Փոխարժեք: $ , ,
Ֆրանսիայի ՊՆ ղեկավարի հետ ՀՀ կժամանեն ոլորտի առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներ Ալիկ Հակոբյանի կինոջ գրառումը՝ ամուսնում մասին.starnews.am ՌԴ սահմանապահներն ակտիվ դեր են ունեցել Սյունիքում էսկшլացիա թույլ չտալու գործում. դեսպան Մենք կանգնած ենք մեր Եկեղեցու կողքին. Արա Զոհրաբյան Աշխատանքը, լինի ֆիզիկական, թե՝ մտավոր, ունի գին ու այդ գինը պետք է լինի համարժեք կատարած աշխատանքի որակի. Հայտնի փաստաբանը մեր օրերի մասին Արցախցիների ցանկացած ակտիվություն պետք է խեղդել օրոցքում. Փաշինյան նոր հրահանգ է իջեցրել ՀՀ-ին են փոխանցվել խաղաղության պայմանագրի մասով Ադրբեջանի վերջին մեկնաբանությունները․ Ադրբեջանի ԱԳՆ Այցելել ենք «Քաղաքական երկխոսության էլիտար ակումբ». Սուրեն Պապիկյան ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման համար վկայագրի «Հաշվեհամար» դաշտը սահմանվել է պարտադիր լրացման ենթակա. Հայտարարություն.NEWS.am Իրանը հունվարից Ռուսաստանին հարյուրավոր բալիստիկ հրթիռներ է մատակարարում․ Reuters

ՀԵՌՈՒ ՓԱԽԵՔ ՓՐԿԻՉՆԵՐԻՑ

Վերլուծություն

Հի­շո՞ւմ եք «Եր­ևա­նի թքող տղա» Ա­լեն Սի­մոն­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, որ ԱԺ–ում տա­պա­լե­լով «Հա­յաք­վեն», դրա­նով իբր փրկել են ընդ­դի­մութ­յա­նը: Այն, որ ՔՊ–ա­կան­նե­րը գլխա­ցա­վի դեմ փրկութ­յուն են հա­մա­րում գիլ­իո­տի­նը, նո­րութ­յուն չէ, պար­զա­պես ա­մեն օր ընդ­լայն­վում է դրանց «փրկչա­կան» ա­ռա­քե­լութ­յու­նը: Օ­րի­նակ` հի­մա էլ գլխա­վոր գե­րա­գույն կապի­տուլ­յան­տը հայ­տա­րա­րեց, որ 2019–ին ի­րենք, փա­կե­լով դա­տա­րան­նե­րի դռնե­րը, դրա­նով լայ­նո­րոն բա­ցե­ցին ար­դա­րա­դա­տութ­յան դռնե­րը: Դե կա սուտ, ա­հա­վոր սուտ և Նի­կո­լի սուտ:

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՓԱՇԻԶՄ

­Հարկ է նշել, որ 2018–ից առ այ­սօր նի­կո­լա­կան «ար­դա­րա­դա­տութ­յան» դռնե­րը բաց են միայն ընդ­դի­մա­դիր կամ հա­կա­նի­կո­լա­կան հա­յացք­ներ ու­նե­ցող մարդ­կանց հա­մար: Նաև հայ­րե­նի­քի պաշտ­պան­նե­րի, պե­տութ­յան շա­հե­րի հա­մար պայ­քա­րող­նե­րի, դա­վա­ճան­նե­րի քիմ­քին ոչ հա­ճո խոսք ա­սող­նե­րի: Այս­պի­սին­նե­րին «ար­դա­րա­դա­տութ­յունն» ան­մի­ջա­պես գտնում է: Իսկ թրքահ­պա­տակ կրոնն ըն­դու­նած­նե­րի հան­դեպ, ինչ էլ ա­նեն՝ «ար­դա­րա­դա­տութ­յու­նը» ան­տար­բեր է և մո­ռաց­կոտ: Դե, էլ չխո­սենք «նի­կո­լա­զան­գե­րի ար­դա­րա­դա­տութ­յան» ի­րո­ղութ­յան մա­սին, ո­րը գի­տեն բո­լո­րը:

Ի դեպ, 2018–ին Նի­կո­լին չմիա­նա­լու հա­մար ման­դա­տից և ՀՅԴ ան­դա­մութ­յու­նից զրկված Աղ­վան Վար­դան­յանն էլ հի­շեց­րեց, թե ինչն էր դա­ռել նի­կոլ­նե­րի կող­մից դա­տա­րան­նե­րը պա­շա­րե­լու և­ այ­լան­դակ «ռե­ֆորմ» ա­նե­լու դրդա­պատ­ճառ` այն, որ գտնվեց Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նին ա­զատ ար­ձա­կած դա­տա­վոր... Իսկ հի­մա ա­մեն ին­չը դառ­նում է լրիվ «բեսպ­րե­դել», և 1937 թվա­կա­նի հե­ղի­նակ Ս­տա­լի­նի ստվե­րը մի կողմ քաշ­ված նյար­դայ­նո­րեն ծխում է իր ծխա­մոր­ճը: «Աղ­ջիկ–պա­րոն» գլխա­վոր դա­տա­խա­զը նի­կո­լա­կան «ար­դա­րա­դա­տութ­յու­նից» պլստա­ցած գե­նե­րալ Ման­վե­լի այ­րուն` Նա­զիկ Ա­միր­յա­նին, փոր­ձում է նո­րից «նստաց­նել», դե իսկ քաղ­բան­տարկ­յալ­նե­րի կա­լանք­նե­րի ո­րո­շում­նե­րը նույն­քան առն­չութ­յուն ու­նեն ի­րա­վուն­քի հետ, որ­քան թրի­քը` ու­տե­լի­քի: Ման­վել Գ­րի­գոր­յա­նի դեմ «տու­շոն­կա–շոո­ւի» գլխա­վոր բե­մադ­րիչ տխրահռ­չակ Ա­րեն Մկրտչ­յանն էլ Ա­լա­վեր­դիում «բեսպ­րե­դե­լով» քա­ղա­քա­պետ փո­խե­լու «օ­պե­րա­ցիա­յի» գլխա­վոր հրա­մա­նա­տարն էր... Այդ ՔՊ–ա­կանն իր վար­քով ա­պա­ցու­ցեք, որ լծակ­ներ ստա­ցած «չմո­յի» անց­յալ ու­նե­ցող­ներն ա­մե­նավ­տան­գա­վորն են: Հի­մա էլ Նի­կոլն ուղ­ևոր­վեց Գ­յում­րի, որ Ա­լա­վեր­դու սցե­նարն այդ­տեղ էլ խա­ղար­կի, հե­տո մտա­դիր է գնալ Կա­պան: Ն­պա­տա­կը պարզ է` ա­պա­հո­վել զրո ընդ­դի­մա­դիր ՏԻՄ–ե­րում, չէ՞ որ կա­պի­տուլ­յան­տը մտա­դիր է վե­րա­նո­րո­գել «պող­պատ­յա ման­դա­տը», որ­պես­զի, ի կա­տա­րումն Ա­լիև­ի պատ­գամ­նե­րի, ար­մա­տա­խիլ ա­նի «ռևան­շի տրա­մադ­րութ­յուն­ներ» կրող «նախ­կին­նե­րի» բո­լոր շան­սե­րը:

­Պա­տա­հա­կան չէ, որ հի­մա էլ Ա­լի­ևը ո­րո­շեց 2024–ի փետր­վա­րին անց­կաց­նել նա­խա­գա­հա­կան ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­ներ և նույն­պես վե­րա­նո­րո­գել «պող­պատ­յա ման­դա­տը», և­ ա­ռա­վել քան ակն­հայտ է, որ Նի­կոլ–Ա­լիև զույ­գը սիա­մա­կան երկ­վոր­յակ­նե­րի պես է: Նի­կո­լի «պող­պատ­յա ման­դա­տը» Ա­լի­ևին պետք է ոչ պա­կաս, քան` Նի­կո­լին: Դե Նի­կո­լի ու ՔՊ–ի հա­մար էլ իշ­խա­նութ­յու­նը պա­հե­լը գո­յա­բա­նա­կան խնդիր է: Քաղ­բան­տարկ­յալ Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նը իր հեր­թա­կան բան­տա­յին հոդ­վա­ծում ձևա­կեր­պել է, թե ինչ պետք է ա­նել նի­կոլ­նե­րի հետ Նի­կո­լից հե­տո, ընդ­հա­նուր` 5 կետ.

1. Հա­յաս­տա­նում պետք է ար­գե­լել «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցութ­յան գոր­ծու­նեութ­յու­նը:

2. Պետք է սահ­ման­ված ժամ­կե­տով ար­գե­լել ՔՊ ղե­կա­վար մար­մին­նե­րի ան­դամ ե­ղած մարդ­կանց զբաղ­վել քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեութ­յամբ, ինչ­պես նաև զբա­ղեց­նել բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­ներ:

3. Նույն սահ­մա­նա­փա­կու­մը հարկ է կի­րա­ռել նաև ՔՊ իշ­խա­նութ­յան ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ԱԺ հա­մա­պա­տաս­խան խմբակ­ցութ­յուն­նե­րի ան­դամ­նե­րի, Կա­ռա­վա­րութ­յան ան­դամ­նե­րի, այլ գե­րա­տես­չութ­յուն­նե­րի ղե­կա­վար ե­ղած ան­ձանց, ինչ­պես նաև փոխ­նա­խա­րար­նե­րի և մարզ­պետ­նե­րի նկատ­մամբ:

4. Ս­տեղ­ծել «Հաշ­տեց­ման կամ ճշմար­տութ­յան» հանձ­նա­ժո­ղով, ո­րի գոր­ծու­նեութ­յան հա­մար ներգ­րա­վել հա­սա­րա­կա­կան վստա­հութ­յուն և հե­ղի­նա­կութ­յուն վա­յե­լող ան­ձանց՝ ան­կախ քա­ղա­քա­կան հա­յացք­նե­րից: Հանձ­նա­ժո­ղո­վը պետք է լիար­ժեք, բաց և բազ­մա­կող­մա­նի քննութ­յան են­թար­կի Փա­շին­յա­նի ղե­կա­վար­ման տա­րի­նե­րին հան­րա­յին հնչե­ղութ­յան և կոր­ծա­նա­րար հետ­ևանք­ներ ու­նե­ցած ցան­կա­ցած ո­րո­շում, գոր­ծըն­թաց, դեպք և գոր­ծո­ղութ­յուն:

5. Ի­րա­վա­կան, քրեա­կան, հետ­ևանք­ներ են­թադ­րող ցան­կա­ցած փաստ պետք է ար­ժա­նա­նա ի­րա­կան ար­դա­րա­դա­տութ­յան: Հան­րա­յին հա­մե­րաշ­խութ­յան և­ ար­դա­րութ­յան վե­րա­կանգն­ման հա­մար խիստ կեն­սա­կան է, որ չլի­նեն քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում­ներ և հաշ­վե­հար­դար­ներ:

­Կարճ ա­սած` պե­տա­կան դա­վա­ճան­նե­րի բո­լու­կը սար­սա­փում է «հայ­կա­կան Ն­յուրն­բեր­գից»: Պի­տի սար­սա­փի, զի ի­րենց իշ­խա­նութ­յու­նը թուրք զավ­թիչ­նե­րից էլ վատ­թար է: Այդ սար­սա­փի դրսևո­րումն է նաև Ար­ցա­խի պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րի գոր­ծու­նեութ­յու­նը բա­ցա­ռե­լու կուր­սը, ո­րին ծա­ռա­յեց­նում է նաև տխրահռ­չակ Ս­յա­մոն, ով հի­մա մեղ­քը բրդում է զին­վո­րա­կան­նե­րի և Ար­ցա­խի նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րի վրա` ջա­նա­լով «մաք­րել» Նի­կո­լի փե­տուր­նե­րը: Հի­մա էլ Ի­ժոն «շար­ժում» է ստեղ­ծում: Ս­յա­մո­յի պրո­պա­գան­դիստ Գ­ևորգ Առս­տամ­յա­նը հայ­տա­րա­րել է, թե մտա­դիր են շար­ժում ստեղ­ծել, ո­րի շրջա­նակ­նե­րում սի­րով կհա­մա­գոր­ծակ­ցեն նաև Ս­յա­մո­յի հետ. «…Ու ստեղ­ծե­լու ենք այդ­պի­սի մի թիմ, մո­տա­կա ժա­մա­նակ­նե­րը պետք է ար­դեն անց­նենք գոր­ծի, ու մենք պետք ա, ա­յո՛, Բա­բա­յա­նի նման մարդ­կանց և­ է­լի ինչ­քան խե­լա­ցի, գի­տա­կից մար­դիկ կան՝ սթափ ու­ղե­ղով, էդ մար­դանց հետ պետք ա հա­մա­գոր­ծակ­ցենք ճիշտ, ի­րանց խոր­հուրդ­նե­րով, ի­րանց մի­ջամ­տութ­յամբ, ու անց­նենք գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի»:

ԻՆՉՈՒ ԵՆ ՁԱԽՈՂՎՈՒՄ ԸՆԴԴԻՄԱԴԻՐ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ

Vijvacq-copy

Այդ հար­ցին պա­տաս­խա­նել է ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ Կա­րեն Վր­թա­նես­յա­նը` ստեղ­ծե­լով ա­նեկ­դոտ–ման­րա­պա­տում. «Բե­տո­նե պա­տի դի­մաց ար­յունլ­վա գլուխ­նե­րով ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը զրու­ցում են։

— Ախ­պեր­նե՛ր, մեզ «դաբ­ռո» ա պետք։ «Դաբ­ռո»–ն­ որ լի­նի, հաս­տատ կստաց­վի էս պա­տը փլե­լը, —­ ա­սում է ա­ռա­ջին ընդ­դի­մա­դի­րը։

— Չէ, «դաբ­ռո»–ն քիչ ա, հաս­կա­ցեք վեր­ջա­պես, որ պա­տը գլխով ծա­կե­լու հա­մար վճռա­կան քայ­լե­րի է պետք գնալ, այլ ոչ թե ան­վերջ խո­սել։ Մեզ բե­րում են պա­տի մոտ, որ գլխով պա­տին հագ­նենք, բայց վեր­ջին պա­հին ստոպ են տա­լիս։

— Ճիշտ ա, — պա­տաս­խա­նում է եր­րորդ ընդ­դի­մա­դի­րը, —­ ու նաև ճիշտ ա­ռաջ­նորդ ա պետք, որ բո­լո­րը հա­մախմբ­վեն ու մեկ մար­դու պես գնան հետ­ևից` բե­տո­նի պա­տը գլխով ծա­կե­լու։

— Ա­յո–ա­յո, մենք պետք է գլուխ գլ­խի տանք ու մեկ գլուխ դար­ձած՝ խփենք բե­տո­նե պա­տին։

— Տ­ղե՛րք, իսկ կա­րո՞ղ ա գոր­ծիք ա պետք, այլ ոչ թե գլխով պա­տին հագ­նել, — հարց­նում է չոր­րորդ ընդ­դի­մա­դի­րը։

— Ախ­պե՛ր, էդ գոր­ծիք­նե­րը շառ են, չտե­սա՞ք էդ գոր­ծիք­նե­րով ինչ բե­րե­ցին մեր գլխին։

— Հա, բայց պա­տը քան­դե­ցին, չէ՞։

— Էհ, որ քան­դե­ցին ի՞նչ... Ա­վե­լի վատ ե­ղավ։ 

— Բա ին­չո՞ւ եք հա­վաք­վել, ե­թե պա­տը քան­դե­լուց ա­վե­լի վատ է լի­նե­լու։

— Մեզ «դաբ­ռո» ա պետք։

— Ու վճռա­կա­նութ­յուն։

— Եվ ա­ռաջ­նորդ, ո­րին բո­լո­րը սի­րեն ու ան­վե­րա­պա­հո­րեն ա­ջակ­ցեն...»:

Իսկ հի­մա վեր­հի­շենք, թե ում մա­սին է հա­ճախ սոց­ցան­ցա­յին հար­թակ­նե­րում խոս­վել հենց «դաբ­րո» ու­նե­նա­լու կա­տե­գո­րիա­յով: 2020–ից հա փսփսում են` իբր Ռո­բերտ Քո­չար­յանն ու­նի Մոսկ­վա­յի և­ ան­ձամբ Պու­տի­նի «դաբ­րոն», սա­կայն թար­սի պես նույն Պու­տի­նը Նի­կո­լի մա­սին էր ար­տա­բե­րել «Он не пре­да­тель»: Եվ փո­խա­նակ ՌԴ նա­խա­գա­հի խոսքն ըն­կա­լեն ուղ­ղա­կիո­րեն, ստեղ­ծե­ցին խու­ճուճ կոնս­պի­րո­լո­գիա­կան բա­ցատ­րութ­յուն­ներ, թե ի­րա­կա­նում դրա­նով Պու­տի­նը լրիվ ու­րիշ բան էր ակ­նար­կում: Այդ «ակ­նարկ­նե­րի և տո­ղա­տա­կե­րի» վկա­նե­րը կա­րող են եր­կի­րը ոչ պա­կաս փոր­ձան­քի բե­րել, քան անգ­լիա­կան նա­վե­րը Տավ­րո­սի լեռ­ներ հրա­վի­րող­նե­րը:

Իսկ ԱԺ–ում կրտսեր Քո­չար­յա­նը հա­ճույ­քով վա­յե­լում է «պառ­լա­մեն­տա­րիզ­մի» բա­րիք­նե­րը` նաև դժվար հար­ցեր տա­լով կա­պի­տուլ­յան­տին: Սա­կայն կար­ծես մի պահ մո­ռա­ցել է, որ դե­մը ոչ թե լոր­դեր են, այլ գե­նապղծ­ված չհայ, բայց հա­յա­խոս կեր­պար­ներ: Ո­րոնք այն աս­տի­ճա­նի պրի­մի­տիվ են, որ հասց­նում ես Շ­մայ­սին կա­րո­տել...

­Մի տե­սակ ան­հանգս­տաց­նող է ԱԺ–ի «գլխա­վոր ընդ­դի­մութ­յան» կա­ռու­ցո­ղա­կա­նութ­յու­նը, է՛լ ա­վե­լի ան­հանգս­տաց­նող է տրա­մադր­վա­ծութ­յու­նը մաս­նակ­ցել ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րի, ո­րոնք (և դա ար­դեն շատ պարզ է եր­ևում), Նի­կո­լի ու Ա­լի­ևի հա­մա­տեղ ծու­ղակն են: Ա­վե­լի վատ­թար, քան 2021–ի ընտ­րութ­յուն­նե­րը: Մ­տա­հո­գիչ է նաև եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նի հա­րա­ճող թի­րա­խա­վո­րու­մը` ա­մե­նա­կեղ­տոտ մար­տա­կան քա­րոզ­չութ­յան կի­րառ­մամբ: Հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազ­մի փակ շրջան, որ գոր­ծի­քից կրկին գոր­ծոն չդառ­նանք: Գորդ­յան հան­գույց, ո­րը հա­տե­լու կա­րիք ու­նի, ոչ թե` քան­դե­լու: Իսկ հան­րութ­յունն էլ, ե­թե ու­զում է ա­ռող­ջա­նալ, պի­տի թո­թա­փի կրա­վո­րա­կա­նութ­յան թմբի­րը և լց­վի ռևան­շի ծա­րա­վով, ո­րի չլի­նե­լը Ա­լի­ևի ու Նի­կո­լի գլխա­վոր նա­խա­պայ­մանն են:

Այ­լա­պես այն, ինչ կա­տար­վեց Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յան հետ, կկրկնվի ար­դեն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան մա­կար­դա­կով: Իսկ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան պե­տա­կան գո­յութ­յու­նը միայն հա­յե­րիս է պետք ու էլ ոչ մե­կին: Հե­ռո՛ւ փա­խեք փրկիչ­նե­րից…

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆ


Ֆրանսիայի ՊՆ ղեկավարի հետ ՀՀ կժամանեն ոլորտի առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներԱլիկ Հակոբյանի կինոջ գրառումը՝ ամուսնում մասին.starnews.amՌԴ սահմանապահներն ակտիվ դեր են ունեցել Սյունիքում էսկшլացիա թույլ չտալու գործում. դեսպանՄենք կանգնած ենք մեր Եկեղեցու կողքին. Արա ԶոհրաբյանԱշխատանքը, լինի ֆիզիկական, թե՝ մտավոր, ունի գին ու այդ գինը պետք է լինի համարժեք կատարած աշխատանքի որակի. Հայտնի փաստաբանը մեր օրերի մասինԱրցախցիների ցանկացած ակտիվություն պետք է խեղդել օրոցքում. Փաշինյան նոր հրահանգ է իջեցրելՀՀ-ին են փոխանցվել խաղաղության պայմանագրի մասով Ադրբեջանի վերջին մեկնաբանությունները․ Ադրբեջանի ԱԳՆԱյցելել ենք «Քաղաքական երկխոսության էլիտար ակումբ». Սուրեն ՊապիկյանԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման համար վկայագրի «Հաշվեհամար» դաշտը սահմանվել է պարտադիր լրացման ենթակա. Հայտարարություն.NEWS.amԻրանը հունվարից Ռուսաստանին հարյուրավոր բալիստիկ հրթիռներ է մատակարարում․ ReutersԼրագրողի դեմ սպանության կոչեր հնչեցրած հանցավոր խմբի նպատակը մեկն է.... ՁայնագրությունԲաքվի հետ սահմանազատման աշխատանքն արդյունավետ եմ համարում, ինչ-որ բան հանձնելու հարց չենք քննարկումԱյսօր Հայաստան կառաքվի ֆրանսիական պաշտպանական սպառազինության խմբաքանակ. Le FigaroԱրևմուտքը Բելառուսի դեմ պատերազմի է պատրաստվում. ՊՆ ղեկավարԿան ամուսնացած տղամարդիկ, ովքեր անգամ չգիտեն ինչպես եւ որտեղով են սեռական հարաբերություն ունենում. Սեքսապաթոլոգը` տաբու թեմաների մասինԱյս ահաբեկչական ակտը վկայությունն է այն բանի, որ լրագրող Մարտիկը հաղթանակած է միշտ. այս գրոհի ետեւում կան պատվիրատուներ. ՀՀ առաջին ՄԻՊԱրտագնա աշխատանքի մեկնած ՀՀ քաղաքացիները չեն հարկվել․ օրենքի պարզաբանումՈՒՂԻՂ․ Դատարանը քննում է ցմահ դատապարտյալ Մհեր Ենոքյանի ազատ արձակման հարցըՄխիթարյանը դարձել է 26 գոլի և 24 գոլային փոխանցման հեղինակՆաիր Տիկնիզյանը հրաժարվել է տեղափոխվել թուրքական «Գալաթասարայ»ՌԴ դեսպանը Գեղարքունիքի մարզ կատարած այցի շրջանակներում այցելել է Գանձակ գյուղի թիվ 2 հիմնական դպրոցՕդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազիԵթե կան մեղավորներ՝ պետք է պատժվեն․ Արցախի նախագահը՝ ՀԿԿ-ում իր հարցաքննության մասինԳայանե Զարգարյանի դեմ իրականացվող այս ահակաբեկչական գրոհը՝ կներառվի մեր կողմից պատրաստվող միջազգային զեկույցում.Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահՕդեսա, վերադարձիր տուն. ՄեդվեդևԽոպանչիներից գանձե՞լ հարկ թե՞ ոչ. Օրակարգային հարցը մեկնաբանում է բազում նախադեպային վճիռներ արձանագրած հայտնի փաստաբանը Փաշինյանի օգնությամբ հայկական հարցը սրընթաց դառնում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի ներքին հարցը. ԱշոտյանԿառավարությունը կերկարաձգի բնակարանների և բնակելի տների ռենովացիայի ծրագիրըՖրանսիայի պաշտպանության նախարարն այսօր կժամանի Հայաստան«Աստղիկ» բկ-ում հնարավոր է կանխել կամ գոնե դանդաղեցնել տեսողության վատթարացումը«Զվարթնոց» օդանավակայանում դիմավորել են հաղթանակով վերադարձած ծանրամարտիկներինՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընդամենը մի քանի հարց է մնացել լուծելու. ՊետդեպՀաքան Ֆիդանն ու Էնթոնի Բլինկենը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցըԵվս մեկ մարդասպան հերոսացվում է Ադրբեջանում․ Տաթևիկ ՀայրապետյանՎերսկսվում է Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունըՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնել Հայաստանի կողմից հետախուզվող ադրբեջանու գործի վերաբերյալՄխիթար Հայրապետյանն ու Սերգեյ Կոպիրկինն անդրադարձել են գործակցության նոր հնարավորություններին Ադրբեջանական բանակն անցած տարի առնվազն 260 զինծառայող է կորցրելԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել փետրվարի 22-ինՔՊ-ական Ջուլհակյան Արուսը գովազդել է Էրդողանին. Yerevan TimesԲաց նամակ ՀՀ գլխավոր դատախազինՔրիստինա Աբրահամյանը 2 ամսով կալանավորվել էԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն պատասխանել է ՄակրոնինԸնտրե´ք` կամ պատերազմ, կամ Նիկոլի հրաժարական: Երրորդ տարբերակ` այսօր չկա:ՌԴ դեսպանը, հայ և ռուս զինվորականներ ծաղիկներ խոնարհեցին անմար կրակին Հաղթանակ զբոսայգումՑանկացած փոփոխություն այսօր օգտակար կլինի. փետրվարի 22-ի աստղագուշակՍպասվում է առանց տեղումների եղանակՕրվա խորհուրդ. Փետրվարի 22. Պահք օր 11Հայ ծերունուն սպանած ադրբեջանցուն Մոսկվան վերադարձրել է ԲաքվինԻնչպես արագ ճանաչել չար սրտով մարդկանց. 5 բնորոշ հատկանիշ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода