Փաշինյանն ուշացումով հերքում է, որ մասնակցել է Եհովայի վկաների միջոցառմանը Ինչ են մանրամասնում Եղվարդի համայնքապետարանից ինքնաթիռի վթարի մասին Ամերիկացի քաղխորհրդատուն ՊՆ-ում աշխատանքը կսկսի առաջիկա ամիսներին. Դեսպանատուն Ռանչպար գյուղում 18-ամյա աղջիկը դանակով հարվածել է 17-ամյա երիտասարդին Բուհերում թափուր մնացած տեղերի լրացուցիչ մրցույթի հայտագրման գործընթացն սկսվել է ՀՀ-ի հետ վիզայի ազատականացման երկխոսություն սկսելն հարաբերությունները բարձրացնում են նոր մակարդակի Սա մեկ անձի, մեկ կուսակցության ու մեկ քաղաքական շարժման անելիքը չէ. Գառնիկ Դանիելյան Եվրամիությանն անդամակցումը սուտ է, չի՛ լինելու. Անաստաս Իսրայելյան Երևանում փողոցներն աղբի մեջ են. ավագանու անդամ Կա պայմանավորվածություն՝ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված. Գառնիկ Դավթյան

Մեծ խաղում Հայաստանի ոտնատակ գնալու ռիսկերը միայն ավելանում են

Վերլուծություն

ԱՄՆ-ից այս օ­րե­րին ե­կող ազ­դակ­նե­րը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=265913&l=am) պարզ հու­շում են, որ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քով» հա­մեմ­ված «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը», այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, դրվե­լու է իս­պա­նա­կան Գ­րա­նա­դա­յում կա­յա­նա­լիք հան­դիպ­ման օ­րա­կար­գում: Այս մա­սին եւս պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան խոս­նակ Մեթ­յու Միլ­լե­րը խո­սում է ան­թա­քույց. «Կար­ծում ենք՝ կա­րե­ւոր է, որ Հա­յաս­տանն ու Ադր­բե­ջա­նը հաս­նեն կա­յուն խա­ղա­ղութ­յան հա­մա­ձայ­նագ­րի… Նա­խա­գահ Ա­լիեւն ու վար­չա­պետ Փա­շին­յա­նը հայ­տա­րա­րել են, որ հա­ջորդ շա­բաթ պատ­րաստ­վում են հան­դի­պել»:

­Նույն բանն է պնդում նաեւ հա­յաս­տան­յան ընդ­դի­մութ­յու­նը: Անդ­րա­նիկ Թ­եւան­յա­նի խոս­քով. «Խա­բում է Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը՝ հա­վաս­տիաց­նե­լով եւ ան­բա­րո­յա­կան ա­ռա­ջարկ ա­նե­լով, որ Ար­ցա­խը հանձ­նե­լով՝ փրկվե­լու է Հա­յաս­տա­նը: Ար­ցախն այ­սօր դա­տարկ­վում է, հա­յա­թափ­վում է Նի­կոլ Փա­շին­յա­նի, Ա­լիե­ւի ու Էր­դո­ղա­նի հա­մա­տեղ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի արդ­յուն­քում: Բայց դրա­նով հայ­կա­կան ող­բեր­գութ­յու­նը ոչ թե ա­վարտ­վում է, այլ նոր է սկսվում… Նա­խիջ­եւա­նում Էր­դո­ղանն ու Ա­լիեւն ար­դեն պայ­մա­նա­վոր­վել են, որ պետք է Ս­յու­նի­քի հար­ցը լու­ծեն: Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը շատ լավ գի­տի այդ մա­սին…»: Ել­քը Թե­ւան­յա­նը տես­նում է հե­տեւ­յա­լ կերպ. «Մեր խնդի­րը պետք է լի­նի թույլ չտալ, որ­պես­զի թուրք­–ադր­բե­ջա­նա­կան ծրա­գի­րը ի­րա­կա­նա­նա, իսկ դրա հա­մար անհ­րա­ժեշտ է իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն Հա­յաս­տա­նում, որ­պես­զի մենք կա­րո­ղա­նանք մեր բնա­կան դաշ­նա­կից­նե­րի՝ Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը կար­գա­վո­րել եւ թույլ չտալ ՀՀ­–ի կոր­ծա­նում»:

Այս դեպ­քում կա այլ հարց՝ իսկ «մեր բնա­կան դաշ­նա­կից­նե­րը՝ Ի­րա­նը եւ Ռու­սաս­տա­նը», ի՞նչ են ա­նում, որ այս ամե­նի դեմն առ­նեն: Այն, որ Ռու­սաս­տա­նը բաց տեքս­տով խո­սում է, որ ԱՄՆ–ն Նի­կո­լի մի­ջո­ցով փոր­ձում է ՌԴ­–ին դուրս մղել տա­րա­ծաշր­ջա­նից, լավ է նրա­նով, որ վեր­ջա­պես այդ հստակ գի­տակ­ցու­մը ՌԴ ԱԳՆ­–ում ի հայտ ե­կավ: Սա­կայն այս դեպ­քում, նաեւ Նի­կո­լին հաս­ցե­րագր­ված վեր­ջին մե­ղադ­րանք­նե­րը հաշ­վի առ­նե­լով, ՌԴ ԱԳՆ­–ի այդ գի­տակ­ցումն այլ հար­ցեր է ա­ռաջ քա­շում: Ն­ման հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով ՌԴ–ն, ըստ էութ­յան, խոս­տո­վա­նում է, որ այս­տեղ խնդի­րը նախ Ար­ցախն ու Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը, ա­պա՝ Հա­յաս­տանն ու հայ ժո­ղո­վուր­դը չէ: Ան­գամ Նի­կո­լը չէ այս­տեղ ա­մե­նա­մեծ հար­ցը: Այ­սինքն, որ ՌԴ–ն այս պա­հին Հա­յաս­տա­նում կռիվ է տա­լիս ոչ թե Նի­կո­լի, այլ՝ ԱՄՆ­–ի դեմ, եւ ե­թե Նի­կո­լը գոր­ծում է ա­մե­րիկ­յան թե­ւի օգ­տին, կամ ա­մե­րիկ­յան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան կա­րո­ղա­նում է Հա­յաս­տա­նում տի­րա­ժա­վո­րել հա­կա­ռու­սա­կա­նութ­յուն, ա­պա դա նաեւ ռուս­նե­րի շատ լուրջ սխալ­նե­րի արդ­յունք է: Աշ­խա­տան­քա­յին մե­խա­նիզմ­նե՞րն են ոչ է­ֆեկ­տիվ, չի­նով­նիկ­նե՞­րը լավ չեն աշ­խա­տում, դա ռուս­նե­րի խնդիրն է, եւ երբ դրա հա­մար ար­ցախ­ցի­նե­րը հայ­րե­նիք են կորց­նում, հե­տե­ւանք­նե­րը հաս­կա­նա­լի են:

Այ­սինքն, կկա­րո­ղա­նա՞ն ռուս­ներն ա­րա­գո­րեն հար­մար­վել այս նոր ի­րո­ղութ­յուն­նե­րին՝ փոր­ձե­լով հա­կա­քայ­լեր ձեռ­նար­կել: ՌԴ ՆԳ նա­խա­րա­րի այ­ցը Նի­կո­լի վրա ազ­դե­լու ինչ­–որ ե­րան­գա­վո­րում ու­ներ: Բայց դա հա­մար­ժե՞ք է ԱՄՆ­–ից ի­րար հերթ չտա­լով Հա­յաս­տան ե­կող ա­մե­րիկ­յան պաշ­տոն­յա­նե­րի հոս­քին, դա է խնդի­րը:

Իսկ ա­հա Ի­րանն ակն­հայ­տո­րեն լրջա­գույն մտա­հո­գութ­յուն­ներ ու­նի: Փաս­տը, որ ի­րա­նա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րը վեր­ջերս գրե­թե ա­մեն օր հայ­տա­րա­րում են Հա­յաս­տա­նի ուղ­ղութ­յամբ ի­րենց «կար­միր գծե­րի» մա­սին, կա­րե­լի է ող­ջու­նել: Բայց երբ այդ հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րը նման հա­ճա­խա­կիութ­յուն են ստա­ցել, դա նաեւ մտա­հո­գող է. ու­րեմն դրանց է­ֆեկ­տի­վութ­յու­նը մեծ չէ, որ այս հա­ճա­խա­կա­նութ­յամբ են ա­սում:

Ի­րա­նում նաեւ մտա­հոգ­ված են տի­կին Քի­մի հա­յաս­տան­յան այ­ցից: Ի­րա­նա­կան վեր­լու­ծա­կան աղբ­յուր­ներն այս­պես են մեկ­նա­բա­նել ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րի այ­ցը. «Երբ այս տի­կի­նը այ­ցե­լում է ո­րե­ւէ եր­կիր, այն­տեղ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազմ է սկսվում։ Ե­թե ​​այս տիկ­նոջ այ­ցը ստաց­վի ան­հա­ջող եւ խա­փան­ված, ա­պա Հա­յաս­տա­նի հա­մար հա­ջորդ քայ­լը կլի­նի Նո­լան­դի այ­ցը Հա­յաս­տան, եւ ար­տա­քին պա­տե­րազմն այս երկ­րում կվե­րած­վի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի: Ի­րա­վի­ճա­կը տա­րա­ծաշր­ջա­նում զար­գա­նում է այն­պես, որ հնա­րա­վոր դեպ­քե­րը դուրս են գա­լիս Բաք­վի եւ Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից: Պատ­րաստ­վեք մեծ ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին Կով­կա­սում»:

«­Մեծ ի­րա­դար­ձութ­յուն­ներ» ար­տա­հայ­տութ­յունը միան­գա­մայն չա­րա­գու­շակ տեսք ու­նի: Այ­սինքն, Ի­րա­նում սպա­սե­լիք­նե­րը, որ քա­ղա­քա­կան մե­թոդ­նե­րը կա­րող են չգոր­ծել, քա­նի որ կա ԱՄՆ­–ի շատ մեծ ակ­տի­վութ­յուն, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նը ներ­սից պայ­թեց­նե­լու ա­ռու­մով, դեռ շա­րու­նա­կում է զար­գա­ցում­նե­րը տա­նել սրաց­ման ուղ­ղութ­յամբ: Եվ դա կա­րե­լի է հաս­կա­նալ: Նախ, ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը ժա­մա­նա­կի սղութ­յուն ու­նեն. ե­թե Ուկ­րաի­նա­յում ի­րա­վի­ճա­կը մի փոքր էլ հան­դարտ­վի, ռուս­նե­րը կկա­րո­ղա­նան հա­րավ­կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յան վրա շատ ա­վե­լի մեծ ու­շադ­րութ­յուն եւ ռե­սուրս­ներ կի­րա­ռել: Եվ երկ­րոր­դը. մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նը եւ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը» ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հա­մար ա­մե­նե­ւին էլ միայն ՌԴ­–ի եւ Ի­րա­նի վրա ազ­դե­ցութ­յան հա­մար չեն: Այդ մի­ջանց­քով, ե­թե ՆԱՏՕ­–ա­կան Թուր­քիա­յին կա­րո­ղա­նան ուղ­ղա­կիո­րեն ուղ­ղոր­դել դե­պի թյուր­քա­կան աշ­խարհ, ա­պա գործ­նա­կա­նում միան­շա­նակ է, որ դա կդառ­նա նաեւ Չի­նաս­տա­նի` Ա­րեւ­մուտ­քին ուղղ­ված պլաց­դարմ (Տե´ս քարտեզը): Թե­րեւս, միան­գա­մից կակ­տի­վաց­նեն նաեւ Չի­նաս­տա­նի ա­րե­ւմտյան շրջան­նե­րի թյուր­քա­կան տար­րին` ույղուրներին, ո­րը շատ լուրջ գլխա­ցա­վանք կդառ­նա Պե­կի­նի հա­մար: Եվ հենց այն պա­հին, երբ ԱՄՆ–ն սկսում է հիմ­նա­կան ու­շադ­րութ­յու­նը կենտ­րո­նաց­նել Չի­նաս­տա­նի դեմ:

Այս ա­մե­նը, հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ մեծ կա­րե­ւո­րութ­յան խնդիր է Վա­շինգ­տո­նի հա­մար, հա­նուն ո­րի, կզո­հա­բե­րեն ոչ միայն ար­ցա­խա­հա­յութ­յա­նը, այլ ա­մեն մի Ս­յու­նիք եւ Հա­յաս­տան: Սա ան­նա­խա­դեպ հնա­րա­վո­րութ­յուն է նաեւ Թուր­քիա­յի հա­մար՝ հաս­նել նոր Սուլ­թա­նա­թի ստեղծ­ման իր վա­ղե­մի ե­րա­զան­քին:

­Սա­կայն, այս ծրագ­րե­րը նույն­քան հսկա­յա­կան խնդիր են նաեւ Ռու­սաս­տան–­Չի­նաս­տան–Ի­րան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բե­ւե­ռի հա­մար, եւ այս­քան հա­ճա­խա­կիա­ցած՝ ՌԴ–Ի­րան ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան բարձր մա­կար­դա­կով շփում­նե­րը, ի­հար­կե, հու­շում են դի­մա­կա­յե­լու ծրագ­րե­րի մա­սին: Ու միան­գա­մայն տե­ղին է ի­րա­նա­կան հի­շա­տակ­ված աղբ­յու­րի տե­սա­կե­տը, որ «հնա­րա­վոր դեպ­քե­րը դուրս են գա­լիս Բաք­վի եւ Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից»: Այ­սինքն, ե­թե այս մեծ մե­խա­նիզմն աշ­խա­տեց եւ գնաց ռազ­մա­կա­նաց­ման ճա­նա­պար­հով, ոչ միայն Հա­յաս­տա­նը, այլ նաեւ Ադր­բե­ջանն է ո­տա­տակ գնա­լու: Թե­րեւս հաս­կա­նա­լով նման հե­ռան­կա­րը, Ա­լիե­ւը շա­րու­նա­կում է հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը Մոսկ­վա­յի հետ, այդ թվում՝ ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րին Ար­ցա­խից դուրս բե­րե­լու պա­հանջ չդնե­լու տես­քով:

Ինչ վե­րա­բե­րվում է Նի­կոլն, ա­պա նա այս խա­ղում ըն­դա­մե­նը կա­տա­րող է, եւ ամ­բողջ հարցն այն է, թե վերջ­նարդ­յուն­քում ում խա­ղա­ցո­ղը կմնա:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Փաշինյանն ուշացումով հերքում է, որ մասնակցել է Եհովայի վկաների միջոցառմանըԻնչ են մանրամասնում Եղվարդի համայնքապետարանից ինքնաթիռի վթարի մասինԱմերիկացի քաղխորհրդատուն ՊՆ-ում աշխատանքը կսկսի առաջիկա ամիսներին. ԴեսպանատունԱթաթուրքի պաստառի պատճառով` երգչուհին հրաժարվել է բեմ բարձրանալՌանչպար գյուղում 18-ամյա աղջիկը դանակով հարվածել է 17-ամյա երիտասարդինՔաղքենի զանգվածին ուզում են ասել, որ Հայաստանի տարածքները փոքրանում են, բայց «զատո» հեշտացված ձևով կգնաք ԵՄ․ ԹևանյանԲուհերում թափուր մնացած տեղերի լրացուցիչ մրցույթի հայտագրման գործընթացն սկսվել էՀՀ-ի հետ վիզայի ազատականացման երկխոսություն սկսելն հարաբերությունները բարձրացնում են նոր մակարդակիՍա մեկ անձի, մեկ կուսակցության ու մեկ քաղաքական շարժման անելիքը չէ. Գառնիկ ԴանիելյանԵվրամիությանն անդամակցումը սուտ է, չի՛ լինելու. Անաստաս ԻսրայելյանԵրևանում փողոցներն աղբի մեջ են. ավագանու անդամԿա պայմանավորվածություն՝ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված. Գառնիկ ԴավթյանԼապորտան` Ուիլյամսի հնարավոր տեղափոխության մասինՊետքարտուղարության քաղաքացիական խորհրդատուն ՊՆ-ում մտադիր է աշխատանքը սկսել առաջիկա ամիսներին. ԱՄՆ դեսպանատուն Էրիկ Գասպարյանը` կայծակնային շախմատի միջազգային մրցաշարի հաղթողԽաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին 10 մլն եվրո տրամադրելու որոշումը պաշտոնապես հաստատվեց Google-ի բանակցությունները Wiz-ի գնման վերաբերյալ և բացը AI-ի ծախսերի և AI-ի եկամուտների միջևԴեմոկրատները սկսել են հասկանալ, որ այս ընտրություններում իրենք արդեն պարտվել են. ԲալասանյանԵվրամիությունը բանակցություններ է սկսել Ուկրաինայի տարածքով Ադրբեջանից գազի մատակարարման շուրջ. Bloomberg Ուժեղ երկրաշարժ՝ Վրաստանում. Տավուշում այն զգացվել է 5-6 բալ, Լոռիում՝ 4 բալ ուժգնությամբ Հայաստան մտնող ֆինանսական հոսքերը շարունակում են կրճատվել․ 168.amՊատրաստված է Google-ի կողմից 2024 թվականին. Pixel 9, նոր ծալովի սմարթֆոն Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն այցելել են Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարներինՀՀ պետական պարտքը հատեց 12 միլիարդ դոլարի շեմը. Արթուր ԽաչատրյանՉարենցավանի բնակիչները պատրաստվում են բողոքի ակցիաներ իրականացնել․ ինչն է պատճառըՀայաստանի համար սեպտեմբերից դեկտեմբերը ճակատագրական բարդ շրջան է լինելու. քաղաքագետԽոշոր ու ողբերգական ավտովթար՝ Երևանում. բախվել են 8 տրանսպորտային միջոց. կա 3 զոհ, 1 վիրավորՀայտարարությունից հնարավոր չէ պարզել՝ արդյո՞ք Բայդենն ինքն է որոշել դուրս գալ ընտրապայքարից․ ՌԴ ԱԳՆՎերջ, Բայդեն, Ուկրաինայում «ռազմական հատուկ գործողության» նպատակները կիրագործվեն. ՄեդվեդևՏարադրամի փոխարժեքները հուլիսի 22-ինՀՀ-ի տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ցանկացած ոտնձգության դեպքում Արևմուտքը պետք է պատժամիջոցներ կիրառիԿրեմլում մեկնաբանել են նախագահական մրցապայքարից դուրս գալու Բայդենի որոշումըՈրոշ հասցեներում ջուր չի լինիԱդրբեջանը Հայաստանին հրավիրել է Բաքվում կայանալիք COP29 գագաթաժողովինՀայաստանի հետ համատեղ դիմել ԵԱՀԿ-ին՝ Մինսկի խմբի գործունեությունը դադարեցնելու խնդրանքով. ՀաջիևՍևանի ավագանուն կյանքից զրկելու գործով կալանավորվեց քրեական հեղինակություն «Նորատուսցի Ալիկի» եղբոր որդին. մանրամասներ.ArmLur.amՎեոլիա Ջուրը լավ չի կազմակերպում հեղեղատար համակարգերի մաքրումը․ ընկերության հետ պայմանագիրը վերանայելու առաջարկ է ներկայացվելՀոգնածությունը կարող է հանգեցնել առողջական լուրջ խնդիրների. հուլիսի 22-ի աստղագուշակՍպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտՀրաժեշտ ժետոնին. Երևանի քաղաքապետարանում վստահ են` անգամ թոշակառուն դժվարություն չի ունենաԱննա Հակոբյանը կադրեր է հրապարակել Լոնդոնից․ դստեր հետ է եղել (տեսանյութ) Կա հասարակության մի ստվար զանգված, որը դեմ է դեպի ԵՄ ընթացքին. Արթուր ՀովհաննիսյանԹուրքերի մեծ հոսք է սպասվում, ոտքի՛ կանգնիր, փրկիր քո Հայաստանը. ՀՀ վաստակավոր արտիստՔամալա Հարիս` ԱՄՆ դեմոկրատների նախագահի նոր թեկնածու 1 կգ.ալյուրի մեջ գտել են 15 հազար ռուպի. Հնդիկ բարեգործի բացահայտումըՇաբաթվա հաջողակները․ Ահա՝ ովքեր են նրանքՔոչարյանի երբեմնի «քաղաքական դաշնակից» Վահե Հակոբյանը «Հայաստան» դաշինքը լքելուց զատ լքել է նաև իր ստեղծած «Վերածնվող Հայաստան»-ի նախագահի պաշտոնըԿամալան ավելի լիբերալ է և ավելի քիչ կոմպետենտ, քան Ջոն. Դոնալդ Թրամփ կրտսերՍարսափազդու մանրամասներ Գյումրիից. Սպանել է, ապա մարմինը փորձել պահել ճամփորդական պայուսակի մեջՀարիսին փորձում են ներկուսակցական ընտրությունները շրջանցելով, սարքել նախագահի թեկնածու

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода