Iravunk.com | Պարտություններից զատ, Զելենսկին էլ ավելի անբուժելի գլխացավ ունի
Ռուսաստանի հնարավոր նոր հարձակման պլանը. The Sun Վտանգավոր օրեր. հազվագյուտ երևույթ՝ արևային չորս բռնկում միաժամանակ Հայտնվել է տեսшնյութ՝ 28-шմյш Ավետի մասնակցությամբ․ Հաաազար ափսոս, Ավետ ջան ԱՄՆ-ում սկսեցին խոսել Ուկրաինայի հետպատերազմյան մասնատման մասին ՌԴ Պաշտպանության փոխնախարարն իրականում դավաճանության գործո՞վ է կալանավորվել Ինչի՞ համար էին ջարդում ԵԿՄ մեքենան, կանգնեին` նայեի՞ն. Սասուն Միքայելյան. Armlur.am ՆԱՏՕ-ի զրահամեքենաները հասան Մոսկվա Երեւանի սիրտը պետք է լցվի ժողովրդով, ամեն գնով սրանց պետք է հեռացնենք. Մարգարիտ Եսայան Ով հրաժարվում է հայրենի հողերից, անիծյալ ու աստանդական պիտի դառնա եղբայրասպան Կայենի նման. Արշակ սրբազան Միացե՛ք, ապրիլի 25-ին, ժամը` 12:00-ին մենք լինելու ենք Հանրապետության Հրապարակում. Չախալյան

Պարտություններից զատ, Զելենսկին էլ ավելի անբուժելի գլխացավ ունի

Վերլուծություն

Այս­պի­սով, ա­սել, թե Մակ­րո­նը կկա­րո­ղա­նա ՀԱՊԿ-ին բե­րել Հա­յաս­տան (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=277635&l=am), քիչ հա­վա­նա­կան տեսք ու­նի: Այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ «բրի­տա­նա­կան ա­կանջ­նե­րով» այս հեր­թա­կան խա­ղից պար­զա­պես Հա­յաս­տա­նը հեր­թա­կան հար­ված­նե­րը ստա­ցավ, չնա­յած, մաս­նա­վո­րա­պես ռու­սա­կան աղբ­յուր­նե­րը եւս ար­դեն հար­վածն ուղ­ղում են ոչ թե Հա­յաս­տա­նին, այլ՝ ու­ղիղ Նի­կո­լին:

Ա­մեն դեպ­քում, սպա­սե­լի է, որ ոչ շատ հե­ռու ա­պա­գա­յում կու­նե­նանք այլ ի­րա­վի­ճակ, հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ ուկ­րաի­նա­կան զար­գա­ցում­նե­րը, ո­րից հե­տո նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան խա­ղա­տախ­տա­կին պետք է որ կրքե­րը նկա­տե­լիո­րեն սա­ռեն:

Իսկ ա­հա Ուկ­րաի­նա­յում նա­խա­գահ Զե­լենս­կին, ռազ­մա­ճա­կա­տա­յին ներ­կա պար­տութ­յուն­նե­րի ֆո­նին, հեր­թա­կան ծանր, ան­լու­ծե­լի խնդրի ա­ռաջ է կանգ­նել: Ինչ­պես հայտ­նի է, նրա կա­ռա­վար­ման ժամ­կե­տը լրա­նում է այս մա­յի­սին, սա­կայն նոր ընտ­րութ­յուն­նե­րից Զե­լենս­կին հրա­ժար­վեց` հիմ­նա­վո­րե­լով Սահ­մա­նադ­րա­կան հոդ­վա­ծով, ո­րով նա­խա­տես­վում է, որ ռազ­մա­կան դրութ­յան պայ­ման­նե­րում ընտ­րութ­յուն­ներ կա­րող են չլի­նել (կա­րող են նաեւ լի­նել):

­Բայց այդ դեպ­քում, ըստ բա­զում ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­նե­րի, նա­խա­տես­ված չէ, որ նա­խա­գա­հը մնա­լու է պաշ­տո­նին: Ն­րա հա­մար կա կոնկ­րետ պաշ­տո­նա­վար­ման ժամ­կետ, եւ Սահ­մա­նադ­րութ­յու­նը չի ֆիք­սում, որ այդ ժամ­կե­տը լրա­նա­լուց հե­տո, ե­թե նոր ընտ­րու­թյու­ններ չեն լի­նում, նա­խա­գա­հը պետք է շա­րու­նա­կի պաշ­տո­նա­վա­րել: Փո­խա­րե­նը, կան հոդ­ված­ներ, ո­րոնք սա­հմ­անում են, որ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նա­վար­ման դա­դա­րեց­ման դեպ­քում նրա լիա­զո­րութ­յուն­ներն ում են անց­նե­լու. ա­ռա­ջին հեր­թին` Ռա­դա­յի խոս­նա­կին, ա­պա կա­րող են պաշ­տո­նա­վա­րել նաեւ այլ պաշ­տոն­յա­ներ: Սա­կայն Զե­լենս­կին այլ կար­ծի­քի է, եւ կփոր­ձի շա­րու­նա­կել պաշ­տո­նա­վա­րել: Եվ, արդ­յուն­քում, ար­դեն իսկ կա խո­րը քա­ղա­քա­կան ճգնա­ժամ, ո­րը միայն ա­ճում է:

Ըստ ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յու­րի. «Զե­լենս­կու ա­պա­լե­գի­տի­մա­ցու­մը կար­ծես վերջ­նա­կան է: Հարցն այն է, թե արդ­յոք նա մա­յի­սին Սահ­մա­նադ­րութ­յամբ իշ­խա­նութ­յու­նը կհանձ­նի Գե­րա­գույն Ռա­դա­յին, երբ պաշ­տո­նա­պես ա­վարտ­վեն նրա լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը: Բայց նա­խա­գա­հա­կա­նում ո­րոշ­վել է՝ չի հանձն­վի։ Զե­լենս­կու վեր­ջին ա­սու­լի­սը սրա հաս­տա­տումն էր։ Ըստ այդմ, մա­յի­սի վեր­ջից նրա իշ­խա­նութ­յունն Ուկ­րաի­նա­յում դառ­նում է ա­նօ­րի­նա­կան, որ­քան էլ Զե­լենս­կին փոր­ձի ա­սել, որ դրանք ռու­սա­կան նա­րա­տիվ­ներ են։

Այս­պի­սով, Զե­լենս­կու քա­ղա­քա­կան հա­կա­ռա­կորդ­ներն ա­վե­լի ու ա­վե­լի են բարձ­րաց­նում նա­խա­գա­հի հնգամ­յա ժամ­կե­տի ա­վար­տի թե­ման։ Մաս­նա­վո­րա­պես, Գե­րա­գույն Ռա­դա­յի նախ­կին խոս­նակ, ժո­ղովր­դա­կան պատ­գա­մա­վոր Դ­միտ­րի Ռա­զում­կո­վը, հղում ա­նե­լով Ուկ­րաի­նա­յի Սահ­մա­նադ­րութ­յա­նը, ա­սել է, որ Զե­լենս­կու լիա­զո­րութ­յուն­ներն ա­վարտ­վում են 2024թ. գար­նա­նը, ո­րից հե­տո նրա լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը փո­խանց­վում են խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հին։ Նախ­կին ժո­ղովր­դա­կան պատ­գա­մա­վոր, ի­րա­վա­բա­նա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի դոկ­տոր Վա­լե­րի Կար­պուն­ցո­վը նույն­պես կաս­կած­ներ է հայտ­նել Զե­լենս­կու լե­գի­տի­մութ­յան վե­րա­բեր­յալ՝ մա­յի­սի 21-ից հե­տո։ «Ե­թե նա­խա­գա­հը ո­րո­շի եր­կա­րաձ­գել իր լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը եւ­ ինք­նա­կամ հրա­ժա­րա­կան չտա, ա­պա այս դեպ­քում ո­չինչ չի մնում Ռա­դա­յի նա­խա­գա­հին, եւ մենք ու­նենք մա­քուր քրեա­կան ի­րա­վի­ճակ, երբ կա իշ­խա­նութ­յան յու­րա­ցում, եւ դա ար­դեն ո­րակ­վում է քրեա­կան օ­րենսգր­քով»:

­Մինչ­դեռ Ուկ­րաի­նա­յում Զե­լենս­կու վար­կա­նիշն այլեւս այն­քան բարձր չէ, որ­քան պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին տա­րում. նա­խա­գա­հից դժգո­հութ­յունն ա­ճում է ոչ միայն սո­վո­րա­կան քա­ղա­քա­ցի­նե­րի, այլեւ է­լի­տա­նե­րի շրջա­նում։ Նա­խա­գա­հին չեն կա­րող նե­րել կո­ռուպ­ցիայի, ճա­կա­տում ձա­խո­ղում­նե­րի, իսկ այժմ` ան­մարդ­կա­յին, հա­կա­ժո­ղովր­դա­կան մո­բի­լի­զա­ցիայի պատճառով։ Զե­լենս­կին ըն­դուն­ված չէ նաեւ զին­վո­րա­կան­նե­րի շրջա­նում, հատ­կա­պես այն բա­նից հե­տո, երբ նա պաշ­տո­նանկ ա­րեց Ուկ­րաի­նա­յի զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր հրա­մա­նա­տար Զա­լուժ­նիին եւ ն­րա փո­խա­րեն նշա­նա­կեց «մսա­վա­ճառ» Սիրս­կուն»։

Մեկ շտրիխ եւս. իշխանյության հանձնումը Զելենսկու համար ոչնչացում է, ու ոչ մի ամերիկյան պաշտպանություն չի փրկի: Եթե միայն նման պաշտպանություն ստանա. Բայդենի մասին այդքան բան իմացողը ԱՄՆ ներկա վարչախմբին հաստատ պետք չէ, առավել եւս, երբ զրկվի նախագահական աթոռից կամ հանտնվի ռուսների ձեռքն ընկնելու հեռու-հոռավոր ռիսկի առաջ: Նաեւ, որ գալիք վարչախմբին Զելենսկին հաստատ շատ է պետք: Այնպես որ, նրա ներկա ապալեգիտիմացումը նաեւ Բայդենի համար է լավ առիթ...

Կրկնենք, այս ա­մե­նը ռու­սա­կան ակ­տիվ հար­ձա­կում­նե­րի եւ նո­րա­նոր բնա­կա­վայ­րեր գրա­վե­լու ֆո­նին: Մի խոս­քով, Ուկ­րաի­նա­յին «շատ ու­րախ» ժա­մա­նակ­ներ են սպա­սվում ար­դեն մեկ-եր­կու ամ­սից սկսած:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆՌուսաստանի հնարավոր նոր հարձակման պլանը. The SunՎտանգավոր օրեր. հազվագյուտ երևույթ՝ արևային չորս բռնկում միաժամանակՀայտնվել է տեսшնյութ՝ 28-шմյш Ավետի մասնակցությամբ․ Հաաազար ափսոս, Ավետ ջանԱՄՆ-ում սկսեցին խոսել Ուկրաինայի հետպատերազմյան մասնատման մասինՌԴ Պաշտպանության փոխնախարարն իրականում դավաճանության գործո՞վ է կալանավորվելԻնչի՞ համար էին ջարդում ԵԿՄ մեքենան, կանգնեին` նայեի՞ն. Սասուն Միքայելյան. Armlur.amՆԱՏՕ-ի զրահամեքենաները հասան ՄոսկվաԵրեւանի սիրտը պետք է լցվի ժողովրդով, ամեն գնով սրանց պետք է հեռացնենք. Մարգարիտ ԵսայանՈվ հրաժարվում է հայրենի հողերից, անիծյալ ու աստանդական պիտի դառնա եղբայրասպան Կայենի նման. Արշակ սրբազանՄիացե՛ք, ապրիլի 25-ին, ժամը` 12:00-ին մենք լինելու ենք Հանրապետության Հրապարակում. ՉախալյանՄենակ չթողնե՛ք տավուշցուն. Գառնիկ ԴանիելյանԶարուհի Փոստանջյանը ջահակիր էրԵրբ տեսնեմ ինձնից շատ ակնկալողներ կան, լուծումների իմ տարբերակն ասելու եմ. Սերժ ՍարգսյանՀայ ժողովրդին ստրկացնելու նպատակ ունեցող Նիկոլին միասնական պիտի հեռացնենք. Աննա ՄկրտչյանԱրցախը տվեցինք, արդյոք Հայաստանը պաշտպանված է. Թագուհի ԹովմասյանԿարեն Խաչանովի շնորհավորանքը` Մխիթարյանին(ֆոտո)Պայքա՛ր, պայքա՛ր. Ջահերով երթ՝ դեպի ԾիծեռնակաբերդՄեր Շուշին, մեր հայրենիքը չե՛ք վայելելու, արյունաքամ եք լինելու. խոսք՝ Ադրբեջանի երիտասարդությանըՍպասում եմ խենթի պես ու փնտրում եմ քեզ ամենուրՌԴ պաշտպանության փոխնախարար Թիմուր Իվանովը ձերբակալվել է կաշառք վերցնելու կասկածանքովՀայալեզու կարմիրբերետավոր յաշման Տավուշում գազանաբար հարձակվեց պայքարող հայերի վրաՈստիկանները Տավուշում ուժ են կիրառել Բագրատ Սրբազանի նկատմամբՍերժ Սարգսյանը մասնակցում է Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող ջահերով երթին«Այս իրականության մեջ միայն ապուշներ են պետք, որոնց հեշտ լինի կառավարել». ԽԱՉԻԿ ՉԱԼԻԿՅԱՆ  Իլհամը հայտարարել է, որ 10 գյուղ էլ պատրաստվում են Վարդենիսից վերցնել, և դա՝ ամենասեղմ ժամկետներում. նա գալիս է Սևանի հետևից.Yerevan TimesԱլիեւը չի անցնի կոշտ հակառուսական դաշտՆիկոլը հանձնում է Հայաստանի պաշտոնական տարածքներըԱդրբեջանն ու Հայաստանն առավել քան մոտ են խաղաղությանը․ ԱլիևՊարոն գնդապե'տ, թույլ չեմ տա հետս այդ կերպ խոսեք, հայրենիք եք զիջել. Բագրատ Սրբազան«Էքսկլավների» հարցը լուծելու ենք սահմանազատման գործընթացով. Ալիև«Զգուշացնում եմ՝ չենք թողնելու ճանապարհ փակեք, բախման չտանեք». ոստիկանը` Բագրատ ՍրբազանինԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԲաքուն համաձայնել Է Ղազախստանում Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպմանը. ԱլիևԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲաղանիս Այրումի հատվածում ադրբեջանցիների շարժը տեսանելի է անզեն աչքով (լուսանկարներ) ԶԱՐՄԱՆՔԱդրբեջանում պահանջել են նաև չորս «անկլավային գյուղերը»ԲԱՔՎԻ ՎՐԱ ՇԵՂՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՇԵՂՎԱԾ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԸ«Հայկական կողմը համաձայնել է ԼՂ-ի մասին դրույթ խաղաղության համաձայնագրում չներառել»․ ԱլիևԱլիևը հայտարարում է, թե ՀՀ-ն խախտում է Եռակողմ հայտարարության՝ տրանսպորտային կապ տրամադրելու դրույթըՓաշինյանը կրկնել է, որ հողերը հանձնվել է, սահմանազատումը լինելու է. Վարչական ղեկավարները առկա իրավիճակի մասինԱդրբեջանական զորքն առանց մեկ կրակոցի տեղավորվում է Տավուշի մեր դիրքերում. Կարեն ՎրթանեսյանՍասուն Միքայելյան, դուք եւ ձեր կցորդները, հավաքեք ձեզ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ)Հողի տերը նա է, ով այն գրավելով, անունը դնում ա Հայրենիք. Հայտնի փաստաբանի գրառումըՀայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի Տավուշ-Ղազախ հատվածում տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունըԵթե ՀՀ-ն չի ուզում իմ մուտքը բացի, ուրեմն՝ կմեռնեմ օդանավակայանում. Լեո ՆիկոլյանՄԻՊ-ը կգնա ԱԱԾ մեկուսարան՝ Դավիթ Տոնոյանի հետ հանդիպելուՀՀ ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը ընդունել է NewsMedia.am Լրատվական Գործակալության տնօրեն, մեր գործընկեր Գայանե ԶարգարյանինՆոյեմբերյան համայնքը, համայնքի ղեկավար կազմը, այդ թվում սահմանամերձ գյուղերի վարչական ղեկավարները, չեն աջակցում սահմանազատման գործընթացին. հայտարարությունԳնացքի տակ՝ նետված 28-ամյա Ավետն է
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода