Գագիկ Ծառուկյանն իրոք Բագրատ Սրբազանին հյուրընկալել է իր տանը. Իվետա Տոնոյանը փակագծեր է բացում Սփյուռքի նպատակը պետք է լինի Հայաստան վերադառնալը. Յակոբ Այնթապլեան Աստծո պատիժը չի ուշանա, բայց ազգն էլ ձեզ չի մոռանա... Տեր Զարեհ Վթար Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա Համերգ-դասախոսություն՝ նվիրված հայ երաժշտական մշակույթին եւ Կոմիտաս վարդապետին Մարդիկ կան, որոնք հասկանում են, որ սա հնարավորություն է իրենց համար. Գառնիկ Դանիելյան Քանի հեկտար է Նիկոլը հանձնում Տավուշից Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը հայտարարություն է տարածել Վահե Ղազարյանն այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք. Բագրատ Սրբազան ՇՏԱՊ. Ձերբակալվածներ կան․ Աբրահամյանը՝ «Արմավիր» ԲԿ-ի խուզարկության լուրերի մասին

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Տա­վու­շի գյու­ղա­ցի­նե­րի հետ հան­դի­պե­լիս ՆԻԿՈԼԸ մի շատ զար­մա­նա­լի հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րեց. «Ես չեմ կա­րա ձեզ խա­բեմ»: Մի մարդ, ո­րը վեց տա­րի է ա­մեն օր խա­բում է բո­լո­րին, զար­մա­նա­լիո­րեն հայ­տա­րա­րում է, որ չի կա­րող խա­բել տա­վուշ­ցի­նե­րին, հիմ­նա­վո­րե­լով, թե ինքն այդ մար­զի ան­տառ­նե­րից է դուրս ե­կել: Ինչ­պես աս­վում է` կա­րե­լի է խա­բել ո­րոշ կարճ ժա­մա­նակ գրե­թե ամ­բողջ ժո­ղովր­դին: Կա­րե­լի է խա­բել եր­կար ժա­մա­նակ մարդ­կանց ո­րոշ փոք­րա­թիվ խմբե­րին: Բայց խա­բել մշտա­պես ա­մբողջ ժո­ղովր­դին, չի հա­ջող­վում նույ­նիսկ այդ­պի­սի խա­բե­բա­յին, ինչ­պի­սին Նի­կոլն է:

­Նի­կո­լի ան­տա­ռա­յին մտա­ծե­լա­կեր­պից հե­ռու չմնաց իր մամ­լո քար­տու­ղար ՆԱԶԵԼԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ, ո­րը հայ­տա­րա­րեց, թե. «Բո­լոր այն հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք չեն կա­տար­վել կամ հաս­տատ­վել վար­չա­պե­տի կամ ո­րե­ւէ այլ պաշ­տո­նա­տար ան­ձի կող­մից, ո­րը ի­րա­վա­սու է ներ­կա­յաց­նել նրան, պաշ­տո­նա­պես հերք­վում են»: Այ­սինքն` ստաց­վում է, որ աշ­խար­հում միակ ճշմար­տութ­յուն ա­սո­ղը Նի­կոլն է: Եվ ով, ինչ, որ­տեղ եւ ին­չի մա­սին էլ ա­սի, ըստ Նա­զե­լի Բաղ­դա­սար­յա­նի, սուտ է եւ ի սկզբա­նե հերք­վում է: Դե, սա ար­դեն զար­մա­նա­լիո­րեն կլի­նի­կա­կան դեպք է:

­Պարզ­վում է, որ մենք ձեզ հետ միա­սին աշ­խա­տում ենք, որ­պես­զի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րը, ո­րոնք ժա­մա­նա­կին դպրո­ցում եւ բու­հում լավ չեն սո­վո­րել ի­րենց դա­սե­րը, մեր հաշ­վին բա­րե­լա­վեն ի­րենց գի­տե­լիք­նե­րը: Այս­պես, ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րիկ­յան հա­մա­լսա­րա­նին 990 հա­զար դ­րամ է փո­խան­ցել, իր հինգ աշ­խա­տա­կից­նե­րի անգ­լե­րե­նը բա­րե­լա­վե­լու հա­մար: Ընդ ո­րում, որ­պես­զի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­մար ստեղծ­վեն հար­մա­րա­վետ պայ­ման­ներ` ու­սում­նա­կան ծրա­գի­րը ա­ռա­վել լավ ըն­կա­լե­լու հա­մար, պա­րա­պմունք­նե­րը անց­կաց­վե­լու են ան­հա­տա­կան կար­գով ու քա­ղա­քա­պետ­արա­նի շեն­քում: Զար­մա­նա­լիո­րեն կա­րե­լի է ար­ձա­նագ­րել, որ մենք դեռ է­ժան պրծանք: Չէ՞ որ ներ­կա­յիս պե­տա­կան ու տե­ղա­կան պաշ­տոն­յա­նե­րի զանգ­վա­ծա­յին անգ­րա­գի­տութ­յան ու մաս­նա­գի­տա­կան ան­պի­տա­նե­լիութ­յան պայ­ման­նե­րում ըն­դա­մե­նը հինգ հո­գու մի ա­ռար­կա սո­վո­րեց­նե­լու պա­րա­գա­յում մենք դուրս ե­կանք մի­նի­մալ վնաս­նե­րով, այլ բան է, որ սրանց փո­ղո­ցից բե­րած կադ­րե­րի աշ­խա­տան­քի արդ­յուն­քում կոր­ծան­վում է ամ­բողջ եր­կի­րը:

­Քո­չար­յա­նա­կան­նե­րը ար­դեն գրե­թե կես տա­րի է ջա­նում են կեր­տել ի­րենց նոր ա­ռաջ­նոր­դին` ԼԵՎՈՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ, քա­նի որ նա­խորդ ա­ռաջ­նոր­դը` Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը, կար­ծես թե ան­ցել է թո­շա­կի եւ հանգս­տա­նում է Եվ­րո­պա­յում: Սա­կայն Լե­ւո­նի մոտ քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ զբաղ­վե­լը դե­ռեւս չի ստաց­վում: Նախ­կին պա­լա­տա­կան կյան­քը նրան զար­մա­նա­լիո­րեն թույլ չի տա­լիս անց­նել հե­ղա­փո­խա­կան քայ­լե­րի: Նախ նա իր մար­զա­յին հան­դի­պում­նե­րը զար­մա­նա­լիո­րեն անց է կաց­նում ռես­տո­րան­նե­րում եւ նմա­նա­տիպ այլ հար­մա­րա­վետ պայ­ման­նե­րում, իսկ օ­րերս հայ­տա­րա­րեց, որ քո­չար­յա­նա­կան­նե­րը կդնեն ի­րենց ման­դատ­նե­րը այն դեպ­քում, երբ կտես­նեն, որ ի­րա­կան է իշ­խա­նա­փո­խութ­յու­նը: Զար­մա­նա­լի տրա­մա­բա­նութ­յուն, ե­թե ի­րա­կան իշ­խա­նա­փո­խութ­յու­նը ակ­նա­ռու լի­նի, ա­պա այ­լեւս ոչ մե­կին չի հե­տաքրք­րի, թե քո­չար­յա­նա­կան­նե­րը կդնե՞ն ի­րենց ման­դատ­նե­րը, թե՞ ոչ: Տար­բե­րութ­յունն այն է, որ մեկ ա­միս ա­վել, մեկ ա­միս պա­կաս կստա­նան ի­րենց պատ­գա­մա­վո­րա­կան աշ­խա­տա­վարձ­նե­րը եւ պար­գե­ւավ­ճար­նե­րը:

 Գագիկ Ծառուկյանն իրոք Բագրատ Սրբազանին հյուրընկալել է իր տանը. Իվետա Տոնոյանը փակագծեր է բացումՍփյուռքի նպատակը պետք է լինի Հայաստան վերադառնալը. Յակոբ ԱյնթապլեանԱստծո պատիժը չի ուշանա, բայց ազգն էլ ձեզ չի մոռանա... Տեր ԶարեհՎթար Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա Համերգ-դասախոսություն՝ նվիրված հայ երաժշտական մշակույթին եւ Կոմիտաս վարդապետինՄարդիկ կան, որոնք հասկանում են, որ սա հնարավորություն է իրենց համար. Գառնիկ ԴանիելյանՌանոսը կտեղափոխվի գերմանական մեկ այլ ակումբ.ԱղբյուրԳուրգեն Մադոյանը պարտվեց և զրկվեց օլիմպիական ուղեգիր նվաճելու հնարավորությունից Քանի հեկտար է Նիկոլը հանձնում ՏավուշիցԿոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը հայտարարություն է տարածելՎահե Ղազարյանն այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք. Բագրատ ՍրբազանՇՏԱՊ. Ձերբակալվածներ կան․ Աբրահամյանը՝ «Արմավիր» ԲԿ-ի խուզարկության լուրերի մասինՀեյդարի որդի Իլհամ, Հայաստանում կա ձևավորված շարժում, կան մարդիկ որոնք ինքնություն ունեն, հայրենիք ունեն, և այդ մարդիկ էլ ձեզ ասելու են այն, ինչ որ հասնում է ասելուՎրաստանում քաղաքացիական պատերազմը միանգամայն ռեալ էՆիկոլը նորից Հայաստանը դարձրեց ՌԴ-ԱՄՆ կատաղի բախման թատերաբեմՔննարկման ենթակա չէ. ՔՊ-ից արձագանքում են «Խոջալուի ցեղասպանություն ճանաչելու» Ալիևի պահանջինԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՇՏԱՊ. Լեո Նիկոլյանին քնեցրել են եւ փորձել փոխադրել ՖրանսիաԻնչու սպասվող հեղեղի մասին մարդկանց կանխավ չեն զգուշացրելԲԱՄԲԱՍԱՆՔԳործի դրվեց Հայաստանը վերջնականապես «Բաբելոնյան աշտարակ» դարձնելու օպերացիանՏավուշում և Լոռիում Ucom շարժական կապը վերականգնվել էԻնչո՞ւ եք մտնում այս բեռի տակ, կարողանալո՞ւ եք տանել. ԶարմանքՍիդնեյի արքայազն Ալբերտի թագավորական հոսպիտալի անոթային վիրաբույժը վիրահատություններ կիրականացնի «Աստղիկ» բկ-ումԱրկադի Դումիկյանը խոսել է Աննա Հակոբյանի մասնակցությամբ «Սև ու սպիտակ» երեկույթին ներկա գտնվելու մասինՎրաստանի խորհրդարանում ջուր են լցրել ընդդիմադիր պատգամավոր Գիորգի Վաշաձեի վրա (տեսանյութ)15 միլիարդ դրամ է հատկացվել Ոստիկանությանը՝ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովելու համար. Մանուկյան (տեսանյութ)Շնորհակալություն ՆԳՆ-ին՝ սրբազան ծառայության համար, կարող եք խաչակնքվել. Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Արփինե ՍարգսյանինԴո՞ւք եք համակարգում ոստիկանների վայրագությունները. լրագրողը՝ ՆԳ փոխնախարարին (տեսանյութ)Կաթողիկոսի այցը նախապես համաձայնեցված էր եւ հայտնի էր պետական կառույցներին. Հովակիմ սրբազանՍուրեն Պապիկյանն ու ԵՄ ռազմական կոմիտեի նախագահը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցերՓաշինյանի ակնարկը սպառնալիք է պարունակում Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սպասավորների գործունեության նկատմամբ. ԵսայանՇնորհակալություն ՆԳՆ-ին՝ սրբազան ծառայության համար, կարող եք խաչակնքվել. Անդրանիկ ՔոչարյանՄահացել է հայտնի եզդի հոգեւորական Շեխ Միրզա Սինո Խաթարին Կենդանակերպի 3 նշաններ, որոնց հունիսը երջանկությամբ կպարուրիԱյս անամոթ, ստոր իշխանավորներին մնում է հարցնել` դուք Աստծուց չե՞ք վախենում. ՀՀ վաստակավոր արտիստԿոչ ենք անում սթափվել եւ հրաժարվել նման խայտառակ գործելաոճից հանդեպ մեր Սուրբ Եկեղեցին. Կենտրոնական Եվրոպայի եւ Սկանդինավիայի հայրապետական պատվիրակությունԻնչ լինում է ոստիկանության, ԱԱԾ-ի ներսում, մենք տեղյակ ենք, ոստիկանապետի մասին էլ ամեն ինչ գիտենք․ Սրբազան (տեսանյութ)Որեւէ հրավեր կամ թույլտվություն չի կարող պահանջվել կամ սահմանվել Վեհափառի համար. փաստաբանն արձագանքում է ՓաշինյանինՎահե Ղազարյանը վախեցել է գա՞», «մատդ ծալի», «մատդ...ի՛, եկել ես խանգարես հանձնաժողովի աշխատանքները. ԱԺ-ում իրավիճակը լարվեցԱկանատես եղանք Վեհափառ Հայրապետի նկատմամբ խուլիգանական պահվածքի. Ուկրաինայի Հայոց թեմի հոգևոր դասի հայտարարությունը Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք Նուրհան սրբազանը դատապարտել է ՀՀ ոստիկանության ամոթալի վարմունքը՝ Ամենայն Հայոց հայրապետի հանդեպԱկանատեսն ենք իշխանությունների անհարիր հրահանգի, որով ոստիկաններին դարձնում են անձնական խամաճիկ. Մկրտիչ սրբազան Անընդունելի ենք համարում ցանկացած նման կեցվածք Վեհափառ Հայրապետի եւ հոգեւոր դասի նկատմամբ. Կոտայքի թեմՄթնոլորտի էական փոփոխություն կա, բայց դա չի նշանակում, թե հասել ենք վերջնագծին. Փաշինյանը՝ խաղաղության պայմանագրի մասինԳուցե սա իմ վերջին ելույթն է. Լեո Նիկոլյանն արդեն 37-րդ օրն է հացադուլի մեջ«Ամո՛թ, ամո՛թ»․ժողովուրդը խլացնում է ոստիկաններին (video) Մեղք է, չէ՞. Բագրատ Սրբազանի արձագանքը` Փաշինյանին (տեսանյութ)Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, թե ժողովրդի հետ առերեսվելուց չի վախենումԴուրս եմ եկել Փաշինյան-Ալիև դուետի դեմ. վերստին ասում եմ՝ Ալիև՛, գլուխդ պատին ես տվել. Սրբազան (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода