Փոխարժեք: $ , ,
Իսրայելը հարվածել է Լիբանանին ՀՀ իշխանությունները տեր չեն կանգնում Ադրբեջանում գերեվարված ԼՂ նախկին ղեկավարներին․ Զուրաբյան Մայր Աթոռում նշվեց հայոց առաջին լուսավորիչների տոնը, դուրս բերվեց Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը Հայտնաբերվել է կանանց մահացու քաղցկեղի նոր նշան Մերձկասպյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը կկայանա Մոսկվայում Վանգայի ահասարսուռ կանխատեսումները 2024-ի համար Սոնա Մնացականյանին մահացու վրաերթի ենթարկելու դեպքով դատական քննությունն ավարտական փուլում է Հայր ու որդի 37 օր ադրբեջանցիների հետ նույն գյուղում Մոսկվան Թբիլիսիից սահմանազատում է պահանջում «Պապայի բալին». տեսեք` ինչ շքեղ ծաղկեփունջ է ուղարկել Արտաշ Ասատրյանը դստերը

Մեծ խաղում Հայաստանի ոտնատակ գնալու ռիսկերը միայն ավելանում են

Վերլուծություն

ԱՄՆ-ից այս օ­րե­րին ե­կող ազ­դակ­նե­րը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=265913&l=am) պարզ հու­շում են, որ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քով» հա­մեմ­ված «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը», այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, դրվե­լու է իս­պա­նա­կան Գ­րա­նա­դա­յում կա­յա­նա­լիք հան­դիպ­ման օ­րա­կար­գում: Այս մա­սին եւս պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան խոս­նակ Մեթ­յու Միլ­լե­րը խո­սում է ան­թա­քույց. «Կար­ծում ենք՝ կա­րե­ւոր է, որ Հա­յաս­տանն ու Ադր­բե­ջա­նը հաս­նեն կա­յուն խա­ղա­ղութ­յան հա­մա­ձայ­նագ­րի… Նա­խա­գահ Ա­լիեւն ու վար­չա­պետ Փա­շին­յա­նը հայ­տա­րա­րել են, որ հա­ջորդ շա­բաթ պատ­րաստ­վում են հան­դի­պել»:

­Նույն բանն է պնդում նաեւ հա­յաս­տան­յան ընդ­դի­մութ­յու­նը: Անդ­րա­նիկ Թ­եւան­յա­նի խոս­քով. «Խա­բում է Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը՝ հա­վաս­տիաց­նե­լով եւ ան­բա­րո­յա­կան ա­ռա­ջարկ ա­նե­լով, որ Ար­ցա­խը հանձ­նե­լով՝ փրկվե­լու է Հա­յաս­տա­նը: Ար­ցախն այ­սօր դա­տարկ­վում է, հա­յա­թափ­վում է Նի­կոլ Փա­շին­յա­նի, Ա­լիե­ւի ու Էր­դո­ղա­նի հա­մա­տեղ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի արդ­յուն­քում: Բայց դրա­նով հայ­կա­կան ող­բեր­գութ­յու­նը ոչ թե ա­վարտ­վում է, այլ նոր է սկսվում… Նա­խիջ­եւա­նում Էր­դո­ղանն ու Ա­լիեւն ար­դեն պայ­մա­նա­վոր­վել են, որ պետք է Ս­յու­նի­քի հար­ցը լու­ծեն: Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը շատ լավ գի­տի այդ մա­սին…»: Ել­քը Թե­ւան­յա­նը տես­նում է հե­տեւ­յա­լ կերպ. «Մեր խնդի­րը պետք է լի­նի թույլ չտալ, որ­պես­զի թուրք­–ադր­բե­ջա­նա­կան ծրա­գի­րը ի­րա­կա­նա­նա, իսկ դրա հա­մար անհ­րա­ժեշտ է իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն Հա­յաս­տա­նում, որ­պես­զի մենք կա­րո­ղա­նանք մեր բնա­կան դաշ­նա­կից­նե­րի՝ Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը կար­գա­վո­րել եւ թույլ չտալ ՀՀ­–ի կոր­ծա­նում»:

Այս դեպ­քում կա այլ հարց՝ իսկ «մեր բնա­կան դաշ­նա­կից­նե­րը՝ Ի­րա­նը եւ Ռու­սաս­տա­նը», ի՞նչ են ա­նում, որ այս ամե­նի դեմն առ­նեն: Այն, որ Ռու­սաս­տա­նը բաց տեքս­տով խո­սում է, որ ԱՄՆ–ն Նի­կո­լի մի­ջո­ցով փոր­ձում է ՌԴ­–ին դուրս մղել տա­րա­ծաշր­ջա­նից, լավ է նրա­նով, որ վեր­ջա­պես այդ հստակ գի­տակ­ցու­մը ՌԴ ԱԳՆ­–ում ի հայտ ե­կավ: Սա­կայն այս դեպ­քում, նաեւ Նի­կո­լին հաս­ցե­րագր­ված վեր­ջին մե­ղադ­րանք­նե­րը հաշ­վի առ­նե­լով, ՌԴ ԱԳՆ­–ի այդ գի­տակ­ցումն այլ հար­ցեր է ա­ռաջ քա­շում: Ն­ման հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով ՌԴ–ն, ըստ էութ­յան, խոս­տո­վա­նում է, որ այս­տեղ խնդի­րը նախ Ար­ցախն ու Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը, ա­պա՝ Հա­յաս­տանն ու հայ ժո­ղո­վուր­դը չէ: Ան­գամ Նի­կո­լը չէ այս­տեղ ա­մե­նա­մեծ հար­ցը: Այ­սինքն, որ ՌԴ–ն այս պա­հին Հա­յաս­տա­նում կռիվ է տա­լիս ոչ թե Նի­կո­լի, այլ՝ ԱՄՆ­–ի դեմ, եւ ե­թե Նի­կո­լը գոր­ծում է ա­մե­րիկ­յան թե­ւի օգ­տին, կամ ա­մե­րիկ­յան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան կա­րո­ղա­նում է Հա­յաս­տա­նում տի­րա­ժա­վո­րել հա­կա­ռու­սա­կա­նութ­յուն, ա­պա դա նաեւ ռուս­նե­րի շատ լուրջ սխալ­նե­րի արդ­յունք է: Աշ­խա­տան­քա­յին մե­խա­նիզմ­նե՞րն են ոչ է­ֆեկ­տիվ, չի­նով­նիկ­նե՞­րը լավ չեն աշ­խա­տում, դա ռուս­նե­րի խնդիրն է, եւ երբ դրա հա­մար ար­ցախ­ցի­նե­րը հայ­րե­նիք են կորց­նում, հե­տե­ւանք­նե­րը հաս­կա­նա­լի են:

Այ­սինքն, կկա­րո­ղա­նա՞ն ռուս­ներն ա­րա­գո­րեն հար­մար­վել այս նոր ի­րո­ղութ­յուն­նե­րին՝ փոր­ձե­լով հա­կա­քայ­լեր ձեռ­նար­կել: ՌԴ ՆԳ նա­խա­րա­րի այ­ցը Նի­կո­լի վրա ազ­դե­լու ինչ­–որ ե­րան­գա­վո­րում ու­ներ: Բայց դա հա­մար­ժե՞ք է ԱՄՆ­–ից ի­րար հերթ չտա­լով Հա­յաս­տան ե­կող ա­մե­րիկ­յան պաշ­տոն­յա­նե­րի հոս­քին, դա է խնդի­րը:

Իսկ ա­հա Ի­րանն ակն­հայ­տո­րեն լրջա­գույն մտա­հո­գութ­յուն­ներ ու­նի: Փաս­տը, որ ի­րա­նա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րը վեր­ջերս գրե­թե ա­մեն օր հայ­տա­րա­րում են Հա­յաս­տա­նի ուղ­ղութ­յամբ ի­րենց «կար­միր գծե­րի» մա­սին, կա­րե­լի է ող­ջու­նել: Բայց երբ այդ հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րը նման հա­ճա­խա­կիութ­յուն են ստա­ցել, դա նաեւ մտա­հո­գող է. ու­րեմն դրանց է­ֆեկ­տի­վութ­յու­նը մեծ չէ, որ այս հա­ճա­խա­կա­նութ­յամբ են ա­սում:

Ի­րա­նում նաեւ մտա­հոգ­ված են տի­կին Քի­մի հա­յաս­տան­յան այ­ցից: Ի­րա­նա­կան վեր­լու­ծա­կան աղբ­յուր­ներն այս­պես են մեկ­նա­բա­նել ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րի այ­ցը. «Երբ այս տի­կի­նը այ­ցե­լում է ո­րե­ւէ եր­կիր, այն­տեղ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազմ է սկսվում։ Ե­թե ​​այս տիկ­նոջ այ­ցը ստաց­վի ան­հա­ջող եւ խա­փան­ված, ա­պա Հա­յաս­տա­նի հա­մար հա­ջորդ քայ­լը կլի­նի Նո­լան­դի այ­ցը Հա­յաս­տան, եւ ար­տա­քին պա­տե­րազմն այս երկ­րում կվե­րած­վի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի: Ի­րա­վի­ճա­կը տա­րա­ծաշր­ջա­նում զար­գա­նում է այն­պես, որ հնա­րա­վոր դեպ­քե­րը դուրս են գա­լիս Բաք­վի եւ Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից: Պատ­րաստ­վեք մեծ ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին Կով­կա­սում»:

«­Մեծ ի­րա­դար­ձութ­յուն­ներ» ար­տա­հայ­տութ­յունը միան­գա­մայն չա­րա­գու­շակ տեսք ու­նի: Այ­սինքն, Ի­րա­նում սպա­սե­լիք­նե­րը, որ քա­ղա­քա­կան մե­թոդ­նե­րը կա­րող են չգոր­ծել, քա­նի որ կա ԱՄՆ­–ի շատ մեծ ակ­տի­վութ­յուն, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նը ներ­սից պայ­թեց­նե­լու ա­ռու­մով, դեռ շա­րու­նա­կում է զար­գա­ցում­նե­րը տա­նել սրաց­ման ուղ­ղութ­յամբ: Եվ դա կա­րե­լի է հաս­կա­նալ: Նախ, ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը ժա­մա­նա­կի սղութ­յուն ու­նեն. ե­թե Ուկ­րաի­նա­յում ի­րա­վի­ճա­կը մի փոքր էլ հան­դարտ­վի, ռուս­նե­րը կկա­րո­ղա­նան հա­րավ­կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յան վրա շատ ա­վե­լի մեծ ու­շադ­րութ­յուն եւ ռե­սուրս­ներ կի­րա­ռել: Եվ երկ­րոր­դը. մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նը եւ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը» ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հա­մար ա­մե­նե­ւին էլ միայն ՌԴ­–ի եւ Ի­րա­նի վրա ազ­դե­ցութ­յան հա­մար չեն: Այդ մի­ջանց­քով, ե­թե ՆԱՏՕ­–ա­կան Թուր­քիա­յին կա­րո­ղա­նան ուղ­ղա­կիո­րեն ուղ­ղոր­դել դե­պի թյուր­քա­կան աշ­խարհ, ա­պա գործ­նա­կա­նում միան­շա­նակ է, որ դա կդառ­նա նաեւ Չի­նաս­տա­նի` Ա­րեւ­մուտ­քին ուղղ­ված պլաց­դարմ (Տե´ս քարտեզը): Թե­րեւս, միան­գա­մից կակ­տի­վաց­նեն նաեւ Չի­նաս­տա­նի ա­րե­ւմտյան շրջան­նե­րի թյուր­քա­կան տար­րին` ույղուրներին, ո­րը շատ լուրջ գլխա­ցա­վանք կդառ­նա Պե­կի­նի հա­մար: Եվ հենց այն պա­հին, երբ ԱՄՆ–ն սկսում է հիմ­նա­կան ու­շադ­րութ­յու­նը կենտ­րո­նաց­նել Չի­նաս­տա­նի դեմ:

Այս ա­մե­նը, հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ մեծ կա­րե­ւո­րութ­յան խնդիր է Վա­շինգ­տո­նի հա­մար, հա­նուն ո­րի, կզո­հա­բե­րեն ոչ միայն ար­ցա­խա­հա­յութ­յա­նը, այլ ա­մեն մի Ս­յու­նիք եւ Հա­յաս­տան: Սա ան­նա­խա­դեպ հնա­րա­վո­րութ­յուն է նաեւ Թուր­քիա­յի հա­մար՝ հաս­նել նոր Սուլ­թա­նա­թի ստեղծ­ման իր վա­ղե­մի ե­րա­զան­քին:

­Սա­կայն, այս ծրագ­րե­րը նույն­քան հսկա­յա­կան խնդիր են նաեւ Ռու­սաս­տան–­Չի­նաս­տան–Ի­րան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բե­ւե­ռի հա­մար, եւ այս­քան հա­ճա­խա­կիա­ցած՝ ՌԴ–Ի­րան ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան բարձր մա­կար­դա­կով շփում­նե­րը, ի­հար­կե, հու­շում են դի­մա­կա­յե­լու ծրագ­րե­րի մա­սին: Ու միան­գա­մայն տե­ղին է ի­րա­նա­կան հի­շա­տակ­ված աղբ­յու­րի տե­սա­կե­տը, որ «հնա­րա­վոր դեպ­քե­րը դուրս են գա­լիս Բաք­վի եւ Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից»: Այ­սինքն, ե­թե այս մեծ մե­խա­նիզմն աշ­խա­տեց եւ գնաց ռազ­մա­կա­նաց­ման ճա­նա­պար­հով, ոչ միայն Հա­յաս­տա­նը, այլ նաեւ Ադր­բե­ջանն է ո­տա­տակ գնա­լու: Թե­րեւս հաս­կա­նա­լով նման հե­ռան­կա­րը, Ա­լիե­ւը շա­րու­նա­կում է հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը Մոսկ­վա­յի հետ, այդ թվում՝ ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րին Ար­ցա­խից դուրս բե­րե­լու պա­հանջ չդնե­լու տես­քով:

Ինչ վե­րա­բե­րվում է Նի­կոլն, ա­պա նա այս խա­ղում ըն­դա­մե­նը կա­տա­րող է, եւ ամ­բողջ հարցն այն է, թե վերջ­նարդ­յուն­քում ում խա­ղա­ցո­ղը կմնա:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Իսրայելը հարվածել է ԼիբանանինՀՀ իշխանությունները տեր չեն կանգնում Ադրբեջանում գերեվարված ԼՂ նախկին ղեկավարներին․ ԶուրաբյանՄայր Աթոռում նշվեց հայոց առաջին լուսավորիչների տոնը, դուրս բերվեց Աստվածամուխ Սուրբ ԳեղարդըՀայտնաբերվել է կանանց մահացու քաղցկեղի նոր նշանՄերձկասպյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը կկայանա ՄոսկվայումՎանգայի ահասարսուռ կանխատեսումները 2024-ի համարՍոնա Մնացականյանին մահացու վրաերթի ենթարկելու դեպքով դատական քննությունն ավարտական փուլում էՀայր ու որդի 37 օր ադրբեջանցիների հետ նույն գյուղումՄոսկվան Թբիլիսիից սահմանազատում է պահանջում«Պապայի բալին». տեսեք` ինչ շքեղ ծաղկեփունջ է ուղարկել Արտաշ Ասատրյանը դստերըԳինին պաշտպանում է օրգանիզմի բջիջները օքսիդային սթրեսից. FoodsԻնչպես զարդարել տունը տոներին՝ կախված կենդանակերպի նշանիցԿինը մեկ հարվածով կյանքից զրկել է ամուսնուն, ով հրաժարվել է նրան Դուբայ տանել իր ծննդյան օրըԱգարակում 93-ամյա կնոջը 24-ամյա համագյուղացին է սպանել․ վերջինս ձերբակալվել էՆյարդաբանը նշել է՝ ինչպես է ցածր ջերմաստիճանն անդրադառնում նյարդային համակարգի վրաՍուրբ Առաքյալների և առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օրն էԶինվորական բաճկոնը հագից հանած հնդիկ տղային նոր բաճկոն նվիրած հայ աղջկան ժամանակին մի հնդիկ տղա է օգնության ձեռք մեկնել. ինչ է պատմում հայ աղջիկըԹուրքիայի քննադատության թիրախում հայտնված Իսրայելը և´ 2016-ին, և´ 2020-ին, և´ դրանից հետո Թուրքիայի հետ պաշտպանում էր Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի ու ՀՀ-ի դեմ․ Տիգրան ԱբրահամյանԴատախազությունը պահանջում է նախկին պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանից բռնագանձել 1.3 մլրդ-ի գույք ու 61 մլն դրամՀաճելի իրադարձություններով հագեցած օր է սպասվում. դեկտեմբերի 2-ի աստղագուշակԻնչու՞ է հնացած թեյը վտանգավորՌԴ-ն 2,2 միլիոնանոց զորքը կունենա. Պուտինը հրամանագիր է ստորագրելՀայասաթ-1»-ն անջատվել է հրթիռից ու դուրս եկել ուղեծիրՍպասվում է անձրև և մառախուղԹուրքիայի հետ սահմանի «Մարգարա» անցակետը պատրաստ է շահագործման. ՀՀ ԱԳՆԴոլարը շարունակում է գահավիժել, ռուբլին արժեւորվում է․ Փոխարժեքն այսօրՄոսկվայի օդանավականներում չեղարկվել կամ հետաձգվել է 30-ից ավել չվերթՍեքսապաթոլոգը պատմել է տղամարդու և կնոջ օրգազմի տարբերության մասին «Ծախվեցիր արա»․ Սկանդալ «Մայր Հայաստան» դաշինքումՍկսվեց նոր պատերազմ (Տեսանյութ)Տարադրամի փոխարժեքը՝ հայաստանյան բանկերում«Հրապարակ». Ռուսական «շպիոն» կառավարությունո՞ւմ. պահանջում են Վահե Ղազարյանի հրաժարականըՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԴժբախտությունները կթափվեն բոլոր կողմերին, եղբայրը եղբոր դեմ դուրս կգա, մայրերը կթողնեն իրենց երեխաների․ Սարսափազդու կանխատեսումԱրևմուտքը Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը կհամարի փողի վատնում, եթե նա նահանջի. Economist«Փաստ». Ո՞ւմ է ՔՊ-ն ուզում Ալավերդի համայնքի ղեկավար կարգելԱմանորյա կանխատեսում. տոնածառը կպատմի, թե ինչպիսին կլինի 2024 թվականը. Ամանորյա թեստՈրտեղ տեղադրել տոնածառ՝ 2024 թվականին հաջողություն գրավելու համար«Ժողովուրդ». «ՀայաՔվե»-ի նախաձեռնությունը կքննարկվի դեկտեմբերի 4-ին. ինչ է սպասվում«Հրապարակ». Ի՞նչ են քննարկել ՔՊ-ականները. Փաշինյանը թույլ է տվել մի քանի ժամ կարծիք հայտնելՂրիմը, Դոնբասը, Զապորոժեի և Խերսոնի շրջանների մի մասը կմնան ՌԴ-ին, իսկ Ուկրաինան կմտնի ՆԱՏՕ. Զելոնսկուն սպառնում են, Մոսկվային` համոզումՌուսական բանակը շարունակում է սեղմել Ավդեևկայի շուրջ օղակը. ուկրաինական ռազմական վերլուծաբաններԵրանի նահատակներին, որ Արցախի ադրբեջանացումն ու Հայաստանի բարոյական մահը չտեսան. Էդուարդ Շարմազանով«Փաստ». «Սխալվելու վճռականության» մեջ... շփոթվածներըԺամը 10:30-ին դուրս կբերվի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը«Հրապարակ». Նարեկ Մալյանն ու Մամիկոն Ասլանյանը նույն խցում են նստածՆիկոլ Փաշինյանի լիազորությունը կավելանա ևս մեկով. «Ժողովուրդ»Ռուսական բանակն ամբողջությամբ գրավել է Մարինկա քաղաքը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱՄՆ-ում ահազանգում են. սպասվում է ուսների լայնածավալ հարձակումը«Արտաշատ» բկ-ի աշխատակիցները արդեն մի քանի ամիս է աշխատավարձ չեն ստանում. ԱՀԱԶԱՆԳ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода