Թուրքիան կրակի ճիրաններում Արեւմտյան զինամթերքի համար հիմա վճարում են 10 անգամ թանկ Բեմի վրա հերթական անգամ «կախված» Բայդենին Օբաման օգնության հասավ (Տեսանյութ) Հունիսի 18-ից 24-ը մագնիսական փոթորիկների մեծ ալիք է սպասվում. կարող են առաջանալ տարբեր տհաճ ախտանիշներ Պատերազմում նման հրաշքներ էլ են պատահում (Տեսանյութ) Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ բոլոր բնակավայրերում զգացել է աջակցություն խաղաղության և սահմանազատման օրակարգերին ԼԳԲՏ-ն Կրեմլի ձեռքի գործն է. Կիեւում վերջնականապես են ցնդել (Տեսանյութ) Մանկապարտեզ. Բայդենն ու Թրամփը պայմանավորվել են նախընտրական բանավեճի հատուկ կանոնների շուրջ Դավիթ Աֆրիկյանն ամուսնացել է. բացառիկ կադրեր դերասանի հարսանիքից ԼՂ կղերաֆեոդալական էլիտան 2 ժամում հանձնվեց և մի քանի միլիարդ դոլարի զենքն էլ հանձնեց Ադրբեջանին

Հենց այնպես չէ, որ ամերիկացիները վազեցին Նիկոլին գրկներն առնելու

Վերլուծություն

Այն, որ Ար­ցախն «հո­րով-մո­րով» ա­նե­լուց հե­տո ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը շտա­պե­ցին լցվել Հա­յաս­տան, ի­հար­կե, չի կա­րող պա­տա­հա­կան լի­նել: Եվ բա­նը միայն այն չէ, որ Նի­կոլն ար­դեն բա­ցա­հայտ է խո­սում ռուս­նե­րի դեմ: Դա էլ կա, բայց միայն Նի­կո­լի հա­մար «վիզ տա­լը» չէ, որ այս պա­հին ԱՄՆ-ի խնդիրն է: Ա­վե­լին, ԱՄՆ-ի խնդի­րը, ի­հար­կե, ա­մե­նե­ւին էլ Նի­կո­լը չէ: Պար­զա­պես նա դեռ հար­ցեր ու­նի լու­ծե­լու, ու­րեմն՝ պետք է դեռ պա­հել:

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ «ԴԵՍԱՆՏԸ»` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

­Нет описания фото.Թե ի­րա­կա­նում ինչ խնդիր է ԱՄՆ–ն այ­սօր լու­ծում Հա­յաս­տա­նում, ռուս­նե­րը բաց տեքս­տով հայ­տա­րա­րում են ա­մեն պա­տեհ­–ան­պա­տեհ ա­ռի­թով եւ գործ­նա­կա­նում բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րով: Օ­րի­նակ, ըստ ԱՄՆ­–ում Ռու­սաս­տա­նի դես­պան Ա­նա­տո­լի Ան­տո­նո­վի. «Կոչ ենք ա­նում Վա­շինգ­տո­նին զերծ մնալ ծայ­րա­հեղ վտան­գա­վոր խոս­քե­րից ու գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րից, ո­րոնք հան­գեց­նում են Հա­յաս­տա­նում հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րի ար­հես­տա­կան ​​ա­ճին։ Ն­ման մե­ղադ­րանք­նե­րը միայն վկա­յում են այն մա­սին, որ ԱՄՆ­–ի եւ ն­րա դաշ­նա­կից­նե­րի նպա­տա­կը ոչ թե ի­րա­վի­ճա­կի նոր­մա­լա­ցումն ու Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի խա­ղաղ զար­գա­ցումն է, այլ Ռու­սաս­տա­նին ռազ­մա­վա­րա­կան վնաս հասց­նե­լը եւ Եվ­րա­սիա­յի մի­տում­նա­վոր ա­պա­կա­յու­նա­ցու­մը՝ մեզ տա­րա­ծաշր­ջա­նից հե­ռաց­նե­լու հա­մար»: Ռու­սաս­տա­նի ներ­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Վ­լա­դի­միր Կո­լո­կոլ­ցեւն այդ մա­սին խո­սել է ան­ձամբ Նի­կո­լի հետ. «Արեւ­մուտ­քը ցան­կա­նում է օգ­տա­գոր­ծել Ուկ­րաի­նա­յի շուրջ ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը՝ Ռու­սաս­տա­նին դուրս մղե­լու Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սից եւ ոչն­չաց­նե­լու ռուս–­հայ­կա­կան կա­պը… Ի­րե­րի այս վի­ճա­կը խա­թա­րում է մեր դա­շին­քը: Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը միշտ հե­տապն­դում են միայն ի­րենց շա­հե­րը, նրանք թքած ու­նեն Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յե­րի վրա»:

­Սա­կայն շատ ա­վե­լի լուրջ էր ՌԴ ԱԳՆ­–ի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, որ­տեղ նաեւ Նի­կո­լին ուղղ­ված ան­թա­քույց մե­ղադ­րանք­ներ կան: Նախ, որ հենց Նի­կո­լի պատ­ճա­ռով. «Կորց­վեց թան­կար­ժեք ժա­մա­նակ, ո­րի ըն­թաց­քում կա­րե­լի էր զգա­լի ա­ռա­ջըն­թաց գրան­ցել խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի հա­մա­ձայ­նեց­ման, սահ­ման­նե­րի սահ­մա­նա­զատ­ման եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­ղոր­դակ­ցութ­յուն­նե­րի ա­պաշր­ջա­փակ­ման ա­ռու­մով, ին­չը կդառ­նար Հա­յաս­տա­նի հա­մար անվ­տան­գութ­յան լրա­ցու­ցիչ գոր­ծոն­ներ։ Հատ­կան­շա­կան է նաեւ, որ Եվ­րա­միութ­յան հո­վա­նու ներ­քո անց­կաց­ված Պ­րա­հա­յի եւ Բր­յու­սե­լի հան­դի­պում­նե­րում Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը, ճա­նա­չե­լով Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը, չի հի­շել ղա­րա­բաղ­ցի հա­յե­րի ի­րա­վունք­ներն ու անվ­տան­գութ­յու­նը։ Այ­սօր մենք պաշ­տո­նա­կան Ե­րե­ւա­նի կող­մից որ­եւէ լուրջ շա­հագրգռ­վա­ծութ­յուն չենք տես­նում Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում հրա­տապ խնդիր­նե­րի լուծ­ման հար­ցում»: Հա­ջոր­դը. «Ինչ­պես հայտ­նի է, ԱՄՆ դես­պա­նը սերտ կա­պեր է պահ­պա­նում ՀՀ իշ­խա­նութ­յան հետ։ Այս ֆո­նին, ակն­հայ­տո­րեն իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի դրդմամբ, հա­յաս­տան­յան մա­մու­լում ծա­վալ­վել է իս­կա­կան հա­կա­ռու­սա­կան վակ­խա­նա­լիա։ Հա­մոզ­ված ենք, որ ՀՀ ղե­կա­վա­րութ­յու­նը մեծ սխալ է թույլ տա­լիս՝ մի­տում­նա­վոր փոր­ձե­լով քան­դել Հա­յաս­տա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի բազ­մաբ­նույթ ու դա­րա­վոր կա­պե­րը եւ­ եր­կի­րը դարձ­նե­լով Արեւմուտ­քի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան խա­ղե­րի պա­տան­դը։ Մենք վստահ ենք, որ Հա­յաս­տա­նի բնակ­չութ­յան ճնշող մե­ծա­մաս­նութ­յու­նը նույն­պես գի­տակ­ցում է դա»:

­Սա, ի­հար­կե, Նի­կո­լի հա­մար պետք է որ շատ լուրջ ա­հա­զանգ լի­ներ: Ճիշտ է, նրա ո­րոշ թի­մա­կից­ներ, ինչ­պես օ­րի­նակ Թուր­քիա­յի գծով «մե­ծա­գույն մաս­նա­գետ» Ռու­բին­յա­նը, փոր­ձե­ցին պա­տաս­խա­նել: Սա­կայն Նի­կո­լը պետք է որ հաս­կա­նա՝ մի բան է իշ­խա­նա­կան ա­թոռ­նե­րին նստած մեծ–­մեծ խո­սե­լը, այլ բան է, երբ սո­վո­րա­բար գա­լիս է այդ խոս­քե­րի «տա­կից դուրս գա­լու» ժա­մա­նա­կը: Խո­շոր հաշ­վով, ժա­մա­նա­կին Սա­հա­կաշ­վի­լին էր այդ­պես խո­սում, հի­մա խո­սում է Զե­լենս­կին եւ այլք: Այս օ­րի­նակ­նե­րը պարզ ցու­ցադ­րութ­յուն են, որ ա­մե­րիկ­յան հո­վա­նա­վո­րութ­յունն ու­նի ճիշտ այն­քան ժա­մա­նակ, որ­քան դա պա­հան­ջում է ԱՄՆ­–ի շա­հը: Ու ի՞նչ կլի­նի հե­տո …

­Հենց այդ «հե­տոն» է, ո­րի մա­սին մտա­ծե­լով, Նի­կո­լը կա­րող է ցան­կա­ցած շրջա­դար­ձի գնալ: Ու երբ Նի­կո­լի Էդ­մո­նը, ով մինչ այս Արց­ա­խի հետ կապ­ված բա­ցա­ռա­պես ռուս­նե­րին էր մե­ղադ­րում, հի­մա ար­դեն խո­սում է, թե գի­տեք, ԵՄ–ն, ԱՄՆ­–ը եւ մյուս բո­լոր մի­ջազ­գա­յին սուբ­յեկտ­նե­րը չեն կա­րո­ղա­ցել ա­պա­հո­վել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­յե­րի ի­րա­վունք­նե­րը եւ անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խիք­նե­րը, դա եւս կա­րող է ըն­կալ­վել, որ­պես ազ­դակ, որ Նի­կո­լի մոտ տա­տա­նում­ներ, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, կան: Իսկ դա հու­շում է, որ Ե­րե­ւա­նում ի­ջեց­ված ա­մե­րիկ­յան այս «դե­սան­տը» պետք է որ ու­նե­նար նախ նման խնդիր՝ հա­մո­զել Նի­կո­լին, որ վա­խե­նալ պետք չէ: Ի­հար­կե, նաեւ այդ այ­ցը ներ­կա­յաց­նել որ­պես «դաբ­րո», որ Նի­կո­լը կա­րող է ջար­դել–փշ­րե­լով իր իշ­խա­նութ­յու­նը պա­հել, եւ նա չի դա­դա­րի «դե­մոկ­րատ» մնալ:

ԻՆՉ Է ՊԵՏՔ ԱՄՆ-ԻՆ

­Բայց միայն դա չէ, որ այս պա­հին ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին կա­րող է հե­տաքրք­րել: Ի վեր­ջո, Նի­կո­լին պա­հելն ինք­նան­պա­տակ չէ, նա դեռ պետք է հար­ցեր լու­ծի: Ա­վե­լին, ար­դեն չի էլ թաքց­նում, թե որն է նպա­տա­կը: Սեպ­տեմ­բե­րի 14–ին ԱՄՆ Սե­նա­տի ար­տա­քին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վում լսում­նե­րի ժա­մա­նակ պետ­քար­տու­ղա­րի՝ Եվ­րո­պա­յի եւ Եվ­րա­սիա­յի հար­ցե­րով օգ­նա­կա­նի պաշ­տո­նա­կա­տար Յու­րի Քի­մը (ով, չմո­ռա­նանք, Հա­յաս­տան ժա­մա­նած ա­մե­րիկ­յան այս «դե­սան­տի» մեջ է) պարզ հայ­տա­րա­րեց. «Դեռ վաղ է խո­սել, թե արդ­յոք Հա­յաս­տա­նը փո­խում է իր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը Ռու­սաս­տա­նի հետ, սա­կայն Վա­շինգ­տո­նը ձգտում է դրան»:

­Տի­կին Քի­մին դեռ կվե­րա­դառ­նանք: Մինչ այդ, նկա­տենք նաեւ, որ Վա­շինգ­տո­նի հա­ջորդ նպա­տա­կի մա­սին նույն­քան պարզ ակ­նարկ էր ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան խոս­նակ Մեթ­յու Միլ­լե­րի մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը, որ պետ­քար­տու­ղար Բ­լին­քե­նը թուր­քե­րի հետ քննար­կում­ներ է անց­կաց­րել` «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հետ կապ­ված: Միլ­լերն ըն­դա­մե­նը խոս­տո­վա­նեց, թե՝ ԱՄՆ–ն. «Սա այն հար­ցե­րից մեկն էր, ո­րը պետ­քար­տու­ղար Բ­լին­քե­նը քննար­կել է իր թուրք գոր­ծըն­կե­րոջ հետ անց­յալ ուր­բաթ Ն­յու Յոր­քում կա­յա­ցած հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ»: Եվ վերջ, թե ինչ են քննար­կել. «Կոնկ­րետ ա­ռա­ջար­կի վե­րա­բեր­յալ մեկ­նա­բա­նութ­յուն չու­նեմ»,– խոսքն ա­վար­տեց Միլ­լե­րը:

­Վե­րա­դառ­նանք Նի­կո­լին: Ի՞նչ է ստաց­վում, «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հետ կապ­ված կա «կոնկ­րետ ա­ռա­ջարկ», Վա­շինգ­տոնն ու Ան­կա­րան այն քննար­կում են, դա բա­ցա­հայ­տո­րեն ոտ­նա­րա­հում է Նի­կո­լի ա­սած Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խութ­յունն ու ինք­նա­վա­րութ­յու­նը, ու այս­քա­նից հե­տո նա ըն­դու­նում ու ինչ­–որ ջերմ զրույց­նե՞ր է վա­րում այդ գոր­ծըն­թա­ցի գլուխ կանգ­նած ա­մե­րիկ­յան «դե­սան­տի հետ»: Չ­նա­յած, կրկնու­մ ենք, խաղն ար­դեն այն­քան բաց է դար­ձել, որ ա­մեն ին­չի մա­սին խոս­վում է ու­ղիղ տեքս­տով: Կոնկ­րետ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը պարզ ա­սում են՝ Նի­կո­լին կթող­նեն պաշ­տո­նին, որ նա ստո­րագ­րի «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» փաս­տա­թուղ­թը (ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ ա­մե­րիկ­յան «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը», ո­րը չե­րե­ւա­ցող ձե­ւով կլու­ծի այդ մի­ջանց­քի հար­ցը) եւ հե­ռաց­նի ռուս­նե­րին: Բ­նա­կա­նա­բար, այս ֆո­նին ինչ­–որ գե­ղե­ցիկ խոս­տում­ներ են հղում հայ ժո­ղովր­դին: Օ­րի­նակ, Սա­ման­թա Փաո­ւե­րը գրե­թե լաց էր լի­նում, թե՝ Հա­յաս­տա­նը ինձ շատ սրտա­մոտ եր­կիր է, ես չեմ էլ կա­րող պատ­կե­րաց­նել, թե որ­քան ցա­վա­լի են ե­ղել վեր­ջին օ­րե­րի դեպ­քե­րը հայ ժո­ղովր­դի: Մո­տա­վո­րա­պես նույն տո­նայ­նութ­յամբ տի­կին Սա­ման­թա­յի ու­ղե­կից տի­կին Յու­րին Սե­նա­տի հանձ­նա­ժո­ղո­վի հի­շա­տակ­ված նիս­տում հայ­տա­րա­րեց. «Ա­ռա­ջին՝ Լա­չի­նի մի­ջանց­քը պետք է բաց­վի հենց հի­մա, այ­լեւս ոչ մի հե­տաձ­գում չպետք է լի­նի: Երկ­րորդ՝ ԱՄՆ­–ը չի հան­դուր­ժի ո­րե­ւէ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն, ո­րե­ւէ հար­ձա­կում Լեռ­նա­յին Ղա­րաբա­ղի ժո­ղովր­դի վրա»: Բայց ոնց որ լավ էլ հան­դուր­ժեց, ու հի­մա թուր­քե­րի հետ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հարց են քննար­կում:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԹուրքիան կրակի ճիրաններումԱրեւմտյան զինամթերքի համար հիմա վճարում են 10 անգամ թանկԲեմի վրա հերթական անգամ «կախված» Բայդենին Օբաման օգնության հասավ (Տեսանյութ)Հունիսի 18-ից 24-ը մագնիսական փոթորիկների մեծ ալիք է սպասվում. կարող են առաջանալ տարբեր տհաճ ախտանիշներՊատերազմում նման հրաշքներ էլ են պատահում (Տեսանյութ)Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ բոլոր բնակավայրերում զգացել է աջակցություն խաղաղության և սահմանազատման օրակարգերինԼԳԲՏ-ն Կրեմլի ձեռքի գործն է. Կիեւում վերջնականապես են ցնդել (Տեսանյութ)Մանկապարտեզ. Բայդենն ու Թրամփը պայմանավորվել են նախընտրական բանավեճի հատուկ կանոնների շուրջԴավիթ Աֆրիկյանն ամուսնացել է. բացառիկ կադրեր դերասանի հարսանիքիցԼՂ կղերաֆեոդալական էլիտան 2 ժամում հանձնվեց և մի քանի միլիարդ դոլարի զենքն էլ հանձնեց ԱդրբեջանինԱյսօր հրաշալի մոր, 30-ից ավել թոռնիկների տատիկ Տիգրանուհի Կարապետյանի ծննդյան տարեդարձն էՀՀ ԱԽ քարտուղարը և ԵԽ գլխավոր քարտուղարը հրաժարվել են ելույթ ունենալ խաղաղության գագաթնաժողովի լիագումար նիստումԵՎՐՈ-2024. Անգլիայի ընտրանին հաղթեց սերբերին, Բելինգեմը` գոլի հեղինակ (տեսանյութ)Այս շարժումը վեկտոր չունի, ուրիշ խնդիր մի՛ փնտրեք. Վահագն ՄելիքյանԲա էլ դուք ի՞նչ առաջնորդ եք, որ 2018-ին սխալվել եք, ճանապարհը չսխալվածներինն է. ԲաբայանԿյանfu, երկար ապրի, որ եu էլ ապրեմ… Առանց արցունfների չեf կարող կարդալ Գայանեի` ամnւսնուն nւղղված շնորհավորանfըԵՎՐՈ-2024. Դանիան ու Սլովենիան հաղթողին չպարզեցին(տեսանյութ)Կոլոտ Հովոն հերթական «աշխարհացունց» հայտարարությունն է կատարելԻշխանությունը սկսում է Տիգրանաշենի հանձնման գործընթացը. Մեսրոպ ԱռաքելյանԱրցախից բռնի տեղահանված Երվանդ Աղաբալյանը կալանավորվեց մեկ ամիս ժամկետով ԱԺ ՔՊ խմբակցության քարտուղարը լուսանկար է հրապարակելՋիջի» ընկերության կողմից տարածված հայտարարությունն առ այն, որ «ընկերության դեմ» հարուցված քրեական վարույթը անհիմն է և ապօրինի, իրականությանը չի համապատասխանում. ՔԿԼավագույնի հետ. Սպերցյանը Մխիթարյանի հետ լուսանկար է հրապարակել Սրբազանը հրավիրել է հանրահավաքի եւ խոսել հետագա պայքարից, սակայն նորից առանց դետալների (Տեսանյութ)Վաշինգտոնը փորձում է սադրել Պեկինին` հարձակվել Թայվանի վրա, ասել է Սի Ցզինպինը. Financial TimesС-500 համակարգերը մարտական ​​դիրերքում են. Military Watch MagazineԵրևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում տեղի ունեցավ քահանայական ձեռնադրությունՆոր մանրամասներ են ի հայտ եկել Ռոստովի քննչական մեկուսարանի աշխատակիցներին ԻԳԻԼ-ականների կողմից պատանդ վերցնելու գործով (Տեսանյութ)ԵՎՐՈ-2024. Նիդերլանդների հավաքականը կամային հաղթանակ տարավ Լեհաստանի նկատմամբ(տեսանյութ)Արցախից բռնի տեղահանված Երվանդ Աղաբալյանը կալանավորվեց մեկ ամիս ժամկետով. փաստաբանՆացիստները հարամեցին Կիեւի եվրոպական ուղին` հարձակվելով ԼԳԲՏ-ների վրա (Տեսանյութ)Նա կա, մի՛շտ կա. երգիչ Էրոն այսօր կդառնար 23 տարեկանՀայաստանը եւ եւս 11 երկիր չեն ստորագրել Ուկրաինայի հարցով «խաղաղության գագաթնաժողովի» հռչակագիրըԿենդանակերպի 3 նշաններին սպասվում է ադամանդե շերտ. Armblog.am Փnղի և հաջnղության ալիfը բաց է. շուտով փողի խիտ տեղատարափ կլինի կենդանակերպի 2 նշանների կյանքումՀորդառատ անձրևների հետևանքով փակվել ու վնասվել է Շուռնուխ տանող ճանապարհը. ընթանում են մաքրման աշխատանքներԻնչպիսի տեսք ունի և ինչով է զբաղված Մարշալ Բաբաջանյանի թոռնուհին ԱԽ քարտուղարը ԱՄՆ նախագահի խորհրդականի հետ քննարկել է աջակցությունը ՀՀ պաշտպանական կարողությանըՀՐԱՏԱՊ.«Նոր Նոստրադամուսը» վստահ է, որ հաշված օրեր են մնացել Երրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկմանըԱյս աղոթքը բուժում է ծանր հիվանդությունները…էս դրախտա է՜ ախր», «Ով գալիս է՝ ասում է Շվեյցարիան է, բայց ասում են ու թողնում գնում. Նիկոլ Փաշինյանը Շիկահողում էր (Տեսանյութ)Շիկահողում բնակիչների ջերմ ընդունելությանը հաջորդեց անկեղծ զրույցը․ վարչապետը տեսանյութ է հրապարակելՏիկնիզյանի գործակալը` ֆուտբոլիստի «Զենիթ» հնարավոր տրանսֆերի մասինԵրևանի սրտում՝ 25 միլիոնից ավելի դիտում․ Էռնեստ ՕգաննեսյանՇոլցը ժամանակից շուտ լքել է Ուկրաինայի հարցով համաժողովըՄխիթարյանը, Սպերցյանը և Զախարյանը` Նոբել Առուստամյանի հարսանիքին(տեսանյութ, ֆոտոշարք)Խիղճն էլ լավ բան է, երկիրն են վարի տալիս. Արա ԱբրահամյանԱմերիկացիներին եւ եվրոպացիներին պետք է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ դուրս գա. Արա ԱբրահամյանԽորհրդային սահմանների վերականգնումը նշանակում է դնել мина замедленного действия. ՀՀ նախկին վարչապետՌուբեն Մելիքյանը ոստիկանների բռնությունը հաստատող տեսանյութ է հրապարակել
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода