Իրանը բոլորին ապացուցեց, որ կարող է երկար լռել, որից հետո հարված հասցնել գոտակատեղից ներքեւ. Իրանահայ քաղաքագետը Լրացվեց Սամվել Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքը՝ կնշանակի նրան կալանքի կտանեն Փաշինյանի հետ հանդիպմանը սահմանափակվում է հանդիպման մասնակիցների մուտքը դահլիճ (տեսանյութ) Փաշինյանը Ոսկեպար է ժամանել ուղղաթիռով Բագրատ Սրբազանը չի մասնակցի Ոսկեպարում Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Սամվել Վարդանյանի մայրը ուշագնաց եղավ Ռուսական հրթիռները հարվածել են ուկրաինական «Հյուսիս» խմբավորման հրամանատարական կետին՝ հրամանատարության խորհրդակցության պահին Դատախազությունից պահանջում ենք բացել աչքերը և քայլեր ձեռնարկել․ ՀՀԿ ԳՄ-ն՝ քաղաքացու խոշտանգման մասին Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այցելելու է «Ոսկեպար» Տարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 17-ին

Արեւմուտքը բացեց բոլոր խաղաթղթերը. Մեղրիի գիծը հենց իրենց պետք չէ

Վերլուծություն

­Բայց Հա­յաս­տա­նի հետ կապ­ված` ներ­կա ողջ ի­րա­վի­ճա­կում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=276456&l=am) նաեւ կա մե­դա­լի նյուս ե­րե­սը: Այն հեր­թա­կան ան­գամ, ար­դեն լրիվ բաց տեքս­տով, ներ­կա­յաց­րեց  տխրահռ­չակ «Քար­նեն­գի հիմ­նադ­րա­մի» ա­ռա­ջա­տար վեր­լու­ծա­բան Թոմ դե Վաա­լը:

Ըստ նրա. «Հա­մա­ձայ­նութ­յան հաս­նե­լու ե­րեք հիմ­նա­կան խո­չըն­դոտ կա. դրան­ցից մե­կը Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի միջեւ սահ­մա­նի գծան­շումն է»: Սա­կայն սա հա­մե­մա­տա­բար հեշտ լու­ծե­լի հարց է, ե­թե միայն «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» հար­ցը լուծ­վի:

«Երկ­րորդ հարցն այն է, թե ինչ մի­ջազ­գա­յին ե­րաշ­խիք­ներ եւ վե­ճե­րի լուծ­ման մե­խա­նիզմ կպա­հանջ­վեն հա­մա­ձայ­նագ­րի կա­յու­նութ­յունն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար»: Այ­սինքն, Նի­կո­լը նման ե­րաշ­խիք­ներ է ու­զում, եւ դա ա­վե­լորդ ան­գամ հիմ­նա­վո­րում է, թե ինչ կո­պիտ սխալ է Ադր­բե­ջա­նի հետ դեմ առ դեմ բա­նակ­ցե­լը: Իսկ Ադր­բե­ջա­նի հա­մար դա լա­վա­գույն տար­բե­րակ է: Սա­կայն ե­րաշ­խիք­նե­րի հար­ցը կախ­ված է այն բա­նից, թե ուր է գնում Նի­կո­լը՝ այս պա­հին գո­յութ­յուն չու­նե­ցող ա­րեւմտ­յա՞ն, թե՝ ռու­սա­կան հար­թակ:

­Բայց ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը. «Եր­րորդ խնդի­րը Հա­յաս­տա­նի 43 կի­լո­մետ­րա­նոց տա­րած­քով եր­կար փակ մի­ջանց­քի կամ տա­րան­ցիկ ճա­նա­պար­հի բաց­ման խիստ վի­ճա­հա­րույց հարցն է… Կա Արեւ­մուտ­քի ռազ­մա­վա­րա­կան խիստ շա­հագրգռ­վա­ծութ­յուն, այս­պես կոչ­ված, «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հար­ցում։ Անվ­տան­գութ­յան հար­ցում Ադր­բե­ջա­նը պնդում է, որ Ռու­սաս­տա­նի Անվ­տան­գութ­յան դաշ­նա­յին ծա­ռա­յութ­յան (ԱԴԾ) սահ­մա­նա­պահ­նե­րը պահ­պա­նեն եր­կա­թու­ղա­յին եւ ճա­նա­պար­հա­յին կա­պե­րը: Ն­րանք վկա­յա­կո­չում են 2020 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րի հայ-ադր­բե­ջա­նա-ռու­սա­կան ե­ռա­կողմ հրա­դա­դա­րի մա­սին հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, որ­տեղ բա­ցա­հայտ նշվում է այդ մա­սին… Ռուս­նե­րի հա­մար տա­րան­ցիկ ճա­նա­պար­հի վե­րահս­կու­մը մեծ հա­ջո­ղութ­յուն կլի­ներ։ Ն­րանց պաշ­տո­նա­պես կտրվի եր­կա­թու­ղու մի հատ­վա­ծի վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը, ո­րը կա­պում է Ռու­սաս­տա­նը եւ Ի­րա­նը ու տա­նում դե­պի Պար­սից ծոց՝ տաս­նամ­յակ­նե­րի ըն­թաց­քում ա­ռա­ջին ան­գամ: Սա կլի­նի հյու­սիս-հա­րավ հիմ­նա­կան եր­կա­թու­ղա­յին ճա­նա­պար­հը, ո­րով Ռու­սաս­տա­նը կկա­րո­ղա­նա վե­րա­կանգ­նել իր կա­պե­րը Մեր­ձա­վոր Արեւել­քի հետ, քա­նի որ Ուկ­րաի­նա­յի հետ պա­տե­րազ­մը եւ Արեւ­մուտ­քի հետ առ­ճա­կա­տու­մը դեռ եր­կար կշա­րու­նակ­վեն: Մ­տա­հո­գիչ սցե­նարն այն է, որ խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր չի ստո­րագր­վի այն­քան ժա­մա­նակ, քա­նի դեռ Ադր­բե­ջա­նը չի ստա­ցել այն, ինչ ու­զում է հա­րա­վա­յին Հա­յաս­տա­նում… ո­րից գոհ չեն ո´չ Եր­եւա­նը, ո´չ էլ արեւմտ­յան տե­րութ­յուն­նե­րը»,- նշում է դե Վաա­լը:

­Հա­յաս­տա­նին ձեռք է տա­լիս ռու­սա­կան անվ­տան­գա­յին վե­րահս­կո­ղութ­յամբ կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րը, թե՝ ոչ, դա այլ հարց է: Ի­րո­ղութ­յունն այն է, որ ա­ռանց այդ էլ Հա­յաս­տա­նի եր­կա­թու­ղա­յին հա­մա­կար­գը այս պա­հին էլ ռու­սա­կան կա­ռա­վար­ման տակ է, եւ ե­թե ան­գամ մի կողմ ենք թող­նում տնտե­սա­կան բա­ղադ­րի­չը (այս պա­հին պար­զա­պես կա­րող էինք եր­կա­թու­ղի չու­նե­նալ, ա­մեն ինչ թա­լա­նում էին, եւ դա էր հա­մա­կար­գը կա­ռա­վար­ման տա­լու ի­մաս­տը), ա­պա այդ կա­ռա­վա­րու­մը մինչ այժմ չի հա­մար­վել Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յու­նը նվա­զեց­նող գոր­ծոն:

Այլ բան, որ ի դեմս «Քար­նեն­գիի հիմ­նադ­րա­մի», Ա­րեւ­մուտ­քը բա­ցա­հայտ ի ցույց դրեց, որ Մեղ­րիի գի­ծը ռուս­նե­րի անվ­տան­գա­յին վե­րահս­կո­ղութ­յան տալն ա­ռա­ջին հեր­թին հենց ա­րեւմտ­յան շա­հե­րին է լրջո­րեն հար­վա­ծում, այ­սինքն՝ «Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յուն» եւ նման բա­նե­րն ըն­դա­մե­նը այդ ա­մե­նը քո­ղար­կե­լու հա­մար է: Խն­դի­րը սա է. Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար կա´մ Մե­ղրիի գի­ծը պետք է լի­նի Ադր­բե­ջա­նով Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա դուրս գա­լու ուղ­ղութ­յուն, եւ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» աս­վա­ծը ու Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նութ­յան զրո­յա­ցու­մը հենց դա է: Կա´մ­ այն կդառ­նա Ռու­սաս­տանն Ի­րա­նին կա­պող ու­ղի՝ «հյու­սիս-հա­րավ հիմ­նա­կան եր­կա­թու­ղա­յին ճա­նա­պարհ»: Իսկ թե սա անվ­տան­գա­յին, ա­պա նաեւ տնտե­սա­կան տե­սանկ­յու­նից ինչ է տա­լիս Հա­յաս­տա­նին, ան­գամ մեկ­նա­բա­նե­լու կա­րիք չկա:

Այս­պի­սով, «Քար­նեն­գիի հիմ­նադ­րա­մի» ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը սրա­նով հաս­տա­տեց, թե ի­րա­կա­նում ինչ պայ­քար է ծա­վալ­վում Մեղ­րիի եր­կա­թու­ղու շուրջ: Ընդ ո­րում, գլո­բալ խա­ղադ­րույքն այս­տեղ այն­քան մեծ է, որ Ար­ցախ դա­տար­կելն ան­գամ «ան­տե­սա­նե­լի» մնաց: Սա նաեւ այն բա­նի հիմ­նա­վո­րումն է, թե ի­րա­կա­նում ին­չու Նի­կո­լը չի գնում ռու­սա­կան հար­թակ. «ա­րեւմտ­յան շա­հե­րը» եւ ըստ այդմ՝ ա­րեւմտ­յան ար­գե­լակ­նե­րը մին­չեւ վերջ սեղմ­ված են: Իսկ այդ շա­հե­րը պա­հան­ջում են՝ ե­թե ան­գամ այս պա­հին Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա դուրս գալ չստաց­վի, ա­պա պետք է որ գո­նե ռուս­նե­րը այդ եր­կա­թու­ղով չկա­րո­ղա­նան կապ­վել Ի­րա­նի հետ: Այ­սինքն, ե­թե ան­գամ ա­րեւմտ­յան հար­թա­կում «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» չլի­նի, ա­պա պետք է թույլ չտալ, որ այն կնքվի Մոսկ­վա­յում. Ու­րեմն՝ ոչ մի «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր»: Նոր բան չկա, քա­նիցս այդ եզր­ա­կա­ցությ­ո­ւնը ներ­կա­յաց­րել ենք: Միայն թե, այդ մա­սին Ա­րեւ­մուտ­քից ար­դեն խո­սում են միան­գա­մայն բաց տեքս­տով: Եվ դա լավ օ­րից չէ:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻրանը բոլորին ապացուցեց, որ կարող է երկար լռել, որից հետո հարված հասցնել գոտակատեղից ներքեւ. Իրանահայ քաղաքագետը Լրացվեց Սամվել Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքը՝ կնշանակի նրան կալանքի կտանենՓաշինյանի հետ հանդիպմանը սահմանափակվում է հանդիպման մասնակիցների մուտքը դահլիճ (տեսանյութ)Փաշինյանը Ոսկեպար է ժամանել ուղղաթիռովԲագրատ Սրբազանը չի մասնակցի Ոսկեպարում Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍամվել Վարդանյանի մայրը ուշագնաց եղավՌուսական հրթիռները հարվածել են ուկրաինական «Հյուսիս» խմբավորման հրամանատարական կետին՝ հրամանատարության խորհրդակցության պահինԴատախազությունից պահանջում ենք բացել աչքերը և քայլեր ձեռնարկել․ ՀՀԿ ԳՄ-ն՝ քաղաքացու խոշտանգման մասինԱյսօր Նիկոլ Փաշինյանը այցելելու է «Ոսկեպար»Տարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 17-ինՆիկոլին սպասարկող մեքենան խափանվել է Սեւան-Երեւան մայրուղու վրա. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ Սրանք պայթեցնում են մեր պատմությունը. Ալլա ՀակոբյանԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն մեկնաբանել է Ֆրանսիայի դեսպանի հետկանչըՓարիզը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Ադրբեջանում իր դեսպանինՀԻՄԱ. ՊԱՅԹԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ՊՆ ՆԱԽԿԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԸՆիկոլ Փաշինյանը գնում է Ոսկեպար.NEWS.amԱՊՐԻԼԻ 17-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱդրբեջանցիները քանդել են Շուշիի Ղազանչեցոց տաճարի խաչաձև լուսամուտն և պատկերաքանդակը (Լուսանկարներ)Սաղ բանակը Մելքոնյան Գագոն ա թալանել. քաղաքացի (տեսանյութ)Որովհետև չի պահպանվել Աստվածին կանոնները, որովհետև ամբարտավանությունը, ատելությունը, գոռոզությունը, անսխալական լինելու բարդույթը բերեց այս հանգրվանին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարութամբ է հանդես եկելԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՋանքեր ենք գործադրում, որ ՀՀ-ի եզդիական համայնքը կարողանա պահպանել իր ազգային ինքնությունը․ ՓաշինյանՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 17Խոշտանգված Սամվել Վարդանյանի տեղափոխումը ՔԿ՝ ուղիղԲԱՑԱՌԻԿ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Ինչու ԱԱԾ-ն հայտնվել «Ուիգմոր» բկ-ումՌուսական բանակը մտել է ՕչերետինոԿրասնոգորովկայում ուկրաինական դիրքերն արագորեն փլուզվում են«Ժողովուրդ». Փաշինյանը տեւական ժամանակ է խուսափում է ԱԺ ՔՊ խմբակցության հետ հանդիպումից«Հրապարակ». Փաշինյանը «կանաչ լույս է վառել» վայրագությունների համար«Դավաճան վիժվածք» ասած քաղաքացին խոշտանգվում է, իսկ քաղաքացու վրա թքած ԱԺ նախագահը, սպառնացող ՔՊ քարտուղարը, դառնում են անպատժելի արտոնյալներ. «Ժողովուրդ»Արևմուտքը խաչ է քաշել Ուկրաինայի վրա. Չեխական լրատվամիջոցՄարիամ Մելիքյանը թուրքական հիվանդանոց է տեղափոխվել. ի՞նչ է պատահել նրանԿանցլեր Օլաֆ Շոլցը ապտակ ստացավ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինից. Politico«Հրապարակ». ՔՊ-ականները հիշել են Սյունիքի տեղըԱրսեն Թորոսյանը նախարարի պաշտոնի համար ընկերոջ PR-ով է սկսել զբաղվել. «Ժողովուրդ»Արևմուտքում բացատրում էին, թե ինչ է հաջորդելու Չասով Յարի անկմանըՉասով Յար. Ռուսական դեսանտային ուժերը ծայրամասերում են, իսկ թեւերից 200-րդ բրիգադը մոտեցել է ԿալինովկայինԴատական կախյալ համակարգ, ոստիկանության դաժանություններ․ «Freedom House»-ը՝ Հայաստանի մասինԱռավոտյան պատգամավորները կուղղեկցեն Սամվել Վարդանյանին Երեւանի քննչական տեղափոխող մեքենայինՉեմ զարմանա, որ քննությունն էլ այդ նույն` զույգով միզող ոստիկաններն իրականացնեն. Երվանդ ՎարոսյանՍամվելի խոշտանգումը Նիկոլի վերջի սկիզբն է. Վահագն ՉախալյանԿարծես գժանոցի утренний обход-ի сводка լինի. Ալլա Հակոբյան Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ տեղի ունեցածը ցնցել է իմ բանականությունը. Վահե ԳրիգորյանԻնձ համար գլխավոր գաղափարներից մեկը հույսն է. Կիրիլ ՌիխտերՀույս մի ունեցեք, որ այս թեման մոռացվելու է, պետք է պատժվեն բոլոր մասնակիցները. Միքայել ԳրիգորյանՍԿԱՆԴԱԼ. Ես առաջարկում եմ էդ 25.000 տանք Գագիկին, որ ամեն ամիս կոխի…. Կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրող ու «վայելչախոս» ավագանու անդամըՍկսում ենք Նիկոլին հանձնման, եթե կուզեք՝ զիջման կամ փոխզիջման գործընթաց. Արման ՄխիթարյանԻնչ է առաջարկվում 18-27 տ․ աղջիկների և կանանց կամավոր 6-ամսյա պարտադիր ժամկետային ծառայությամբԻսրայելի վրա Իրանի հարձակման պատասխանատվությունն առաջին հերթին Նեթանյահուի վրա է. ԷրդողանՔաղաքական հաշվեհարդար` ոստիկանների օգտագործմամբ. ՔԻՀԿ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода