2 գյուղ Ավդեևկայի ուղղությամբ անցել է ռուսական ԶՈւ-ի վերահսկողության տակ«ԱՆՄԱՀԱՑԵԼ Է ԹՇՆԱՄՈՒ ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԻՆ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼՈՒ ԹԵԺ ՄԱՐՏԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԻ ՀԱՐՎԱԾԻՑ». ՎԱՉԱԳԱՆ ՍԱՐՈՅԻ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԱդրբեջանի մշակութային ցեղասպանության զոհ են դարձել բերդաքաղաք Շուշիի, Հադրութի գերեզմանոցներըՕկուպացված Ստեփանակերտում ադրբեջանցի վանդալները ապամոնտաժել են Շառլ Ազնավուրի հուշարձանըՊապիկյանը մասնակցել է զինվորական դատախազության 2023 թվականի աշխատանքների ամփոփմանը նվիրված քննարկմանըՀայ-ֆրանսիական «սիրավեպի» տխուր հեռանկարներըԱկանջակալների չարաշահումը կարող է հանգեցնել երեխաների լսողական խնդիրների. UmichՍուրճը նվազեցնում է մի շարք հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը․ հետազոտությունԹեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդը կոչ է արել մասնակցել ընտրություններինՀՀ կառավարությունը շարունակում է իր ջանքերը մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության և հավատի հաստատման ուղղությամբ․ ՄիրզոյանԵրկրի վրա անսպասելի մագնիսական փոթորիկ է սկսվելՓԱՆՋՈՒՆԻ Մարգարիտա Սիմոնյանը՝ հայ սկեսուրի մասին. «Իմ սկեսուրը մեզ հետ է ապրում, ես չեմ կարող նրան չենթարկվել...» (Photo)Ադրբեջանական վանդալների թիրախում հայտնվել է Մարտակերտ քաղաքի թանգարանըԲայրամովը մեկնել է Գերմանիա՝ Միրզոյանի հետ բանակցություններիԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆիկոլն իր աթոռին իրեն ապահով չի զգում՝ նախևառաջ թերևս հենց ներպալատական հեղաշրջման հնարավոր վտանգը հաշվի առնելով.Yerevan TimesԶԱՐՄԱՆՔԱդրբեջանն ու Թուրքիան քննարկել են իրավիճակը Հայաստանի հետ սահմանինՄտադիր եմ թեկնածությունս առաջադրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում. Գևորգ ՊետրոսյանԶինծառայող Ավագ Զաքարյանի սպանության մեղադրանքով կալանավորվել է նրա համածառայակիցըՈՒՄԻՑ Է ՆԻԿՈԼԸ ՀԱՆԵԼՈՒ ՄՈՒՐԻ ՄՈՒՌԸԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԸՆՏՐԵԼՈՒ՝ ԴԱՏԱՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԸ ՔՆՆԻՉԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷՓաշինյանի ընտանեկան թերթի հրապարակած լուրը մի քանի ժամ անց ջնջված էր․ Գեղամ ՄանուկյանԱռաջարկում են հույս ունենալ, որ ցեղասպանվելուց հետո Ֆրանսիան դուդուկի հնչյունների ներքո կկազմակերպի մեր թաղումը․ Աննա ՄկրտչյանԻնչպե՞ս վստահեն դավաճանության մեջ հիմնավոր կասկածվող, քաղաքական ցինիզմի անգերազանցելի ապիկարներին, ովքեր երկիրը հասցրել են միջազգային մուրացիկությանԲաքուն շարունակում է սպառազինվել, վերջին 2 ամսում Իսրայելից մեծաթիվ զինտեխնիկա է տեղափոխել. ԱբրահամյանՊՆ-ն հորդորել է սահմանափակել զինծառայողների մասնակցությունը շահումով խաղերինԿտուգանվե՞ն արդյոք «խոպանչիները» հարկ չվճարելու դեպքում. պարզաբանում է ՊԵԿ ղեկավարըUCOM-Ի ՖԻՔՍՎԱԾ ԻՆՏԵՐՆԵՏԸ ՄՈՒՏՔ Է ԳՈՐԾԵԼ ԱՇՏԱՐԱԿԵթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը հայտնվեն Ուկրաինայում, Ռուսաստանի և դաշինքի միջև հակամարտությունն անխուսափելի կլինի․ ՊեսկովՊապիկյանն այցելել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա և ներկայացրել նորանշանակ պետինԽայտառակ թվեր են․ խաղադրույքների գումարը 2017-ին եղել է 138.5 մլրդ, 2022-ին՝ 4.2 տրիլիոնը հատել էԴուք մենակ դիահերձարան կառուցելով եք լավ, հո՞ գործարան ու արտադրամաս չեք սարքիԱդրբեջանի նկատմամբ սանկցիաների կիրառումը գուցե արդարացի է, բայց կխանգարի խաղաղության գործընթացինՌԴ-ն 6 ամսով կարգելի բենզինի արտահանումըՄակրոնը չի բացառել, որ կարող է զորք մտցնել ՈւկրաինաԱյսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է իր վերահսկողության ներքո հայկական որևէ հետքի վերացմանն ուղղված քաղաքականությունը․ ԱԳՆՀայրենիքը սիրել եւ հարգել սեփական ընտանիքի, հարազատ ընկերոջ նման. Ի՞նչ խորհուրդ է տվել Զորի Բալայանը իր միակ որդուն, որով առաջնորդվում է հայտնի վիրաբույժը մինչ օրսԲարձրաստիճան սպաները հաջողությամբ խոցել են թիրախները․ քննական գործընթացին հետևել է Սուրեն ՊապիկյանըՄոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի բարեկամների միջազգային շարժման 2-րդ համագումարըԵթե Զելենսկին գա Հայաստան, ապա դա կլինի տարածաշրջանային այց, այս պահին այլ տեղեկություն չունեմ․ ՍիմոնյանՔաղբանտարկյալների լուսանկարներն ամենուրԵս միանում եմ իմ գործընկեր Ա.Մելիքյանի հայտարարությանը, եւ մեր կազմակերպությունը եւս պատրաստ է այդ գործընթացում իր վրա վերցնել հետաքննող լրագրողի պաշտպանությունըԲոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային․ Ալեն Սիմոնյանը՝ Բաքվի պահանջների մասին Ասում եք` «քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ», բա տուգանքները ձեր կողմից բարձրացնելն ի՞նչ էՄեղադրանքը սխալմունք է եղել․ Ալեն Սիմոնյանը՝ եղբոր կնոջ մասինԻնչ է իրականում տեղի ունեցել 2018-ին ՀՀ-ում. եկել է փակագծեր բացելու ժամանակը/ Լեւոն Նազարյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода