$ 396.02, 431.27, 5.71
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն Պետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի Կարապետյան Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան -48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.am Ե՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ Զաքարյան Երբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը Երրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանը Իրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» են

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

ՀՀ ՀԱ­ԿԱ­ԿՈ­ՌՈՒՊ­ՑԻ­ՈՆ ԿՈ­ՄԻ­ՏԵ­ՈՒՄ ՀՀ քրե­ա­կան օ­րենսգր­քի 435-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ մա­սի 1-ին, 3-րդ կե­տե­րով և 436-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ մա­սի 3-րդ կե­տով քննվող քրե­ա­կան վա­րույ­թով կա­տար­ված քննչա­կան և վա­րու­թա­յին գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի, ինչ­պես նա­և ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րի հետ հա­մա­տեղ ձեռ­նարկ­ված օ­պե­րա­տիվ-հե­տա­խու­զա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյուն­քում փաս­տա­կան տվյալ­ներ են ձեռք բեր­վել, որ Ե­րև­ա­նի Է­րե­բու­նի վար­չա­կան շրջա­նի ղե­կա­վա­րի աշ­խա­տա­կազ­մի ա­ռևտ­րի, ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի և գո­վազ­դի բաժ­նի գլխա­վոր մաս­նա­գետ Վ. Ս.-ն, նույն բաժ­նի պետ Կ. Խ.-ի հետ նախ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թյամբ 2022 թվա­կա­նի ըն­թաց­քում տնտես­վա­րող­նե­րից պար­բե­րա­բար կա­շառք են ստա­ցել: Ըն­թեր­ցո­ղը հա­վա­նա­բար կեն­թադ­րի, որ աստ­ղա­բաշ­խա­կան կա­շառք­ներ են բռնել, բայց զար­մա­նա­լի­ո­րեն պարզ­վում է, որ «2022 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րից դեկ­տեմ­բերն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում նշված տնտես­վա­րող­նե­րից որ­պես կա­շառք ստա­ցել են ընդ­հա­նուր 320.000 ՀՀ դրամ»: Հե­տաքր­քիր է, «դա­րի բա­ցա­հայ­տումն» ա­րած կո­ռուպ­ցի­ա­յի դեմ պայ­քա­րի աս­պետ­նե­րը դրա քա­նի՞պա­տի­կի չա­փով աշ­խա­տա­վարձ և պար­գև­ավ­ճար են ստա­ցել: Դե, իսկ Ա­ԱԾ-ն լրիվ հե­րոս է` երկ­րում լրտես­ներ են վխտում, իսկ սրանք զբաղ­ված են մանր կա­շա­ռա­կեր բռնե­լով...

Սա­կայն բա­ցի մանր կա­շա­ռա­կեր բռնե­լուց, այս խուն­տան նա­և հար­կա­տո­ւի հաշ­վին զար­մա­նա­լի­ո­րեն թանկ և ա­նօ­գուտ ու­ղև­ո­րու­թյուն­ներ է ա­նում: «Մե­կը չկա՞, որ մո­լոր­ված դաշ­նա­կա­հա­րին ա­սի. երբ դու նա­խա­գահ ես ու քո ժո­ղովր­դի մի մա­սը գտնվում է ցե­ղաս­պա­նու­թյան վտան­գի տակ (քո իսկ վար­չա­պե­տի ձև­ա­կերպ­մամբ), ա­պա ի­րա­վունք չու­նես օ­տար եր­կիր պաշ­տո­նա­կան այ­ցի ժա­մա­նակ դաշ­նա­մուր նվա­գե­լու»: Այս մա­սին գրել է «Այլընտ­րան­քա­յին նա­խագ­ծեր խմբի» հա­մա­հիմ­նա­դիր ՎԱ­ՀԵ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ: Նա նա­եւ նշել է. «Ի՞նչ ես ու­զում դրա­նով ա­սել, որ ան­հո՞գ ես, թքա՞ծ ու­նես 120 հա­զար հա­յի վրա, թե՞ մե­սիջ ես ու­ղար­կում մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյա­նը, թե ա­մեն ինչ նոր­մալ է, իր հու­նով գնում է: Պաշ­տո­նա­կան ե­լույ­թի ժա­մա­նակ էլ մի­ակ նշա­նա­կա­լի բա­նը, որ ա­նում է, ՆԱ­ՏՕ-ի ան­դամ երկ­րում Ռու­սաս­տա­նից բո­ղո­քելն է: Նա ընդ­հան­րա­պես հաս­կա­նո՞ւմ է՝ պե­տու­թյու­նը ի՛նչ է, ա­ղե­տը ի՛նչ է: Մենք ա­ռա­ջին խե­լա­գար պե­տու­թյունն ենք կար­ծես թե: Նա­խորդ նա­խա­գա­հը, եր­կի­րը ա­ղե­տի շե­մին թող­նե­լով, գաղ­տա­գո­ղի Ա­բու-Դա­բի­ից ճո­ղոպ­րեց ու հի­մա տաք Լոն­դոն­նե­րից մտա­հո­գու­թյուն­ներ է ար­տա­հայ­տում: Վա­ղը, երբ Հա­յաս­տա­նում մեծ ող­բեր­գու­թյու­նը կա­յա­նա, է­լի նրան­ցից մե­կը դաշ­նա­մուր է նվա­գե­լու, մյու­սը՝ ցա­վակ­ցա­կան Tweet ուղ­ղի սե­փա­կան ժո­ղովր­դին»:

Իսկ դեռ «նախ­կին­նե­րի» օ­րոք մա­մու­լի թշնա­մու համ­բավ ու­նե­ցող ԿԱ­ՐԵՆ ԱՆԴ­ՐԵ­Ա­ՍՅԱ­ՆԸ իր այդ այ­լա­սեր­ված հակ­ման նոր ու զար­մա­նա­լի դրսև­ո­րում­նե­րով է աչ­քի ըն­կել: Լրագ­րող­նե­րին վարձ­կան­նե­րի հետ հա­մե­մա­տե­լու իր ան­պար­կեշտ հայ­տա­րա­րու­թյամբ խայ­տա­ռակ­ված Անդ­րե­ա­սյա­նը հի­մա էլ Բարձ­րա­գույն դա­տա­կան խորհր­դի նա­խա­գա­հի կար­գա­վի­ճա­կում է փոր­ձում պայ­քա­րել լրագ­րող­նե­րի դեմ: Բանն այն է, նա­խօ­րե­ին ԲԴԽ լրատ­վա­կան ծա­ռա­յու­թյան կող­մից հա­ղոր­դագ­րու­թյուն տա­րած­վեց այն մա­սին, որ լի­նե­լու է դա­տա­վոր­նե­րի ընդ­հա­նուր ժո­ղով: Շատ լրագ­րող­ներ գնա­ցին՝ լու­սա­բա­նե­լու նիս­տը, զրու­ցե­լու դա­տա­վոր­նե­րի հետ, սա­կայն նրանց ար­գել­վեց ժո­ղո­վի վայր մտնել, իսկ դա­տա­վոր­ներն էլ տար­բեր մուտ­քե­րով ներս մտան՝ խու­սա­փե­լով չոր­րորդ իշ­խա­նու­թյան հետ հան­դի­պու­մից: Լրագ­րող­նե­րը ստիպ­ված են ե­ղել «Արմե­նի­ա Մա­րի­ոթ» հյու­րա­նո­ցի բա­կում կամ ետ­նա­մուտ­քի մոտ ցրտին կանգ­նել եւ սպա­սել: Այ­սինքն՝ ԲԴԽ նա­խա­գա­հը ե՛ւ հրա­վի­րում է լրագ­րող­նե­րին՝ լու­սա­բա­նե­լու ո­րե­ւէ մի­ջո­ցա­ռում, ե՛ւ աբ­սուրդ ար­գելք­ներ է սահ­մա­նում: Դե ինչ, դրա դեմ պայ­քա­րե­լու մի­այն մեկ մի­ջոց կա` բա­ցա­ռա­պես բա­ցա­սա­կան լույ­սի ներ­քո լու­սա­բա­նել և՛ այդ մար­դուն, և՛ նրա հիմ­նար­կը:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆՊետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի ԿարապետյանԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասինԱրձակուրդ գնալը կլինի պարտադիր. Աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններԶոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում են «բերետների» հրամանատարի հետՔՊ-ի կրոնական հորիզոնները կրկնում են պատմությունըԹուրքերին զայրացրել են ԱՄՆ-ի զգուշացումները՝ Թուրքիա չմեկնելու վերաբերյալԻնչո՞ւ է Նիկոլն ընկել «Պատրոն Դավոյի» հետևից.Armenian infoԵրեւանի քաղաքապետ իշխանությունից չի՜ ընտրվելու. ՈւրիխանյանԲաքվում «իրանցի լրտեսներ» են բռնումԱզգությամբ թուրքն առաջին անգամ Գերմանիայում շրջանի ղեկավար է ընտրվելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի. Թեհրանը նախազգուշացնում էՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ՌԴ-ն կշարունակի սպառնալիք լինել դաշինքի համար նույնիսկ Ուկրաինայում պարտության դեպքումԲրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները կկատարի պրոռեկտորը. ԿԳՄՍՆՄոսկվայում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացըՀաստիքների կրճատման դեպքում որոշ սոցիալական խմբեր պաշտպանված կլինենԿենսաթոշակային տարիքը հիմք չի լինի աշխատանքից ազատելու համարԻգոր Նիկոլաևին շտապ հոսպիտալացրել են.peopletalkԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ու՞մ վարկանիշն է ամենաբարձրը Լաչինի միջանցի բացման հարցում, ո՞ր երկրներն են պարտավոր ջանքեր գործադրել Արցախի ապաշրջափակման համար․ «GALLUP»-ի հետազոտության արդյունքներըՈրտե՞ղ է հիմա և ինչո՞վ է զբաղվում Նիկոլի եղբորորդի Սիփանիկը.Armenian info94.2 %․ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնության կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում․ GALLUP«Միավորված երաժշտությամբ». հայտնի է Եվրատեսիլի այս տարվա կարգախոսը«Կալաշնիկովը» ՀԱՊԿ երկրներին զենք ու զինամթերք մատակարարելու պայմանագրեր է ստորագրելՈրն է «Նոր հայացք»-ի հաջողության գրավականըԳործատու-աշխատողի համաձայնությամբ աշխատողը կարող է հեռավար աշխատել․ նախագիծը մշակման փուլում էՀայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ լրիվ բաց սահման և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ․ ՌուբինյանԹուրքիան նույնպես առաջատար դեր է խաղացել այս ծրագրում․թուրք իրավապաշտպանը՝ միջանցքի փակման մասինՀայտնի է, թե երբ Վլադիմիր Պուտինն ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովինՕսկարակիր հայտնի դերասան, ռեժիսոր Մել Գիբսոնն այցելել է Գլենդելի հայկական եկեղեցի (Photo)Դալասի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ԱՄՆ-ում ճանաչվել է 2022-ի լավագույն շինություն (լուսանկարներ)Պղինձն էժանանում է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода