ԱՄՆ-ն փակում է ռուսական վիզաների կենտրոնը ՇՏԱՊ. Կառավարությունը Կիրանցի բնակիչներին պարտադրում է գրավոր դիմումներ գրել և հրաժարվել այն գույքից, որը հանձնելու են Ադրբեջանին Կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ Աշոտ Ղազարյանը hnւզիչ հրապարակում է արել Լալա Մնացականյանի մшhից հետո Մանրամասներ Լալա Մնացականյանի կյանքից Պաղեստինի ԱԳՆ-ն ողջունել է Պաղեստինի Պետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի հայտարարությունը Ծեծի ենթարկված արցախցիները ճանաչվել են տուժող. ՔԿ խոսնակ Երբ և որտեղ տեղի կունենա Լալա Մնացականյանի հnգեհանգիստը Ո՞վ է Լшլш Մնացականյանի միшկ դուստրը. ԲԱՑԱՌԻԿ. StarNews.am Ահա, թե nրnնք են կենդանակերպի ամենաբախsավnր նշանները

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Ի­րա­նա­գետ ՎԱՐ­­ԴԱՆ ՈՍ­ԿԱ­Ն­ՅԱՆՆ ար­ձա­նագ­րում է մի զար­մա­նա­լի ի­րո­ղութ­յուն. «Հա­յաս­տա­նում հի­մա փոր­ձում են ա­պա­ցու­ցել, որ հա­զա­րամ­յակ­նե­րի պե­տա­կա­նութ­յան ա­վան­դույթ ու­նե­ցող մեր եր­կի­րը պատ­մութ­յան մեջ երբ­ևէ գո­յութ­յուն չու­նե­ցած ինչ–որ «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» չէ։ Մինչ­դեռ պա­րա­դոքսն այն է, որ Ադր­բե­ջան կոչ­վող ար­հես­տա­ծին կազ­մա­վո­րումն ին­քը մինչև 1918թ. եր­բեք Ադր­բե­ջան չի ե­ղել և չի ու­նե­ցել որ­ևէ ա­ռան­ձին բյու­րե­ղա­ցած ինք­նութ­յուն ու պե­տա­կա­նութ­յուն, ուս­տի` նաև դրա ա­վան­դույթ։ Պատ­մա­կան և­ ի­րա­վա­կան լե­գի­տի­մութ­յան ա­ռու­մով բա­ցար­ձա­կո­րեն խո­ցե­լի այս կազ­մա­վո­րու­մը գո­յա­ցել է հա­յութ­յան, ի­րա­նա­կան և կով­կաս­յան ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բնիկ տա­րածք­նե­րի վրա օս­ման­յան սվին­նե­րի մի­ջո­ցով, ցե­ղաս­պան ծա­վա­լա­պաշ­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան և պանթ­յուր­քա­կան այ­լատ­յաց գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յան հետ­ևան­քով։ Հետ­ևա­բար խնդի­րը ոչ թե «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» բար­բա­ջանքն է, այլ հենց ար­հես­տա­ծին Ադր­բե­ջանն ին­քը, ին­չից բխում է, որ լու­ծում­ներն էլ բո­լո­րո­վին այլ դաշ­տում են»։ Ա­յո՛, լու­ծում­ներն այլ դաշ­տում են, սա­կայն պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք նի­կո­լա­կան­նե­րի վի­ճա­կը, ե­թե աս­վի, որ Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­քե­լութ­յուն­նե­րից մե­կը հենց այդ ար­հես­տա­ծին հա­կա­քա­ղա­քակր­թա­կան եր­ևույթն ար­մա­տա­խիլ ա­նելն է: Փամ­փերս­նե­րի ոչ մի պա­շար չի հե­րի­քի:

Իսկ մինչ այդ, Ար­ցա­խի ՊԲ պա­հես­տա­զո­րի գնդա­պետ ՍԵ­ՆՈՐ ՀԱՍ­ՐԱ­Թ­ՅԱ­ՆԸ փաս­տում է, թե հայ­րե­նա­դավ խուն­տա­յի «յուղ վա­ռե­լը» ինչ զար­մա­նա­լի նվա­ճում­ներ ու­նի. «Թե այս­քա­նից հե­տո հայ­րե­նա­կան կոչ­վող իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը էլ ինչ պի­տի ա­նեն (որ դեռ չեն ա­րել) մեր պե­տա­կա­նութ­յան և ժո­ղովր­դի հետ, դժվար է ա­սել... Դժ­վար է ոչ թե նրա հա­մար, որ ան­հայտ է նրանց վերջ­նան­պա­տա­կը, այլ որ այս ա­մե­նից հե­տո ժո­ղո­վուր­դը շա­րու­նա­կում է չգի­տակ­ցել կա­տար­վա­ծի և կա­տար­վո­ղի ա­հա­վո­րութ­յու­նը... Յու­րա­քանչ­յուր ժո­ղո­վուրդ սխալ­վե­լու ի­րա­վունք ու­նի... Սա­կայն այն ժո­ղո­վուր­դը, ո­րը չի կա­րո­ղա­նում սո­վո­րել ոչ թե ու­րիշ­նե­րի, այլ գո­նե՝ իր սխալ­նե­րի վրա, վաղ, թե ուշ կորց­նում է այն ա­մե­նը, ինչ վաս­տա­կել է, ան­գամ, ար­յամբ... Եվ դա օ­րի­նա­չափ է, քա­նի որ հենց դա է պատ­մութ­յան դա­ժան և, որ­քան էլ ցա­վա­լի, ար­դար օ­րեն­քը... Մինչ մեր իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը գո­վազ­դում են «խա­ղա­ղութ­յան խաչ­մե­րու­կի» եր­ևա­կա­յա­կան տես­լա­կա­նը, սահ­մա­նում տա­կա­վին ար­յուն է... Այ­սօր թշնա­մու դա­վա­դիր կրա­կո­ցից ու­նե­ցանք հեր­թա­կան զո­հը...»։ Դե ինչ, նի­կո­լա­կան­նե­րին հա­ջող­վել է ա­ներ­ևա­կա­յե­լին` «խա­ղա­ղութ­յուն» բա­ռը վե­րա­ծել ա­նեծ­քի:

Ի­րա­վա­պաշտ­պան ԱՎԵ­ՏԻՔ ԻՇ­ԽԱ­Ն­ՅԱՆՆ էլ զար­մա­նում է ԱԺ «գլխա­վոր ընդ­դի­մութ­յան» կեց­ված­քով. «Հար­գե­լի ընդ­դի­մա­դիր­ներ, իսկ դուք ի՞նչ էիք սպա­սում։ Իս­կա­պե՞ս հա­վա­տում էիք, որ քպ–ա­կան­նե­րի մեջ ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան զգա­ցում կարթ­նա­նա և ն­րանք պատ­րաստ կլի­նեն ընդվ­զել ի­րենց ա­ռա­տո­րեն վար­ձատ­րող տի­րա­կա­լի դեմ։ Մի­թե՞ պարզ չէր, որ նա­խա­գի­ծը (հա­յաք­վեի–խմբ.) մերժ­վե­լու էր։ Չեմ կար­ծում, որ դուք այդ­քան միա­միտ եք։ Ան­կա­րող լի­նե­լով դի­մե­լու վճռա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ընդ­դեմ ազ­գա­դավ իշ­խա­նութ­յան` ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծու­նեութ­յան ի­մի­տա­ցիա եք ի­րա­կա­նաց­նում, ի­հար­կե՝ ան­պայ­ման սահ­մա­նադ­րա­կան ճա­նա­պար­հով․․․ ըն­դա­մե­նը։ Եվ որ­քան էլ քննա­դա­տեք, ան­վա­նար­կեք քպա­կան­նե­րին, այ­սօր ար­ձա­նագր­վեց ընդ­դի­մութ­յան հեր­թա­կան պար­տութ­յունն ու հետ­ևա­բար հա­սա­րա­կութ­յան հեր­թա­կան հիաս­թա­փութ­յու­նը։ Թե՞, ձեր կար­ծի­քով, հեր­թա­կան ան­գամ պատ­ռե­ցիք քպ–ա­կան­նե­րի դի­մա­կը։ Հան­գիստ ե­ղեք, այդ դի­մա­կը բո­լո­րի հա­մար վա­ղուց պատռ­ված է։ Ընդ­դի­մութ­յան կող­մից ցան­կա­ցած նա­խա­ձեռ­նութ­յուն, քայլ պետք է ար­ձա­նագ­րի թե­կուզ փոքր, բայց հա­ջո­ղութ­յուն, հա­կա­ռակ դեպ­քում ա­վե­լի լավ է ո­չինչ չձեռ­նար­կել»։ Եվ ի­րոք, «կա­ռու­ցո­ղա­կա­նութ­յու­նը» անպ­տուղ է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸԱՄՆ-ն փակում է ռուսական վիզաների կենտրոնըՇՏԱՊ. Կառավարությունը Կիրանցի բնակիչներին պարտադրում է գրավոր դիմումներ գրել և հրաժարվել այն գույքից, որը հանձնելու են ԱդրբեջանինԿեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԱշոտ Ղազարյանը hnւզիչ հրապարակում է արել Լալա Մնացականյանի մшhից հետոՄանրամասներ Լալա Մնացականյանի կյանքիցՊաղեստինի ԱԳՆ-ն ողջունել է Պաղեստինի Պետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի հայտարարությունըԾեծի ենթարկված արցախցիները ճանաչվել են տուժող. ՔԿ խոսնակԵրբ և որտեղ տեղի կունենա Լալա Մնացականյանի հnգեհանգիստըՈ՞վ է Լшլш Մնացականյանի միшկ դուստրը. ԲԱՑԱՌԻԿ. StarNews.amԱհա, թե nրnնք են կենդանակերպի ամենաբախsավnր նշանները Աննա Հակոբյանը դուստրերի հետ սրճարանում նախաճաշել է ու վայելել երևանյան առավոտը (Տեսանյութ)Ոստիկանության կողմից նետած նռնակներից ձեռքի վիրավորում ստացած Եսային կրկին վիրահատվելու էԿենդանակերպի նշաններ, որոնք հուլիսին կկարողանան լուծել բազմաթիվ խնդիրներՃակատագիրը նրանց ընտրել է». Կենդանակերպի այս նշանները հունիսի առաջիկա օրերին երջանկությամբ կհեղեղվենՆեթանյահուն պատրաստ է սահմանազատում իրականացնել Գազայում «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնը կբացվի Ատոմ Էգոյանի նոր ֆիլմովՔայլ դեպի ավելի պայծառ ապագա. ի՞նչ կփոխի Ելակի լուսինը 2024 թվականի հունիսի 21-ինԱյսօր Ս. Տրդատ թագավորի, Աշխեն թագուհու և Խոսրովիդուխտ կույսի հիշատակության օրն էԿուզե՞ք հունիսի վերջին կրկին գարուն գա. ՍուրենյանԵրեւանի ամենահայտնի բակը կորցրեց իր ամենասիրելի բնակիչներից մեկին՝ դրական ու հմայիչ ԼալայինՀՀ ՊՆ-ն հաղորդագրություն է տարածելԱրցախի ներկայացուցչության դարպասները կոտրելն ու ներխուժելն Ադրբեջանին մատուցված ծառայություն էր. Տիգրան ԱբրահամյանԵՎՐՈ-2024. Օրվա հանդիպումներ Առաջարկել են ինձ, որ վերցնեմ առաջնորդությունը շարժման ու բովանդակությունը փոխեմ. ուր էր անհետացել Սուրեն Պետրոսյանը բացում է գաղտնիքըԱյս մի կարմիր գիծն էլ անցանք․ Արցախի երաշխավորից, Արցախի վրա հարձակվnղի հասանք․ Թևան ՊողոսյանԴոլարը կրկին թանկացել է, եվրոն՝ էժանացել. ինչ փոփոխություններ է արձանագրել տարադրամի շուկան հունիսի 22-ինՏուգանք՝ պատերին գովազդային թռուցիկներ փակցնելու դեպքումԸնկեր Փանջունին խորհրդարանում  Ռուսական բանակը խորացնում է Տորեցկի ուղղությամբ ճեղքումը` դուրս գակով քաղաք տանող մայրուղին ու գրավելովել Շումին (Քարտեզ)Արցախահայությանը վերացման վտանգի տակ կդնեք. Ահազանգում է արցախահայ փաստաբանըՄեդվեդևն ԱՄՆ իշխանություններին անվանել է կատարյալ ապուշներԻնչպես ստացվեց, որ առողջապահության նախարարությունը չարժանացավ էկոնոմիկայի նախարարության ճակատագրին. «Ժողովուրդ»Մահացել է դերասանուհի Լալա Մնացականյանը. Հայտնի է պատճառըԱմերիկացի սպան խոստովանել է ԱՄՆ-ի հսկայական ֆիասկոնԱրևմուտքն ահազանգել է ռուսական զենքի մասին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Փաստ». «Արևմ­տյան Հա­յաս­տան» ձև­ա­կեր­պումն էլ է ար­դեն ար­գել­վա՞ծ«Հրապարակ». Հերթական բախումն է գրանցվել Ազերիների կողմից հրեական հասարակության մեջ սրսկված թույնի դոզան էլ կիջնի. Բացառիկ մանրամասներ ԻսրայելիցՊետական գնումների գործընթացում հանրային հսկողության իրավունք ունեն 4 «բժիշկ». «Ժողովուրդ»Վերջապես` Արցախի մասին Սրբազանը կոնկրետ բան կասի՞Ամերիկացի սպան խոստովանել է ԱՄՆ-ի հսկայական ֆիասկոն101 տարեկանում մահացել է Պելեի մայրըՊարզվում է, որ Շահրամանյանի համար ծառայողականան նախկին ավտոմեքենան է «Արցախի մնացորդներից»ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով«Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. ԲաբայանԵ՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. ԲաբուխանյանԵՎՐՈ-2024. Ֆրանսիան և Նիդերլանդները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահՓաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ ԿարապետյանԵրբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода