Աստծո պատիժը չի ուշանա, բայց ազգն էլ ձեզ չի մոռանա...Տեր Զարեհ Վթար Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա Համերգ-դասախոսություն՝ նվիրված հայ երաժշտական մշակույթին եւ Կոմիտաս վարդապետին Մարդիկ կան, որոնք հասկանում են, որ սա հնարավորություն է իրենց համար. Գառնիկ Դանիելյան Քանի հեկտար է Նիկոլը հանձնում Տավուշից Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը հայտարարություն է տարածել Վահե Ղազարյանն այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք. Բագրատ Սրբազան ՇՏԱՊ. Ձերբակալվածներ կան․ Աբրահամյանը՝ «Արմավիր» ԲԿ-ի խուզարկության լուրերի մասին Հեյդարի որդի Իլհամ, Հայաստանում կա ձևավորված շարժում, կան մարդիկ որոնք ինքնություն ունեն, հայրենիք ունեն, և այդ մարդիկ էլ ձեզ ասելու են այն, ինչ որ հասնում է ասելու Վրաստանում քաղաքացիական պատերազմը միանգամայն ռեալ է

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖՅՈՒՐԵՐԻԿԸ ՏԱՎՈՒՇԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻՑ

Վերլուծություն

Հա­սա­րա­կա­կան տրանս­պոր­տում նի­կո­լա­կան ու­սա­պարկ-պատ­գա­մա­վո­րի հետ կա­տար­վա­ծը եւ դրան հե­տե­ւած նի­կո­լա­կան թայ­ֆա­յի այ­լան­դակ հե­տապն­դում­նե­րն ու ան­գամ կե­ղե­քում­նե­րը ցույց են տա­լիս, որ Նի­կո­լի ու իր խայ­տա­ռակ ռե­ժի­մի հո­գե­վար­քը շա­րու­նակ­վում է: Եվ ինչ­քան էլ նա փորձ ա­նի կառ­չել իր ա­թո­ռից, միեւ­նույնն է` իր վեր­ջը գա­լու է:

Ավ­տո­բու­սում ՔՊ-ա­կան հան­ցա­գոր­ծին իր ան­հա­մա­ձայ­նութ­յու­նը ար­տա­հայ­տած ե­րի­տա­սարդ հայ­րե­նա­սեր Սամ­վել Վար­դան­յա­նի հան­դեպ ադր­բե­ջա­նա­մետ ռե­ժի­մը կի­րա­ռեց թուր­քին կամ գեր­մա­նա­ցի ֆա­շիս­տին հա­րիր վար­վե­լա­կերպ: Այդ­քա­նից հե­տո Վար­դան­յա­նին ու­ղեկ­ցող ոս­տի­կան­նե­րը պետք է ար­դեն իսկ ձեր­բա­կալ­ված լի­նեին, նրանց պե­տի ու­սա­դիր­նե­րը պետք է պոկ­ված լի­նեին, եւ նա պետք է ար­դեն ցուց­մունք­ներ տար, իսկ ոս­տի­կա­նա­պե­տը պետք է ար­դեն հրա­ժա­րա­կան տար: Դա նոր­մալ պե­տութ­յան մեջ: Սա­կայն Հա­յաս­տա­նը ոչ մի ա­ռու­մով նոր­մալ պե­տութ­յուն ան­վա­նել չի կա­րե­լի: Իսկ այն, որ Սամ­վել Վար­դան­յա­նի հետ պա­տա­հա­ծից հե­տո ոչ մի ի­րա­վա­պահ մար­մին տե­ղից չի շարժ­վում, նշա­նա­կում է հրա­մա­նը ե­կել է ան­ձամբ Նի­կո­լից: Սա­կայն գա­լու է օ­րը, երբ Նի­կո­լը նաեւ դրա հա­մար է պա­տաս­խան տա­լու (թեեւ, այն­քան պա­տաս­խան տա­լու դրվագ­ներ կան, որ չգի­տես որ մե­կից սկսես, ո­րով ա­վար­տես): Պա­տաս­խան են տա­լու նաեւ ի­րա­վա­պահ­նե­րը, քա­նի որ ի­րա­կա­նաց­նում են կամ առն­վազն աչք են փա­կում Նի­կո­լի ա­մե­նա­կեղ­տոտ հանձ­նա­րա­կան­նե­րի վրա:

ՍՎԻՆՆԵՐԻ ՈՒ ՄԱՀԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՌՈՒՑԱԾ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՏՔԵՐԸ ԿԱՐՃ ԵՆ

­Քա­ղա­քա­կան ա­տե­լութ­յան ա­լի­քի վրա իշ­խա­նութ­յու­նը զավ­թած Նի­կո­լը եւ նի­կո­լազ­գի­նե­րի հա­զա­րա­վոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ները տա­րի­ներ շա­րու­նակ զար­գաց­նում էին հենց քա­ղա­քա­կան ա­տե­լութ­յան մթնո­լոր­տը Հա­յաս­տա­նում: Է՛լ սեւ ու սպի­տակ, է՛լ նախ­կին ու ներ­կա, էլ հա­յաս­տան­ցի ու ար­ցախ­ցի եւ այլն: Սա­կայն այ­սօր հաշ­վե­հար­դար են տես­նում քա­ղա­քա­ցու հետ, ո­րը  ար­տա­հայ­տել է իր կար­ծի­քը եւ ան­հա­մա­ձայ­նութ­յու­նը գոր­ծող դա­վա­ճա­նա­կան ռե­ժի­մի հան­դեպ: Այն էլ` դա ա­սել է պատ­գա­մա­վո­րին, ո­րի ան­մի­ջա­կան պար­տա­կա­նութ­յունն է լսել ընտ­րող­նե­րի կար­ծի­քը:

­Նի­կո­լի ու նրա շնա­գայ­լե­րի հիս­տե­րի­կ դրսե­ւո­րում­նե­րը ցույց են տա­լիս, թե ինչ­քա­նով է վա­խը կե­րել դրանց հո­գի­նե­րը, միտ­քը եւ բա­նա­կա­նութ­յու­նը: Փա­կել բո­լո­րի բե­րա­նը անհ­նար է: Այս­պի­սի եղ­կե­լի գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րով նի­կո­լա­կան թայ­ֆան միայն ա­վե­լաց­նում է ա­տե­լութ­յու­նը իր իսկ հան­դեպ: Փոր­ձը ցույց է տա­լիս, որ հան­ցա­գործ տո­տա­լի­տար մե­թոդ­նե­րը կա­րող են եր­կա­րաձ­գել իշ­խա­նութ­յու­նը մեկ-եր­կու տա­րի, սա­կայն դրա­նից հե­տո գա­լու է սվին­նե­րի եւ մա­հակ­նե­րի վրա կա­ռու­ցած իշ­խա­նութ­յան փլու­զու­մը եւ հա­տուց­ման պա­հը: Ժա­մա­նա­կին Լե­ւոն Տեր-­Պետ­րոս­յա­նը փոր­ձեց տո­տա­լի­տար ճնշում­նե­րով եւ ընտ­րութ­յուն­նե­րի կոպ­տա­գույն խախ­տում­նե­րով պահ­պա­նել իր իշ­խա­նութ­յու­նը: Սա­կայն եր­կու տա­րի անց ստիպ­ված ե­ղավ հրա­ժա­րա­կան տալ: Նույ­նը ա­րեց եւ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը, ո­րը, թեեւ, հրա­ժա­րա­կան չտվեց, սա­կայն հայտն­վեց բան­տում, թեեւ հույս ու­ներ վե­րա­դառ­նալ երկ­րի ղե­կա­վա­րի դիր­քե­րին:

­Նի­կո­լի դեպ­քում, ի տար­բե­րութ­յուն Հա­յաս­տա­նի վերոհիշյալ երկու ղե­կա­վար­նե­րի, բա­ցի մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի ու ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յան հան­դեպ հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րից, ուղ­ղա­կիո­րեն ա­վե­լա­նում են դա­վա­ճա­նութ­յու­նը, երկ­րի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յան կոր­ծա­նու­մը եւ 44-օր­յա պա­տե­րազ­մը: Նի­կո­լը հաս­կա­նում է, որ այս­պի­սի «բու­կե­տով» նա այ­լեւս դա­տա­պարտ­ված է: Եվ հենց դա է տրաս­պոր­տում քննա­դա­տութ­յուն հնչեց­րած ե­րի­տա­սար­դի հան­դեպ նրա գա­զա­նա­յին ար­ձա­գան­քի շար­ժա­ռի­թը: Ընդ ո­րում, դրա­նով Նի­կո­լը ոչ միայն փոր­ձում է վա­խեց­նել ընդ­դի­մա­խոս­նե­րին ու կա­սեց­նել իր եւ իր հան­ցախմ­բի դեմ բո­ղո­քի դրսե­ւո­րում­նե­րը, այ­լեւ ինք­նավս­տա­հութ­յուն ներշն­չել իր հետ հան­ցա­կից նի­կո­լազ­գի­նե­րի մեջ, ո­րոնք ար­դեն իսկ խու­ճա­պի մեջ են` հաս­կա­նա­լով, որ չեն կա­րող շրջել` մշտա­պես ոս­տի­կան­նե­րով շրջա­պատ­ված: Եվ ճշմար­տութ­յու­նը կլսեն, ե­թե ոչ տրանս­պոր­տում, ա­պա փո­ղո­ցում, թա­ղում, կա­րող են լսել հար­սա­նի­քում կամ սգո ա­րա­րո­ղութ­յու­նում: Մի խոս­քով, կյան­քը կա­մաց-կա­մաց նրանց հա­մար դառ­նում է գու­ցե ան­քան դա­ժան, որ­քան այն մարդ­կանց հա­մար, ում նրանք դա­վա­ճա­նել են:

­Ժո­ղովր­դի ա­ջակ­ցութ­յու­նը Սամ­վել Վար­դան­յա­նին, վերսկ­սած անհ­նա­զան­դութ­յան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը փո­ղոց­նե­րում, մետ­րո­յում ու հրա­պա­րակ­նե­րում այն նա­խան­շանն է, որ հայ­րե­նա­սեր հա­յե­րի ու նի­կո­լազ­գի­նե­րի մի­ջեւ այ­լեւս ո­րե­ւէ շփման եզ­րեր չկան: Լի­նե­լու է ան­զի­ջում պայ­քար հա­նուն հայ­կա­կան Հա­յաս­տա­նի, հա­նուն մեր ծնող­նե­րի, պա­պե­րի կա­ռու­ցած Հա­յաս­տա­նի, հա­նուն հա­զա­րամ­յակ­նե­րով սե­րեն­դե­սե­րունդ մա­քա­ռող եւ վե­րածն­վող Պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նի, հա­նուն Ցե­ղաս­պա­նութ­յան զո­հե­րի հա­մար հա­տուց­ման, հա­նուն Ար­ցա­խի վե­րա­դար­ձի, հա­նուն մեր հա­վատ­քի եւ այդ կռվի մեջ հաղ­թե­լու են ոչ թե թուր­քե­րի գոր­ծա­կալ­նե­րը, սո­րո­սա­կան­նե­րը, գրան­տա­կեր­նե­րը, դա­վա­ճան­նե­րը, ԼԳԲՏ-ի քա­րո­զիչ­նե­րը կամ ա­ղան­դա­վոր­նե­րը, այլ հաղ­թե­լու են իս­կա­կան հա­յե­րը:

ՆԻԿՈԼԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՎԱԶԸ ՍՊԱՌՎՈՒՄ Է

­Նի­կո­լի այ­ցը Տա­վուշ միայն խո­րաց­րեց այն ան­դուն­դը, ո­րը կա նի­կո­լազ­գի­նե­րի ու ազ­նիվ հա­յե­րի մի­ջեւ: Հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ իր հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յան մա­հը խորհր­դան­շող ե­ռա­գույն ա­վա­զե ժա­մա­ցույց­նե­րը կրկին հայտն­վե­ցին իր սե­ղա­նին: Այս ան­գամ Նի­կո­լը ուղ­ղա­կիո­րեն ու ան­թա­քույց հայ­տա­րա­րեց, որ իր նպա­տա­կն այն է, որ տա­վուշ­ցի­նե­րը պետք է եր­ջա­նիկ լի­նեն, որ հի­սուն մետ­րի վրա հայտն­վեն ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի զոր­քե­րը: «Մենք այն­տեղ ա­ռեւ­տուր կա­նենք, տնտե­սութ­յուն կկա­ռու­ցենք…»,- հրճվում է Նի­կո­լը: Ի­հար­կե, նա չպար­զա­բա­նեց, թե ի՞նչ տնտե­սութ­յուն է պատ­րաստ­վում կա­ռու­ցել ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին նվի­րատ­ված հո­ղե­րի վրա: Սա­կայն նա նշում է, որ այդ հո­ղե­րը հանձ­նե­լը նա ա­նում է «ոչ թե չու­զե­լով, այլ ես սա ու­զում եմ, ես սա ու­զե­լով եմ ձեզ ա­սում»: Արդ­յոք կա՞ աշ­խար­հում եւս մի նման ե­րե­ւույթ, երբ պե­տութ­յան ղե­կա­վա­րը հանձ­նում է իր երկ­րի տա­րածք­նե­րը, կոր­ծա­նում է իր երկ­րիր անվ­տան­գութ­յու­նը եւ դա ա­նում է ու­զե­լով: Այս­տե­ղից միակ եզ­րա­կա­ցութ­յու­նն այն է, որ Նի­կո­լի հա­մար Հա­յաս­տա­նը իր եր­կի­րը չէ: Ու, թեեւ, Նի­կո­լը Տա­վու­շի գյու­ղա­ցի­նե­րին փոր­ձում էր հա­մո­զել, որ նա «ի­րենց տան տղեն ա», ու որ իր «ման­կութ­յու­նը էս ան­տառ­նե­րում ա անց­կաց­րել», ակն­հայտ էր, որ գյու­ղա­ցի­նե­րը, ո­րոնք շու­տով ապ­րե­լու են թուրք զին­վոր­նե­րից հի­սուն մետ­րի վրա, ո­րե­ւէ եր­ջան­կութ­յուն դրա­նից չէին զգում:

Ինչ վե­րա­բե­րում է ան­տառ­նե­րում անց­կաց­րած Նի­կո­լի ման­կութ­յա­նը, ա­պա դրան կա­րե­լի է հա­վա­տալ: Նի­կո­լի ին­տե­լեկ­տո­ւալ զար­գաց­ման աս­տի­ճա­նը, կրթվա­ծութ­յան մա­կար­դա­կը հենց դրա մա­սին էլ վկա­յում են: Դե իսկ ան­տա­ռից դուրս ե­կած Նի­կո­լի պա­հած եր­կիրն էլ սա պետք է լի­նի: Եվ ե­թե ան­տառ­նե­րի փո­խա­րեն Նի­կո­լը իր ման­կութ­յու­նը անց­կաց­ներ նաեւ գրա­դա­րան­նե­րում, թատ­րոն­նե­րում, թան­գա­րան­նե­րում ու դա­սա­սեն­յակ­նե­րում, ե­րե­ւի թե, այ­սօր­վա արդ­յուն­քը լրիվ այլ կլի­ներ:

Ինչ վե­րա­բե­րում է ադր­բե­ջան­ցի­նե­րից հի­սուն մետ­րի վրա ապ­րե­լու «եր­ջա­նիկ» ա­պա­գա­յին, ա­պա Նի­կո­լը իր ան­տա­ռա­յին ու­ղե­ղով նշում է, որ իր «նպա­տակն է այն­պի­սի վի­ճակ ստեղ­ծել, ինչ­պես Մար­գա­րա գյու­ղում», որ­տեղ հի­սուն մետ­րի վրա թուրք զին­վոր­ներն են: Արդ­յո՞ք նոր­մալ մար­դու, էլ չենք ա­սում նոր­մալ հա­յի հա­մար կա­րող է այս­պի­սի նպա­տակ գո­յութ­յուն ու­նե­նալ: Եվ այս հա­մե­մա­տութ­յան մեջ Նի­կո­լը մո­ռա­նում է ա­մե­նա­կարե­ւոր ու ա­ռանց­քա­յին հան­գա­ման­քը, որ Մար­գա­րա գյու­ղի ու հի­սուն մետր այն կողմ գտնվող թուրք զին­վոր­նե­րի մի­ջեւ կանգ­նած են ռուս սահ­մա­նա­պահ­նե­րը: Կանգ­նած են ա­վե­լի քան հար­յուր տա­րի, եւ այդ ըն­թաց­քում թուր­քը մեկ մի­լի­մետր ան­գամ ա­ռաջ չի ե­կել: Ու քա­նի դեռ այդ­տեղ կանգ­նած են ռուս սահ­մա­նա­պահ­նե­րը, հայ գյու­ղա­ցին հան­գիստ կա­րող է լի­նել, ապ­րել իր հո­ղում, աշ­խա­տել եւ ըն­տա­նիք պա­հել ու նույ­նիսկ Նի­կո­լը ու իր նի­կո­լազ­գի­նե­րը չեն կա­րող խա­թա­րել այդ վստա­հութ­յու­նը: Այ, ե­թե հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նում էլ «ե­փած» եվ­րա­դի­տորդ­նե­րի փո­խա­րեն կանգ­նած լի­նեին ՀԱՊԿ-ի խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րը, ի­րա­վի­ճա­կն ամ­բող­ջութ­յամբ այլ կլի­ներ: Սա­կայն հենց այդ հաս­կա­նա­լով` Նի­կո­լը թույլ չտվեց ՀԱՊԿ-ին կանգ­նել հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նում: Թույլ չտվեց, որ­պես­զի իր առ­ջեւ դրված ե­ռա­գույն ա­վա­զե ժա­մա­ցույց­նե­րով մո­տեց­նի հա­յոց պե­տա­կա­նութ­յան ոչն­չա­ցու­մը:

 Ընդ ո­րում, նա չի էլ թաքց­նում, որ իր գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը պա­րու­նա­կում են մեծ ռիս­կեր, չի ե­րաշ­խա­վո­րում ո­րե­ւէ անվ­տան­գութ­յուն եւ նշում է, որ գյու­ղա­ցի­նե­րի հո­ռե­տե­սութ­յու­նը ան­հիմն չէ: Նա խոս­տո­վա­նում է, որ ե­թե չտա Ադր­բե­ջա­նի պա­հան­ջած գյու­ղե­րը, ա­պա չի կա­րող ա­պա­հո­վել երկ­րի անվ­տան­գութ­յու­նը. «Ե­թե դա չա­նենք, անվ­տան­գութ­յու­նը չենք կա­րող ա­պա­հո­վել»: Սո­վո­րա­բար, երբ ո­րե­ւէ պե­տութ­յան ո­րե­ւէ ղե­կա­վար չի կա­րող ա­պա­հո­վել իր երկ­րի ան­վտան­գութ­յու­նը, հրա­ժա­րա­կան է տա­լիս ու թող­նում-գնում է: Բայց սա այդ դեպ­քը չէ: Սա ան­տա­ռա­յին ման­կութ­յուն ու­նե­ցո­ղի հո­գե­բա­նութ­յուն է: Չի կա­րող ա­պա­հո­վել անվ­տան­գութ­յու­նը, ե­թե չտա գյու­ղե­րը, չի կա­րող ե­րաշ­խա­վո­րել անվ­տան­գութ­յու­նը, ե­թե տա գյու­ղե­րը:

Ընդ ո­րում, թեեւ Նի­կո­լի սա­զան­դար­նե­րը ա­սում էին, թե իբր այս գյու­ղե­րը հանձ­նե­լու գոր­ծն ար­վում է սահ­մա­նա­զատ­ման շրջա­նակ­նե­րում, պարզ­վեց նաեւ, որ ոչ մի այդ­պի­սի բան չկա: Ինչ­պես ա­սաց նույն հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում Նի­կո­լի տե­ղա­կալ Մ­հեր Գ­րի­գոր­յա­նը, դե­ռեւս սահ­մա­նա­զատ­ման հանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տեր տե­ղի չեն ու­նե­նում, եւ դրանք կսկսվեն միայն չորս գյու­ղե­րը հանձ­նե­լուց հե­տո: «Այս փու­լը անց­նենք, հե­տո սկսենք»,- հայ­տա­րա­րեց փոխ­վար­չա­պե­տը: Իր հեր­թին Ադր­բե­ջա­նը նույն­պես ո­րե­ւէ հայ­տա­րա­րութ­յուն, թե իբր այդ գյու­ղե­րը հանձ­նե­լը կա­տար­վում է սահ­մա­նա­զատ­ման աշ­խա­տաքն­նե­րի շրջա­նա­կում, չի ա­րել:

­Մի խոս­քով, Նի­կո­լը հենց այն­պես հանձ­նում է հո­ղե­րը: Ինչ­պես նա հեր­թա­կան ան­գամ խոս­տո­վա­նեց. «Ու­զում ենք թուղթ ստեղ­ծենք»: Հա­վա­նա­բար, խոս­քը խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի մա­սին է: Սա­կայն Ա­լիե­ւը թքած ու­նի, թե ինչ է ու­զում Նի­կո­լը: Նա ոչ մի ան­գամ չի ա­սել, որ պատ­րաստ է ճա­նա­չել Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը կամ էլ թե չէ, որ չորս գյու­ղե­րը նվեր ստա­նա­լով` պատ­րաստ է դի­մա­ցը ա­զա­տել այն 200 քառ. կմ-ն, ո­րն օ­կու­պաց­րել է նախ­կի­նում: Ընդ­հա­կա­ռա­կը` Ա­լիե­ւը բազ­միցս հայ­տա­րա­րել է, որ ոչ մի սան­տի­մետր հետ քայլ այ­սօր­վա դիր­քե­րից չի ա­նե­լու: Եվ ա­նընդ­մեջ խո­սում է, թե՛ Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի, թե՛ «Ա­րեւմտ­յան Ադր­բե­ջա­նի» մա­սին: Այն­պես որ, ի՞նչ թուղթ է ու­զում ստեղ­ծել Նի­կո­լը` հայտ­նի չէ, բայց հո­ղեր տա­լով` գնում է ա­ռաջ:

­Նա հայ­տա­րա­րում է, որ հո­ղեր տա­լով` ստեղ­ծե­լու է «հար­յուր ան­գամ ու­ժեղ Հա­յաս­տան»: Ո՞վ է տե­սել, որ եր­կի­րը թշնա­մուն հանձ­նե­լով` այն հար­յուր ան­գամ ու­ժե­ղաց­նես: Այդ­պես նա ար­դեն հար­յուր ան­գամ ու­ժե­ղաց­րեց Ար­ցա­խը, նույ­նը պատ­րաստ­վում է ա­նել Հա­յաս­տա­նի մնա­ցած մար­զե­րի հետ:Աստծո պատիժը չի ուշանա, բայց ազգն էլ ձեզ չի մոռանա...Տեր ԶարեհՎթար Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա Համերգ-դասախոսություն՝ նվիրված հայ երաժշտական մշակույթին եւ Կոմիտաս վարդապետինՄարդիկ կան, որոնք հասկանում են, որ սա հնարավորություն է իրենց համար. Գառնիկ ԴանիելյանՌանոսը կտեղափոխվի գերմանական մեկ այլ ակումբ.ԱղբյուրԳուրգեն Մադոյանը պարտվեց և զրկվեց օլիմպիական ուղեգիր նվաճելու հնարավորությունից Քանի հեկտար է Նիկոլը հանձնում ՏավուշիցԿոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը հայտարարություն է տարածելՎահե Ղազարյանն այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք. Բագրատ ՍրբազանՇՏԱՊ. Ձերբակալվածներ կան․ Աբրահամյանը՝ «Արմավիր» ԲԿ-ի խուզարկության լուրերի մասինՀեյդարի որդի Իլհամ, Հայաստանում կա ձևավորված շարժում, կան մարդիկ որոնք ինքնություն ունեն, հայրենիք ունեն, և այդ մարդիկ էլ ձեզ ասելու են այն, ինչ որ հասնում է ասելուՎրաստանում քաղաքացիական պատերազմը միանգամայն ռեալ էՆիկոլը նորից Հայաստանը դարձրեց ՌԴ-ԱՄՆ կատաղի բախման թատերաբեմՔննարկման ենթակա չէ. ՔՊ-ից արձագանքում են «Խոջալուի ցեղասպանություն ճանաչելու» Ալիևի պահանջինԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՇՏԱՊ. Լեո Նիկոլյանին քնեցրել են եւ փորձել փոխադրել ՖրանսիաԻնչու սպասվող հեղեղի մասին մարդկանց կանխավ չեն զգուշացրելԲԱՄԲԱՍԱՆՔԳործի դրվեց Հայաստանը վերջնականապես «Բաբելոնյան աշտարակ» դարձնելու օպերացիանՏավուշում և Լոռիում Ucom շարժական կապը վերականգնվել էԻնչո՞ւ եք մտնում այս բեռի տակ, կարողանալո՞ւ եք տանել. ԶարմանքՍիդնեյի արքայազն Ալբերտի թագավորական հոսպիտալի անոթային վիրաբույժը վիրահատություններ կիրականացնի «Աստղիկ» բկ-ումԱրկադի Դումիկյանը խոսել է Աննա Հակոբյանի մասնակցությամբ «Սև ու սպիտակ» երեկույթին ներկա գտնվելու մասինՎրաստանի խորհրդարանում ջուր են լցրել ընդդիմադիր պատգամավոր Գիորգի Վաշաձեի վրա (տեսանյութ)15 միլիարդ դրամ է հատկացվել Ոստիկանությանը՝ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովելու համար. Մանուկյան (տեսանյութ)Շնորհակալություն ՆԳՆ-ին՝ սրբազան ծառայության համար, կարող եք խաչակնքվել. Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Արփինե ՍարգսյանինԴո՞ւք եք համակարգում ոստիկանների վայրագությունները. լրագրողը՝ ՆԳ փոխնախարարին (տեսանյութ)Կաթողիկոսի այցը նախապես համաձայնեցված էր եւ հայտնի էր պետական կառույցներին. Հովակիմ սրբազանՍուրեն Պապիկյանն ու ԵՄ ռազմական կոմիտեի նախագահը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցերՓաշինյանի ակնարկը սպառնալիք է պարունակում Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սպասավորների գործունեության նկատմամբ. ԵսայանՇնորհակալություն ՆԳՆ-ին՝ սրբազան ծառայության համար, կարող եք խաչակնքվել. Անդրանիկ ՔոչարյանՄահացել է հայտնի եզդի հոգեւորական Շեխ Միրզա Սինո Խաթարին Կենդանակերպի 3 նշաններ, որոնց հունիսը երջանկությամբ կպարուրիԱյս անամոթ, ստոր իշխանավորներին մնում է հարցնել` դուք Աստծուց չե՞ք վախենում. ՀՀ վաստակավոր արտիստԿոչ ենք անում սթափվել եւ հրաժարվել նման խայտառակ գործելաոճից հանդեպ մեր Սուրբ Եկեղեցին. Կենտրոնական Եվրոպայի եւ Սկանդինավիայի հայրապետական պատվիրակությունԻնչ լինում է ոստիկանության, ԱԱԾ-ի ներսում, մենք տեղյակ ենք, ոստիկանապետի մասին էլ ամեն ինչ գիտենք․ Սրբազան (տեսանյութ)Որեւէ հրավեր կամ թույլտվություն չի կարող պահանջվել կամ սահմանվել Վեհափառի համար. փաստաբանն արձագանքում է ՓաշինյանինՎահե Ղազարյանը վախեցել է գա՞», «մատդ ծալի», «մատդ...ի՛, եկել ես խանգարես հանձնաժողովի աշխատանքները. ԱԺ-ում իրավիճակը լարվեցԱկանատես եղանք Վեհափառ Հայրապետի նկատմամբ խուլիգանական պահվածքի. Ուկրաինայի Հայոց թեմի հոգևոր դասի հայտարարությունը Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք Նուրհան սրբազանը դատապարտել է ՀՀ ոստիկանության ամոթալի վարմունքը՝ Ամենայն Հայոց հայրապետի հանդեպԱկանատեսն ենք իշխանությունների անհարիր հրահանգի, որով ոստիկաններին դարձնում են անձնական խամաճիկ. Մկրտիչ սրբազան Անընդունելի ենք համարում ցանկացած նման կեցվածք Վեհափառ Հայրապետի եւ հոգեւոր դասի նկատմամբ. Կոտայքի թեմՄթնոլորտի էական փոփոխություն կա, բայց դա չի նշանակում, թե հասել ենք վերջնագծին. Փաշինյանը՝ խաղաղության պայմանագրի մասինԳուցե սա իմ վերջին ելույթն է. Լեո Նիկոլյանն արդեն 37-րդ օրն է հացադուլի մեջ«Ամո՛թ, ամո՛թ»․ժողովուրդը խլացնում է ոստիկաններին (video) Մեղք է, չէ՞. Բագրատ Սրբազանի արձագանքը` Փաշինյանին (տեսանյութ)Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, թե ժողովրդի հետ առերեսվելուց չի վախենումԴուրս եմ եկել Փաշինյան-Ալիև դուետի դեմ. վերստին ասում եմ՝ Ալիև՛, գլուխդ պատին ես տվել. Սրբազան (տեսանյութ)ՀՀ նախկին վարչապետ, ԵԶԲ փոխնախագահ Տիգրան Սարգսյանի ասուլիսը (տեսանյութ)Մրցույթ-ցուցահանդես՝ նվիրված աշխարհում պատերազմի եւ բռնության բացառմանը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода