Փոխարժեք: $ , ,
Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը

Վաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեց

Վերլուծություն

Ա­մեն դեպ­քում, ներ­կա ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=271069&l=am) գա­լիս են հու­շե­լու, որ ռուս­նե­րի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան դիր­քերն ուկ­րաի­նա­կան խա­ղա­տախ­տա­կին շա­րու­նա­կում են հե­տե­ւո­ղա­կա­նո­րեն ամ­րա­նալ: Մի շարք ուղ­ղութ­յուն­նե­րով, եւ, ի­հար­կե, ա­ռա­ջին հեր­թին Ավ­դեեւ­կա­յում ակ­տիվ հար­ձա­կում­նե­րը շա­րու­նակ­վում են: Ա­վե­լին, գործ­նա­կա­նում աչ­քի ա­ռաջ կա­րե­լի է հա­մա­րել Ավ­դեեւ­կա­յի ամ­բող­ջա­կան շրջա­փակ­ման պա­հը, ո­րը, թե­րեւս, նաեւ նե­րուկ­րաի­նա­կան մեծ քա­ղա­քա­կան պայթ­յու­նի մեկ­նար­կի կետն է դառ­նա­լու:

Իսկ այս պա­հին ներ­քին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի սրա­ցում­նե­րը այն կար­գի են, որ կա­րե­լի է հա­մե­մա­տել մեծ ճա­կա­տա­մար­տից ա­ռաջ ու­ժե­րի վերջ­նա­կան խմբա­վոր­ման հետ: Հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, ո­րով նա­խօ­րեին հան­դես ե­կավ Կիե­ւի քա­ղա­քա­պետ Կ­լիչ­կոն, հեր­թա­կան ա­պա­ցույցն էր, թե ինչ վի­ճակ է ստեղծ­վել: Ըստ նրա, Զե­լենս­կին ստեղ­ծել է բռնա­պե­տութ­յուն եւ հի­մա հասց­նում է վեր­ջին հար­վա­ծը՝ փոր­ձե­լով տո­տալ վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ վերց­նել տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րին: Ընդ ո­րում, Կ­լիչ­կոն նաեւ վստա­հեց­նում է, որ չեն պատ­րաստ­վում են­թարկ­վել: Թե ում վրա է աշ­խա­տում Կ­լիչ­կոն, հայտ­նի բան է: Եվ այն, որ ան­մի­ջա­պես հա­ջոր­դեց NBC News-ի մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը, թե Ուկ­րաի­նա­յի Զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր հրա­մա­նա­տար Զա­լուժ­նիի պաշ­տո­նան­կութ­յու­նը կլի­նի «մո­տա­լուտ ավ­տո­րի­տա­րիզ­մի» մա­սին թե­զի հեր­թա­կան հաս­տա­տու­մը, ե­կավ հու­շե­լու, որ Վա­շինգ­տո­նը չի հա­պա­ղի Զե­լենս­կուն ներ­կա­յաց­նել, որ­պես բռնա­պետ՝ բխող հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ:

Ա­սենք, Ս­պի­տակ տունն ար­դեն ու­ղիղ հար­ձակ­ման է ան­ցել, ա­ռանց թաքց­նե­լու: Ջոն Քիր­բին նա­խօ­րեին հայ­տա­րա­րեց. «Թ­ռիչ­քու­ղին ա­վե­լի է կար­ճա­նում։ Եվ մենք կար­ծում ենք, որ մինչև տա­րե­վերջ օգ­նե­լու ժա­մա­նակ ու­նենք, մինչև մեզ հա­մար շատ ու շատ դժվար դառ­նա շա­րու­նա­կել ա­ջակ­ցել Ուկ­րաի­նա­յին: Եվ շու­տով տա­րե­վերջ է...»: Այն, որ խո­սում է գա­լիք տար­վա­նից Ուկ­րաի­նա­յին տրա­մադր­վող օգ­նութ­յան կանգ­նեց­ման մա­սին, դա հաս­կա­նա­լի է: Բայց ի՞նչ է ակ­նար­կում թռիչ­քու­ղու մա­սին, որ Ուկ­րաի­նա­յում պետք է հի­շեն աֆ­ղա­նա­կան թռիչ­քու­ղի՞ն, որ­տեղ երկ­րից փախ­չող­նե­րը կախ­վել էին ա­մե­րիկ­յան ինք­նա­թիռ­նե­րի շաս­սիից, թեեւ այն­տեղ էլ բա­վա­րար տեղ չկար բո­լո­րի հա­մար: Ա­մեն դեպ­քում, Կիե­ւում շատ լուրջ մտա­ծե­լու հար­ցեր ու­նեն: Ա­ռա­վել եւս, երբ հա­ջոր­դեց ՆԱՏՕ-ի գլխա­վոր քար­տու­ղար Ս­տոլ­տեն­բեր­գի հար­վա­ծը, թե՝ ի­րա­վի­ճակն Ուկ­րաի­նա­յում կրի­տի­կա­կան է, այն­տե­ղից պետք է սպա­սել «վատ նո­րութ­յուն­նե­րի»:

­Կարճ ա­սած, Կիե­ւը պար­տա­վոր է նստել բա­նակ­ցե­լու Մոսկ­վա­յի հետ: Հա­կա­ռակ դեպ­քում, Վա­շինգ­տո­նը պարզ հայտ­նում է՝ օգ­նել ար­դեն չի կա­րող, եւ կլի­նեն միայն «վատ նո­րութ­յուն­ներ»: Ու դա էլ կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, նա­յե­լով ի­րա­վի­ճա­կին, ո­րը ծա­վալ­վել է Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում: Իս­րա­յե­լի եւ «ՀԱՄԱՍ»-ի հրա­դա­դա­րը վեր­ջա­ցավ, եւ դրա­նով Բայ­դե­նի վար­չա­կազ­մը ստիպ­ված է բախ­վել նո­րա­նոր խնդիր­նե­րի: Վեր­ջին փաս­տը. Ե­մե­նը Բաբ ալ-­Ման­դա­բի նե­ղու­ցում հար­ված­ներ է հասց­րել նախ իս­րա­յել­յան եր­կու, ա­պա նաեւ Կար­միր ծո­վում գտնվող ա­մե­րիկ­յան «Քար­նի» էս­մի­նե­ցի եւ մի քա­նի այլ, այդ թվում՝ բրի­տա­նա­կան նա­վի: Այս­պի­սով, Ե­մե­նը ռազ­մա­կան հար­վա­ծի տակ է պա­հում հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռեւտ­րի հա­մար կա­րե­ւո­րա­գույն ու­ղի­նե­րից մե­կը` Բաբ ալ-­Ման­դա­բի նե­ղու­ցը, որ­տեղով անց­նում է Կար­միր ծով եւ Սո­ւե­զի ջրանցք տա­նող եր­թու­ղի­նե­րը: Ե­թե ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին չհա­ջող­վի ի­րա­վի­ճա­կը կար­գա­վո­րել, այս հար­ված­ներն ա­ռա­ջին հեր­թին հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սութ­յան հա­մար են լուրջ խնդիր դառ­նա­լու:

­Բայց ա­մե­նա­վատն ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հա­մար այն է, որ ե­մեն­ցի­նե­րը, ո­րոնց ժա­մա­նա­կին ան­գամ հաշ­վարկ­նե­րի մեջ չէին նե­րա­ռում, հի­մա հա­մար­ձակ­վում են գրո­հել ա­մե­րիկ­յան ռազ­մա­նա­վե­րը: Այ­սինքն, ո՞ւր է ի­ջել ԱՄՆ-ի մի­ջազ­գա­յին վար­կը: Ու սա այն դեպ­քում, երբ ուր­վագծ­վում է նաեւ Չի­նաս­տա­նի հետ մեծ հա­կա­մար­տութ­յու­նը: Այս­պի­սով, Վա­շինգ­տո­նը կար­ծես պար­տադր­ված է Ուկ­րաի­նա­յից մի կերպ գլուխն ա­զա­տել: Միայն թե դրա­նից հե­տո Ռու­սաս­տա­նը կհաս­նի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան մի մա­կար­դա­կի, ո­րի պա­րա­գա­յում, կրկնենք, Ա­լիեւն ու Նի­կոլն ի­րոք ա­մե­նա­լուրջ մտո­րում­նե­րի անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը կու­նե­նան:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 


Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода