Օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2-3 աստիճանով Երեխաները ո՛չ գրականություն կիմանան, ո՛չ՝ պատմություն, որը, ամենայն հավանականությամբ, մեր այսօրվա կառավարության նպատակն է. Փորձագետը նոր կրաթական փոփոխությունների մասին «Հրապարակ». Մարզպետն ասել է՝ պատ կդնենք Երևանի Փոքր կենտրոնի որոշ փողոցներ մայիսի 19-ին փակ կլինեն «Փաստ». Ո՞վ է ստանձնել ոստիկանության ագրեսիվ վարքագծի «քավորությունը» «Ժողովուրդ». Հայտնի է ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ընտանիքին պատկանող խանութի պայթյունի գործով կասկածյալի անունը Կիրանցում գումար են առաջարկել, մարդիկ մերժել են՝ ասելով, որ հայրենիքը գումարով վաճառող չեն. Դանիելյան (տեսանյութ) Փաշինյանը խարույկի շուրջ հանդիպել է «ՀՀ վարչապետի գավաթ» դպրոցականների թիմային խճուղավազք մրցաշարի մասնակիցներին (լուսանկարներ) «Փաստ». Փորձում են «այլընտրանքներ» գտնել ու մոբիլիզացնել սատելիտներին «Հրապարակ». Փաշինյանն անտրամադիր ու հյուծված տեսք է ունեցել

Ալիեւը չի անցնի կոշտ հակառուսական դաշտ

Վերլուծություն

­Հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան ներ­կա զար­գա­ցում­նե­րին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=281829&l=am) կա­րե­լի է նաեւ այս կող­մից նա­յել: Ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք վեր­ջին օ­րե­րին ծա­վալ­վում են գլո­բալ մասշ­տաբ­նե­րով, չեն կա­րող ի­րենց ազ­դե­ցութ­յու­նը չթող­նել Ա­լիե­ւի ու Նի­կո­լի ներ­կա քայ­լե­րի եւ ո­րո­շում­նե­րի վրա: Ն­կա­տի ու­նենք, որ ա­մեն ինչ խո­սում է ռուս-ա­մե­րիկ­յան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի նոր սրա­ցում­նե­րի մա­սին, բայց…

­Խոս­քը ա­մե­րիկ­յան Կոնգ­րե­սի հայտ­նի ո­րոշ­ման մա­սին է, ո­րով ար­տոն­վեց Ուկ­րաի­նա­յի ֆի­նան­սա­վո­րու­մը: Չ­նա­յած շատ ա­վե­լի էա­կան է այդ քո­ղի տակ կա­յաց­ված մեկ այլ ո­րո­շում, ո­րը թույլ է տա­լիս բռնագ­րա­վել ռու­սա­կան սա­ռեց­ված ակ­տիվ­նե­րը: Եվ ոչ միայն. նաեւ պար­տադ­րե­լու է Չի­նաս­տա­նին` TikTok-ի մայր ըն­կե­րութ­յա­նը` վա­ճա­ռել ա­մե­րիկ­յան սեգ­մեն­տը կամ այն ար­գե­լել Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րում:

Ուկ­րաի­նա­յին ֆի­նա­նսա­վո­րե­լու ո­րո­շու­մը, թեեւ մեծ ո­գե­ւո­րութ­յամբ են ներ­կա­յաց­նում Կիե­ւի պաշ­տո­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը, սա­կայն հենց ուկ­րաի­նա­կան դեռ լուրջ փոր­ձա­գետ­ներն այլ տրա­մադ­րութ­յան մեջ են: Այն ա­ռու­մով, որ այդ հատ­կաց­ման մեծ մասն ի­րա­կա­նում ա­մե­նե­ւին էլ Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար չէ: Օ­րի­նակ, 61 մի­լիար­դից մոտ 20 մի­լիարդ դո­լար հա­մալ­րե­լու ա­մե­րիկ­յան զեն­քի պա­շար­նե­րը՝ նախ­կի­նում Ուկ­րաի­նա­յին մա­տա­կա­րար­վա­ծը փո­խա­րի­նե­լու հա­մար: Կամ մոտ 15 մի­լիարդ դո­լար կուղղ­վի «զին­վո­րա­կան պատ­րաս­տութ­յան, հե­տա­խու­զութ­յան փո­խա­նակ­ման, Եվ­րո­պա­կան հրա­մա­նա­տա­րութ­յան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան գո­տում ներ­կա­յութ­յան ու­ժե­ղաց­ման հա­մար», եւ այլն։ Մոտ 10 մի­լիար­դի չափ գու­մար Ուկ­րաի­նան կա­րող է ստա­նալ ոչ ռազ­մա­կան ուղ­ղութ­յուն­նե­րի հա­մար, եւ ռազ­մա­կան օգ­նութ­յան հա­մար քիչ բան է մնում. «2024/2025 թվա­կան­նե­րին ամ­սա­կան կա մոտ 0,7 մի­լիարդ դո­լար»,- նշում է ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յու­րը: Դա ի՞նչ կերպ կազ­դի պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քի վրա, մեծ հարց է: Էլ ա­վե­լի լուրջ հարց է, թե ե­թե հան­կարծ Թ­րամփն այս­ աշ­նա­նը հաղ­թի, այդ խոս­տա­ցա­ծը միան­գա­մից չի՞ կանգ­նեց­նե­լու:

­Սա, ի­հար­կե, Մոսկ­վա­յի հա­մար է­լի հար­ված է, բայց ոչ շատ մեծ: Ա­ռա­վել եւս, որ ուկ­րաի­նա­կան բա­նակն այս պա­հին ա­ռա­ջին հեր­թին ու­նի զին­վո­րա­կան­նե­րի պա­կաս, իսկ ան­փորձ նո­րա­կո­չիկ­նե­րով հա­մալր­վող­նե­րը նախ պետք է կա­րո­ղա­նան տի­րա­պե­տել ԱՄՆ-ի խոս­տա­ցած այդ զեն­քին: Ա­ռա­վել եւս, որ ռուս­ներն ակ­տիվ հար­ձա­կո­ղա­կան փու­լում են, ու մինչ տեղ հաս­նի ա­մե­րիկ­յան օգ­նութ­յու­նը, մինչ նոր զո­րա­հա­վաք ա­նեն, սո­վո­րեց­նեն, ռուս­նե­րը չգի­տես էլ, թե մին­չեւ ուր կա­րող են հաս­նել:

­Բայց փո­խա­րե­նը, շատ ա­վե­լի լուրջ են հար­ցե­րը` ռուս­նե­րի եւ չի­նա­ցի­նե­րի ակ­տիվ­նե­րը բռնագ­րա­վե­լու խնդրի հետ կապ­ված: Մեկ ա­միս ա­ռաջ ԱՄՆ-ն­ ա­ռա­ջար­կել էր վա­ճա­ռել TikTok-ը բա­րե­կա­մա­բար։ Չի­նաս­տանն ու­ղար­կեց ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին. այժմ փա­կու­մը հար­կադր­ված է լի­նե­լու։ Այ­սինքն, ԱՄՆ-ն ս­րա­նով ոտ­նա­հա­րեց մաս­նա­վոր սե­փա­կա­նութ­յան ան­ձեռնմ­խե­լիութ­յան սկզբուն­քը, ո­րը հենց նույն ԱՄՆ-ի եւ ա­րեւմտ­յան քա­ղա­քակր­թութ­յան գո­յութ­յան կա­րե­ւո­րա­գույն հիմ­քե­րից է: Այս ո­րոշ­մամբ բաց­վեց «Պան­դո­րա­յի արկ­ղը». այն նա­խա­դեպ է, եւ հի­մա աշ­խարհում բո­լո­րը կա­րող են այդ հիմ­քով բռնագ­րա­վել ում սե­փա­կա­նութ­յու­նը որ ցան­կա­նան: Ու սա ա­ռա­ջին հեր­թին հենց ԱՄՆ-ի հա­մար է մե­ծա­գույն խնդիր. ա­րեւմտ­յան երկր­նե­րի մաս­նա­վոր կա­պի­տալն ու սե­փա­կա­նութ­յուն­ներն են, որ ա­ռա­ջին հեր­թին ծա­վալ­վել են ողջ աշ­խար­հով մեկ, ու հի­մա ա­մեն ինչ հար­վա­ծի տակ է: Եվ նման ո­րո­շու­մից հե­տո էլ ո՞ր մի խե­լա­միտ սե­փա­կա­նա­տե­րը կվստա­հի ԱՄՆ-ին:

Եվ ե­թե այս­տեղ ա­վե­լաց­նենք, որ օ­րերս ՉԺՀ-ն­, ըստ էութ­յան, հա­մալ­րեց «չա­րի­քի ա­ռանց­քը» (Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի հետ միա­սին), ա­պա ​​եզ­րա­կա­ցութ­յու­մը միան­շա­նակ է` որ Վա­շինգ­տոնն իր ձեռ­քով վերջ­նա­կա­նա­պես ա­կա­նա­պա­տեց գոր­ծող աշ­խար­հա­կար­գի մնա­ցորդ­նե­րը` վա-բան­կի գնա­լով գործ­նա­կա­նում ողջ աշ­խար­հի դեմ, այդ թվում` սե­փա­կան մանկ­լա­վիկ­նե­րի։ Թե դա ինչ ձեւ կու­նե­նա եւ­ ինչ հետ­եւանք­ներ կու­նե­նա՝ դեռ ոչ ոք չգի­տի։

Ընդ ո­րում, կար­եւոր չէ, թե ով 2024 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րին կմնա/ կդառ­նա Ս­պի­տակ տան ղե­կա­վար։ Ո­րո­շումն ար­դեն կա­յաց­ված է, դրա օգ­տին են քվեար­կել ինչ­պես դե­մոկ­րատ­նե­րը, այն­պես էլ` հան­րա­պե­տա­կան­նե­րի զգա­լի մա­սը։

Մ­նա­ցա­ծը, թե այս ա­մենն ուր կտա­նի ու ինչ­պես կա­վարտ­վի, պարզ կդառ­նա ա­պա­գա­յի պատ­մութ­յան դա­սագր­քե­րից: Սա­կայն այս պա­հից էլ ակն­հայտ է, որ ԱՄՆ-ն, ՌԴ-ի ուղ­ղութ­յամբ ու­նե­նա­լով այն կար­գի սուր հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ, որն այս ո­րո­շմամբ մի փոքր միայն ա­վե­լի կսրվի, փո­խա­րե­նը գնում է նաեւ Չի­նաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի կտրուկ շի­կաց­ման: Ա­վե­լի կոնկ­րետ, այսկերպ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը, փաս­տա­ցի, սկսում են տեմպ տալ Չի­նաս­տա­նի հետ նոր ճա­կա­տի բաց­մա­նը, ո­րը, ե­թե ռեալ նա­յենք, ռուս­նե­րի հա­մար բե­ռի զգա­լի թե­թե­ւա­ցում է նշա­նա­կում՝ հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ:

­Կարճ ա­սած, նման է, որ գլո­բալ պայ­քա­րը տե­ղա­փոխ­վում է նոր մա­կար­դակ, որ­տեղ շատ ա­վե­լի կոշտ են դառ­նա­լու բա­խում­նե­րը: Եվ այս ֆո­նին, մաս­նա­վո­րա­պես Ա­լիեւն ու Նի­կո­լը, որ մինչ այս դեռ ա­մեն մեկն իր չա­փով պահ­պա­նում է մե­ծե­րի պայ­քա­րի մեջ մա­նեւ­րե­լու հնա­րա­վո­րութ­յու­նը, հի­մա ար­դեն դա շատ ա­վե­լի է նե­ղա­նում՝ ար­դեն նաեւ նման խա­ղե­րի հա­մար կոնկ­րետ հար­ված­ներ ստա­նա­լու հե­ռան­կա­րով: Ա­ռա­վել եւս, երբ հաշ­վի ենք առ­նում նաեւ ի­րա­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ Ա­լիե­ւի խա­ղե­րը եւ Նի­կո­լի ուղ­ղութ­յամբ ռու­սա­կան միայն ան­թա­քույց դար­ձող զգու­շա­ցում­նե­րը:Օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2-3 աստիճանովԵրեխաները ո՛չ գրականություն կիմանան, ո՛չ՝ պատմություն, որը, ամենայն հավանականությամբ, մեր այսօրվա կառավարության նպատակն է. Փորձագետը նոր կրաթական փոփոխությունների մասին«Հրապարակ». Մարզպետն ասել է՝ պատ կդնենքԵրևանի Փոքր կենտրոնի որոշ փողոցներ մայիսի 19-ին փակ կլինեն«Փաստ». Ո՞վ է ստանձնել ոստիկանության ագրեսիվ վարքագծի «քավորությունը»«Ժողովուրդ». Հայտնի է ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ընտանիքին պատկանող խանութի պայթյունի գործով կասկածյալի անունըԿիրանցում գումար են առաջարկել, մարդիկ մերժել են՝ ասելով, որ հայրենիքը գումարով վաճառող չեն. Դանիելյան (տեսանյութ)Փաշինյանը խարույկի շուրջ հանդիպել է «ՀՀ վարչապետի գավաթ» դպրոցականների թիմային խճուղավազք մրցաշարի մասնակիցներին (լուսանկարներ)«Փաստ». Փորձում են «այլընտրանքներ» գտնել ու մոբիլիզացնել սատելիտներին«Հրապարակ». Փաշինյանն անտրամադիր ու հյուծված տեսք է ունեցելՈվ է իրականացնում ցուցարարներին ցրելու, ծեծելու ինստրուկտաժըԽարկովը գիշերային հարվածների պահին (Տեսանյութ)Օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2-3 աստիճանով«Կողմ եմ արտահայտվելու». Գեղամ Նազարյանը` հնարավոր իմպիչմենտին իր դիրքորոշման մասին. «Ժողովուրդ»Զելենսկու վարկանիշը զրոյանում էԼայնածավալ բողոքի ցույցերը Հայաստանում հոգեւոր ընդվզում են սատանիստների դեմ. ԲաղդասարովՀայաստանը կարճ ժամանակ անց վերածվելու է օտարերկրյա գործակալական ցանցի աշխատասենյակի. զգուշացումԱյգեկցու առեղծվածային հուշումը՝ մեր օրերի մասինԵթե որոշեն Վահագն Չախալյանի կալանքի հարց բարձրացնել, վստահ ենք՝ աջակիցների պակաս չի լինելու դատարանում. Մելիքյան«Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ից ԱԺԲ-ական Վարուժան Ավետիսյանն անդրադարձել է Բագրատ սրբազանի վարչապետի թեկնածու առաջադրվելունՌԴ «Հյուսիս» բանակախումբը ազատագրել է Խարկովում` Վոլչանսկի մոտ գտնվող Ստարիցա բնակավայրըԳազատարն անցնում է Ադրբեջանի հսկողության տակ. Հայաստանն ընկնում է կախվածության մեջ ԱդրբեջանիցԱՄՆ-ում բացահայտել են, թե ինչ է սպասվում Զելենսկիին պատերազմից հետոՊայթյուն է որոտացել Սանկտ Պետերբուրգում կապի ռազմական ակադեմիայի մոտ (Տեսանյութ)Արդարադատության նախարարությունը` Նիկոլի պետական դավաճանության աջակի՞ցԱյս ամբողջ պրոցեսի գլխավոր հարցն ուրիշ է, սակայն ոչ ոք չի տիրապետում դրան. ՄանասյանՎահագն Չախալյանին մեղադրանք է առաջադրվելԲոլորն էլ` ընդդիմությունը եւ իշխանությունն էլ, ոչ ոք չի ասում, որ սահմանազատում պետք չէ. ՔեռյանՈ՞ր պարագայում անվստահություն կհայտնեն Փաշինյանին. ՔՊ-ականները խուսափում են պատասխանելՆիկոլին քիչ է մնացել. Վահագն Չախալյանի ուղերձը՝ ՁՊՎ-իցՊետք է շտապ ձեւավորել ժամանակավոր կառավարություն. Վահե Գրիգորյան«Այց, որը կփոխի աշխարհը»Մոսկվան կապ ունի՞ ներկայիս սահմանազատման հետԸնկեր ՓանջունիԻմպիչմենթս գաղտնի թող մնաԲամբասանքԶարմանքԽարկովում ուկրաինական բանակը հայտնվել է անելանելի վիճակում«Հայրս ասում է՝ առողջական վիճակը բավարար է, դեղեր է ընդունում». Վագիֆ Խաչատրյանի դուստրԹող անվանական ցանկը հրապարակի, թե ում հետ է ուզում հանդիպել. Գուրգեն Արսենյանը՝ Բագրատ Սրբազանի մասինԻնչ փոփոխություններ է արձանագրվել տարադրամի շուկայումԿներեք, խնդրում եմ, մենք շուտով կհեռանանք. ՊուտինՀարկատուի կողմից սխալ ներկայացված տեղեկատվության համար կսահմանվի վարչական պատասխանատվություն«Կամք»-ը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել Վահագն Չախալյանին եւ 4 «Կամք»-ականներինՔՊ-ն օրակարգ չունի Բագրատ Սրբազանի հետ հանդիպելու, հանդիպման առաջարկ էլ չի եղել (տեսանյութ)Ինչ են ուտում ժամկետային զինծառայողները բանակում. ՊՆ տեսանյութըԵթե Բագրատ Սրբազանն ինձ պաշտոնապես հանդիպելու առաջարկ անի և օրակարգն ասի՝ կմտածեմ. Բաբկեն ԹունյանՀԿԿ Կենտկոմը ողջունում եւ իր զորակցությունն է հայտնում «Տավուշը հանուն հայրենիքի» համաժողովրդական շարժմանըԱրեւմուտքի կրկնակի ստանդարտներն ու ժողովրդավարության նիկոլական դեմքը. Լիլիթ ԳալստյանԶինծառայողների հարազատները ծանրոցներ ուղարկում են բացառապես կամավորության սկզբունքով․ ՊՆ պարզաբանում
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода