Բագրատ Սրբազանը հավաք է անցկացնում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ․ ուղիղ Երևանի մետրոպոլիտենն աշխատելու է արտակարգ ռեժիմով. հայտնի է պատճառը Ալեն Սիմոնյանը Կանադայի սենատի նախագահի և Քաթարի խորհրդարանի փոխխոսնակի հետ քննարկել է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր Օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2-3 աստիճանով Երեխաները ո՛չ գրականություն կիմանան, ո՛չ՝ պատմություն, որը, ամենայն հավանականությամբ, մեր այսօրվա կառավարության նպատակն է. Փորձագետը նոր կրաթական փոփոխությունների մասին «Հրապարակ». Մարզպետն ասել է՝ պատ կդնենք Երևանի Փոքր կենտրոնի որոշ փողոցներ մայիսի 19-ին փակ կլինեն «Փաստ». Ո՞վ է ստանձնել ոստիկանության ագրեսիվ վարքագծի «քավորությունը» «Ժողովուրդ». Հայտնի է ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ընտանիքին պատկանող խանութի պայթյունի գործով կասկածյալի անունը Կիրանցում գումար են առաջարկել, մարդիկ մերժել են՝ ասելով, որ հայրենիքը գումարով վաճառող չեն. Դանիելյան (տեսանյութ)

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մինչ տա­վուշ­ցի­նե­րը շա­րու­նա­կում են պայ­քա­րել` տուն ու գյուղ պա­հե­լու հա­մար, իշ­խա­նա­կան թե­ւում շնոր­հա­վո­րանք­ներ են հնչում: ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ շնոր­հա­վո­րա­կան ու­ղերձ է հղել ՀՀ նա­խա­գահ ­Վա­հագն ­Խա­չա­տուր­յա­նին՝ ծննդյան 65-րդ ­տա­րե­դար­ձի ա­ռի­թով, մաս­նա­վո­րա­պես` նշե­լով. «Հա­յաս­տա­նի հա­մար այս կա­րե­ւոր ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, երբ գտնվում ենք տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին եւ մի­ջազ­գա­յին մար­տահ­րա­վեր­նե­րի բարդ շրջա­նում, պե­տա­կան եւ քա­ղա­քա­կան գործ­չի ­Ձեր հա­րուստ փորձն անմ­նա­ցորդ ծա­ռա­յեց­նում եք ՀՀ պե­տա­կան շա­հե­րի պաշտ­պա­նութ­յանն ու սպա­սարկ­մա­նը, ին­չը բարձր է գնա­հատ­վում Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դի, կա­ռա­վա­րութ­յան եւ ան­ձամբ իմ կող­մից»: Ի­հար­կե, նույ­նիսկ կա­րե­լի էր հուզ­վել այս շնոր­հա­վո­րան­քից, բայց հե­տաքր­քիր է, որ Ն. Փա­շին­յա­նը դեռ ժո­ղովր­դի ա­նու­նից է հան­դես գա­լիս: Իսկ ա­մե­նա­զար­մաց­նողն այն է, թե այդ որ­տե՞ղ է Վ. ­Խա­չա­տուր­յանն այդ­պես անմ­նա­ցորդ աչ­քի ըն­կել ՀՀ պե­տա­կան շա­հե­րի պաշտ­պա­նութ­յանն ու սպա­սարկ­ման գոր­ծում, երբ ժո­ղո­վուր­դը նրան հիմ­նա­կա­նում հի­շում է ե­րեք դրվա­գով. երբ տաք­սի էր կանգ­նեց­նում զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի հա­մար, դաշ­նա­մուր նվա­գում տար­բեր բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րի պատ­վին եւ լու­սան­կար­վում` Անգ­լիա­յի թա­գու­հու հո­գե­հանգս­տին:

Ի դեպ, Ս­յու­նի­քում` ­Խուս­տուփ լե­ռան ստո­րո­տին էլ դաշ­նա­մուր է նվա­գել աշ­խար­հահռ­չակ ­Մոն­քի ան­վան մի­ջազ­գա­յին ջազ մրցույ­թի հաղ­թող, դաշ­նա­կա­հար ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԱՍՅԱՆԸ: ­Մի կողմ թող­նենք դեռ հար­ցը, որ մի մար­զում գյու­ղեր են հանձ­նում, մյուս մար­զում էլ հա­մերգ են կազ­մա­կեր­պում: ­Բայց ու­շագ­րավն այն է, որ բա­ցօթ­յա հա­մեր­գի հա­մար նա­խա­տես­ված դաշ­նա­մու­րը ուղ­ղա­թի­ռով է բեր­վել։ Գու­ցե կգտնվեն մար­դիկ, որ կա­սեն` հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­նեն, ա­րել են, հե­տո՞ ինչ, սա­կայն տե­ղին է մեջ­բե­րել մե­դիա­փոր­ձա­գետ ­Տիգ­րան ­Քո­չար­յա­նի դի­տար­կու­մը. «Ս­յու­նի­քում շուռ ե­կած «Ու­րա­լի» ջար­դու­խուրդ ե­ղած զին­վո­րին «Ֆոր­դով» ­Մեղ­րիից բե­րում են Ե­րե­ւան, իսկ ­Հա­մաս­յան կեր­պա­րի հա­մեր­գի հա­մար ուղ­ղա­թի­ռով դաշ­նա­մուր են հասց­նում ­Խուս­տուփ: Ս­րա­նից հե­տո որ դրա­մա­հա­վաք ա­նե­լուց լի­նեք, միան­գա­մից ­Հա­մաս­յա­նից ու­զեք, էտ­քան ու­նի,որ տեղ չու­նի ծախ­սե­լու»։

Ին­չե­ւէ, վե­րա­դառ­նանք տա­վուշ­յան խնդրին. ար­դեն տե­ւա­կան ժա­մա­նակ է, որ աջ ու ձախ բո­լո­րը ե­կե­ղե­ցուց պա­հան­ջում ու հոր­դո­րում էին, որ զան­գե­րը ղո­ղան­ջեն եւ ­Սար­դա­րա­պա­տի փոր­ձով` «Սր­բա­զան քա­ջե­րին կան­չեն այս  ար­դար մար­տին»: Եվ ա­հա ե­րեկ եր­կար պայ­քա­րից հե­տո ճա­նա­պարհ փա­կող­նե­րի հետ Տա­վու­շի թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ԲԱԳՐԱՏ ե­պիս­կո­պոս ԳԱԼՍՏՅԱՆԸ մտավ 7-րդ ­դա­րի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աստ­վա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցի եւ հնչեց­րեց Ե­կե­ղե­ցու զան­գե­րը... Եվ ի՞նչ, ո­չինչ, Ե­կե­ղե­ցու վրա մու­ննաթ ե­կող­ներն այդ­պես էլ ար­դար մար­տի դուրս չե­կան: Արդ­յուն­քում` պայ­թեց հեր­թա­կան փու­չիկ, թե ժո­ղովր­դին փո­ղոց դուրս գա­լու հա­մար պա­կա­սում է այն, որ Ե­կե­ղե­ցին վա­րա­նում է զան­գե­րը հնչեց­նել:

Այ­դու­հան­դերձ, հույ­սը վեր­ջինն է մեռ­նում: Այս ա­ռու­մով ապ­շեց­նող լա­վա­տես է դար­ձել ­Լե­հաս­տա­նում ՀՀ նախ­կին դես­պան, ՍԴ աշ­խա­տա­կազ­մի նախ­կին ղե­կա­վար ԷԴԳԱՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ: «Ներ­քին զգա­ցո­ղութ­յուն ու­նեմ, որ այս տար­վա ապ­րի­լի 23-ի ­Ջա­հե­րով եր­թը չի լի­նի պար­զա­պես հեր­թա­կան քայ­լեր­թը` Ե­րե­ւա­նի փո­ղոց­նե­րով։ ­Կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը ճիշտ են ա­նում, որ ման­րա­մաս­ներ չեն հայտ­նում։ Ա­մեն ինչ թող ա­նակն­կալ լի­նի։ Ադր­բե­ջա­նա-թուր­քա­կան հե­ղա­փո­խութ­յունն իր նպա­տա­կին հա­սավ 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 23-ին։ Վս­տահ եմ` այդ օր­վա խոր­հուր­դը բո­լորն են գի­տակ­ցում»,- գրել է նա։ Իսկ թե արդ­յոք ընդ­դի­մութ­յունն ինչ-որ ա­նակն­կալ պատ­րաս­տե՞լ է, հայտ­նի կդառ­նա ե­րե­կո­յան:Բագրատ Սրբազանը հավաք է անցկացնում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ․ ուղիղԵրևանի մետրոպոլիտենն աշխատելու է արտակարգ ռեժիմով. հայտնի է պատճառըԱլեն Սիմոնյանը Կանադայի սենատի նախագահի և Քաթարի խորհրդարանի փոխխոսնակի հետ քննարկել է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերՕդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2-3 աստիճանովԵրեխաները ո՛չ գրականություն կիմանան, ո՛չ՝ պատմություն, որը, ամենայն հավանականությամբ, մեր այսօրվա կառավարության նպատակն է. Փորձագետը նոր կրաթական փոփոխությունների մասին«Հրապարակ». Մարզպետն ասել է՝ պատ կդնենքԵրևանի Փոքր կենտրոնի որոշ փողոցներ մայիսի 19-ին փակ կլինեն«Փաստ». Ո՞վ է ստանձնել ոստիկանության ագրեսիվ վարքագծի «քավորությունը»«Ժողովուրդ». Հայտնի է ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ընտանիքին պատկանող խանութի պայթյունի գործով կասկածյալի անունըԿիրանցում գումար են առաջարկել, մարդիկ մերժել են՝ ասելով, որ հայրենիքը գումարով վաճառող չեն. Դանիելյան (տեսանյութ)Փաշինյանը խարույկի շուրջ հանդիպել է «ՀՀ վարչապետի գավաթ» դպրոցականների թիմային խճուղավազք մրցաշարի մասնակիցներին (լուսանկարներ)«Փաստ». Փորձում են «այլընտրանքներ» գտնել ու մոբիլիզացնել սատելիտներին«Հրապարակ». Փաշինյանն անտրամադիր ու հյուծված տեսք է ունեցելՈվ է իրականացնում ցուցարարներին ցրելու, ծեծելու ինստրուկտաժըԽարկովը գիշերային հարվածների պահին (Տեսանյութ)Օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2-3 աստիճանով«Կողմ եմ արտահայտվելու». Գեղամ Նազարյանը` հնարավոր իմպիչմենտին իր դիրքորոշման մասին. «Ժողովուրդ»Զելենսկու վարկանիշը զրոյանում էԼայնածավալ բողոքի ցույցերը Հայաստանում հոգեւոր ընդվզում են սատանիստների դեմ. ԲաղդասարովՀայաստանը կարճ ժամանակ անց վերածվելու է օտարերկրյա գործակալական ցանցի աշխատասենյակի. զգուշացումԱյգեկցու առեղծվածային հուշումը՝ մեր օրերի մասինԵթե որոշեն Վահագն Չախալյանի կալանքի հարց բարձրացնել, վստահ ենք՝ աջակիցների պակաս չի լինելու դատարանում. Մելիքյան«Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ից ԱԺԲ-ական Վարուժան Ավետիսյանն անդրադարձել է Բագրատ սրբազանի վարչապետի թեկնածու առաջադրվելունՌԴ «Հյուսիս» բանակախումբը ազատագրել է Խարկովում` Վոլչանսկի մոտ գտնվող Ստարիցա բնակավայրըԳազատարն անցնում է Ադրբեջանի հսկողության տակ. Հայաստանն ընկնում է կախվածության մեջ ԱդրբեջանիցԱՄՆ-ում բացահայտել են, թե ինչ է սպասվում Զելենսկիին պատերազմից հետոՊայթյուն է որոտացել Սանկտ Պետերբուրգում կապի ռազմական ակադեմիայի մոտ (Տեսանյութ)Արդարադատության նախարարությունը` Նիկոլի պետական դավաճանության աջակի՞ցԱյս ամբողջ պրոցեսի գլխավոր հարցն ուրիշ է, սակայն ոչ ոք չի տիրապետում դրան. ՄանասյանՎահագն Չախալյանին մեղադրանք է առաջադրվելԲոլորն էլ` ընդդիմությունը եւ իշխանությունն էլ, ոչ ոք չի ասում, որ սահմանազատում պետք չէ. ՔեռյանՈ՞ր պարագայում անվստահություն կհայտնեն Փաշինյանին. ՔՊ-ականները խուսափում են պատասխանելՆիկոլին քիչ է մնացել. Վահագն Չախալյանի ուղերձը՝ ՁՊՎ-իցՊետք է շտապ ձեւավորել ժամանակավոր կառավարություն. Վահե Գրիգորյան«Այց, որը կփոխի աշխարհը»Մոսկվան կապ ունի՞ ներկայիս սահմանազատման հետԸնկեր ՓանջունիԻմպիչմենթս գաղտնի թող մնաԲամբասանքԶարմանքԽարկովում ուկրաինական բանակը հայտնվել է անելանելի վիճակում«Հայրս ասում է՝ առողջական վիճակը բավարար է, դեղեր է ընդունում». Վագիֆ Խաչատրյանի դուստրԹող անվանական ցանկը հրապարակի, թե ում հետ է ուզում հանդիպել. Գուրգեն Արսենյանը՝ Բագրատ Սրբազանի մասինԻնչ փոփոխություններ է արձանագրվել տարադրամի շուկայումԿներեք, խնդրում եմ, մենք շուտով կհեռանանք. ՊուտինՀարկատուի կողմից սխալ ներկայացված տեղեկատվության համար կսահմանվի վարչական պատասխանատվություն«Կամք»-ը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել Վահագն Չախալյանին եւ 4 «Կամք»-ականներինՔՊ-ն օրակարգ չունի Բագրատ Սրբազանի հետ հանդիպելու, հանդիպման առաջարկ էլ չի եղել (տեսանյութ)Ինչ են ուտում ժամկետային զինծառայողները բանակում. ՊՆ տեսանյութըԵթե Բագրատ Սրբազանն ինձ պաշտոնապես հանդիպելու առաջարկ անի և օրակարգն ասի՝ կմտածեմ. Բաբկեն Թունյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода