Կառավարությունը կիրանցեցիներին պարտադրում է դիմումով հրաժարվել այն գույքից, ինչը հանձնել են Բաքվին ԱՄՆ-ն փակում է ռուսական վիզաների կենտրոնը ՇՏԱՊ. Կառավարությունը Կիրանցի բնակիչներին պարտադրում է գրավոր դիմումներ գրել և հրաժարվել այն գույքից, որը հանձնելու են Ադրբեջանին Կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ Աշոտ Ղազարյանը hnւզիչ հրապարակում է արել Լալա Մնացականյանի մшhից հետո Մանրամասներ Լալա Մնացականյանի կյանքից Պաղեստինի ԱԳՆ-ն ողջունել է Պաղեստինի Պետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի հայտարարությունը Ծեծի ենթարկված արցախցիները ճանաչվել են տուժող. ՔԿ խոսնակ Երբ և որտեղ տեղի կունենա Լալա Մնացականյանի հnգեհանգիստը Ո՞վ է Լшլш Մնացականյանի միшկ դուստրը. ԲԱՑԱՌԻԿ. StarNews.am

Ծերուկ Բայդենի գլխին հերթական փորձանքը եկավ

Վերլուծություն

Ա­լիե­ւի կող­մից՝ Բր­յու­սե­լում Նի­կո­լի հետ հան­դի­պու­մից հրա­ժար­վե­լու հետ կապ­ված (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=268289&l=am), կա նաեւ մեկ այլ էա­կան հար­ցադ­րում: Այ­սինքն, երբ Իս­րա­յե­լի շուրջ ներ­կա խա­ռը ի­րա­վի­ճակն է, ո­րի ըն­թաց­քում ԱՄՆ-ն­ ակն­հայ­տո­րեն չգի­տի, թե ինչ ա­նի, Ե­գիպ­տո­սում Մակ­րո­նի գլխին ձվեր են նե­տում, Շոլ­ցը սար­սա­փա­հար գետ­նին է պառ­կում իս­րա­յել­յան օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում, մի խոս­քով, այս բո­լոր ա­նո­րո­շութ­յուն­նե­րի պա­րա­գա­յում Ա­րեւ­մուտ­քը կա­րո՞ղ է միա­ժա­մա­նակ շա­րու­նա­կել ա­ռաջ մղել Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սից ռուս­նե­րին դուրս մղե­լու, այ­սինքն՝ Նի­կոլ կոչ­վող խա­ղա­քար­տը նախ­կին տեմ­պե­րով ա­ռաջ տա­նե­լու ծրա­գի­րը: Ա­ռա­վել եւս, որ Ա­լիե­ւը բա­ցա­հայ­տո­րեն հաս­կաց­նել է տա­լիս, որ նման ի­րա­վի­ճա­կում ա­վե­լի նա­խընտ­րե­լի է հա­մա­րում ՌԴ-ի եւ Ի­րա­նի հետ սերտ կա­պե­րը, քան Ա­րեւ­մուտ­քը, ո­րը, ի դեպ, իր նկատ­մամբ ճնշու­մա­յին քիչ լծակ­ներ ու­նի:

Ն­կա­տենք, որ ռուս-ի­րա­նա­կան թե­ւի հետ հա­րա­բե­րութ­յու­նն­երը չփչաց­նե­լու հար­ցում միակ քայլն Ա­լիե­ւի՝ Բր­յու­սել չմեկ­նե­լը չէ: Խո­շոր հաշ­վով, նման ցու­ցադ­րա­կան քայլ է նաեւ «Po­li­ti­co»-ին տված հար­ցազ­րույ­ցում Հիք­մեթ Հա­ջիե­ւի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, թե՝ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» նա­խա­գիծն այ­լեւս գրա­վիչ չէ Բաք­վի հա­մար, իսկ Ադր­բե­ջա­նը չի պլա­նա­վո­րում գրա­վել Ս­յու­նի­քը: Ըստ Հա­ջիե­ւի, նա­խա­գի­ծը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ. «Դեռ սե­ղա­նին է, բայց հայ­կա­կան կող­մը պետք է ցույց տա, որ իս­կա­պես շա­հագրգռ­ված է դրա­նով»։

Այս հայ­տա­րա­րութ­յան ի­մաստն այն է, որ Ադր­բե­ջա­նը կա­րող է նաեւ նա­խընտ­րել Ի­րա­նով Նա­խի­ջե­ւան հաս­նե­լու տար­բե­րա­կը: Ի­հար­կե, դա Ա­լիե­ւի ե­րա­զանք­նե­րի տար­բե­րա­կը չէ, շատ ա­վե­լի նա­խընտ­րե­լի է «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը», ո­րը նաեւ «Թ­յուր­քա­կան մի­ջանց­քի» հե­ռան­կար է բա­ցում: Միայն թե այդ դեպ­քում պետք է բախ­ման մեջ մտնել Ի­րա­նի եւ ՌԴ-ի հետ: Եվ ա­հա Ա­լիեւն էլ Հա­ջիե­ւի մի­ջո­ցով այն մե­սիջն է փոր­ձում հղել, որ նման բա­խու­մը հա­մա­րում է ան­ցան­կա­լի, եւ դա, ի­հար­կե, իր լուրջ տրա­մա­բա­նութ­յունն ու­նի: Բա­քուն, ա­սենք նաեւ՝ Ան­կա­րան, լավ են հաս­կա­նում այն մեծ փո­փո­խութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք աչ­քի ա­ռաջ տե­ղի են ու­նե­նում մեծ տա­րա­ծաշր­ջա­նում: Չ­նա­յած բա­զում հո­խոր­տանք­նե­րին, Իս­րա­յելն այդ­պես էլ չի հա­մար­ձակ­վում մտնել Գա­զա եւ քա­նի դեռ չի հա­մար­ձակ­վել, ա­վե­լին՝ բա­ցար­ձակ հաղ­թա­նակ չի ար­ձա­նագ­րել, Էր­դո­ղա­նի եւ Ա­լիե­ւի ներ­կա վե­րա­բեր­մունքն Ի­րան-­Ռու­սաս­տան ա­ռանց­քի հան­դեպ հա­զիվ թե փոխ­վի:

Ընդ­հա­կա­ռա­կը, այս պա­հին Թուր­քիան է ակ­տի­վո­րեն տե­ղա­վոր­վում հա­կաիս­րա­յել­յան ու­ղեծ­րում: Բա­նը հա­սել է նրան, որ Էր­դո­ղա­նը հրա­պա­րա­կավ հայ­տա­րա­րում է Իս­րա­յե­լի հետ հա­մա­տեղ է­ներ­գե­տիկ ծրագ­րե­րց, այդ թվում՝ Մի­ջերկ­րա­կա­նով գա­զա­մու­ղի կա­ռուց­ման մեծ նա­խագ­ծից հրա­ժար­վե­լու մա­սին, Ֆի­դա­նը դար­ձավ ՆԱՏՕ-ա­կան երկր­նե­րի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րից միա­կը, ով հան­դի­պեց ՀԱՄԱՍ-ի ղե­կա­վար­նե­րի հետ՝ քննար­կե­լով. «Ի­րա­վի­ճա­կի զար­գա­ցու­մը Գա­զա­յում, իս­րա­յե­լա­կան ագ­րե­սիա­յին դի­մա­կա­յե­լու եւ պա­ղես­տին­ցի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին օգ­նութ­յուն ցու­ցա­բե­րե­լու մի­ջոց­նե­րը», եւ այլն:

­Բայ­դե­նը, ի­հար­կե, կա­րող էր Էր­դո­ղա­նի նման ա­րարք­նե­րը հա­մա­րել դա­վա­ճա­նութ­յու­ն: Միայն թե ԱՄՆ նա­խա­գահն այն վի­ճա­կում չէ, որ այս խա­ռը պա­հին գնա Ան­կա­րա­յի հետ «քյալ­լա տա­լու» ճա­նա­պար­հով: Հե­րիք չէր ուկ­րաի­նա­կան խնդի­րը, դրան գու­մար­ած՝ իս­րա­յել­յան այս պատ­մութ­յու­նը, դեռ մի բան էլ նե­րա­մե­րիկ­յան հար­թա­կում է վի­ճա­կը դառ­նում կրի­տիկա­կան: Այս­պես, ԱՄՆ Կոնգ­րե­սի նա­խա­գահ ընտր­վեց Մայք Ջոն­սո­նը, ով Թ­րամ­փի մեր­ձա­վոր­նե­րից մե­կի հա­մա­րումն ու­նի, նաեւ դեմ է քվեար­կել Ուկ­րաի­նա­յին օգ­նութ­յա­նը։ Ու իր ա­ռա­ջին իսկ ե­լույ­թով նոր խոս­նա­կը կոչ է հնչեց­րել՝ հաս­տա­տել Իս­րա­յե­լին տրա­մադր­վող օգ­նութ­յու­նը եւ բառ ան­գամ չի ա­սել Ուկ­րաի­նա­յի մա­սին:

­Սա­կայն այս դեպ­քում Բայ­դե­նի հիմ­նա­կան գլխա­ցա­վան­քը նաեւ Ուկ­րաի­նան չէ: Այն պա­րա­գա­յում, երբ Թ­րամ­փը կա­րո­ղա­նում է իր կողմ­նա­կից­նե­րից մե­կին դարձ­նել Կոնգ­րե­սի խոս­նակ, դժվար չէ կռա­հել, թե ներ­քա­ղա­քա­կան ներ­կա ծանր պայ­քա­րում ինչ մեծ հար­ված է Բայ­դե­նի հա­մար: Գու­մա­րած, երբ դեռ կա պե­տա­կան բյու­ջե հաս­տա­տե­լու գերխն­դի­րը: Կարճ ա­սած, ա­մե­նա­տար­բեր դրվագ­նե­րով ա­մե­րիկ­յան ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քը միայն գեր­շի­կա­նա­լու հե­ռան­կար է խոս­տա­նում, ո­րը չի կա­րող էլ ա­վե­լի չբար­դաց­նել ա­ռանց այդ էլ ոչ քաղցր ար­տա­քին կյան­քը: Ու բնա­կան է, որ նման ի­րա­վի­ճա­կում Էր­դո­ղան-Ա­լիեւ տան­դեմն ա­վե­լի նա­խընտ­րե­լի է հա­մա­րում ռուս-ի­րա­նա­կան ուղ­ղութ­յան հետ չթշնա­մա­նա­լու ու­ղին, բնա­կա­նա­բար, աչ­քի ա­ռաջ ո­ւ­նե­նա­լով նաեւ չի­նա­կան գոր­ծո­նը:

Նի­կո­լի մոտ դեռ հա­կա­ռակն է՝ Ռու­սաս­տա­նի հետ թշնա­մութ­յան խո­րա­ցում եւ Մակ­րո­նի կար­գի հո­վա­նա­վոր­նե­րով դե­պի Ա­րեւ­մուտք թռիչ­քի ձգտում: Տես­նենք, թե տա­կից դուրս կգա՞ն…

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԿառավարությունը կիրանցեցիներին պարտադրում է դիմումով հրաժարվել այն գույքից, ինչը հանձնել են ԲաքվինՎալերիկ Մովսիսյանը` Եվրոպայի չեմպիոն ԱՄՆ-ն փակում է ռուսական վիզաների կենտրոնըՇՏԱՊ. Կառավարությունը Կիրանցի բնակիչներին պարտադրում է գրավոր դիմումներ գրել և հրաժարվել այն գույքից, որը հանձնելու են ԱդրբեջանինԿեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԱշոտ Ղազարյանը hnւզիչ հրապարակում է արել Լալա Մնացականյանի մшhից հետոՄանրամասներ Լալա Մնացականյանի կյանքիցՊաղեստինի ԱԳՆ-ն ողջունել է Պաղեստինի Պետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի հայտարարությունըԾեծի ենթարկված արցախցիները ճանաչվել են տուժող. ՔԿ խոսնակԵրբ և որտեղ տեղի կունենա Լալա Մնացականյանի հnգեհանգիստըՈ՞վ է Լшլш Մնացականյանի միшկ դուստրը. ԲԱՑԱՌԻԿ. StarNews.amԱհա, թե nրnնք են կենդանակերպի ամենաբախsավnր նշանները Աննա Հակոբյանը դուստրերի հետ սրճարանում նախաճաշել է ու վայելել երևանյան առավոտը (Տեսանյութ)Ոստիկանության կողմից նետած նռնակներից ձեռքի վիրավորում ստացած Եսային կրկին վիրահատվելու էԿենդանակերպի նշաններ, որոնք հուլիսին կկարողանան լուծել բազմաթիվ խնդիրներՃակատագիրը նրանց ընտրել է». Կենդանակերպի այս նշանները հունիսի առաջիկա օրերին երջանկությամբ կհեղեղվենՆեթանյահուն պատրաստ է սահմանազատում իրականացնել Գազայում «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնը կբացվի Ատոմ Էգոյանի նոր ֆիլմովՔայլ դեպի ավելի պայծառ ապագա. ի՞նչ կփոխի Ելակի լուսինը 2024 թվականի հունիսի 21-ինԱյսօր Ս. Տրդատ թագավորի, Աշխեն թագուհու և Խոսրովիդուխտ կույսի հիշատակության օրն էԿուզե՞ք հունիսի վերջին կրկին գարուն գա. ՍուրենյանԵրեւանի ամենահայտնի բակը կորցրեց իր ամենասիրելի բնակիչներից մեկին՝ դրական ու հմայիչ ԼալայինՀՀ ՊՆ-ն հաղորդագրություն է տարածելԱրցախի ներկայացուցչության դարպասները կոտրելն ու ներխուժելն Ադրբեջանին մատուցված ծառայություն էր. Տիգրան ԱբրահամյանԵՎՐՈ-2024. Օրվա հանդիպումներ Առաջարկել են ինձ, որ վերցնեմ առաջնորդությունը շարժման ու բովանդակությունը փոխեմ. ուր էր անհետացել Սուրեն Պետրոսյանը բացում է գաղտնիքըԱյս մի կարմիր գիծն էլ անցանք․ Արցախի երաշխավորից, Արցախի վրա հարձակվnղի հասանք․ Թևան ՊողոսյանԴոլարը կրկին թանկացել է, եվրոն՝ էժանացել. ինչ փոփոխություններ է արձանագրել տարադրամի շուկան հունիսի 22-ինՏուգանք՝ պատերին գովազդային թռուցիկներ փակցնելու դեպքումԸնկեր Փանջունին խորհրդարանում  Ռուսական բանակը խորացնում է Տորեցկի ուղղությամբ ճեղքումը` դուրս գակով քաղաք տանող մայրուղին ու գրավելովել Շումին (Քարտեզ)Արցախահայությանը վերացման վտանգի տակ կդնեք. Ահազանգում է արցախահայ փաստաբանըՄեդվեդևն ԱՄՆ իշխանություններին անվանել է կատարյալ ապուշներԻնչպես ստացվեց, որ առողջապահության նախարարությունը չարժանացավ էկոնոմիկայի նախարարության ճակատագրին. «Ժողովուրդ»Մահացել է դերասանուհի Լալա Մնացականյանը. Հայտնի է պատճառըԱմերիկացի սպան խոստովանել է ԱՄՆ-ի հսկայական ֆիասկոնԱրևմուտքն ահազանգել է ռուսական զենքի մասին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Փաստ». «Արևմ­տյան Հա­յաս­տան» ձև­ա­կեր­պումն էլ է ար­դեն ար­գել­վա՞ծ«Հրապարակ». Հերթական բախումն է գրանցվել Ազերիների կողմից հրեական հասարակության մեջ սրսկված թույնի դոզան էլ կիջնի. Բացառիկ մանրամասներ ԻսրայելիցՊետական գնումների գործընթացում հանրային հսկողության իրավունք ունեն 4 «բժիշկ». «Ժողովուրդ»Վերջապես` Արցախի մասին Սրբազանը կոնկրետ բան կասի՞Ամերիկացի սպան խոստովանել է ԱՄՆ-ի հսկայական ֆիասկոն101 տարեկանում մահացել է Պելեի մայրըՊարզվում է, որ Շահրամանյանի համար ծառայողականան նախկին ավտոմեքենան է «Արցախի մնացորդներից»ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով«Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. ԲաբայանԵ՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. ԲաբուխանյանԵՎՐՈ-2024. Ֆրանսիան և Նիդերլանդները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода