Փոխարժեք: $ , ,
Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը Արտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)

Որտե՞ղ եւ ինչպե՞ս պետք է դիմեն Խնայբանկի ավանդատուները. Փոխհատուցում 2024թ.

Տնտեսություն

«2024 թվա­կա­նին եւս կշա­րու­նակ­վի ա­վանդ­նե­րի դի­մաց փոխ­հա­տու­ցում տրա­մադ­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցը: Որ­պես շա­հա­ռու­նե­րի նոր խումբ` կընդգրկ­վեն մին­չեւ 1941 թվա­կա­նի հու­նի­սի 30-ը նե­րառ­յալ ծնված ան­ձինք։ Այ­սինքն, 2024թ.-ին մեկ տա­րով ա­վե­լաց­նում ենք շա­հա­ռու­նե­րի թի­վը: Ա­վանդ­նե­րի դի­մաց փոխ­հա­տուց­ման հա­մար պետբ­յու­ջով նա­խա­տես­ված գու­մա­րի չա­փը 1.5 մի­լիարդ դրամ է»: Այս մա­սին «Ի­րա­վուն­քի» հետ զրույ­ցում, անդ­րա­դառ­նա­լով 2024թ.-ին ա­վանդ­նե­րի փոխ­հա­տուց­ման ըն­թա­ցա­կար­գին, ա­սաց ՀՀ աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րութ­յան Կեն­սա­թո­շա­կա­յին ապ­ա­հո­վութ­յան վար­չութ­յան ըն­տա­նիք­նե­րին տրվող նպաստ­նե­րի բաժ­նի պետ ԱՐ­ՄԵՆ ՄԱՐ­ԳԱ­Ր­ՅԱ­ՆԸ:

— Որ­տե՞ղ, ե՞րբ ու ինչ­պե՞ս պետք է դի­մեն ա­վան­դա­տու­նե­րը:

— Ա­վան­դի փոխ­հա­տու­ցում ստա­նա­լու հա­մար կկա­րո­ղա­նան դի­մել մին­չեւ 1941թ. հու­նի­սի 30-ը նե­րառ­յալ ծնված ան­ձինք։

Ա­վան­դի փոխ­հա­տու­ցում ստա­նա­լու հա­մար ա­վան­դա­տուն հաշ­վառ­ման հա­մար սո­ցիա­լա­կան ա­ջակ­ցութ­յան տա­րած­քա­յին գոր­ծա­կա­լութ­յուն (բա­ժին) հուն­վա­րի 1-ից պետք է ներ­կա­յաց­նի հե­տեւ­յալ փաս­տաթղ­թե­րը` ան­ձը հաս­տա­տող փաս­տա­թուղթ կամ նույ­նա­կա­նաց­ման քարտ, ա­վան­դա­տո­ւի հան­րա­յին ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մա­րա­նի­շը կամ սո­ցիա­լա­կան ա­պա­հո­վութ­յան քար­տը կամ տե­ղե­կանք հան­րա­յին ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մա­րա­նիշ չու­նե­նա­լու մա­սին (այ­սու­հետ` հան­րա­յին ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մա­րա­նիշ): Ա­վան­դա­տո­ւի խնա­յո­ղա­կան գրքույ­կը (դրա առ­կա­յութ­յան դեպ­քում), ինչ­պես նաեւ դրա լու­սա­պատ­ճե­նը` գրքույ­կի ա­ռա­ջին է­ջի (նե­րա­ռում է մաս­նաճ­յու­ղի հա­մա­րը, բա­ժան­մուն­քի գտնվե­լու վայ­րը (քա­ղաք, շրջան, գյուղ), հաշ­վե­հա­մա­րը, ա­վան­դա­տո­ւի ա­նու­նը, ազ­գա­նու­նը, հայ­րա­նու­նը, մաս­նաճ­յու­ղի կնի­քը եւ պաշ­տո­նա­տար ան­ձի ստո­րագ­րութ­յու­նը) եւ 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ի դրութ­յամբ մնա­ցոր­դի է­ջե­րի մա­սով: Այ­նու­հե­տեւ տե­ղե­կանք «ՎՏԲ-­Հա­յաս­տան» փակ բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րութ­յու­նից (ա­վան­դա­յին հա­շիվն սպա­սար­կող մաս­նաճ­յու­ղի կա­ռա­վար­չի կող­մից ստո­րագր­ված եւ մաս­նաճ­յու­ղի կնի­քով կնքված) ա­վան­դա­տո­ւի (նաեւ մա­հա­ցած ա­մուս­նու) բան­կա­յին հաշ­վի քար­տում 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ի դրութ­յամբ առ­կա տվյալ­նե­րի մա­սին:

Ըստ անհ­րա­ժեշ­տութ­յան, ներ­կա­յաց­վում է նաեւ ա­մուս­նութ­յան վկա­յա­կան կամ տե­ղե­կանք քա­ղա­քա­ցիա­կան կա­ցութ­յան ակ­տե­րի գրանց­ման բաժ­նից՝ ա­մուս­նութ­յան գրանց­ման մա­սին, ե­թե դի­մո­ղը ներ­կա­յաց­նում է ա­վան­դա­տո­ւի` մա­հա­ցած ա­մուս­նուն պատ­կա­նող խնա­յո­ղա­կան գրքույ­կը, ինչ­պես նաեւ` ա­մուս­նու մահ­վան վկա­յա­կա­նը, դրանց լու­սա­պատ­ճեն­նե­րը: Ա­վան­դա­տո­ւի ա­նու­նը եւ (կամ) ազ­գա­նու­նը փո­խե­լու մա­սին Քա­ղա­քա­ցիա­կան կա­ցութ­յան ակ­տե­րի գրանց­ման կենտ­րո­նի տված փոխ­ման վկա­յա­կա­նը, ե­թե անձ­նագ­րում եւ խնա­յո­ղա­կան գրքույ­կում նշված ա­նու­նը, ազ­գա­նու­նը տար­բեր են, իսկ ուղ­ղե­լու դեպ­քում` ուղղ­ման տե­ղե­կան­քը եւ դրանց լու­սա­պատ­ճեն­նե­րը: Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նութ­յան մար­տա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի մաս­նակ­ցի վկա­յա­կա­նը եւ դրա լու­սա­պատ­ճե­նը: Նո­տա­րի կող­մից տրա­մադր­ված` զոհ­վա­ծի ա­նու­նով մին­չեւ 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ը ներդր­ված ա­վան­դի ժա­ռան­գութ­յան ի­րա­վուն­քի վկա­յա­գիր, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յան կող­մից տրված՝ զոհ­վա­ծի (մա­հա­ցա­ծի) կար­գա­վի­ճա­կը հաս­տա­տող տե­ղե­կանք, զոհ­վա­ծի մահ­վան վկա­յա­կան եւ դրանց լու­սա­պատ­ճեն­նե­րը:

— Կա՞ն բա­ցա­ռութ­յուն­ներ, ո­րոնց դե­քում ա­վան­դա­տուն չի կա­րող այ­լեւս ստա­նալ իր ա­վան­դը:

— Ա­վանդ­նե­րի դի­մաց փոխ­հա­տու­ցում uտա­նա­լու ի­րա­վունք ու­նե­ցող ան­ձինք փոխ­հա­տու­ցում կա­րող են ստա­նալ նախ­կին ԽՍՀՄ Խ­նայ­բան­կի ՀԽՍՀ հան­րա­պե­տա­կան բան­կում մին­չեւ 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ը ներդր­ված դրա­մա­կան ա­վանդ­նե­րի դի­մաց: 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ից հե­տո նախ­կին ԽՍՀՄ Խ­նայ­բան­կի ՀԽՍՀ հան­րա­պե­տա­կան բան­կում խորհր­դա­յին ռուբ­լով դրա­մա­կան ա­վանդ ներդր­ված ա­վան­դը փոխ­հա­տուց­ման են­թա­կա չէ:

Ե­թե ա­վան­դա­տու հան­դիuա­ցող ա­մուuի­նը մա­հա­ցած է, եւ մա­հա­ցած ա­մուuնու ա­նու­նով ներդր­ված ա­վան­դը ներդր­վել է նրանց հա­մա­տեղ ա­մուuնա­կան կյան­քի ըն­թաց­քում, ա­պա մա­հա­ցած ա­մուuնու ա­վան­դի 50 տո­կոuի դի­մաց ողջ ա­մուuնու հա­մար փոխ­հա­տու­ցում uտա­նա­լու ի­րա­վուն­քը ճա­նաչ­վում է որ­պեu ա­վան­դի նկատ­մամբ մա­հա­ցա­ծի հետ ընդ­հա­նուր հա­մա­տեղ uե­փա­կա­նութ­յան ի­րա­վունք: Ա­վան­դա­տո­ւի` Հա­յաuտա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան նկատ­մամբ փոխ­հա­տու­ցում uտա­նա­լու գույ­քա­յին ի­րա­վուն­քը հա­մար­վում է դա­դա­րած կա­տար­մամբ` վճար­մամբ կամ ա­վան­դա­տո­ւի մա­հով:

Ա­վան­դի փոխ­հա­տու­ցում ստա­նա­լու ի­րա­վունք ու­նե­ցող ան­ձի գու­մա­րը կա­րող է վճար­վել ժա­ռա­գութ­յան ի­րա­վուն­քը ճա­նա­չած ան­ձին, ե­թե ա­վան­դա­տո­ւի տվյալ­նե­րը ընդգրկ­վել են տվյալ ամս­վա փոխ­հա­տուց­ման վճար­ման ցու­ցա­կում եւ մա­հա­ցել է վճար­ման ցու­ցակ­նե­րի ձե­ւա­վոր­ման օր­վա եւ դրան հա­ջոր­դող օ­րե­րի ըն­թաց­քում:

Հ­նա­րա­վոր չէ, քա­նի որ ո­լոր­տը կար­գա­վո­րող ի­րա­վա­կան ակ­տե­րով բա­ցա­ռութ­յուն­ներ սահ­մա­նող դրույթ­ներ նա­խա­տես­ված չեն:

Ա­վանդ­նե­րի փոխ­հա­տու­ցու­մը վճար­վում է Հայ­փոս­տի բա­ժան­մուն­քի սպա­սար­կող ան­ձի կող­մից (փոս­տա­տար)` տուն ա­ռա­քե­լու մի­ջո­ցով (ա­վան­դա­տո­ւի պա­հան­ջով այն կա­րող է վճար­վել նաեւ բա­ժան­մուն­քում), հա­մա­ձայն հաս­տատ­ված ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցի եւ ըստ փոս­տա­տար­նե­րի հա­մար սահ­ման­ված եր­թու­ղու:

— Իսկ յուրաքանչյուր ռուբ­լու դի­մաց որ­քա՞ն փոխ­հա­տու­ցում է տրա­մադր­վում:

— Հա­մա­ձայն «2006 թվա­կա­նի պե­տա­կան բյու­ջեի մա­սի­ն» ՀՀ օ­րեն­քի 8-րդ հա­վել­վա­ծի 4-րդ կե­տի` փոխ­հա­տուց­ման տրա­մադ­րումն ի­րա­կա­նաց­վում է ըստ հա­մապա­տաս­խան սանդ­ղա­կի (սանդ­ղա­կը մեզ են տրա­մադ­րել Աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րութ­յու­նից- Հեղ.):

 

Եթե ավանդի գումարի չափը խորհրդային ռուբլիով 1000-ից ոչ ավելի է, ապա տրամադրվող փոխհատուցման գումարը ՀՀ դրամով հաշվարկվում է՝ ավանդի գումար x 84։ 1001-ից մինչեւ 3000 ռուբլին (ներառյալ) հաշվարկվում է՝ 84000+(ավանդի 1000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 29.4)։ 3001-ից մինչեւ 5000 ռուբլին (ներառյալ) հաշվարկվում է՝ 142800+(ավանդի 3000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 16.8)։ 5001-ից մինչեւ 10000 ռուբլին (ներառյալ) հաշվարկվում է՝ 176400+(ավանդի 5000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 8)։ 10000-ից ավելի ռուբլին հաշվարկվում է՝ 216400+(ավանդի 10000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 4)։

 

 


Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ՆՍՏԻ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ “ԱՐԱԳԸՆԹԱՑ ԳՆԱՑՔ” 

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода