Փոխարժեք: $ , ,
Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաների կիրառումը գուցե արդարացի է, բայց կխանգարի խաղաղության գործընթացին ՌԴ-ն 6 ամսով կարգելի բենզինի արտահանումը Մակրոնը չի բացառել, որ կարող է զորք մտցնել Ուկրաինա Այսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է իր վերահսկողության ներքո հայկական որևէ հետքի վերացմանն ուղղված քաղաքականությունը․ ԱԳՆ Հայրենիքը սիրել եւ հարգել սեփական ընտանիքի, հարազատ ընկերոջ նման. Ի՞նչ խորհուրդ է տվել Զորի Բալայանը իր միակ որդուն, որով առաջնորդվում է հայտնի վիրաբույժը մինչ օրս Բարձրաստիճան սպաները հաջողությամբ խոցել են թիրախները․ քննական գործընթացին հետևել է Սուրեն Պապիկյանը Մոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի բարեկամների միջազգային շարժման 2-րդ համագումարը Քաղբանտարկյալների լուսանկարներն ամենուր Ես միանում եմ իմ գործընկեր Ա.Մելիքյանի հայտարարությանը, եւ մեր կազմակերպությունը եւս պատրաստ է այդ գործընթացում իր վրա վերցնել հետաքննող լրագրողի պաշտպանությունը Բոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային․ Ալեն Սիմոնյանը՝ Բաքվի պահանջների մասին

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Ի­րա­նա­գետ ՎԱՐ­­ԴԱՆ ՈՍ­ԿԱ­Ն­ՅԱՆՆ ար­ձա­նագ­րում է մի զար­մա­նա­լի ի­րո­ղութ­յուն. «Հա­յաս­տա­նում հի­մա փոր­ձում են ա­պա­ցու­ցել, որ հա­զա­րամ­յակ­նե­րի պե­տա­կա­նութ­յան ա­վան­դույթ ու­նե­ցող մեր եր­կի­րը պատ­մութ­յան մեջ երբ­ևէ գո­յութ­յուն չու­նե­ցած ինչ–որ «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» չէ։ Մինչ­դեռ պա­րա­դոքսն այն է, որ Ադր­բե­ջան կոչ­վող ար­հես­տա­ծին կազ­մա­վո­րումն ին­քը մինչև 1918թ. եր­բեք Ադր­բե­ջան չի ե­ղել և չի ու­նե­ցել որ­ևէ ա­ռան­ձին բյու­րե­ղա­ցած ինք­նութ­յուն ու պե­տա­կա­նութ­յուն, ուս­տի` նաև դրա ա­վան­դույթ։ Պատ­մա­կան և­ ի­րա­վա­կան լե­գի­տի­մութ­յան ա­ռու­մով բա­ցար­ձա­կո­րեն խո­ցե­լի այս կազ­մա­վո­րու­մը գո­յա­ցել է հա­յութ­յան, ի­րա­նա­կան և կով­կաս­յան ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բնիկ տա­րածք­նե­րի վրա օս­ման­յան սվին­նե­րի մի­ջո­ցով, ցե­ղաս­պան ծա­վա­լա­պաշ­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան և պանթ­յուր­քա­կան այ­լատ­յաց գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յան հետ­ևան­քով։ Հետ­ևա­բար խնդի­րը ոչ թե «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» բար­բա­ջանքն է, այլ հենց ար­հես­տա­ծին Ադր­բե­ջանն ին­քը, ին­չից բխում է, որ լու­ծում­ներն էլ բո­լո­րո­վին այլ դաշ­տում են»։ Ա­յո՛, լու­ծում­ներն այլ դաշ­տում են, սա­կայն պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք նի­կո­լա­կան­նե­րի վի­ճա­կը, ե­թե աս­վի, որ Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­քե­լութ­յուն­նե­րից մե­կը հենց այդ ար­հես­տա­ծին հա­կա­քա­ղա­քակր­թա­կան եր­ևույթն ար­մա­տա­խիլ ա­նելն է: Փամ­փերս­նե­րի ոչ մի պա­շար չի հե­րի­քի:

Իսկ մինչ այդ, Ար­ցա­խի ՊԲ պա­հես­տա­զո­րի գնդա­պետ ՍԵ­ՆՈՐ ՀԱՍ­ՐԱ­Թ­ՅԱ­ՆԸ փաս­տում է, թե հայ­րե­նա­դավ խուն­տա­յի «յուղ վա­ռե­լը» ինչ զար­մա­նա­լի նվա­ճում­ներ ու­նի. «Թե այս­քա­նից հե­տո հայ­րե­նա­կան կոչ­վող իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը էլ ինչ պի­տի ա­նեն (որ դեռ չեն ա­րել) մեր պե­տա­կա­նութ­յան և ժո­ղովր­դի հետ, դժվար է ա­սել... Դժ­վար է ոչ թե նրա հա­մար, որ ան­հայտ է նրանց վերջ­նան­պա­տա­կը, այլ որ այս ա­մե­նից հե­տո ժո­ղո­վուր­դը շա­րու­նա­կում է չգի­տակ­ցել կա­տար­վա­ծի և կա­տար­վո­ղի ա­հա­վո­րութ­յու­նը... Յու­րա­քանչ­յուր ժո­ղո­վուրդ սխալ­վե­լու ի­րա­վունք ու­նի... Սա­կայն այն ժո­ղո­վուր­դը, ո­րը չի կա­րո­ղա­նում սո­վո­րել ոչ թե ու­րիշ­նե­րի, այլ գո­նե՝ իր սխալ­նե­րի վրա, վաղ, թե ուշ կորց­նում է այն ա­մե­նը, ինչ վաս­տա­կել է, ան­գամ, ար­յամբ... Եվ դա օ­րի­նա­չափ է, քա­նի որ հենց դա է պատ­մութ­յան դա­ժան և, որ­քան էլ ցա­վա­լի, ար­դար օ­րեն­քը... Մինչ մեր իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը գո­վազ­դում են «խա­ղա­ղութ­յան խաչ­մե­րու­կի» եր­ևա­կա­յա­կան տես­լա­կա­նը, սահ­մա­նում տա­կա­վին ար­յուն է... Այ­սօր թշնա­մու դա­վա­դիր կրա­կո­ցից ու­նե­ցանք հեր­թա­կան զո­հը...»։ Դե ինչ, նի­կո­լա­կան­նե­րին հա­ջող­վել է ա­ներ­ևա­կա­յե­լին` «խա­ղա­ղութ­յուն» բա­ռը վե­րա­ծել ա­նեծ­քի:

Ի­րա­վա­պաշտ­պան ԱՎԵ­ՏԻՔ ԻՇ­ԽԱ­Ն­ՅԱՆՆ էլ զար­մա­նում է ԱԺ «գլխա­վոր ընդ­դի­մութ­յան» կեց­ված­քով. «Հար­գե­լի ընդ­դի­մա­դիր­ներ, իսկ դուք ի՞նչ էիք սպա­սում։ Իս­կա­պե՞ս հա­վա­տում էիք, որ քպ–ա­կան­նե­րի մեջ ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան զգա­ցում կարթ­նա­նա և ն­րանք պատ­րաստ կլի­նեն ընդվ­զել ի­րենց ա­ռա­տո­րեն վար­ձատ­րող տի­րա­կա­լի դեմ։ Մի­թե՞ պարզ չէր, որ նա­խա­գի­ծը (հա­յաք­վեի–խմբ.) մերժ­վե­լու էր։ Չեմ կար­ծում, որ դուք այդ­քան միա­միտ եք։ Ան­կա­րող լի­նե­լով դի­մե­լու վճռա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ընդ­դեմ ազ­գա­դավ իշ­խա­նութ­յան` ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծու­նեութ­յան ի­մի­տա­ցիա եք ի­րա­կա­նաց­նում, ի­հար­կե՝ ան­պայ­ման սահ­մա­նադ­րա­կան ճա­նա­պար­հով․․․ ըն­դա­մե­նը։ Եվ որ­քան էլ քննա­դա­տեք, ան­վա­նար­կեք քպա­կան­նե­րին, այ­սօր ար­ձա­նագր­վեց ընդ­դի­մութ­յան հեր­թա­կան պար­տութ­յունն ու հետ­ևա­բար հա­սա­րա­կութ­յան հեր­թա­կան հիաս­թա­փութ­յու­նը։ Թե՞, ձեր կար­ծի­քով, հեր­թա­կան ան­գամ պատ­ռե­ցիք քպ–ա­կան­նե­րի դի­մա­կը։ Հան­գիստ ե­ղեք, այդ դի­մա­կը բո­լո­րի հա­մար վա­ղուց պատռ­ված է։ Ընդ­դի­մութ­յան կող­մից ցան­կա­ցած նա­խա­ձեռ­նութ­յուն, քայլ պետք է ար­ձա­նագ­րի թե­կուզ փոքր, բայց հա­ջո­ղութ­յուն, հա­կա­ռակ դեպ­քում ա­վե­լի լավ է ո­չինչ չձեռ­նար­կել»։ Եվ ի­րոք, «կա­ռու­ցո­ղա­կա­նութ­յու­նը» անպ­տուղ է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաների կիրառումը գուցե արդարացի է, բայց կխանգարի խաղաղության գործընթացինՌԴ-ն 6 ամսով կարգելի բենզինի արտահանումըՄակրոնը չի բացառել, որ կարող է զորք մտցնել ՈւկրաինաԱյսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է իր վերահսկողության ներքո հայկական որևէ հետքի վերացմանն ուղղված քաղաքականությունը․ ԱԳՆՀայրենիքը սիրել եւ հարգել սեփական ընտանիքի, հարազատ ընկերոջ նման. Ի՞նչ խորհուրդ է տվել Զորի Բալայանը իր միակ որդուն, որով առաջնորդվում է հայտնի վիրաբույժը մինչ օրսԲարձրաստիճան սպաները հաջողությամբ խոցել են թիրախները․ քննական գործընթացին հետևել է Սուրեն ՊապիկյանըՄոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի բարեկամների միջազգային շարժման 2-րդ համագումարըԵթե Զելենսկին գա Հայաստան, ապա դա կլինի տարածաշրջանային այց, այս պահին այլ տեղեկություն չունեմ․ ՍիմոնյանՔաղբանտարկյալների լուսանկարներն ամենուրԵս միանում եմ իմ գործընկեր Ա.Մելիքյանի հայտարարությանը, եւ մեր կազմակերպությունը եւս պատրաստ է այդ գործընթացում իր վրա վերցնել հետաքննող լրագրողի պաշտպանությունըԲոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային․ Ալեն Սիմոնյանը՝ Բաքվի պահանջների մասին Ասում եք` «քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ», բա տուգանքները ձեր կողմից բարձրացնելն ի՞նչ էՄեղադրանքը սխալմունք է եղել․ Ալեն Սիմոնյանը՝ եղբոր կնոջ մասինԻնչ է իրականում տեղի ունեցել 2018-ին ՀՀ-ում. եկել է փակագծեր բացելու ժամանակը/ Լեւոն ՆազարյանՄեքենայի «պլյոնկայի» համար կկիրառվի միայն տուգանք, 1-ին անգամ չի հանվի տուգանային միավորՊետք է կույր լինել՝ չտեսնելու համար, որ Ռուսաստանը գնում է դեպի հաղթանակ. Լեւոն Նազարյան (ԱՆՈՆՍ)«Գեներալ» Գագոն ուզում է որդուն նոր պաշտոնի տեր անել.Yerevan TimesՄարտական գործառույթներին չմասնակցող զինծառայողները ևս ատեստավորման հնարավորություն կստանանՏարադրամի փոխարժեքներն այսօրԾախսերը ձեր սպասվածից ավելի շատ կլինեն. փետրվարի 27-ի աստղագուշակՍպասվում է առանց տեղումների եղանակԼույս չի լինի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեներումՍոչիում մեկնարկում է Համաշխարհային երիտասարդական փառատոնըՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներՆիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է ՀունաստանՕրվա խորհուրդ. Փետրվարի 27. Պահք օր 16Մաստեր-կլաս՝ ինչպես դատարկել «հպարտ քաղաքացիների» գրպանը. «Փաստ» «Վեոլիա ջուր»-ն՝ ընդդեմ Եհովայի վկաների Նոր օդային հոսանքներ են ներթափանցում Հայաստան. Գագիկ Սուրենյանը՝ եղանակի մասին«Հրապարակ». «Կոնդի նախագիծը» կդառնա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության սեւ էջերից մե՞կը«Ժողովուրդ». Փաշինյանի եւ ՔՊ-ական պատգամավորներիի փակ հանդիպումը տևել է 3 ժամից ավելի. Ակնարկել է՝ մեծ առաջընթաց չկաԶելենսկին ակտիվորեն պատրաստվում է Կիևի պաշտպանությանը«Հրապարակ». ՔՊ-ն ու Զելենսկին«Փաստ». Կանխեցին իշխանությունների հերթական արշավը Եկեղեցու դեմՓետրվարի 26-ից մարտի 3-ի աստղագուշակը՝ ըստ Արտաշես Մանկուլովի«Ժողովուրդ». ԲԴԽ անդամ, դատավոր Արշակ Վարդանյանի անակնկալ հրաժարականը միայն սկիզբն է․ դեռ շատ խմորումներ են սպասվումԾանր հարված ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի ռազմական հեղինակությանը (Տեսանյութեր)Ռուսական բանակը ճեղքել է ուկրաինական պաշտպանական գիծը Ավդիևկայի ճակատում (MAP)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ապրիլի 8-ին տեղի է ունենալու Արեգակի ամբողջական խավարում. այն Հայաստանի տարածքում չի դիտվիՈվ մատնացույց է անում առկա վտանգները, նրան պիտակավորվում են․ Սահակյանը մանրամասներ է հայտնում վեճիցԱդրբեջանին մատակարարած զենքով հազարավոր հայորդիների սպանած Զելենսկու այցը ՀՀ նվաստացուցիչ էՄիրզոյանը Ժնևում ԿԽՄԿ նախագահի հետ քննարկել է Ադրբեջանում պահվող անձանց վերադարձի հարցըՓաշինյանի հայտարարությունը` հումորային մեմերի ներշնչանք (Video)Էդվարդ Ասրյանն այցելել է ՊՆ խաղաղապահ ուժերի բրիգադ և անձնակազմին ներկայացրել նորանշանակ հրամանատարինՄարատ Գրիգորյանը, բոլորին հայտնի է իր ագրեսիվ հարձակվողական ոճով և կայծակնային նոկաուտներովՖրանսիայի դեսպանատունը կիսում է «ադրբեջանցիների վիշտը՝ հիշելով Խոջալուի ողբերգությունը»Մոսկվայում լեգենդար հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի անունով փողոց է անվանակոչվելՄինչև -15 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում այս գիշերԶելենսկին գալիս է ՀՀ, որ սադրի ՌԴ-ին, թշնամական հարաբերություններ ստեղծվեն մեր ու ռուսների միջև.24news

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода