Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ Սրբազանին Ո՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահը Ինչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորները Պակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռից Իսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» է Իրանում համազգային սուգ է հայտարարվել ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերը Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. Ալիև Շատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակ

ԶԱՐՄԱՆՔ

Պատմական

Իշ­խա­նա­կան ռեպ­րե­սիա­նե­րը նոր թափ են առ­նում: Ե­րեկ ու­շագ­րավ մի­ջա­դեպ է տե­ղի ու­նե­ցել ՔՊ­–ա­կան պատ­գա­մա­վոր ­Հա­կոբ Աս­լան­յա­նի եւ քա­ղակ­տի­վիստ Սամ­վել ­Վար­դան­յա­նի մի­ջեւ` ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս հան­րա­յին տրանս­պոր­տում: Խոս­քից խոսք` բա­նը հա­սել է նրան, որ իշ­խող խմբակ­ցութ­յան պատ­գա­մա­վո­րը հար­վա­ծել է Ս. ­Վար­դան­յա­նի ձեռ­քին, երկ­րորդ հար­վածն էլ ուղ­ղել քա­ղա­քա­ցու ո­րո­վայ­նին: ­Բայց սա չի խան­գա­րել ԱԺ նա­խա­գահ Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նին, որ քա­ղա­քա­ցու ան­մե­ղութ­յան կան­խա­վար­կա­ծը ոտ­նա­տակ տա­լով` հայ­տա­րա­րի. «Մի ոչն­չութ­յուն ի­րեն թույլ է տվել խու­լի­գա­նա­կան ա­րարք հան­րա­յին տրանս­պոր­տով եր­թե­ւե­կող ՀՀ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր 69-ամ­յա ­Հա­կոբ Աս­լան­յա­նի նկատ­մամբ, ով, ի դեպ, ե­րեք պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից է: Այս խու­լի­գա­նա­կան ա­րար­քը շատ ա­րագ ար­ժա­նա­նա­լու է օ­րեն­քի ա­մե­նա­խիստ ար­ձա­գան­քին, թող հան­կարծ ո­րե­ւէ մե­կը չկաս­կա­ծի»: ­Փաս­տա­ցի, Ա­լեն ­Սի­մոն­յանն իր հայ­տա­րա­րութ­յամբ հանձ­նա­րա­րել է ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րին, որ­պես­զի Ս. ­Վար­դան­յա­նի նկատ­մամբ հա­րուց­վի խու­լի­գա­նութ­յան մե­ղադ­րան­քով քրեա­կան հե­տապն­դում, ինչն էլ գլուխ­նե­րը կախ ի­րա­վա­պահ մար­մին­ներն ըն­դու­նել են ի գի­տութ­յուն, եւ շտա­պել բեր­ման են­թար­կել քա­ղա­քա­ցուն: ­Քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դու­մը հո պո­զով-պո­չով չի՞ լի­նում, ա­հա, թե ինչ­պես է լի­նում:

Եվ մինչ «Freedom house»-ն­ է ան­գամ փաս­տում, որ ­Հա­յաս­տա­նում ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կա­ռա­վար­ման վար­կա­նի­շը նվա­զել է, ԱԺ ՔՊ խմբակց­քութ­յան քար­տու­ղար ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ ա­նում է ապ­շեց­նող «ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան» քայլ: ­Վեր­ջինս ԱԺ-ում ճե­պազ­րույ­ցի ժա­մա­նակ ա­սել է, թե` «Freedom house»-ը չէ, որ պետք է ո­րո­շի ­Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­վար լի­նե­լը…­Մենք գնա­հա­տում ենք բո­լոր մեր մի­ջազ­գա­յին գոր­ծըն­կեր­նե­րի զե­կույց­նե­րը, ել­նում ենք դրա­նից, ըն­դու­նում ենք ի գի­տութ­յուն եւ  շա­րու­նա­կում ենք զար­գաց­նել մեր ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յու­նը»։ ­Թե ի­րենցն այդ ի՞նչ «ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յուն» է, ո­րից ան­գամ «Freedom house»-ը տեղ­յակ չէ, ե­րե­ւի ան­գամ ՔՊ-ում են զար­մա­ցած:

­Մինչ ՔՊ-ա­կան պատ­գա­մա­վոր Անդ­րա­նիկ ­Քո­չար­յա­նը­ հայ­տա­րա­րում է, թե ­Նի­կոլ ­­Փա­շին­յա­նը նպա­տակ ու­նի­ պար­զել եւ հրա­պա­րա­կել` ցե­ղաս­պա­նութ­յան մի­լիո­նու­կե­ս ­զո­հե­րի ա­նուն-ազ­գա­նուն­նե­րը, թե որ­տե՞ղ, ինչ­պե՞ս, ի՞նչ պայ­ման­նե­րում կո­տոր­վե­ցին, պարզ­վում է` բա­նից բե­խա­բար է ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յան թան­գա­րան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն ԷԴԻՏԱ ԳԶՈՅԱՆԸ: «Մեզ հետ ո­րե­ւէ քննար­կում չի ե­ղել` ցե­ղաս­պա­նութ­յան զո­հե­րի ա­նուն­նե­րը ճշգրտե­լու վե­րա­բեր­յալ»,- ա­սել է նա: ­Հի­մա ե­թե ան­գամ ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յան թան­գա­րան ինս­տի­տու­տի տնօ­րե­նը տեղ­յակ չէ, բա այդ ցու­ցակ­նե­րը որ­տե՞ղ է փնտրե­լու ­Փա­շին­յա­նը:

Ե­թե չու­նեք հար­ցի պա­տաս­խա­նը, թե ին­չո՞ւ են մեր եր­կի­րը ՀՀ քա­ղա­քա­ցու հա­մար դարձ­նում ան­տա­նե­լի, ա­պա տե­ղե­կաց­նենք, որ զուտ տեղ են բա­ցում ­Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յից ա­պօ­րի­նի ներ­գաղթ­յալ­նե­րի հա­մար: ­Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի ԱԳՆ-ն ­Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ բա­նակ­ցութ­յուն­ներ է վա­րում մի հա­մա­ձայ­նագ­րի շուրջ, ո­րի շրջա­նա­կում նա­խա­տես­վում է ա­պօ­րի­նի ներ­գաղթ­յալ­նե­րի ժա­մա­նա­կա­վոր տե­ղա­փո­խում այս­տեղ: Ինչ է սա նշա­նա­կում, հան­րա­մատ­չե­լի եւ դի­պուկ պար­զա­բա­նել է մե­դիա­փոր­ձա­գետ ՏԻԳՐԱՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆԸ. «Այ­սինքն` ինչ­քան ան­հաս­կա­նա­լի կեր­պար ­Բուր­կի­նա ­Ֆա­սո, ­Բանգ­լա­դեշ եւ այլն կա, գա­լու են լցվեն ­Հա­յաս­տան: էն որ ա­սում է 5 մի­լիոն է ­Հա­յաս­տա­նում ապ­րե­լու, ճիշտ ա ա­սում` ուղ­ղա­կի հա­յե­րը կլի­նեն 2-3-րդ ­տե­ղում: Ու այս ֆո­նին ընդ­դի­մա­դիր­ներ կան, որ մեզ վա­խեց­նում են, թե բա` ­Հա­յաս­տա­նը դառ­նա­լու է ռու­սա­կան գա­ղութ: Տ­ղա­ներ եւ աղ­ջիկ­ներ, դուք դեռ պետք է շատ ե­րա­զեք, որ ռու­սա­կան գա­ղութ կա­րո­ղա­նաք դառ­նալ, ձեր մտա­ծե­լա­կեր­պով մաք­սի­մում կամ են­թա­վի­լա­յեթ եք դառ­նա­լու, կամ սպի­տա­կա­մորթ անգ­լիա­ցու մոտ դռնա­պան աշ­խա­տող պա­կիս­տան­ցու օգ­նա­կան»:Հայկ Մարությանը պատասխանել է Բագրատ ՍրբազանինՈ՞վ է Մոհամմադ Մոհբերը, ով պատրաստվում է դառնալ Իրանի ժամանակավոր նախագահըԻնչպես են տեղափոխում Ռաիսիի մարմնի բեկորներըՊակիստանում հանրային սուգ է հայտարարվել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի վերջին լուսանկարը՝ ուղղաթիռիցԻսրայելցի ռաբբիները հայտարարել են, որ Ռաիսիի մահը «Աստծո պատիժ» էԻրանում համազգային սուգ է հայտարարվելՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մետրոպոլիտենում հիմնովին փոխարինվում են վճարային համակարգերըՀայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման սկիզբը երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հույս է տալիս. ԱլիևՇատ բարենպաստ օր է մտերիմների հետ շփումների համար. մայիսի 20-ի աստղագուշակԱմուսնացած է, ունի երկու դուստր. Ինչ է հայտնի ողբերգական կերպով զոհված Իրանի նախագահի մասինԲագրատ Սրբազանին հայկական գամփռ նվիրեցինԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՈՒՂԻՂ. Կիրшնց գյուղի ներսում տեղшդրվեցին uшhմшնшյին հենшսյnւները. գյnւղը կիսվեցԻնչպես են տեղափոխում կnրծանված իրանական ուղղաթիռի ուղևորների մար մինները, որոնք ուղարկվել են Թավրիզ (տեսանյութ)Առեղծվածային դեպք՝ Աբովյանում. հայտնաբերվել է տղամարդու այրված դիՀՐԱՏԱՊ. Երևանում քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ երկու ադրբեջանցի հարձակվել են իր վրա ու ծեծի ենթարկելԷբրահիմ Ռայիսին կիրակի ծրագրում էր այցելել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է․ ТАССԻրանի կառավարության խորհուրդը հրատապ նիստ է հրավիրելՍարսափազդու կադրեր. Իրանում սկսվել է նախագահական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվածների դիերի նույնականացման գործընթացըՈստիկանական ուժերը ԿիրանցումԻ լուր Իրանի ժողովրդի՝ հայտարարվել է Ռաիսիի մահվան մասինՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԻրանից սարսափելի լուրեր ենք իմանում, այդ թվում ՝ իմ սիրելի գործընկերոջ և ընկերոջ ողբերգական մահվան մասին․ ՄիրզոյանՀՀ տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ․ Լարսը բաց էՇՏԱՊ. Կենտրոնական Ասիայում ահաբեկչության ռիսկեր կան. ՏոկաևՑնցված եմ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի զոհվելու բոթից. ՓաշինյանԹեհրանում չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Բաքվի միջոցով գործող Իսրայելի ձեռքի գործն է․ Աբբաս ՋումաԻրանի փոխնախագահը հաստատել է՝ ուղղաթիռի կործանումից զոհվել է նախագահ Ռաիսին և պատվիրակության անդամներըԻրանի նախագահի կործանված ուղղաթիռի լուսանկարներըԻրանի նախագահն ու բոլոր ուղեկիցները զոհվել ենՄեզ համախմբողը մեր բարոյական արժեքները կոնսոլիդացնող Հայ Առաքելական եկեղեցին է. Մարինա ԽաչատրյանՇՏԱՊ. Եվրամիությունը գործի է դնում իր արբանյակային համակարգըՀնդկաստանը աղոթում է Ռաիսիի և նրա շրջապատի բարօրության համար․ ՄոդիԻրանի Կարմիր մահիկի ընկերության օպերատիվ շտաբը հերքում է՝ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղղաթիռը չի հայտնաբերվելՄարդու արյան մեջ գրված է նրա մահվան ժամկետը. Եթե չեք վախենnւմ, պարզեք ձերըԻրանի փոխնախագահը հայտնել է, որ կապի մեջ է եղել Ռաիսիի հետ ուղղաթիռում եղած երկու ուղևորի հետՍարսափազդու կադրեր. Իրանում մարդիկ սկսել են տոնել նախագահ Ռաիսիի «մահը»․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԷրդողանը մեկնաբանել է Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանման լուրըԹուրքիան օգնություն է առաջարկել ԻրանինՄոսկվան պատրաստ է օգնել Թեհրանին․ ԶախարովաԿապ է հաստատվել Իրանի նախագահի ուղղաթիռի երկու ուղեւորների հետ. Fars20․05-26․05 ԱՍՏՂԱԳՈՒՇԱԿ․․․Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններինԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊԻ հաջողակ և բախտավոր նշանների հիթ-շքերթըՀՐԱՏԱՊ. Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեինը դիմել է Իրանի ժողովրդինՊետդեպարտամենտը հայտադարություն է տարածելՊարզվել է Իրանի նախագահ Ռաիսիի ուղղաթիռի կnրծանման ճշգրիտ վայրըՀnրnuկnպի այu նշաններին, գարնան վերջին դրամական մեծ պարգևներ են uպաuվnւմ․․․Ահա, թե nվքեր են նրանք Գալիք շաբաթն անհավանական մեծ uիրnվ է լցվելnւ՝ աuտղակերպի այս նշանների համար Այն տարածքում, որտեղ թռել է Ռաիսին, իսրայելական հատուկ ծառայություններն իրենց ավելի քան հանգիստ են զգում. Սեմյոն Պեգով
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода