Փոխարժեք: $ 406.49, 402.22, 6.90
Հայաստանում իրավիճակը ֆորս-մաժորային է և մենք պետք է հույսներս դնենք «սև-կարապների» վրա. Արմեն Աշոտյան Հայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամ Վարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ «Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱ Հավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. Боррель 11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումին Ականի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է Հայաստանին Մեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգը ԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքները Արցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվի«ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ՝ ՄԵՐ ԵՐ­ԳԻՉ­ՆԵ­ՐԸ ՀԱ­ՐԵ­ՎԱՆ ՄԱ­ՐՈՒՍ ՏՈ­ՏԱ­ՅԻ ԵՐ­ԳԱ­ԾՈՎ ՉԵՐ­ԳԵՆ».ԹՈՎ­ՄԱՍ ՊՈ­ՂՈ­ՍՅԱ­Ն

Մշակութային

«Իրա­վուն­քը» զրու­ցել է ՀՀ ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստբա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տորԿո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րի­ա­յի պրո­ֆե­սոր եւ «Սա­յաթ-Նո­վա» մշա­կու­թա­յին մի­ու­թյան ղե­կա­վարբա­նա­հա­վաքման­կա­վարժ ԹՈՎ­ՄԱՍ ՊՈ­ՂՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ:

— Պա­րոն Պո­ղո­սյանստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ի՞նչ նոր ծրագ­րե­րով եք հան­դես ե­կել այս տա­րի:

— Այս տա­րի գնա­ցինք Թիֆ­լիս եւ մաս­նակ­ցե­ցինք Սա­յաթ-Նո­վա­յի հի­շա­տա­կին նվիր­ված Վար­դա­տո­նին: Մի քա­նի օր ա­ռաջ գնա­ցինք Ջա­վախք` Ջի­վա­նու հի­շա­տա­կը նշե­լու: Հան­րա­յին ռա­դի­ո­յում ար­դեն 4-րդ ան­գամ ա­րել ենք ձայ­նագ­րու­թյուն­ներ: Ա­մեն ան­գամ 10-11 գործ է գրվել, եւ այդ ծրա­գի­րը շա­րու­նակ­վե­լու է: Ա­ռա­ջի­կա­յում նա­խա­տե­սում ենք է­լի ձայ­նագ­րու­թյուն եւ հա­մերգ-դա­սա­խո­սու­թյուն Հան­րա­յին ռա­դի­ո­յով:

— Ի՞նչ եր­գեր են հնչե­լու:

— Այդ հար­ցում պետք է պայ­մա­նա­վոր­վենք Հան­րա­յին ռա­դի­ո­յի ղե­կա­վա­րու­թյան հետ: Մեր ծրա­գի­րը շատ մեծ է: Մոտ հինգ հա­րյուր երգ մշտա­պես ու­նենք մեր ծրագ­րում, որ հե­տե­ւո­ղա­կա­նո­րեն, պար­բե­րա­բար թար­մաց­նում ենք, վեր­հի­շում, շտկում:

— Ինչ­պի­սի՞ գնա­հա­տա­կան կտաք այ­սօր­վա ե­րի­տա­սար­դու­թյան կող­մից ա­շու­ղա­կան ե­րաժշ­տու­թյան պա­հան­ջար­կին:

— Պա­հան­ջար­կը ե­րի­տա­սար­դու­թյան մեջ գնա­հա­տում եմ չա­փա­վոր, բայց նոր­մալ: Ե­թե դուք գաք մեր հա­մերգ­նե­րին եւ տես­նեք, թե ինչ­քան ե­րի­տա­սարդ­ներ են այ­ցե­լում` ըստ այդմ էլ կեզ­րա­կաց­նեք:

— Ի՞նչ խոր­հուրդ կտաք նրանցով­քեր նոր են մուտք գոր­ծում ա­շու­ղա­կան եր­գար­վեստԵրբ լսում եք նրանց կա­տա­րում­նե­րըհիմ­նա­կա­նում ի՞նչ սխալ­ներ են թույլ տա­լիս:

— Ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը` ու­զում եմ, որ մեր եր­գիչ­ներն աղ­բյուր­նե­րին հե­տե­ւեն` ոչ թե հա­րե­ւան Մա­րուս տո­տա­յի եր­գա­ծով եր­գեն:

— Նո­րա­րա­րու­թյուն­նե­րի մա­սին Ձեր վե­րա­բեր­մունքն ինչ­պի­սի՞ն էԵրբ ռե­միքս են ա­նում ա­շու­ղա­կան եր­գե­րըըն­դու­նե­լի՞ է Ձեզ հա­մար:

— Կողմ եմ, երբ դա ար­վում է լուրջ, պրո­ֆե­սի­ո­նալ ար­վես­տա­գե­տի կող­մից: Սի­րո­ղա­կան­ներն, ի­հար­կե, ա­ղա­վա­ղում են մեր ազ­գա­յին մշա­կույ­թը:

— Այ­սօր հա­մերգ­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը չի՞ ազ­դում ան­սամբ­լի եւ առ­հա­սա­րակ եր­գար­վես­տով զբաղ­վո­ղի նյու­թա­կա­նի վրա:

— Ազ­դում է ե՛ւ նյու­թա­կա­նի, ե՛ւ բա­րո­յա­կա­նի վրա: Նա­եւ ա­շու­ղա­կան ար­վես­տը հան­րա­մատ­չե­լի դարձ­նե­լու խնդրի վրա է ազ­դում:

— Հա­մա­վա­րա­կի եւ պա­տե­րազ­մի շրջանն ինչ­պե՞ս անդ­րա­դար­ձավ ա­շու­ղա­կան ար­վես­տի վրա:

— Հա­մա­վա­րա­կը շատ խիստ ազ­դեց մեր գոր­ծու­նե­ու­թյան վրա: Մենք մոտ մեկ տա­րի ընդ­հան­րա­պես չենք հան­դի­պել: Եվ դա բնա­կան է, որ շատ վատ ազ­դե­ցու­թյուն պետք է ու­նե­նար ան­սամբ­լի ե՛ւ գո­յու­թյան, ե՛ւ ա­մեն ին­չի վրա: Իսկ պա­տե­րազ­մա­կան օ­րե­րը մեր ան­սամբ­լը շատ դառն է տա­րել:

— Ի՞նչ կար­ծիք ու­նեք ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան ո­րոշ­ման նա­խագ­ծի վե­րա­բե­րյալըստ ո­րիՀՀ ժո­ղովր­դա­կան ար­տիս­տիՀՀ ժո­ղովր­դա­կան նկար­չիՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիս­տի եւ վաս­տա­կա­վոր նկար­չի կո­չում­նե­րը պետք է չե­ղարկ­վեն:

— Կար­ծում եմ՝ բո­լո­րո­վին ա­նի­մաստ է կո­չում­նե­րը վե­րաց­նե­լը: Ուղ­ղա­կի կա­րող են շատ զգու­շո­րեն շնոր­հել: Բայց երբ մարդն ամ­բողջ կյան­քը ծա­ռա­յել է մշա­կույ­թին, եւ մի թղթի­կով ո­րա­կա­վո­րում, գնա­հա­տում են նրա ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը, ըն­դա­մե­նը ար­վես­տա­գե­տին շո­յում է: Ու­րիշ հարց է, ե­թե ա­նար­ժան­նե­րին չտան այդ կո­չում­ները, այդ դեպ­քում ար­դեն կլի­նի ճիշտ ո­րո­շում:

— Ի դեպժա­մա­նա­կին Ձեզ «Սրտիկ» են ան­վա­նելկպատ­մե՞ք այդ ան­վան հետ կապ­ված պատ­մու­թյու­նը:

— Երբ ըն­դուն­վել է­ի Թա­թուլ Ալ­թու­նյա­նի ան­վան ժո­ղովր­դա­կան եր­գի-պա­րի ան­սամբլ, ա­ռա­ջին երգս Ղուն­կի­ա­նոս Կար­նե­ցու «Սրտիկն» էր: Ես կանգ­նում է­ի ինչ­պես բո­լոր եր­գիչ­նե­րը, մե­նա­կա­տար­նե­րը երգ­չախմ­բում, մեկ հա­մար ա­ռաջ իջ­նում է­ի, զգեստս փո­խում է­ի, որ եր­գեմ «Սրտի­կը»: Մի ան­գամ` երբ փո­խում է­ի զգեստս, մեր աշ­խա­տա­կի­ցը վա­զե­լով ե­կավ՝ ա­սաց. <<Սրտիկ, քո մուտքն է, շուտ ա­րի>>: Տղան ա­նունս չգի­տեր` նոր է­ի եր­գում: Եվ այդ­պես ինք­նա­բե­րա­բար բո­լորն ա­սա­ցին` Սրտիկ եւ ա­նունս մնաց Սրտիկ:

— Հի­մա է՞լ են Ձեզ մտե­րիմ­նե­րը Սրտիկ ա­սում:

 — Հի­մա չեն ա­սում: Շատ վա­ղուց Թա­թուլ Ալ­թու­նյա­նի ան­վան ժո­ղովր­դա­կան եր­գի- պա­րի ան­սամբ­լից դուրս եմ ե­կել: Եվ այ­լեւս այդ պատ­մու­թյու­նը հի­շող չկա: Ար­դեն ե­րե­սուն տա­րի ղե­կա­վա­րում եմ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին ռա­դի­ո­յի «Սա­յաթ-Նո­վա» ա­շու­ղա­կան եր­գի վաս­տա­կա­վոր ան­սամբ­լը:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

 

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Հայաստանում իրավիճակը ֆորս-մաժորային է և մենք պետք է հույսներս դնենք «սև-կարապների» վրա. Արմեն ԱշոտյանՀայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամՎարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ«Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱՀավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. БоррельՄեգան Մարքլը և արքայազն Հարին Netflix-ի հետ խնդիրներ ունեն. Page SixՄխիթարյանը` «Բարսելոնայի» նկատմամբ տարած հաղթանակի մասինՀաջողությամբ ավարտվեց ՀՀ արժեթղթերի շուկայում կորպորատիվ պարտատոմսերի խոշորագույն ծրագիրը Անհիմն շահարկումներ են, թե ՌԴ-ն հրաժարվում է տարածաշրջանից և ՀՀ-ից․ պաշտոնապես և կոշտ եմ արձանագրում. Կոպիրկին (տեսանյութ)11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումինԱկանի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է ՀայաստանինՄեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգըԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներըԱրցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվիՂարաբաղում ապրող հայերը մեր քաղաքացիներն են, ոչ մեկի հետ չենք քննարկելու նրանց ճակատագիրը. Ալիևը շարունակում է սպառնալՍովորելու հիմքով տարկետում ստացածների զորակոչի տարիքը կլինի 28-ը. նախագիծն ընդունվեցՊուտինը հաստատել է 4 շրջանների՝ Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ համաձայնագրերըՎթարի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով չի հարցաքննվել միայն Նիկոլ Փաշինյանը. «Ժողովուրդ»Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլին փրկելու ծրագիր է առաջարկում, որը տապալվեց․ Գեղամ Մանուկյան (տեսանյութ)Հոկտեմբերի 5. Օրվա խորհուրդՓաշինյանը և Էրդողանը հինգշաբթի օրն առաջին անգամ կհանդիպեն ՊրահայումԲայդենի վարկանիշն ընկել է մինչեւ 40 տոկոս. հարցումՊոզներ. Ես տեսել եմ գերեվարված հայերի մահապատժի տեսանյութը, բայց ոչինչ և ոչ ոքի չեմ մեկնաբանում (Video).rusarminfoՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱլլա Պուգաչովայի և Վալերի Մելաձեի երգերը հեռացվել են ռուսական ռադիոկայանների երգացանկիցԱԺ-ն շարունակում է հերթական նիստի աշխատանքը․ քվեարկության են դրվել օրակարգում ընդգրկված 21 հարցերըՆավթի գներն իջնում ենԺամը 09:00-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել․ ՊՆ«Իրավունք». ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետին սահմանը չի հետաքրքրում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Իրավունք». Ինչու խնդալու չէ Հայկ Մարությանի ներկայացումըՌԴ ուժային համակարգում խոշոր կադրային փոփոխություններ են սպասվումԲրիտանական հետախուզությունը տվյալներ է հայտնել Բելգորոդում Ռուսական ուժերի ուժերի խոշոր կենտրոնացման մասին«Ժողովուրդ». ՔՊ-ում տրամադրություններ են փոխվելԴերասան Ռիժի Աշոտ Կարապետյանի սիրտն այլեւս զբաղված է. ով է նաԱռաջին անգամ ցուցադրաբար գործարկվել է ռուսական նորագույն զինատեսակներից մեկըՍարսափելի է, երբ արատսվում է ուժեղ տղամարդը...սպանիչ է ... երբ հայրը գլխիկոր փնտրում է որդուն, սակայն սփոփվում է որդու գրպանից իրեն հասած փոքրիկ մասունքով...«Հրապարակ». Ռուբեն Վարդանյանին ոչ բոլորն են գրկաբաց ընդունելԷրդողանն ու Ալիեւը դեռ «եղբայրնե՞ր» ենՆիկոլը կստորագրի՞, թե՞ «պատահաբար հասկացավ», որ Ալիեւը շատ բան է պահանջում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Հրապարակ». Արցախում բոլորն են եկել այն մտքին, որ ՀՀ իշխանությունները ձեռքերը լվացել են ԱրցախիցԴոնբասի 100-րդ բրիգադը Պեսկիում ոչնչացնում է հակառակորդի զրահատեխնիկան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՌԴ քաղաքների երկնքում լույսի սյուներ. համացանցում խոսում են լազերային զենքի մասին (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ալեն Ղևոնդյան. «Անասունը պայմանագիրը ստորագրեց։ Վերջ»ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ«Վիրավորական է այդ փաստաթղթի համեմատությունը ՀՀ գործող կառավարիչների կողմից խայտառակ պայմաններով բանակցվող և ստորագրման պատրաստվող պայմանագրի հետ». ՀՀ երրորդ նախագահի գրասենյակ Տեղի է ունեցել Միրզոյան-Բլինքեն-Բայրամով հեռախոսազրույցըԻնչ իրավիճակ է սահմանին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 406.49 402.22 6.90