Փոխարժեք: $ , ,
Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաների կիրառումը գուցե արդարացի է, բայց կխանգարի խաղաղության գործընթացին ՌԴ-ն 6 ամսով կարգելի բենզինի արտահանումը Մակրոնը չի բացառել, որ կարող է զորք մտցնել Ուկրաինա Այսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է իր վերահսկողության ներքո հայկական որևէ հետքի վերացմանն ուղղված քաղաքականությունը․ ԱԳՆ Հայրենիքը սիրել եւ հարգել սեփական ընտանիքի, հարազատ ընկերոջ նման. Ի՞նչ խորհուրդ է տվել Զորի Բալայանը իր միակ որդուն, որով առաջնորդվում է հայտնի վիրաբույժը մինչ օրս Բարձրաստիճան սպաները հաջողությամբ խոցել են թիրախները․ քննական գործընթացին հետևել է Սուրեն Պապիկյանը Մոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի բարեկամների միջազգային շարժման 2-րդ համագումարը Քաղբանտարկյալների լուսանկարներն ամենուր Ես միանում եմ իմ գործընկեր Ա.Մելիքյանի հայտարարությանը, եւ մեր կազմակերպությունը եւս պատրաստ է այդ գործընթացում իր վրա վերցնել հետաքննող լրագրողի պաշտպանությունը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

«Կ­լա­սիկ» ԷԴ­ՄՈՆ ՄԱ­ՐՈՒ­Ք­ՅԱ­ՆԸ այն զար­մա­նա­լի կադ­րե­րից է, որ ա­վե­լի լավ է ընդ­հան­րա­պես լռի, հատ­կա­պես` ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րից հե­տո: «Ադր­բե­ջա­նի զին­ված ու­ժե­րի դի­պու­կա­հա­րի կող­մից ՀՀ ԶՈՒ զին­ծա­ռա­յող է մա­հա­ցու վի­րա­վո­րում ստա­ցել»,–­ այս մա­սին X-ի իր միկ­րոբ­լո­գում գրել է Հա­տուկ հանձ­նա­րա­րութ­յուն­նե­րով դես­պան Էդ­մոն Մա­րուք­յա­նը՝ հա­վե­լե­լով, որ խա­ղա­ղութ­յան ադր­բե­ջա­նա­կան ըն­կա­լու­մը փոքր­-ինչ տար­բեր­վում է խա­ղա­ղութ­յան գոր­ծըն­թա­ցի «մեր» ըն­կա­լու­մից։ Ձեր կա­պի­տուլ­յան­տա­կան թի­մի դեպ­քում «փոքր­–ինչ» է տար­բեր­վում, իսկ նոր­մալ մար­դիկ, ի տար­բե­րութ­յուն ՔՊ­–ի, հաս­կա­նում են, որ ար­յու­նար­բու ո­սո­խի հետ խա­ղա­ղութ­յու­նից խո­սե­լը առն­վազն մա­հա­ցու մո­լո­րութ­յուն է: «Խա­ղա­ղութ­յան գոր­ծըն­թա­ցում ներգ­րավ­ված բո­լոր մի­ջազ­գա­յին գոր­ծըն­կեր­նե­րը պետք է միան­շա­նակ դա­տա­պար­տեն բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րից խու­սա­փե­լու և սահ­մա­նին նոր սպա­նութ­յուն­ներ նա­խա­ձեռ­նե­լու Ադր­բե­ջա­նի վեր­ջին գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը, ին­չը խա­թա­րում է խա­ղա­ղութ­յան ամ­բողջ գոր­ծըն­թա­ցը»,– գ­րել է Մա­րուք­յա­նը։ Զար­մա­նա­լի է, «մի­ջազ­գա­յին գոր­ծըն­կեր­նե­րի» թղթե­րո՞վ պի­տի պաշտ­պան­վի եր­կի­րը` բա­նա­կի փո­խա­րեն, «մի­ջազ­գա­յին գոր­ծըն­կեր­նե՞րն» են մե­ղա­վոր, որ ե­րեք տար­վա ըն­թաց­քում բա­նա­կը կար­գի չեք բե­րել և սահ­մա­նա­յին ամ­րութ­յուն­ներ չեք կա­ռու­ցել:

­Հա­կա­կո­ռուպ­ցիոն դա­տա­րա­նում էլ տե­ղի ու­նե­ցավ Վա­նա­ձո­րի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ, քաղ­բան­տարկ­յալ ՄԱ­ՄԻ­ԿՈՆ ԱՍ­ԼԱ­Ն­ՅԱ­ՆԻ գոր­ծով հեր­թա­կան դա­տա­կան նիս­տը։ Իր ե­լույ­թում նա անդ­րա­դար­ձավ իր նկատ­մամբ ի­րա­կա­նաց­վող քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում­նե­րին, ին­չի արդ­յուն­քում կա­լան­քի տակ է։ Նա իր ե­լույ­թում մատ­նան­շեց, որ այ­սօր քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը ո­րո­շում է «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցութ­յու­նը, և զար­մա­նա­լիո­րեն. «Ե­թե «պայ­մա­նա­գիր» բա­ռը հա­նենք, տա­կը կմնա՝ «Ք»։ Այ­սօր ՀՀ­–ում մենք միայն «Ք1» ենք նա­յում։ Ար­ձա­նագր­վել են մեծ տեկ­տո­նա­կան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան շար­ժեր, ո­րոնք բե­րել են ՀՀ­–ի մի­ջազ­գա­յին վար­կա­նի­շի բարձ­րաց­մանն ու մեր հան­րա­պե­տութ­յու­նը սո­վե­տի ո­ճով հա­մար­վել է կար­միր դրո­շի «ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յան բաս­տիոն»։ Եվ այս «բաս­տիո­նում» ցույց են տա­լիս մի վար­չա­տա­րած­քա­յին քար­տեզ, ո­րում մենք մաս­նակ­ցում ենք ընտ­րութ­յուն­նե­րի կամ ընտ­րա­կան «փա­ռա­տո­նե­րի», և վեր­ջում պարզ­վում է, որ «խա­ղը ծախ­ված էր»,–­ իր ե­լույ­թում նշեց Աս­լան­յա­նը։ Դե ե­թե պա­տե­րազմն են սրանք «ծախ­ված խաղ» սար­քում, ընտ­րութ­յունն ի՞նչ է, որ չսար­քեն:

Ա­լա­վեր­դիում էլ ՔՊ­–ա­կան բան­դա­ներն այն­պի­սի «բեսպ­րե­դել» սար­քե­ցին, որ զար­մա­նա­լիո­րեն վրդով­վեց ան­գամ սո­րո­սա­կան ԴԱ­ՆԻ­ԵԼ ԻՈ­ԱՆ­ՆԻ­Ս­ՅԱ­ՆԸ: «Մեր թի­մը պատ­րաստ­վում է դա­տա­խա­զութ­յուն ներ­կա­յաց­նել հան­ցա­գոր­ծութ­յան մա­սին հա­ղոր­դում՝ կապ­ված այն փաս­տի հետ, որ Ա­լա­վեր­դիի՝ փաս­տա­ցի գոր­ծող քա­ղա­քա­պե­տին թույլ չեն տվել մաս­նակ­ցել ա­վա­գա­նու նիս­տին»,–­ ա­սաց «Ի­րա­զեկ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի միա­վո­րում» ՀԿ նա­խա­գահ Դա­նիել Իոան­նիս­յա­նը։ Ինչ վե­րա­բե­րում է Ա­լա­վեր­դիի ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րից մե­կի՝ խմբակ­ցութ­յու­նից դուրս գա­լուն, քա­ղա­քա­պե­տին անվս­տա­հութ­յուն հայտ­նե­լուն, նոր քա­ղա­քա­պետ ընտ­րե­լուն, հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նի շեն­քում տե­ղի ու­նե­ցած քաշք­շու­կին, հնչած հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րին, ա­պա Իոան­նիս­յա­նի խոս­քով, դրանք դեռ ու­սում­նա­սիր­ման փու­լում են։ «Մյուս հար­ցերն ու­սում­նա­սիր­վում են, ա­վե­լի ուշ հան­դես կգանք հայ­տա­րա­րութ­յամբ, կհայտ­նենք կար­ծիք»,–­ ա­սաց նա։ Դե ու­սում­նա­սի­րեք, ու­սամ­նա­սի­րեք, մինչև ու­սում­նա­սի­րեք, բա­նը բա­նից ան­ցած կլի­նի: Դե ա­րի ու մի ա­սա` բա «Սեր­ժի վախտ» ին­չո՞ւ էիք շատ ա­րագ ար­ձա­գան­քում, ին­չո՞ւ եր­կար «ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ» չէիք ա­նում, ա՛յ սուտ ի­րա­վա­պաշտ­պան­ներ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաների կիրառումը գուցե արդարացի է, բայց կխանգարի խաղաղության գործընթացինՌԴ-ն 6 ամսով կարգելի բենզինի արտահանումըՄակրոնը չի բացառել, որ կարող է զորք մտցնել ՈւկրաինաԱյսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է իր վերահսկողության ներքո հայկական որևէ հետքի վերացմանն ուղղված քաղաքականությունը․ ԱԳՆՀայրենիքը սիրել եւ հարգել սեփական ընտանիքի, հարազատ ընկերոջ նման. Ի՞նչ խորհուրդ է տվել Զորի Բալայանը իր միակ որդուն, որով առաջնորդվում է հայտնի վիրաբույժը մինչ օրսԲարձրաստիճան սպաները հաջողությամբ խոցել են թիրախները․ քննական գործընթացին հետևել է Սուրեն ՊապիկյանըՄոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի բարեկամների միջազգային շարժման 2-րդ համագումարըԵթե Զելենսկին գա Հայաստան, ապա դա կլինի տարածաշրջանային այց, այս պահին այլ տեղեկություն չունեմ․ ՍիմոնյանՔաղբանտարկյալների լուսանկարներն ամենուրԵս միանում եմ իմ գործընկեր Ա.Մելիքյանի հայտարարությանը, եւ մեր կազմակերպությունը եւս պատրաստ է այդ գործընթացում իր վրա վերցնել հետաքննող լրագրողի պաշտպանությունըԲոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային․ Ալեն Սիմոնյանը՝ Բաքվի պահանջների մասին Ասում եք` «քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ», բա տուգանքները ձեր կողմից բարձրացնելն ի՞նչ էՄեղադրանքը սխալմունք է եղել․ Ալեն Սիմոնյանը՝ եղբոր կնոջ մասինԻնչ է իրականում տեղի ունեցել 2018-ին ՀՀ-ում. եկել է փակագծեր բացելու ժամանակը/ Լեւոն ՆազարյանՄեքենայի «պլյոնկայի» համար կկիրառվի միայն տուգանք, 1-ին անգամ չի հանվի տուգանային միավորՊետք է կույր լինել՝ չտեսնելու համար, որ Ռուսաստանը գնում է դեպի հաղթանակ. Լեւոն Նազարյան (ԱՆՈՆՍ)«Գեներալ» Գագոն ուզում է որդուն նոր պաշտոնի տեր անել.Yerevan TimesՄարտական գործառույթներին չմասնակցող զինծառայողները ևս ատեստավորման հնարավորություն կստանանՏարադրամի փոխարժեքներն այսօրԾախսերը ձեր սպասվածից ավելի շատ կլինեն. փետրվարի 27-ի աստղագուշակՍպասվում է առանց տեղումների եղանակԼույս չի լինի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեներումՍոչիում մեկնարկում է Համաշխարհային երիտասարդական փառատոնըՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներՆիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է ՀունաստանՕրվա խորհուրդ. Փետրվարի 27. Պահք օր 16Մաստեր-կլաս՝ ինչպես դատարկել «հպարտ քաղաքացիների» գրպանը. «Փաստ» «Վեոլիա ջուր»-ն՝ ընդդեմ Եհովայի վկաների Նոր օդային հոսանքներ են ներթափանցում Հայաստան. Գագիկ Սուրենյանը՝ եղանակի մասին«Հրապարակ». «Կոնդի նախագիծը» կդառնա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության սեւ էջերից մե՞կը«Ժողովուրդ». Փաշինյանի եւ ՔՊ-ական պատգամավորներիի փակ հանդիպումը տևել է 3 ժամից ավելի. Ակնարկել է՝ մեծ առաջընթաց չկաԶելենսկին ակտիվորեն պատրաստվում է Կիևի պաշտպանությանը«Հրապարակ». ՔՊ-ն ու Զելենսկին«Փաստ». Կանխեցին իշխանությունների հերթական արշավը Եկեղեցու դեմՓետրվարի 26-ից մարտի 3-ի աստղագուշակը՝ ըստ Արտաշես Մանկուլովի«Ժողովուրդ». ԲԴԽ անդամ, դատավոր Արշակ Վարդանյանի անակնկալ հրաժարականը միայն սկիզբն է․ դեռ շատ խմորումներ են սպասվումԾանր հարված ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի ռազմական հեղինակությանը (Տեսանյութեր)Ռուսական բանակը ճեղքել է ուկրաինական պաշտպանական գիծը Ավդիևկայի ճակատում (MAP)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ապրիլի 8-ին տեղի է ունենալու Արեգակի ամբողջական խավարում. այն Հայաստանի տարածքում չի դիտվիՈվ մատնացույց է անում առկա վտանգները, նրան պիտակավորվում են․ Սահակյանը մանրամասներ է հայտնում վեճիցԱդրբեջանին մատակարարած զենքով հազարավոր հայորդիների սպանած Զելենսկու այցը ՀՀ նվաստացուցիչ էՄիրզոյանը Ժնևում ԿԽՄԿ նախագահի հետ քննարկել է Ադրբեջանում պահվող անձանց վերադարձի հարցըՓաշինյանի հայտարարությունը` հումորային մեմերի ներշնչանք (Video)Էդվարդ Ասրյանն այցելել է ՊՆ խաղաղապահ ուժերի բրիգադ և անձնակազմին ներկայացրել նորանշանակ հրամանատարինՄարատ Գրիգորյանը, բոլորին հայտնի է իր ագրեսիվ հարձակվողական ոճով և կայծակնային նոկաուտներովՖրանսիայի դեսպանատունը կիսում է «ադրբեջանցիների վիշտը՝ հիշելով Խոջալուի ողբերգությունը»Մոսկվայում լեգենդար հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի անունով փողոց է անվանակոչվելՄինչև -15 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում այս գիշեր

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода