Գագիկ Ծառուկյանն իրոք Բագրատ Սրբազանին հյուրընկալել է իր տանը. Իվետա Տոնոյանը փակագծեր է բացում Սփյուռքի նպատակը պետք է լինի Հայաստան վերադառնալը. Յակոբ Այնթապլեան Աստծո պատիժը չի ուշանա, բայց ազգն էլ ձեզ չի մոռանա... Տեր Զարեհ Վթար Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա Համերգ-դասախոսություն՝ նվիրված հայ երաժշտական մշակույթին եւ Կոմիտաս վարդապետին Մարդիկ կան, որոնք հասկանում են, որ սա հնարավորություն է իրենց համար. Գառնիկ Դանիելյան Քանի հեկտար է Նիկոլը հանձնում Տավուշից Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը հայտարարություն է տարածել Վահե Ղազարյանն այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք. Բագրատ Սրբազան ՇՏԱՊ. Ձերբակալվածներ կան․ Աբրահամյանը՝ «Արմավիր» ԲԿ-ի խուզարկության լուրերի մասին

Ում եւ ինչ է հուշում Արցախից ռուսական զորքի հեռանալու մեկնարկը

Վերլուծություն

Եվ այս­պես, ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը սկսե­ցին հե­ռա­նալ Ար­ցա­խից: Ինչ է դա նշա­նա­կում եւ ին­չու հենց այս պա­հին, դա հաս­կա­նա­լը չա­փա­զանց կա­րե­ւոր է:

ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԲԵՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՁԱԽՈՂՈՒՄԸ

Ինչ է նշա­նա­կում Ար­ցա­խից ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի հե­ռա­նա­լը, ի­հար­կե, թեեւ միան­գա­մայն պարզ, բայց նաեւ շատ խոր­քե­րը տա­նող պա­տաս­խան ու­նի: Պարզ մա­սը սա է` դրա­նով Մոսկ­վան ցույց տվեց, որ իր հա­մար Ար­ցա­խի հարց այ­լեւս չկա: Ընդ ո­րում, դա ըն­դա­մե­նը եր­կու օր ա­ռաջ բա­ցատ­րեց Զա­տու­լի­նը (այս փաս­տը ին­քին ար­դեն իսկ շատ հե­տաքր­քիր էր` ին­չու Զա­տու­լի­նը եւ ոչ ՌԴ ԱԳՆ-ն, չնա­յած` դա այլ թե­մա է), ին­չը, թե­րեւս, մի վեր­ջին մե­սիջ էր ոչ թե նի­կո­լա­կան­նե­րին, այլ` ար­ցա­խա­հա­յե­րին: Զա­տու­լի­նի խոս­քի ի­մաս­տը սա էր` խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը մնան, որ ի՞նչ: «Ո­րո­շա­կի հույս կա, որ հա­յե­րի մի մա­սը կվե­րա­դառ­նա Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ… Տե­ղի բնակ­չութ­յան ար­տա­գաղ­թը Ղա­րա­բա­ղից խա­թա­րեց նրանց այն­տեղ գտնվե­լու պատ­ճառ­նե­րը»: Կա՞ր ար­ցա­խա­հա­յութ­յան վե­րա­դառ­նա­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն. սրա հա­մար պետք էր որ գո­նե ար­ցախ­յան եր­բեմ­նի ղե­կա­վար­նե­րը, որ հի­մա վտա­րան­դի կա­ռա­վա­րութ­յուն են ներ­կա­յա­նում, ակ­տի­վո­րեն աշ­խա­տեին ա­ռա­ջին հեր­թին ռուս­նե­րի հետ: Բայց նրանք նա­խընտ­րե­ցին այլ ուղ­ղութ­յուն, հենց որն էլ ժա­մա­նա­կին հան­գեց­րել էր Ար­ցա­խի հա­յա­թափ­մա­նը ու այ­սօր­վա տխուր վի­ճա­կին: Ա­սենք հի­մա էլ ինչ-որ մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յուն­նե­րի են դի­մում, Օս­կան­յան են խա­ղար­կում, փոր­ձում էին Ա­րեւ­մուտ­քի հետ հին խա­ղե­րը շա­րու­նա­կել: Լավ, շա­րու­նա­կեք: Բայց փաս­տը, որ ռուս­նե­րը հե­ռա­նում են, դրա­նով ցույց տա­լով, թե Ար­ցա­խի հարց, որ­պես այդ­պի­սին, այ­լեւս չեն տես­նում, Ար­ցա­խը հայ­կա­կան պա­հե­լու հե­ռան­կար­նե­րը նվա­զեց­նում են չնչին հա­վա­նա­կա­նութ­յան մա­կար­դա­կի (չնա­յած` հե­ռա­նում են փու­լե­րով, մի­գու­ցե մի վեր­ջին շանս թող­նե­լով): Այ­սինքն, կա­րող ենք փաս­տել. Ար­ցա­խի այս վի­ճա­կի հար­ցում թեեւ նի­կոլ­յան թիմն է կրում պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան առ­յու­ծի բա­ժի­նը, սա­կայն ար­ցախ­յան իշ­խա­նա­վոր­նե­րի մեծ մա­սը եւս ստիպ­ված  է մա­սամբ դա­վա­ճա­նի, մա­սամբ`ան­հաս­կա­ցո­ղի խա­րա­նով ապ­րել` ան­խու­սա­փե­լի պա­տաս­խա­նատ­վութ­յամբ հան­դերձ:

­Սա հա­յութ­յան մա­սով: Սա­կայն Ար­ցա­խից ռու­սա­կան զոր­քե­րի դուրսբե­րու­մը, բնա­կա­նա­բար, չի կա­րող նաեւ ռուս-ադր­բե­ջա­նա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի մա­սով խոր­քա­յին ի­մաստ չու­նե­նալ:

ՌԴ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

­Զոր­քե­րը հա­նե­լով, Մոսկ­վան նաեւ ցույց տվեց, որ կա´մ այն­քան վատ են Բաք­վի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, որ այն­տեղ հնար­վոր չէ զորք պա­հել: Կա´մ հա­կա­ռա­կը. այն­քան լավ եւ վստա­հե­լի են, որ զորք պա­հելն ի­մաստ չու­նի: Ո՞ր տար­բե­րակն է:

Ի­հար­կե, ա­ռա­ջին տար­բե­րա­կի հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը, գո­նե հրա­պա­րակա­յին դաշ­տից դա­տե­լով, ա­վե­լի քիչ հա­վա­նա­կան է թվում: Նախ, հրա­պա­րա­կա­յին վե­ճեր չտե­սանք, հան­գիստ, ան­գամ ա­նակն­կալ ձե­ւով ո­րո­շե­ցին զոր­քե­րը հա­նել: Զա­տու­լի­նի հի­շա­տակ­ած հայ­տա­րա­րութ­յու­նը եւս ինչ-որ ա­ռանձ­նա­կի սկան­դալ­նե­րի մա­սին չի խո­սում: Ըստ նրա` Ադր­բե­ջանն ան­գամ չի բարձ­րաց­րել զոր­քե­րը դուրս բե­րե­լու հար­ցը, որ­պես­զի Ռու­սաս­տա­նը դա չըն­կա­լի որ­պես պար­տութ­յուն կամ զի­ջում: Ու այս հա­մա­տեքս­տում, ի­հար­կե, ա­վե­լի մեծ հա­վա­նա­կա­նութ­յուն է ձեռք բե­րում տար­բե­րա­կը, որ ա­ռանց ինչ-ինչ կոնկ­րետ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի հա­զիվ թե այս դուրս­բե­րու­մը, այն էլ, կրկնենք, նման անս­պա­սե­լի ձե­ւով տե­ղի ու­նե­նար:

Ո­րոշ աղբ­յուր­ներ ան­գամ խո­սում են, թե Ադր­բե­ջա­նը մոտ ժա­մա­նակ­ներս կա­րող է Ռու­սաս­տան-­Բե­լա­ռու­սին միա­նա­լու հայտ ներ­կա­յաց­նել կամ նման մի բան: Մի­գու­ցե դա կարող է ֆան­տաս­տիկ թվալ` հաշ­վի առ­նե­լով ՆԱՏՕ-ա­կան Թուր­քիա­յի հետ Ադր­բե­ջա­նի «եղ­բայ­րութ­յու­նը»: Սա­կայն, ե­թե ռեալ նա­յենք, կան նյո­ւանս­ներ, ո­րոնք էն գլխից էին ակ­նար­կում, որ Բաք­վի հա­մար այս պա­հին շա­հա­վետ տար­բե­րակ կլի­նի մոս­կով­յան ուղ­ղութ­յու­նը` 1920թ. օ­րի­նա­կով: Նախ, Ադր­բե­ջա­նում Ֆ­րան­սիա­յի դես­պա­նի հետ­կան­չի փաս­տը ե­կավ հու­շե­լու, թե ինչ կար­գի են սրվել Ա­րեւ­մուտ­քի հետ Ադր­բե­ջա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը: Հենց Ա­րեւ­մուտ­քի, ա­վե­լի կոնկ­րետ` ուլտ­րա­լի­բե­րալ Ա­րեւ­մուտ­քի հետ, հաշ­վի առ­նե­լով այն, որ ռոտ­շիլ­դա­կան եր­բեմ­նի բան­կա­յին «հա­մեստ» աշ­խա­տա­կից Մակ­րո­նի քայ­լե­րի (ոչ միայն կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ) հե­տե­ւում բազ­միցս է նկատ­վել բրի­տա­նա­կան շուն­չը: Ա­լիեւն էլ, թե­րեւս, լավ հաս­կա­նում է, որ Ադր­բե­ջա­նի վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը Ա­րեւ­մուտ­քի կող­մից վերց­նե­լու դեպ­քում ի­րեն հա­զիվ թե ան­գամ մեկ օր այդ պաշ­տո­նին թող­նեն. շատ բան է տե­սել, գի­տի եւ հաս­կա­նում է: Իսկ «մեծ եղ­բայր» էր­դո­ղա­նը զի­ջում է դիր­քե­րը. տա­րիքն էլ այն չէ, ա­ռող­ջութ­յունն էլ, ա­սում են, մա­զից է կախ­ված, այ­սօր նրա­նից տե­ղա­կան կա­ռա­վա­րու­մը վերց­րին, վա­ղը ողջ իշ­խա­նութ­յու­նը կա­րող են վերց­նել: Վեր­ջա­պես, «միջ­նակ եղ­բայր» Նե­թան­յա­հուն այն կար­գի ա­վանտ­յու­րա­նե­րի մեջ է մտել` ի­րեն էլ հե­տե­ւից քա­շե­լով, որ որ չես ի­մա­նում, թե դա ուր է տա­նե­լու: Ա­ռա­վել եւս, երբ ողջ Ա­րեւ­մուտ­քի դեմ հա­մար­ձա­կո­րեն դուրս ե­կած Ի­րա­նը չա­փա­զանց հա­ճա­խա­կի է սկսել ծանր հա­յացք­ներ գցել Բաք­վի ուղ­ղութ­յամբ: Էլ չա­սած, որ երբ Նե­թան­յա­հուն հայտ­նում է Իս­րա­յե­լում թուր­քա­կան դես­պա­նին ար­տաք­սե­լու մա­սին, դա, թե­րեւս, Իլ­հա­մին պար­տադ­րում է վերջ­նա­կան ընտ­րութ­յուն: Բայց արդ­յոք այս շատ խա­ռը վի­ճա­կում նման վերջ­նա­կան ընտ­րութ­յու­նը միայն «մեծ» եւ «միջ­նակ եղ­բայր­նե­րի» մե՞ջ է, թե՞ Ա­լիե­ւի հա­մար ա­վե­լի ա­պա­հով է «լրա­ցու­ցիչ օ­դա­նա­վա­կա­յան» գտնել: Իսկ Ռու­սաս­տան-­Բե­լա­ռու­սը մի՞­թե հար­մար հանգր­վան չէ, երբ նաեւ դառ­նում է «մի­ջու­կա­յին տա­նիք»:

Այ­լընտ­րան­քա­յին տար­բե­րակն էլ չբա­ցա­ռենք: Նախ, չմո­ռա­նանք, որ այն պա­հին, երբ Ի­րա­նը նոր-նոր էր հար­վածլ Իս­րա­յե­լին, Ադր­բե­ջա­նը ինչ-որ հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րեց Հոր­դա­նա­նի հետ: Այն նույն Հոր­դա­նա­նի, որ­տե­ղից ա­մե­րի­կա-բրի­տա­նա­ցի­նե­րը հար­վա­ծում էին Իս­րա­յել թռչող ի­րա­նա­կան ա­նօ­դա­չու­նե­րին: Նույն Հոր­դա­նա­նի, ո­րի ար­քա­յա­դուստր Սալ­ման անզ­գու­շո­րեն գլուխ գո­վաց, թե ան­ձամբ է մաս­նակ­ցել ի­րա­նա­կան ա­նօ­դա­չու­նե­րի դեմ հար­վա­ծին եւ ան­ձամբ 6 ա­նօ­դա­չու է ոչն­չաց­րել:

Այ­սինքն, հենց ա­մե­նա­թեժ պա­հին հա­կաի­րա­նա­կան նման ա­ռանց­քա­յին եր­կիր դար­ձած Հոր­դա­նա­նի հետ ռազ­մա­կան պայ­մա­նա­գիր կնքե­լը կա­րող է նման­վել ակ­նար­կի, որ Իլ­համ Հեյ­դա­րո­վի­չի հա­մար դեռ կա­րող է միան­գա­մայն հրա­պու­րիչ լինել ա­րեւմտ­յան դաշ­տում մնա­լը, Ի­րա­նի դեմ ռազ­մա­կան պլաց­դար­մի դե­րում հան­դես գա­լը, ո­րի դի­մաց ի­րեն հե­տա­գա­յում շռայ­լո­րեն կվար­ձատ­րեն: Բայց… ար­քա­յա­դուստր Սալ­մա­յի «հե­րո­սութ­յուն­նե­րի» մա­սին այդ խոս­տո­վա­նութ­յու­նը եւ հա­կաի­րա­նա­կան դիր­քե­րից հան­դես գա­լը Հոր­դա­նա­նի ար­քա­յա­կան ըն­տա­նի­քի վրա, որն ա­ռանց այդ էլ իր դիր­քե­րը թու­լաց­րել է Պա­ղես­տի­նի հետ կապ­ված իս­րա­յե­լա-ա­մե­րի­կա­մետ դիր­քո­րոշ­ման հա­մար, ծանր է­ֆեկտ թո­ղեց: Սու­նի ա­րա­բա­կան աշ­խար­հը որ­քան էլ որ շիա իս­լա­մի ա­ռաջ­նորդ Ի­րա­նին «պա­պե­նա­կան թշնա­մի» է հա­մա­րում, բայց այս ան­գամ, ժա­մա­նա­կին սա պա­րա­դոք­սալ կհնչեր, հիա­ցած է Թեհ­րա­նով: Ա­ռա­վել եւս, որ Թեհ­րանն այս ա­մե­նի մեջ մտավ հա­նուն սու­նիա­կան Պա­ղես­տի­նի: Արդ­յուն­քում, Ի­րա­նը գրե­թե ան­թա­քույց Հոր­դա­նա­նին իս­լա­մի դա­վա­ճան եւ ա­րեւմտ­յան մանկ­լա­վիկ է հա­մա­րում, եւ նույն կար­ծիքն է տի­րում նաեւ ողջ սու­նիա­կան հան­րութ­յան մոտ: Արդ­յուն­քում` Հոր­դա­նա­նը սկսեց ար­դա­րա­նալ, թե այդ­պես չէ, ի­րեն լավ չեն հաս­կա­ցել, էլ չի ա­նի եւ այլն: Ու արդ­յոք Ա­լիեւն այն միա­մի՞տն է, որ ա­ռանց այս ու այն կողմ նա­յե­լու, Հոր­դա­նա­նի մի­ջո­ցով վա­զեր հա­կաի­րա­նա­կան խա­ղե­րի: Կամ որ այս ճա­կա­տագ­րա­կան ի­րա­վի­ճա­կում Իս­րա­յե­լին` Ի­րա­նին հար­վա­ծե­լու հա­մար օ­դա­նա­վա­կա­յան­ներ տա, ին­չի մա­սին խո­սակ­ցութ­յու­ններ կան: Ա­ռա­վել եւս, երբ Հե­ղա­փո­խութ­յան պա­հա­պան­նե­րի կոր­պու­սին մոտ կանգ­նած ի­րա­նա­կան աղբ­յու­րը հայտ­նում է. «Ի­րա­նը զգու­շաց­րել է Իլ­համ Ա­լի­եւին, որ Ադր­բե­ջա­նում սիո­նիս­տա­կան ​​օբ­յեկտ­ներն ու բա­զա­նե­րը կա­րող են դառ­նալ Ի­րա­նի հրթի­ռա­յին հար­ձա­կում­նե­րի թի­րախ: Պատ­ճառն այն է, որ Ադր­բե­ջա­նը ռազ­մա­բա­զա է տրա­մադ­րել իս­րա­յե­լա­կան ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քե­րի ու կոր­ծա­նիչ­նե­րի հա­մար»: Մ­նա­ցա­ծը Հեյ­դա­րո­վի­չի ո­րո­շե­լիքն է` բնա­կա­նա­բար, տի­կին Մեհ­րի­բա­նի ծա­գու­մը հաշ­վի առ­նե­լով:

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ն­կա­տենք, որ ա­մե­նե­ւին էլ միայն Ա­լիե­ւը չէ, որ կա­րող է լրջո­րեն մտա­ծել ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յան մա­սին: Այս օ­րե­րին Վ­րաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը եւս խո­սում են այն մա­սին, որ այդ երկ­րի իշ­խա­նութ­յուն­ներն էլ են Ա­րեւ­մուտ­քի աչ­քին կորց­րել «բարձր վստա­հութ­յու­նը»: Իսկ վեր­ջին օ­րե­րի զանգ­վա­ծա­յին ե­լույթ­նե­րը մեկ բա­նի մա­սին են ակ­նար­կում` այս­տեղ փոր­ձում են հաս­նել «գու­նա­վոր» իշ­խա­նա­փո­խութ­յան: Ա­սենք այն, որ Վ­րաս­տա­նի նա­խա­գահ Սա­լո­մե Զու­րա­բիշ­վի­լին վա­զեց ԱՄՆ-ի, Բ­րի­տա­նիա­յի եւ ԵՄ դես­պա­ննե­րի հետ հան­դիպ­ման, ար­դեն իսկ այդ մա­սին է վկա­յում: Չ­նա­յած, իշ­խա­նութ­յու­նն­երը չեն նա­հան­ջում: «Օ­տա­րերկր­յա գոր­ծա­կալ­նե­րի» մա­սին օ­րի­նա­գիծն ըն­դուն­վեց ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ, իսկ վար­չա­պետ Կո­բա­խի­ձեն պարզ հայ­տա­րա­րեց, որ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը Վ­րաս­տա­նի ուկ­րաի­նա­ցու­մը ոչ մի դեպ­քում թույլ չեն տա: Իսկ թե ով է Վ­րաս­տանն ուկ­րաի­նաց­նում, եւ դրա փրկութ­յու­նը որ դաշ­տում են տես­նում, հաս­կա­նա­լը դժվար չէ:

Այս­պի­սով, թեեւ այս պա­հին ո­րե­ւէ տար­բե­րակ բա­ցա­ռել պար­զա­պես հնա­րա­վոր չէ, սա­կայն շատ ա­վե­լի նման է, որ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում կրկնվում է մեկ­դար­յա պատ­մութ­յու­նը: Այ­սինքն, Վ­րաս­տանն ու Ադր­բե­ջա­նը ճիշտ պա­հին կողմ­նո­րոշ­վե­լով, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան նոր դիր­քեր են փնտրում: Հա­յաս­տանն էլ, ինչ­պես 104 տա­րի ա­ռաջ, է­լի Ա­րեւ­մուտք է խա­ղում, թեեւ ա­ռա­վել քան ակն­հայտ է, որ դա ըն­դա­մե­նը բրի­տա­նա­կան, հրեա­կան եւ թուր­քա­կան շա­հե­րի սպա­սար­կում է եւ ոչ պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն`երկ­րի շա­հե­րից ել­նե­լով:

Չ­նա­յած, ե­րեկ Նի­կո­լը, ըստ տա­րած­ված լու­րե­րի, պարզ­վում է, որ Ոս­կե­պա­րում խո­սել է հո­ղե­րի փո­խա­նակ­ման տար­բե­րա­կի եւ այդ ուղ­ղութ­յամբ ա­զե­րի­նե­րի հետ 90 տո­կո­սա­նոց պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի մա­սին: Հո­ղե­րի փո­խա­նակ­ման տար­բե­րա­կի մա­սին խո­սում էին ռուս­նե­րը: Դա էլ մի կողմ. իսկ տես­նես Նի­կոլն այդ ո՞ւմ մի­ջո­ցով եւ ի՞նչ խո­ղո­վակ­նե­րով է Ա­լիե­ւի հետ 90 տո­կո­սա­նոց պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յան ե­կել, երբ ան­գամ սահ­մա­նա­զատ­ման հար­ցե­րով խմբի հան­դի­պում­ներ ներ­կա պա­հին չեն լի­նում: Սա, թե­րեւս, դառ­նում է ներ­կա փու­լում մեզ հա­մար ա­մե­նա­կա­րե­ւոր հար­ցե­րից մե­կը` ի­րա­վի­ճա­կը հստակ պատ­կե­րաց­նե­լու հա­մար:Գագիկ Ծառուկյանն իրոք Բագրատ Սրբազանին հյուրընկալել է իր տանը. Իվետա Տոնոյանը փակագծեր է բացումՍփյուռքի նպատակը պետք է լինի Հայաստան վերադառնալը. Յակոբ ԱյնթապլեանԱստծո պատիժը չի ուշանա, բայց ազգն էլ ձեզ չի մոռանա... Տեր ԶարեհՎթար Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա Համերգ-դասախոսություն՝ նվիրված հայ երաժշտական մշակույթին եւ Կոմիտաս վարդապետինՄարդիկ կան, որոնք հասկանում են, որ սա հնարավորություն է իրենց համար. Գառնիկ ԴանիելյանՌանոսը կտեղափոխվի գերմանական մեկ այլ ակումբ.ԱղբյուրԳուրգեն Մադոյանը պարտվեց և զրկվեց օլիմպիական ուղեգիր նվաճելու հնարավորությունից Քանի հեկտար է Նիկոլը հանձնում ՏավուշիցԿոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը հայտարարություն է տարածելՎահե Ղազարյանն այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք. Բագրատ ՍրբազանՇՏԱՊ. Ձերբակալվածներ կան․ Աբրահամյանը՝ «Արմավիր» ԲԿ-ի խուզարկության լուրերի մասինՀեյդարի որդի Իլհամ, Հայաստանում կա ձևավորված շարժում, կան մարդիկ որոնք ինքնություն ունեն, հայրենիք ունեն, և այդ մարդիկ էլ ձեզ ասելու են այն, ինչ որ հասնում է ասելուՎրաստանում քաղաքացիական պատերազմը միանգամայն ռեալ էՆիկոլը նորից Հայաստանը դարձրեց ՌԴ-ԱՄՆ կատաղի բախման թատերաբեմՔննարկման ենթակա չէ. ՔՊ-ից արձագանքում են «Խոջալուի ցեղասպանություն ճանաչելու» Ալիևի պահանջինԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՇՏԱՊ. Լեո Նիկոլյանին քնեցրել են եւ փորձել փոխադրել ՖրանսիաԻնչու սպասվող հեղեղի մասին մարդկանց կանխավ չեն զգուշացրելԲԱՄԲԱՍԱՆՔԳործի դրվեց Հայաստանը վերջնականապես «Բաբելոնյան աշտարակ» դարձնելու օպերացիանՏավուշում և Լոռիում Ucom շարժական կապը վերականգնվել էԻնչո՞ւ եք մտնում այս բեռի տակ, կարողանալո՞ւ եք տանել. ԶարմանքՍիդնեյի արքայազն Ալբերտի թագավորական հոսպիտալի անոթային վիրաբույժը վիրահատություններ կիրականացնի «Աստղիկ» բկ-ումԱրկադի Դումիկյանը խոսել է Աննա Հակոբյանի մասնակցությամբ «Սև ու սպիտակ» երեկույթին ներկա գտնվելու մասինՎրաստանի խորհրդարանում ջուր են լցրել ընդդիմադիր պատգամավոր Գիորգի Վաշաձեի վրա (տեսանյութ)15 միլիարդ դրամ է հատկացվել Ոստիկանությանը՝ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովելու համար. Մանուկյան (տեսանյութ)Շնորհակալություն ՆԳՆ-ին՝ սրբազան ծառայության համար, կարող եք խաչակնքվել. Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Արփինե ՍարգսյանինԴո՞ւք եք համակարգում ոստիկանների վայրագությունները. լրագրողը՝ ՆԳ փոխնախարարին (տեսանյութ)Կաթողիկոսի այցը նախապես համաձայնեցված էր եւ հայտնի էր պետական կառույցներին. Հովակիմ սրբազանՍուրեն Պապիկյանն ու ԵՄ ռազմական կոմիտեի նախագահը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցերՓաշինյանի ակնարկը սպառնալիք է պարունակում Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սպասավորների գործունեության նկատմամբ. ԵսայանՇնորհակալություն ՆԳՆ-ին՝ սրբազան ծառայության համար, կարող եք խաչակնքվել. Անդրանիկ ՔոչարյանՄահացել է հայտնի եզդի հոգեւորական Շեխ Միրզա Սինո Խաթարին Կենդանակերպի 3 նշաններ, որոնց հունիսը երջանկությամբ կպարուրիԱյս անամոթ, ստոր իշխանավորներին մնում է հարցնել` դուք Աստծուց չե՞ք վախենում. ՀՀ վաստակավոր արտիստԿոչ ենք անում սթափվել եւ հրաժարվել նման խայտառակ գործելաոճից հանդեպ մեր Սուրբ Եկեղեցին. Կենտրոնական Եվրոպայի եւ Սկանդինավիայի հայրապետական պատվիրակությունԻնչ լինում է ոստիկանության, ԱԱԾ-ի ներսում, մենք տեղյակ ենք, ոստիկանապետի մասին էլ ամեն ինչ գիտենք․ Սրբազան (տեսանյութ)Որեւէ հրավեր կամ թույլտվություն չի կարող պահանջվել կամ սահմանվել Վեհափառի համար. փաստաբանն արձագանքում է ՓաշինյանինՎահե Ղազարյանը վախեցել է գա՞», «մատդ ծալի», «մատդ...ի՛, եկել ես խանգարես հանձնաժողովի աշխատանքները. ԱԺ-ում իրավիճակը լարվեցԱկանատես եղանք Վեհափառ Հայրապետի նկատմամբ խուլիգանական պահվածքի. Ուկրաինայի Հայոց թեմի հոգևոր դասի հայտարարությունը Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք Նուրհան սրբազանը դատապարտել է ՀՀ ոստիկանության ամոթալի վարմունքը՝ Ամենայն Հայոց հայրապետի հանդեպԱկանատեսն ենք իշխանությունների անհարիր հրահանգի, որով ոստիկաններին դարձնում են անձնական խամաճիկ. Մկրտիչ սրբազան Անընդունելի ենք համարում ցանկացած նման կեցվածք Վեհափառ Հայրապետի եւ հոգեւոր դասի նկատմամբ. Կոտայքի թեմՄթնոլորտի էական փոփոխություն կա, բայց դա չի նշանակում, թե հասել ենք վերջնագծին. Փաշինյանը՝ խաղաղության պայմանագրի մասինԳուցե սա իմ վերջին ելույթն է. Լեո Նիկոլյանն արդեն 37-րդ օրն է հացադուլի մեջ«Ամո՛թ, ամո՛թ»․ժողովուրդը խլացնում է ոստիկաններին (video) Մեղք է, չէ՞. Բագրատ Սրբազանի արձագանքը` Փաշինյանին (տեսանյութ)Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, թե ժողովրդի հետ առերեսվելուց չի վախենումԴուրս եմ եկել Փաշինյան-Ալիև դուետի դեմ. վերստին ասում եմ՝ Ալիև՛, գլուխդ պատին ես տվել. Սրբազան (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода