Փոխարժեք: $ , ,
Ռուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ) Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասին Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանով ՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձել Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումները Ագրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելու ՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստում Փաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենա Ադրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆ Կառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

«Եր­ևա­նի թքող տղա» ԱԼԵՆ ՍԻ­ՄՈ­Ն­ՅԱ­ՆԸ զար­մա­նա­լիո­րեն ո­րո­շել է հան­դես գալ անկ­լավ­նե­րի, սահ­մա­նա­զատ­ման և սահ­մա­նագծ­ման հար­ցե­րի փոր­ձա­գե­տի դե­րում: Այս­պես, նա հե­ղի­նա­կա­վոր կար­ծիք հայտ­նեց` ԽՍՀՄ ժա­մա­նակ մտա­ծել են, որ ԽՍՀՄ­-ը հա­վերժ է, եւ բա­ժա­նա­րար փաս­տաթղ­թե­րը հի­մա շատ դժվար է գտնե­լը, եւ շատ դժվար է կոնկ­րետ բան ա­սե­լը: Հա՛ Սո­վե­տը «քըխ» էր, «սա­վոկ» էր, զու­գա­րա­նի թղթի փո­խա­րեն «Պ­րավ­դա» թերթն էր (լավ է «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակ» դեռ չկար, թե չէ սո­վե­տա­կան քա­ղա­քա­ցի­նե­րը չա­րո­րակ հի­վան­դութ­յան տեր կդառ­նա­յին), սա­կայն ինչ­–ինչ, բայց քար­տե­զագ­րութ­յու­նը շատ լավ էր զար­գա­ցած: Հար­ցին՝ ի վեր­ջո կա՞ ի­րա­վա­կան հիմք անկ­լավ­նե­րի մա­սով, Ա­լե­նը պա­տաս­խա­նեց. «Ե­թե կա, մենք պատ­րաստ ենք ի­րենց անկ­լավ­նե­րը վե­րա­դարձ­նել, ի­րենք էլ մեր Արծ­վա­շե­նը պետք է վե­րա­դարձ­նեն: Ես չեմ բա­ցա­ռում, որ մենք ինչ­–որ լու­ծում կգտնենք, եւ, օ­րի­նակ, այն, ինչ գտնվում է սահ­մա­նից այս կողմ, կմնա այս­տեղ, այն, ինչ գտնվում է սահ­մա­նից այն կողմ, կմնա այն­տեղ: Օ­րի­նակ, Արծ­վա­շենն իր տա­րած­քով շատ ա­վե­լի մեծ է, քան այն 2–3 անկ­լա­վը, ո­րոնց մա­սին Ադր­բե­ջա­նը կա­րող է խո­սել»: Ինչ­ևէ, Ա­լեն Սի­մոն­յա­նին թա­խան­ձա­գին խնդրում ենք` հան­կարծ Աղ­դա­մի օ­րի­նա­կով չհայ­տա­րա­րի, որ անկ­լավ­ներն իր հայ­րե­նիքն են, թե չէ հաս­տատ թուր­քի բա­ժին կդառ­նան:

«­Հի­մա չա­փա­զանց կար­ևոր է, որ հա­յե­րը՝ Հա­յաս­տա­նում և Սփ­յուռ­քում գնեն բա­ցա­ռա­պես հայ­կա­կան ար­տադ­րութ­յան ապ­րանք­ներ՝ գյու­ղատն­տե­սա­կան ապ­րանք­ներ, խմիչք, Հա­յաս­տա­նի ըն­կե­րութ­յուն­նե­րի կող­մից մա­տուց­վող ծա­ռա­յութ­յուն­ներ»,– գ­րել է ՀՀ վար­չա­պե­տի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար, «Թավշ­յա Դ­դում» մա­կա­նու­նով հայտ­նի ԱՐԱ­ՅԻԿ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­Ն­ՅԱ­ՆԸ։ Ինչ­պես օր­վա ըն­թաց­քում եր­կու ան­գամ փչա­ցած ժա­մա­ցույ­ցը ճիշտ ժա­մա­նակն է ցույց տա­լիս, այն­պես էլ շատ հազ­վա­դեպ ՔՊ­-ա­կան­նե­րը զար­մա­նա­լիո­րեն կա­րո­ղա­նում են ճիշտ բա­ներ ա­սել: Իսկ հի­մա լսեք շա­րու­նա­կութ­յու­նը. «Որ­ևէ Լար­սի ան­ցա­կետ փա­կե­լը մեր վրա չի ազ­դի, ե­թե Հա­յաս­տա­նի բիզ­նե­սը նոր շու­կա­ներ գտնի ար­տա­սահ­մա­նում ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի տո­նա­կան և­ ոչ տո­նա­կան սե­ղան­նե­րին: Ա­մա­նո­րի և Սուրբ ծննդյան տո­նե­րի սե­ղան­նե­րին պետք է լի­նի բա­ցա­ռա­պես հայ­կա­կան ար­տադ­րութ­յան բան­ջա­րե­ղեն, միրգ, գի­նի, կոն­յակ, այլ գյու­ղար­տադ­րանք»: Դե ի­հար­կե, ձեզ վրա հաս­տատ չի ազ­դի, կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րի ռե­ժի­մին, բնավ, չի մտա­հո­գում, որ Հա­յաս­տա­նը կա­րող է ձմռան շե­մին գազ չու­նե­նալ կամ ա­սենք՝ պա­րե­նա­յին ճգնա­ժա­մի փուլ թևա­կո­խել, կարճ ա­սած՝ 1992–93-ի ձմռան կրկնութ­յան առջև կանգ­նել: Հա­վա­տա­ցեք, ՀՀ­-ում հաս­տատ կգտնվի մի հէկ, ո­րը Նի­կո­լի, Ա­լե­նի, Դ­դու­մի և Օ­մե­գա­յի տնե­րին ու աշ­խա­տա­սեն­յակ­նե­րին 24 ժամ հո­սանք կմա­տա­կա­րա­րի:

­Զար­մա­նա­լիո­րեն պարզ­վում է, որ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում «Ка­щей бес­смерт­ный»–ի թեկ­նա­ծու կա, և­ ի­հար­կե դա ԷՐ­ԴՈ­ՂԱՆՆ է: Հու­նա­կան «‎Ka­thi­me­ri­ni» թերթն անդ­րա­դար­ձել է սահ­մա­նադ­րութ­յու­նում և­ ընտ­րա­կան օ­րենսգր­քում Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ Ռե­ջեփ Թա­յիփ Էր­դո­ղա­նի կող­մից ի­րա­կա­նաց­վե­լիք  հնա­րա­վոր փո­փո­խութ­յուն­նե­րին։ Ե­թե դրանք ի կա­տար ած­վեն, ա­պա Թուր­քիա­յի նա­խա­գա­հը կա­րող է ա­վե­լի քան 2 ան­գամ վե­րընտր­վել իր պաշ­տո­նում։ Հու­նա­կան թերթն ընդգ­ծել է, որ այդ­պի­սով Էր­դո­ղա­նը ցան­կա­նում է «ցմահ լի­նել Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ»։ Նաև նշվել է, որ Էր­դո­ղա­նի նպա­տակն է այս փո­փո­խութ­յուն­նե­րում այլևս հույ­սը չդնել ազ­գայ­նա­կան­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան վրա՝ դրա­նով իսկ ա­զատ­վե­լով հա­վա­սա­րակշ­ռող ու­ժե­րից։ Էր­դո­ղանն ար­դեն իսկ հան­րութ­յան հետ կիս­վել է ընտ­րա­կան օ­րենսգր­քում և սահ­մա­նադ­րութ­յու­նում իր ու­զած փո­փո­խութ­յուն­նե­րով և քն­նա­դա­տել նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րում 50+1% ձայն հա­վա­քե­լու դրույ­թը։

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Ռուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ՆՍՏԻ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ “ԱՐԱԳԸՆԹԱՑ ԳՆԱՑՔ” Ադրբեջանում միկրոավտոբուսը բախվել է բեռնատարին. կան զոհ և վիրավորներԵռաբլուր այցելելն արգելելուց հետո Գալեյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է. գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքումՈ'չ ԵՄ-ն, ո'չ Ֆրանսիան, ոչ ԱՄՆ-ն պատրաստ չեն Հայաստանին անվտանգային երաշխիքներ տալ` ինչպես ՀԱՊԿ-ըԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ինչ փոխարժեքներ են սահմանվել փետրվարի 24-ինՈվ է զբաղվում հնդիկների միգրացիայով ՀայաստանումՓաշինյան, դու քո երկրի անվտանգության հարցերը լուծե՞լ ես, որ դրել Ուկրաինայից ես խոսումԳորայք-«Զանգեր» կոչվող հատվածում ձյուն է տեղումՈՒՂԻՂ. «Հայաստանը խաչմերուկում. ՀԱ՞ՊԿ, թե՞ ՆԱՏՕ. արտադաշինքային կարգավիճակ». քննարկումՍտեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համարՎիճաբանություն՝ Երևանում գործող «12» ակումբում. Shamshyan«Հրապարակ». Կրքերը թեժանում են, Մհեր Գրիգորյանին փոխարինող են փնտրումՓետրվարի 24. Օրվա խորհուրդ. Պահք օր 13«Ժողովուրդ». Կալանավորներին դատարան բերել չեն կարողանում․ անձնակազմ և տեխնիկական միջոցներ չկան«Բորշչն» արդեն կրակի վրա է«Հրապարակ». Ստուգումներ են իրականացվել «Տաշիր պիցցա»-ումՈՒՂԻՂ. Հանրահավաք Մայր Աթոռի դիմաց՝ ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցուՌուսական բանակն Ավդեեւկայի հատվածում գրավեց Սեվերնոյե եւ Ստեպովոյե բնակավայրերը (ՔԱՐՏԵԶ)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода