Մեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ Սրբազան Ով է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ ՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆ Բագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ) Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ) Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ Սրբազան Այստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտ Աղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ «Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ը Հեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մեզ զար­մաց­րեց ՔՊ-շկա պատ­գա­մա­վոր ՀԱԿՈԲ ԱՍԼԱՆՅԱՆԸ, ո­րը, չգի­տես ին­չու, հան­կարծ ո­րո­շեց եր­թե­ւե­կել հա­սա­րա­կա­կան տրանս­պոր­տով: Սա­կայն փո­խա­նակ լսեր ընտ­րող­նե­րի դի­տար­կում­նե­րը իր քա­ղա­քա­կան վար­քագ­ծի վե­րա­բեր­յալ, սկսեց վի­րա­վո­րել իր քննա­դա­տին, ան­վա­նեց նրան ոչ­խար եւ անշն­հորհք պահ­վածք ցու­ցա­բե­րեց հան­րա­յին վայ­րում: Սա­կայն այն, որ սույն խու­լի­գա­նը ո­րե­ւէ կերպ չկրկնեց իր ղե­կա­վա­րի վար­քա­գի­ծը եւ չսկսեց թքել ի­րեն քննա­դա­տող ընտ­րո­ղի վրա, շատ զար­մա­նա­լի է:

Բ­րի­տա­նա­կան «Թայմս» պար­բե­րա­կա­նը նշել է, որ Մեծ Բ­րի­տա­նիան սկսել է բա­նակ­ցութ­յուն­ներ չորս երկր­նե­րի հետ, այդ­տեղ տար­հա­նե­լու Բ­րի­տա­նիա ե­կած ա­նօ­րի­նա­կան միգ­րանտ­նե­րին: Այդ երկր­ներն են` Հա­յաս­տա­նը, Բոց­վա­նան, Կոտ Դի­վո­ւա­րը եւ Կոս­տա Ռի­կան: Զար­մա­նա­լի չէ, որ, որ ՄԻՐԶՈՅԱՆ ԱՐՈՅԻ կան­տո­րա­յի շնոր­հիվ Հա­յաս­տա­նը հայտն­վել է այս­պի­սի ա­ռա­ջա­դեմ երկ­նե­րի շրջա­պա­տում. ե­րե­ւի Լոն­դո­նում բաց­ված թան­կար­ժեք դես­պա­նա­տու­նը դրա հա­մա՞ր էր: Այս­պի­սով, Հա­յաս­տա­նում օր օ­րի ա­վե­լա­ցող հնդիկ­նե­րի ու ֆի­լի­պին­ցի­նե­րի կող­քին շու­տով կհայտն­վեն Աֆ­րի­կա­յի երկր­նե­րից ա­նօ­րի­նա­կան միգ­րանտ­ներ: Զար­մա­նա­լի է, որ Փա­շին­յա­նը դեռ չի սկ­սել Հա­յաս­տա­նում ըն­դու­նել ա­մե­րիկ­յան ու եվ­րո­պա­կան ա­տո­մա­կա­յան­նե­րի օգ­տա­գոր­ծած մի­ջու­կա­յին վա­ռե­լի­քը:

2024 թվա­կա­նի ա­ռա­ջին ե­ռամս­յա­կի ըն­թաց­քում Հա­յաս­տան ե­կող ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՊԱԿԱՍԵԼ Է 14206-ով: Դա նշա­նա­կում է, որ եր­կի­րը զրկվել է մոտ 15 մլն դո­լա­րից: Ն­շենք, որ հիմ­նա­կան զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի հոս­քը գա­լիս է Ռու­սաս­տա­նից` 42 տո­կո­սը եւ զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի հոս­քի նվա­զու­մը ուղ­ղա­կիո­րեն կապ­ված է նի­կո­լա­կան վար­չախմ­բի հա­կա­ռու­սա­կան դրսե­ւո­րում­նե­րի հետ: Ե­թե հաշ­վի առ­նենք, որ հա­կա­ռու­սա­կան ա­լի­քին ա­վե­լա­ցավ նաեւ ռու­սա­կան ՄԻՐ բան­կա­յին քար­տե­րի գոր­ծա­ծու­մը Հա­յաս­տա­նում, կա­րե­լի է եզ­րա­կաց­նել, որ մին­չեւ տար­վա վերջ երկ­րի կո­րուստ­նե­րը կկազ­մեն 100 մլն դո­լար: Զար­մա­նա­լիո­րեն այդ թի­վը հա­մա­չա­փե­լի է Բր­յու­սե­լում Նի­կո­լին ա­ռա­ջարկ­ված գու­մար­նե­րի հետ:

­Պա­տա­նե­կութ­յան շրջա­նում տար­բեր մար­դիկ ու­նե­նում են տար­բեր ե­րա­զանք­ներ: Մե­կը ցան­կա­նում է տիե­զե­րագ­նաց դառ­նալ, մյու­սը ե­րա­զում է ֆուտ­բո­լիստ լի­նել, իսկ ՆԻԿՈԼԸ ե­րա­զել է այ­ցե­լել «Ար­ցախ» ռես­տո­րան: Ընդ ո­րում, նա խոս­տո­վա­նում է, որ բա­ցի ռես­տո­րա­նի ան­վա­նու­մից, նա ո­րե­ւէ այլ Ար­ցախ չէր ճա­նա­չում: Այս­քա­նից հե­տո զար­մա­նա­լի չէ, որ այս­պի­սի գի­տե­լիք­նե­րի մա­կար­դա­կով եւ ե­րա­զանք­նե­րի պա­րու­նա­կութ­յամբ մար­դը, երբ ­դար­ձել է երկ­րի ղե­կա­վար, ստա­ցել է կա­տաստ­րո­ֆիկ արդ­յունք­ներ:

­Վեր­ջա­պես ՈՒԿՐԱԻՆԱՑԻՆԵՐԸ կա­րող են հան­գիստ շունչ քա­շել: Ն­րանց անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խա­վո­րը դար­ձավ Լատ­վիան: Սա, ի­հար­կե, Ուկ­րաի­նա­յի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի մե­ծա­գույն նվա­ճումն է: Ա­վե­լին` Լատ­վիան այ­սու­հետ նաեւ զի­նե­լու է Ուկ­րաի­նա­յի բա­նա­կը եւ ա­մեն տա­րի իր հսկա­յա­կան բյու­ջեից Կիե­ւին օգ­նութ­յան կար­գով տրա­մադ­րե­լու է ՀՆԱ-ի 0,25 տո­կո­սը: Մ­նում է զար­մա­նալ, ինչ­պե՞ս է 1 մլն բ­նակ­չութ­յուն ու­նե­ցող Լատ­վիան պաշտ­պա­նե­լու 30 մլն բ­նակ­չութ­յուն ու­նե­ցող Ուկ­րաի­նա­յին: Եվ զար­մա­նա­լիո­րեն պետք է, որ լի­ներ հա­կա­ռա­կը, սա­կայն ուկ­րաի­նա­կան Նի­կո­լը , այ­սինքն` Զե­լենս­կին, մի քա­նի տար­վա մեջ եր­կի­րը հասց­րեց այս­պի­սի զար­մա­նա­լիո­րեն խղճուկ վի­ճա­կի, որ Ուկ­րաի­նան մնա­ցել է Լատ­վիա­յի հույ­սին:

 Սպերցյանը` ՌՊԼ-ի լավագույն կիսապաշտպան, Տիկնիզյանը` ամենամեդիային ֆուտբոլիստՄեզ անհրաժեշտ է, որ առավոտյան ժամը 8-ին մեկ մարդու պես լինենք փողոցում. Բագրատ ՍրբազանՈվ է ժամեր առաջ զոհված զինվորը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՀՐԱՏԱՊ. Զինծառայող է զոհվել․ ՊՆԲագրատ Սրբազանի գլխավորած երթը շարժվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ (ուղիղ)Ես թույլ չեմ տա Արամ Սարգսյանին հանդիպելու ինձ. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ)Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են. այդ մարդիկ մեզ հետ կապ չունեն. Բագրատ ՍրբազանԱյստեղ մնալու ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է. Բագրատ Սրբազանը՝ կառավարական ամառանոցների մոտԱղետի գոտում կա երեք զոհ. ՆԳՆ«Տաշիր» ընկերությունների խմբի աջակցությամբ Մոսկվայում անցկացվեց Armenian Business Forum-ըՀեղինեն ինձ քրոջ պես է եղել, հավատս չի գալիս․ Սրբազանը՝ գաղտնալսելու մասին բացահայտում է արել Մենք մնալու ենք այստեղՄենք չենք եկել Ձեր ընտանիքի վրա, քավ լիցի, ոչ էլ եկել ենք դուռ, լուսամուտ կոտրելու, որ այսքան ոստիկանական շարքերով պաշտպանվում եք. Բագրատ Սրբազանը խոսք ուղղեց Նիկոլ ՓաշինյանինԱՄՆ-ում հայտարարել են ուկրաինական հակամարտությունը նոր փուլի անցնելու մասին39 շաբաթական հղին տարհանվել է Ախթալայից, նա ծննդաբերել է, մոր և երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար. ԱՆՎնասվել է Ստեփանավանի ձախափնյա հատվածը և Տաշիրը սնուցող գազատարըԴիմադրության իրավունքի անվան տակ իրականացվում է հերթական շոուն, ինչին ականատես ենք եղել արդեն երեսուն և ավել տարիներ. Բացառիկ զրույց հայտնի փաստաբանի հետՎրաստանի վարչապետը երկրի նախագահին մեղադրել է դավաճանության մեջԲա այս մենթական բանակն ինչո՞ւ եք շարել Նիկոլի տան մոտ, ա´յ Չախոյան (Ֆոտոշարք)Կառավարական ամառանոցը՝ հիմա (տեսանյութ)Ծանոթացա Դիլիջան-Իջևան հատվածում հեղեղումների պատճառած վնասներին. Փաշինյան (տեսանյութ)Դեպի Կառավարական ամառանոց երթի մասնակիցները այս պահին Պարոնյան փողոցում են (Տեսանյութ)Վարչապետը առավոտից աղետի գոտում է, երթով կառավարական ամառանոց գնալն այլ նպատակ չունի՝ քան սադրելը. Տարոն ՉախոյանՌուսաստանն անկեղծորեն ցավում է Հայաստանում տեղի ունեցած բնական աղետի կապակցությամբ. ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչՎաղը ժամը ութից սկսում ենք անհնազանդության ակցիաներ. Բագրատ ՍրբազանԱյս հանրահավաքը ազդարարում է մեր շարժման՝ Սրբազան պայքարի երրորդ և վճռական փուլի մասին. Բագրատ ՍրբազանԽոստանում եմ` ամենակարճ ժամանակում մենք միասին կտոնենք ձեր իսկ բաղձալի հաղթանակը. ՍրբազանՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատունը կապ է հաստատել ՀՀ ԱԳՆ-ի հետ՝ հեղեղումներից հետո օգնություն ցուցաբերելու համարՄի շարք բնակավայրերում, բնակչության անվտանգության նկատառումով, դադարեցված է ջրամատակարարումը. «Վեոլիա Ջուր»Որ դեպքերում է կաթնաշոռը վնասակար առողջության համարՎաղն առավոտյան ժամը 08։00-ից կմեկնարկեն անհնազանդության և բողոքի ակցիաներՓաշինյան, մի ժամանակ ժողովրդական մարդ էիր քեզ համարում, արի տասնյակ հազարավոր ժողովրդին հանդիպելուԼարված իրավիճակ Ղրղզստանում․ հազարավոր քաղաքացիներ ծեծի են ենթարկել պակիստանցի ուսանողներինԲագրատ Սրբազանը հայտարարեց կառավարական ամառանոց գնալու մասին՝ Փաշինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքովՀանրահավաքի մասնակիցների արձագանքը` Բագրատ Սրբազանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամանակՎեհափառ Հայրապետին խնդրել եմ իմ 30-ամյա հոգևոր ծառայությունը սառեցնել. Բագրատ ՍրբազանԱնցումային կառավարությունը պետք է լինի հայրենատեր և աստվածասեր. Բագրատ Սրբազանը ներկայացրեց օրակարգը, որը պետք է կյանքի կոչվի իշխանափոխությունից հետոՏավուշի մարզում փլուզվել է 1 բնակելի տուն, ջրալցվել են 44 տուն, 2 հյուրանոց, 18 հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ․ ՆԳՆՇՏԱՊ. Հայտնի է «Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժման վարչապետի թեկնածուի անունըՆիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, սա քո վերջին հնարավորությունն էՀանրապետության հրապարակը՝ այս պահին «Բորուսիան» կքննարկի Սպերցյանի տրանսֆերի հարցը ՉԼ-ի եզրափակիչից հետոՖՈՏՈ. Ով է այսօր Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով կյանքից զրկված քաղաքացիներից մեկըԻնտերնետ և հեռախոսային կապը գործում է խափանումներով, վնասվել են օպտիկական մալուխները և շարժական կապն ապահովող կայաններըԵրևանում՝ Ռուբինյանց փողոցում, թիվ 23 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը բախվել է գազատար խողովակին. 4 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոցՇՏԱՊ. Գռզո, լսո՞ւմ ես, առաջինը դու ես պատասխան տալու, որովհետեւ էդ ամենը քո ձեռքի գործն էԼեոյին հանել են միջազգային սրահից... Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ... Ալլա Հակոբյան Աղետը սկսվեց գիշերը. Տարհանվել ենք Մեծ Այրում և Ճոճկանտ գյուղՏավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում՝ ուղիղՖՈՏՈ. Աղետի գոտի՝ Ալավերդի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода