Փոխարժեք: $ , ,
«Արտաշատ» բկ-ի աշխատակիցները արդեն մի քանի ամիս է աշխատավարձ չեն ստանում. ԱՀԱԶԱՆԳ ՀՀ իշխանությունն օգտագործում է Սամվել Բաբայանին. Ձյունիկ Աղաջանյան Իսկ ո՞ւր էր այդ նախագահը, երբ Արցախը Փաշինյանը թողել էր շրջափակման մեջ, եւ կոտորվում էին մեր հայրենակիցները. Անդրեասյան Անաստաս Իսրայելյանն առաջարկում է ձեւավորել Արցախի ժամանակավոր ադմինստրացիա 2024-ի Ամանորին մի հագեք այս գույները. բախտը կհեռանա ձեզանից Մեր երկրներն ունեն դարավոր կապեր, ինչո՞ւ Փաշինյանը հանկարծ սկսեց մեզ անհանգստացնել. Աբխազիայի էքս վարչապետ Կանխատեսելի էր, որ հիմա Լարսի կուտակումները կփորձեն ուռա՜-հայրենասիրական կոչերով լղոզել․ Բաբկեն Պիպոյանը փակագծեր է բացում Տարեկան 160 հազարի հետեւում թաքնված «թակարդը» բացահայտում է «Վարորդի ընկեր» ՀԿ-ի նախագահը Ինչ է սպասվում ռուսական դրամատիկական թատրոնում դեկտեմբերին Անձրեւ Էջմիածնում. Ալլա Հակոբյան

ԱԶԳԻ ԸՆԴՎԶՈՒՄԸ ԳԵՏՆԻՆ ՉԻ ՄՆԱ

Վերլուծություն

Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րեց կա­պի­տուլ­յա­նի խոս­նակ Նա­զե­լի Բաղ­դա­սար­յա­նը` սեպ­տեմ­բե­րի 26–ին ժա­մը 20:00–ի դրութ­յամբ 20270 բռնա­գաղ­թած­ներ մուտք են գոր­ծել ՀՀ: Հարկ է նշել մի զզվե­լի հան­գա­մանք` դժոխ­քի վե­րած­ված Ար­ցա­խից ե­կած մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին ներս թող­նե­լուց ա­ռաջ ստու­գում են շատ ա­վե­լի ման­րակր­կիտ, քան դա ա­նում են թոր­քե­րի ա­պօ­րի­նի ան­ցա­կե­տում: Պե­տա­կան դա­վա­ճան­նե­րի խուն­տան սար­սա­փե­լի վա­խե­նում է ար­ցախ­ցի­նե­րից, եր­ևի լավ են հի­շում սպա­րա­պետ Վազ­գեն Սարգս­յա­նի 2008–ի ա­հար­կու զգու­շա­ցու­մը, թե ինչ կկա­տար­վի Եր­ևա­նում Ար­ցա­խի անկ­ման դեպ­քում: Թերևս վա­խե­նում են, որ հան­կարծ զին­ված չգան հայ­րե­նազրկ­ված հա­յե­րը, ում սրտե­րը լե­ցուն են վրե­ժի ծա­րա­վով...

«ՄԵԾ ՔԵՌԻՆԵՐԻ» ԽԱՂԸ` ՀԱՅԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ

Ի դեպ, «Օ­մե­գա» Ա­րո­յի դուք­յա­նը` ԱԳՆ–ն, «հան­կարծ» հի­շեց, որ ար­տերկր­յա լրագ­րող­նե­րի հա­վա­տար­մագր­ման խու­ճուճ կար­գը հարկ է խստո­րեն պահ­պա­նել: Եվ ար­տերկր­յա ԶԼՄ–­նե­րին հան­կարծ սկսե­ցին չթող­նել մո­տիկ գալ բռնա­գաղ­թած ար­ցախ­ցի­նե­րին, այ­ցե­լել նրանց բուժ­հիմ­նարկ­նե­րում: Դա հիմ­նա­վոր կաս­կած­ներ է արթ­նաց­նում, որ կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րը ա­ռա­վե­լա­գույնս ձգտում են քո­ղա­ծած­կել ար­ցախ­ցի­նե­րի հան­դեպ կա­տար­ված ցե­ղաս­պան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը, որ­պես­զի աշ­խար­հին չպատ­մեն մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նա­տի կա­տա­րած քստմնե­լի ո­ճիր­նե­րի մա­սին: Ի՞նչ է դա, ե­թե ոչ հան­ցակ­ցութ­յուն, չնա­յած հո պա­տա­հա­կան չէ, որ Նի­կո­լը չի նե­ղա­նում, երբ ի­րեն թուրք են ա­սում...

Ի դեպ, զազ­րե­լի է նաև գեր­տե­րութ­յուն­նե­րի թոփ–­մե­դիա­յին տրված հանձ­նա­րա­րա­կա­նը` ար­ցախ­ցի­նե­րի հայ­րե­նազր­կու­մը կո­չել է­վա­կո­ւա­ցիա, տե­ղա­հա­նութ­յուն, ար­տա­գաղթ, նույ­նիսկ` կա­մա­վոր գաղթ, բայց ոչ բռնա­գաղթ: Զի բռնա­գաղ­թի նա­րա­տի­վը ան­պայ­մա­նո­րեն են­թադ­րում է ցե­ղաս­պա­նութ­յան հան­ցա­կազմ, իսկ մե­դիահս­կա­նե­րի տեր խո­շոր խա­ղա­ցող­նե­րը չեն ու­զում հա­մար­վել մեղ­սա­կից...

Իսկ թե ինչ խո­շոր խաղ է հի­մա գնում` լա­կո­նիկ նկա­րագ­րել է քա­ղա­քա­գետ Ար­մեն Պետ­րոս­յա­նը. «Էր­դո­ղա­նի այ­ցը Նա­խիջ­ևան և­ այ­սօր (սեպ­տեմ­բե­րի 26–ին–խմբ.) հրա­պա­րակ­ված ու­ղերձ­նե­րը պարզ լեզ­վով մո­տա­վո­րա­պես հետև­յալն էին բարձ­րա­ձայ­նում.

Ա­մեն դեպ­քում մի­ջանց­քը պետք է լի­նի. Ի­րա­նը կտա, թե Հա­յաս­տա­նը, թող ի­րենք ո­րո­շեն...

Այ­նու­հետև, այ­սօր կա­յա­ցած Պու­տին–­Ռա­յի­սի հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցի վե­րա­բեր­յալ հրա­պա­րակ­ված տեքս­տում Մոսկ­վա­յի հնչեց­ված թե­զերն էլ հետև­յալ բո­վան­դա­կութ­յունն ու­նեն.

Ա­մեն դեպ­քում մի­ջանցք լի­նե­լու է, և Ի­րանն իր տա­րած­քով մի­ջանցք տվո­ղը չէ։

Ե­թե հի­մա միա­սին չպայ­մա­նա­վոր­վենք, 3+3 բա­նաձ­ևով էս հար­ցե­րը չլու­ծենք, տա­րա­ծաշր­ջան են գա­լու արևմտ­յան երկր­նե­րը` Ռու­սաս­տա­նի և Ի­րա­նի հա­կա­ռա­կորդ­նե­րը...»:

Այ­սինքն` գրո՛­ղը տա­նի, «մեծ քե­ռի­նե­րին» բո­լո­րին մի­ջանցք է պետք Ս­յու­նի­քի վրա­յով, յու­րա­քանչ­յու­րին` իր տար­բե­րա­կով և վե­րահս­կո­ղա­կան մե­խա­նիզմ­նե­րով, ընդ ո­րում, բո­լոր դեպ­քե­րում` հա­յե­րիս հաշ­վին ու ա­ռանց մեր կար­ծի­քը հարց­նե­լու: Իսկ կա­պի­տուլ­յանտն այն­քան է ի­ջեց­րել Հա­յաս­տա­նի սուբ­յեկ­տայ­նութ­յու­նը, որ «ոչ» ա­սող չկա, նույ­նիսկ մեր շա­հե­րից բխող քչից–­շա­տից նա­խա­պայ­ման պա­հան­ջող չկա: Բա­ցա­ռա­պես սե­փա­կան ո­ղոր­մե­լի ա­թո­ռի և գո­յութ­յան պահ­պան­մամբ ա­ռաջ­նորդ­վող կա­պի­տուլ­յանտ չու­լը ձեռն­տու է թերևս բո­լո­րին, որ այս պա­հին նրա մի­ջո­ցով Հա­յաս­տա­նի շա­հե­րի հաշ­վին սե­փա­կան տար­բե­րակն ա­ռաջ տա­նեն: «Մեծ քե­ռի­նե­րին» պետք է, որ մինչև հոկ­տեմ­բե­րի 5–ը կա­պի­տուլ­յան­տը հան­կարծ խցա­նի պես դուրս չթռնի, իսկ հե­տո... հե­տո ար­դեն ով էլ գա, կա­տար­ված փաս­տի առջև կանգ­նի:

ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԻ ՓՐԿԻՉՆԵՐԸ` MADE IN USA

Եվ ա­հա Հա­յաս­տան ե­կավ USAID–ի ղե­կա­վար Սա­ման­թա Փաո­ւե­րը: Թուր­քե­րը նրան հա­մա­րում են հա­յա­մետ գոր­ծիչ, ան­գամ հայ­կա­կան լոբ­բիստ, բայց բնա­կա­նա­բար նա ա­ռա­ջին հեր­թին ներ­կա­յաց­նում է ԱՄՆ գլո­բալ շա­հը: «Նա­խա­գահ Բայ­դե­նի հանձ­նա­րա­րա­կով ես այս­տեղ եմ ե­կել՝ զրու­ցե­լու իշ­խա­նութ­յան, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի, նաև քա­ղա­քա­ցիա­կան ան­ձանց հետ, այն մարդ­կանց, ով­քեր Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղից դուրս են գա­լիս»,– Բեր­ձո­րի մի­ջանց­քի հար­ևա­նութ­յամբ լրագ­րող­նե­րի հետ զրույ­ցում ա­սաց Սա­ման­թա Փաո­ւե­րը։ Նա նշեց, որ ծանր է լսել, տես­նել այն ա­մե­նը, ին­չի մի­ջով անց­նում են այս ըն­տա­նիք­նե­րը, ո­րոն­ցից շա­տե­րը հե­ռա­ցել են ի­րենց բնա­կա­վայ­րե­րից հրե­տա­կո­ծութ­յան ներ­քո։ «Վեր­ջին 9 ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում, երբ այս ճա­նա­պար­հը շրջա­փակ­ված էր Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րից կող­մից, ԼՂ­–ում հու­մա­նի­տար ծանր ի­րա­վի­ճակ ստեղծ­վեց։ Սնն­դի, դե­ղո­րայ­քի, ա­ռա­ջին նշա­նա­կութ­յան ապ­րանք­նե­րի լուրջ պա­կաս էր Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում։ Հու­մա­նի­տար կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն չու­նեին լի­նել տե­ղում՝ օգ­նե­լու հու­մա­նի­տար կա­րիք­նե­րը բա­վա­րա­րե­լու հար­ցում։ Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը նրանց թույլ չէին տա­լիս մուտք գոր­ծել։ Վեր­ջին շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­ներն ար­դեն իսկ ծանր ի­րա­վի­ճա­կը դարձ­րե­ցին ա­ռա­վել վատ­թար։ Բա­ցար­ձակ անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն է, որ հու­մա­նի­տար կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րը մուտ­քի հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­նե­նան Լա­չի­նի մի­ջանց­քով դե­պի ԼՂ բնա­կա­վայ­րեր։ Բա­ցար­ձակ և կար­ևո­րա­գույն անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն է, որ­պես­զի մի­ջազ­գա­յին դի­տորդ­նե­րը, հու­մա­նի­տար կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րը կա­րո­ղա­նան հաս­նել և­ ա­ջակ­ցութ­յուն ցու­ցա­բե­րեն ԼՂ բնակ­չութ­յա­նը հենց տե­ղում»,–­ ա­սաց USAID–ի ղե­կա­վա­րը:

­Դե ե­թե «Բայ­դեն պա­պին» ռեալ մտա­հոգ լի­ներ, ա­պա պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րով Բաք­վին կպար­տադ­րեր ցան­կա­ցած բան: Իսկ հի­մա, Ար­ցա­խի ան­կու­մից հե­տո հու­մա­նի­տար խնդիր­նե­րը թեև կար­ևոր են, բայց սկզբուն­քո­րեն չեն փո­խի ոչ մի բան: Եվ դա­տե­լով ՔՊ­–ի քա­րոզ­չա­կան մի­ջոց­նե­րի հիա­ցա­կան զե­ղում­նե­րից` Սա­ման­թա Փաո­ւե­րը ըն­կալ­վում է Նի­կո­լին և ՔՊ­–ա­կան խու­տա­յին ազ­գի զայ­րու­թից փրկող «հրեշ­տակ»:

Եվ «նի­կո­լափրկ­չի» հայտ­նութ­յունն ազ­դեց և Հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շար­ժու­մը հա­մա­կար­գող Ազ­գա­յին կո­մի­տեի ու­ղեգ­ծի վրա` հան­կարծ հե­տաձգ­վեց սեպ­տեմ­բե­րի 26–ի հան­րա­հա­վա­քը: Հաս­կա­նա­լի է, որ կա «ռեալ­պո­լի­տի­կը», ո­րը հաշ­վի է առ­նում պե­տա­կան դա­վա­ճա­նին ա­ռայժմ փրկող ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին և չի հա­կա­ռակ­վում «մեծ քե­ռի­նե­րի» մեծ խա­ղին, բայց... Բայց տասն­յակ­նե­րով ծեծ­ված և բան­տարկ­ված նվիր­յալ ակ­տի­վիստ­ներ կան, ՀՀԿ ե­րի­տա­սար­դա­կան կա­ռույ­ցում էլ մարդ չմնաց, որ անհ­նա­զան­դութ­յան ակ­ցիա­նե­րի ըն­թաց­քում բեր­ման չեն­թարկ­վեր ոս­տի­կա­նութ­յուն, ուս­տի մար­դիկ հո­ժար չե­ղան «քշա­դու­լին», ո­րը պարզ­վում է, ոչ թե ավ­տո քշե­լուն, այլ Նի­կո­լին քշե­լուն էր վե­րա­բեր­վում:

Եվ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը ինք­նա­բուխ ի­ջան Հան­րա­պե­տութ­յան հրա­պա­րակ, ու մուլ­տիպ­լի­կա­տոր Դա­վիթ Սա­հակ­յան­ցի խոս­քով. «Ես չեմ կա­րող տա­նը նստել, ես գա­լիս եմ այս­տեղ, ցույց տա­լու, որ պայ­քա­րը չու­նի հանգստ­յան օ­րեր, ես դա չեմ հաս­կա­նում»: Հ­րա­պա­րակ էին ե­կել նաև Շու­շան Պետ­րոս­յա­նը, ա­կա­նա­վոր ՀՀԿ­–ա­կան­ներ Գա­գիկ Մի­նաս­յանն ու Սամ­վել Նի­կո­յա­նը, նաև` Վա­հագն Չա­խալ­յա­նը, իսկ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Գ­ևորգ Գ­ևորգ­յա­նը ե­կել էր բարձ­րա­խո­սով: Գ­ևորգ­յա­նը նշեց, որ հա­ջորդ հան­րա­հա­վա­քին հստակ օ­րա­կարգ պետք է հնչի, հան­րա­հա­վա­քը պատ­վե­րով հա­մերգ չէ: Ու քա­ղա­քա­ցի­նե­րին հե­տաքր­քիր չէ, թե ինչ­քա­նով է այդ օ­րա­կար­գը ձեռն­տու «մեծ քե­ռի­նե­րին» և «ռեալ­պո­լի­տիկ­նե­րին»:

Այ­սինքն` ան­գամ ե­թե լի­դեր­նե­րը փոր­ձեն ցրել–­մա­րել շար­ժու­մը, դա չի հա­ջող­վի, պար­զա­պես նոր լի­դեր­ներ կհայտն­վեն: Հա, ի դեպ այ­սօր` սեպ­տեմ­բե­րի 27–ին, 44–օր­յա պա­տե­րազ­մի տա­րե­լի­ցին, նաև քաղ­բան­տարկ­յալ Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նի դատն է Վե­րաքն­նիչ դա­տա­րա­նում: Հե­տաքր­քիր է լի­նե­լու...

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆ


«Արտաշատ» բկ-ի աշխատակիցները արդեն մի քանի ամիս է աշխատավարձ չեն ստանում. ԱՀԱԶԱՆԳՀՀ իշխանությունն օգտագործում է Սամվել Բաբայանին. Ձյունիկ ԱղաջանյանԻսկ ո՞ւր էր այդ նախագահը, երբ Արցախը Փաշինյանը թողել էր շրջափակման մեջ, եւ կոտորվում էին մեր հայրենակիցները. ԱնդրեասյանԱնաստաս Իսրայելյանն առաջարկում է ձեւավորել Արցախի ժամանակավոր ադմինստրացիա2024-ի Ամանորին մի հագեք այս գույները. բախտը կհեռանա ձեզանիցՄեր երկրներն ունեն դարավոր կապեր, ինչո՞ւ Փաշինյանը հանկարծ սկսեց մեզ անհանգստացնել. Աբխազիայի էքս վարչապետԿանխատեսելի էր, որ հիմա Լարսի կուտակումները կփորձեն ուռա՜-հայրենասիրական կոչերով լղոզել․ Բաբկեն Պիպոյանը փակագծեր է բացումԻնչ է սպասվում Պարոնյան թատրոնում դեկտեմբերինՏարեկան 160 հազարի հետեւում թաքնված «թակարդը» բացահայտում է «Վարորդի ընկեր» ՀԿ-ի նախագահը Ինչ է սպասվում ռուսական դրամատիկական թատրոնում դեկտեմբերինԱնձրեւ Էջմիածնում. Ալլա ՀակոբյանՌուսաստանի դրոշը Մարինկայի քաղաքի արևմտյան ծայրամասում էԿիեւում պատրաստ են իրար մորթելԱլենն այդ ինչ 15-օրյա ժամանակաչափ միացրեց«Հանդիսատեսին խոստացել էի, որ 75-ամյակս անպայման կրկեսում ենք տոնելու». ՍՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՎախի մթնոլորտը մեզ կործանման կտանի. ՍԱՐԳԻՍ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆՍպասեք նոր գործընթացների. հնարավոր են խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ. Բալասանյան«ՉԻ ԵՂԵԼ ԱՅԴՊԻՍԻ ՄԱՐԶԻԿ, ՈՐ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻ ԱՆԸՆԴՄԵՋ ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆԻ ՏԻՏՂՈՍԸ ՆՎԱՃԻ». ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԳԱՐԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԹշնամուն հաղթելը կրկնակի հաղթանակ է. Ռուսլան ԱսլիկյանՎլադիմիր Գասպարյակի թիկնազորի նախկին պետ Արշակ Հակոբյանի խափանման միջոց տնային կալանքը փոխվել է բացակայելու արգելքովՀիմա էլ ոտնահարվում է կայանատեղիներին մոտ ապրող մարդկանց իրավունքները. քաղաքացին` փոխքաղաքապետինԱրցախի տարբեր կուսակցությունների երիտթեւերի եւ ՀԿ-ների ղեկավարները վերլուծական կենտրոն են ստեղծել ԵրեւանումԻնչու ինչ կարելի է հրեաներին, չի կարելի հայերին․ Հայկ Բաբուխանյան«Ամերիկակենտրոն աշխարհի» ավարտը մոտ է. ՊեսկովԱրագած Ախոյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով և գրավովԹուրքիայում երկրաշարժ է գրանցվելՆախկին «Մանկական աշխարհ» հանրախանութն ու դրա շուրջ ստեղծված առեղծվածըԱկնհայտ է, որ Արցախը հայաթափվել է Փաշինյանի գիտությամբ ու լուռ համաձայնությամբ. Էդուարդ ՇարմազանովՀայաստանը գիտեր մեր հարձակման մասին. ԲայրամովՉի կարելի Նիկոլի վարչապետությամբ թույլ տալ նոր արտահերթ ընտրություններ. Արտակ ԶաքարյանՌԴ ՄԻՊ գրասենյակը 6 տոննա մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Հայաստան«ՏԱՐԻՆ ՍԿՍԵՑԻ ՈՒ ԱՎԱՐՏԵՑԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿՈՎ». ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԳՈՌ ՍԱՀԱԿՅԱՆԲաքուն խոչընդոտներ չի տեսնում Երևանի հետ «խաղաղության պայմանագրի» ստորագրման համարԿարապետ Պողոսյան. Ինչի՞ց և ումի՞ց են զգուշանում ռուսները...ԵԱՏՄ–ի հետ ներքին քննարկումներ կունենանք մեքենաների մաքսազերծման գների մասին. Վահան ՔերոբյանՄեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքը ցույց է տվել սուրբծննդյան շքեղ զարդարանքները Վինձորի ամրոցում (լուսանկարներ)Պապիկյանը և ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարը քննարկել են համագործակցային և անվտանգային հարցեր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպել ենԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել դեկտեմբերի 1-ին տարադրամի շուկայումՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 1Դեկտեմբերին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր կլինի 4-5 աստիճանով, տեղումների քանակը` նորմային մոտԻսրայելը վերսկսել է ռազմական գործողությունները ԳազայումԱԽ քարտուղարը կմեկնի Վաշինգտոն, կքննարկվի ՀՀ-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օրակարգըՀԱՊԿ-ից դուրս է գալիս՝ ին՞չ անի, թե՞ մտածում է՝ Երևանը չեն գնդակոծի. Հովհաննես ՍահակյանՀայաստանը տեղեկացված է եղել Արցախում իրականացված «հակաահաբեկչական միջոցառումների» մասինԱստղագուշակ դեկտեմբերի 1-ի համարGmail էլփոստի ծառայությունում մասշտաբային խափանում է տեղի ունեցել Հայաստանը պետք է գիտակցի, որ խաղաղության ճանապարհն անցնում է երկկողմ երկխոսությամբ․ ԲայրամովԻնչ է սպասվում «Թատրոն Կայարան»-ում դեկտեմբերինԿենդանակերպի այս 4 նշաններին Վիշապի տարին կբերի հաջողություն եւ հարստություն. Որոնք են նրանք

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода