Փոխարժեք: $ , ,
Էրդողանը Ալիեւի հրավերով մեկնում է Նախիջեւան. ինչ սպասել 12:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա ուղերձով Որոշել են արցախյան հաղթարշավից հետո տիրանալ Զանգեզուրի միջանցքին, հայ պատգամավորը ողջունում եւ օգնում է Էրդողանի հայատյաց ծրագրին․Բացառիկ մանրամասներ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վաղն այցելելու է Նախիջևան Ադրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ Միրզոյան Լեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ Հաջիև Երկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ «Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ Ֆիդան Արցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայի

«ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ՝ ՄԵՐ ԵՐ­ԳԻՉ­ՆԵ­ՐԸ ՀԱ­ՐԵ­ՎԱՆ ՄԱ­ՐՈՒՍ ՏՈ­ՏԱ­ՅԻ ԵՐ­ԳԱ­ԾՈՎ ՉԵՐ­ԳԵՆ».ԹՈՎ­ՄԱՍ ՊՈ­ՂՈ­ՍՅԱ­Ն

Մշակութային

«Իրա­վուն­քը» զրու­ցել է ՀՀ ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստբա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տորԿո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րի­ա­յի պրո­ֆե­սոր եւ «Սա­յաթ-Նո­վա» մշա­կու­թա­յին մի­ու­թյան ղե­կա­վարբա­նա­հա­վաքման­կա­վարժ ԹՈՎ­ՄԱՍ ՊՈ­ՂՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ:

— Պա­րոն Պո­ղո­սյանստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ի՞նչ նոր ծրագ­րե­րով եք հան­դես ե­կել այս տա­րի:

— Այս տա­րի գնա­ցինք Թիֆ­լիս եւ մաս­նակ­ցե­ցինք Սա­յաթ-Նո­վա­յի հի­շա­տա­կին նվիր­ված Վար­դա­տո­նին: Մի քա­նի օր ա­ռաջ գնա­ցինք Ջա­վախք` Ջի­վա­նու հի­շա­տա­կը նշե­լու: Հան­րա­յին ռա­դի­ո­յում ար­դեն 4-րդ ան­գամ ա­րել ենք ձայ­նագ­րու­թյուն­ներ: Ա­մեն ան­գամ 10-11 գործ է գրվել, եւ այդ ծրա­գի­րը շա­րու­նակ­վե­լու է: Ա­ռա­ջի­կա­յում նա­խա­տե­սում ենք է­լի ձայ­նագ­րու­թյուն եւ հա­մերգ-դա­սա­խո­սու­թյուն Հան­րա­յին ռա­դի­ո­յով:

— Ի՞նչ եր­գեր են հնչե­լու:

— Այդ հար­ցում պետք է պայ­մա­նա­վոր­վենք Հան­րա­յին ռա­դի­ո­յի ղե­կա­վա­րու­թյան հետ: Մեր ծրա­գի­րը շատ մեծ է: Մոտ հինգ հա­րյուր երգ մշտա­պես ու­նենք մեր ծրագ­րում, որ հե­տե­ւո­ղա­կա­նո­րեն, պար­բե­րա­բար թար­մաց­նում ենք, վեր­հի­շում, շտկում:

— Ինչ­պի­սի՞ գնա­հա­տա­կան կտաք այ­սօր­վա ե­րի­տա­սար­դու­թյան կող­մից ա­շու­ղա­կան ե­րաժշ­տու­թյան պա­հան­ջար­կին:

— Պա­հան­ջար­կը ե­րի­տա­սար­դու­թյան մեջ գնա­հա­տում եմ չա­փա­վոր, բայց նոր­մալ: Ե­թե դուք գաք մեր հա­մերգ­նե­րին եւ տես­նեք, թե ինչ­քան ե­րի­տա­սարդ­ներ են այ­ցե­լում` ըստ այդմ էլ կեզ­րա­կաց­նեք:

— Ի՞նչ խոր­հուրդ կտաք նրանցով­քեր նոր են մուտք գոր­ծում ա­շու­ղա­կան եր­գար­վեստԵրբ լսում եք նրանց կա­տա­րում­նե­րըհիմ­նա­կա­նում ի՞նչ սխալ­ներ են թույլ տա­լիս:

— Ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը` ու­զում եմ, որ մեր եր­գիչ­ներն աղ­բյուր­նե­րին հե­տե­ւեն` ոչ թե հա­րե­ւան Մա­րուս տո­տա­յի եր­գա­ծով եր­գեն:

— Նո­րա­րա­րու­թյուն­նե­րի մա­սին Ձեր վե­րա­բեր­մունքն ինչ­պի­սի՞ն էԵրբ ռե­միքս են ա­նում ա­շու­ղա­կան եր­գե­րըըն­դու­նե­լի՞ է Ձեզ հա­մար:

— Կողմ եմ, երբ դա ար­վում է լուրջ, պրո­ֆե­սի­ո­նալ ար­վես­տա­գե­տի կող­մից: Սի­րո­ղա­կան­ներն, ի­հար­կե, ա­ղա­վա­ղում են մեր ազ­գա­յին մշա­կույ­թը:

— Այ­սօր հա­մերգ­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը չի՞ ազ­դում ան­սամբ­լի եւ առ­հա­սա­րակ եր­գար­վես­տով զբաղ­վո­ղի նյու­թա­կա­նի վրա:

— Ազ­դում է ե՛ւ նյու­թա­կա­նի, ե՛ւ բա­րո­յա­կա­նի վրա: Նա­եւ ա­շու­ղա­կան ար­վես­տը հան­րա­մատ­չե­լի դարձ­նե­լու խնդրի վրա է ազ­դում:

— Հա­մա­վա­րա­կի եւ պա­տե­րազ­մի շրջանն ինչ­պե՞ս անդ­րա­դար­ձավ ա­շու­ղա­կան ար­վես­տի վրա:

— Հա­մա­վա­րա­կը շատ խիստ ազ­դեց մեր գոր­ծու­նե­ու­թյան վրա: Մենք մոտ մեկ տա­րի ընդ­հան­րա­պես չենք հան­դի­պել: Եվ դա բնա­կան է, որ շատ վատ ազ­դե­ցու­թյուն պետք է ու­նե­նար ան­սամբ­լի ե՛ւ գո­յու­թյան, ե՛ւ ա­մեն ին­չի վրա: Իսկ պա­տե­րազ­մա­կան օ­րե­րը մեր ան­սամբ­լը շատ դառն է տա­րել:

— Ի՞նչ կար­ծիք ու­նեք ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան ո­րոշ­ման նա­խագ­ծի վե­րա­բե­րյալըստ ո­րիՀՀ ժո­ղովր­դա­կան ար­տիս­տիՀՀ ժո­ղովր­դա­կան նկար­չիՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիս­տի եւ վաս­տա­կա­վոր նկար­չի կո­չում­նե­րը պետք է չե­ղարկ­վեն:

— Կար­ծում եմ՝ բո­լո­րո­վին ա­նի­մաստ է կո­չում­նե­րը վե­րաց­նե­լը: Ուղ­ղա­կի կա­րող են շատ զգու­շո­րեն շնոր­հել: Բայց երբ մարդն ամ­բողջ կյան­քը ծա­ռա­յել է մշա­կույ­թին, եւ մի թղթի­կով ո­րա­կա­վո­րում, գնա­հա­տում են նրա ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը, ըն­դա­մե­նը ար­վես­տա­գե­տին շո­յում է: Ու­րիշ հարց է, ե­թե ա­նար­ժան­նե­րին չտան այդ կո­չում­ները, այդ դեպ­քում ար­դեն կլի­նի ճիշտ ո­րո­շում:

— Ի դեպժա­մա­նա­կին Ձեզ «Սրտիկ» են ան­վա­նելկպատ­մե՞ք այդ ան­վան հետ կապ­ված պատ­մու­թյու­նը:

— Երբ ըն­դուն­վել է­ի Թա­թուլ Ալ­թու­նյա­նի ան­վան ժո­ղովր­դա­կան եր­գի-պա­րի ան­սամբլ, ա­ռա­ջին երգս Ղուն­կի­ա­նոս Կար­նե­ցու «Սրտիկն» էր: Ես կանգ­նում է­ի ինչ­պես բո­լոր եր­գիչ­նե­րը, մե­նա­կա­տար­նե­րը երգ­չախմ­բում, մեկ հա­մար ա­ռաջ իջ­նում է­ի, զգեստս փո­խում է­ի, որ եր­գեմ «Սրտի­կը»: Մի ան­գամ` երբ փո­խում է­ի զգեստս, մեր աշ­խա­տա­կի­ցը վա­զե­լով ե­կավ՝ ա­սաց. <<Սրտիկ, քո մուտքն է, շուտ ա­րի>>: Տղան ա­նունս չգի­տեր` նոր է­ի եր­գում: Եվ այդ­պես ինք­նա­բե­րա­բար բո­լորն ա­սա­ցին` Սրտիկ եւ ա­նունս մնաց Սրտիկ:

— Հի­մա է՞լ են Ձեզ մտե­րիմ­նե­րը Սրտիկ ա­սում:

 — Հի­մա չեն ա­սում: Շատ վա­ղուց Թա­թուլ Ալ­թու­նյա­նի ան­վան ժո­ղովր­դա­կան եր­գի- պա­րի ան­սամբ­լից դուրս եմ ե­կել: Եվ այ­լեւս այդ պատ­մու­թյու­նը հի­շող չկա: Ար­դեն ե­րե­սուն տա­րի ղե­կա­վա­րում եմ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին ռա­դի­ո­յի «Սա­յաթ-Նո­վա» ա­շու­ղա­կան եր­գի վաս­տա­կա­վոր ան­սամբ­լը:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

 

 


Էրդողանը Ալիեւի հրավերով մեկնում է Նախիջեւան. ինչ սպասել12:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա ուղերձովՈրոշել են արցախյան հաղթարշավից հետո տիրանալ Զանգեզուրի միջանցքին, հայ պատգամավորը ողջունում եւ օգնում է Էրդողանի հայատյաց ծրագրին․Բացառիկ մանրամասներ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վաղն այցելելու է ՆախիջևանԱդրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ ՄիրզոյանԼեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածելՂարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ ՀաջիևԵրկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ«Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ ՖիդանԱրցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայիՄոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարարԱդրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունըԱյսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելուՂարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ)Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներովՌեալ մարտական ​​կադրեր. ռուս զինվորը անցել է հակառակորդի թիկունք և ոչնչացնում է ուկրաինացի զինյալներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱԱԾ-ն բերման է ենթարկել Ալբերտ Բազեյանին, նա գտնվում է մեկուսարանումԲլինկենը դեռ փորձում է արցախյան խաղը մինչեւ վերջ հասցնելԳերմանիան հրաժարվում է անվերջ զենք մատակարարել ՈւկրաինայինՈւկրաինական հակահարձակումը չի հասնի իր նպատակներին. New York TimesՀայաստանն Արեւմուտք-Ռուսաստան հակամարտության համատեքստում. նոյեմբերի 9-ը եւ դրանից հետո, ինչո՞ւ եւ ի՞նչ եղավ ԱրցախումՄի՛ տրվեք սադրանքների, մի՛ արեք հակառուսական քայլեր. Արթուր ՂազարյանԿան երկու կատեգորիայի մարդիկ, որոնք գտնվելով քաղաքականության մեջ, խիստ վտանգավոր են մեր ժողովրդի համար. ԱյվազյանՌազմական ոճրագործ Ալիեւի հետ գաղտնիորեն ներկա վարչակարգը գործունեություն է տանում. ԱյնթապլեանՄիակ բանը, որ պետք է անել՝ ձերբազատվելն է այս մարդկանցից. Արշակ սրբազանԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն ապակայունացում են բերում Հարավային ԿովկասումԱԱ. Արթուր Ալեքսանյանը ցավալի պարտություն կրեց ոսկե մեդալի համար պայքարում Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս՝ մոռանալով նշել հայերի իրավունքների մասինԱյս փուլում զինված ուժերի համար անվադողերի հավաքագրման անհրաժեշտություն չկա. ՀՀ ՊՆՀայաստանի ղեկավարությունն ինքը կրակի վրա յուղ է լցնում. Լավրովը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի քաղաքականության մասինՓաշինյանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի հեռանկարներըՏաթեւ Արցախի դեմ հարուցված գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղըԱդրբեջանում Ռուսաստանի, Իրանի և մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչներ ժամանել են Ստեփանակերտի շրջակայքՄակրոնը և Հռոմի պապը քննարկել են իրավիճակն ԱրցախումԱդրբեջանի ԶՈՒ-ն ներկայացրել է Արցախի ՊԲ կողմից հանձնված զինտեխնիկան (լուսանկարներ)ԶԱՐՄԱՆՔԴատավորը, ով կհամարձակվի Տաթեւին կալանքի ուղարկել, թող արժանանա նրա ու իր ընտանիքի ճակատագրին. ՄութաֆյանԲեռնատարները Լաչինի միջանցքով մտան Արցախ100.000 մարդ խաղաղ հավաքվեք հրապարակում, как миленький հանգիստ հրաժարական է տալու ու գնա. Էդուարդ ՇարմազանովԲԱՄԲԱՍԱՆՔ«Փաշինյանը հայ և ռուս ժողովուրդների մեծ ողբերգության մեջ կատարեց գլխավոր դերերից մեկը». Սեմյոն ՊեգովՁեր ստրուկ տեսակը վաղը պատրաստ է լինելու աղ ու հացով թուրքերին դիմավորի իր սեփական ննջարանում. Շարմազանովը` նիկոլականներինԲայդենը հայտարարել է, որ ինքն ընտրվել է Սենատի անդամ 827 տարի առաջ (Տեսանյութ)Ռուսները ոչնչացրել են Leopard տանկ ամբողջությամբ գերմանական զինվորական անձնակազմովԻ տարբերություն իշխանության՝ Եկեղեցին չի համակերպվի այն մտքին, որ Արցախն ադրբեջանական է․ Արշակ սրբազանԱրցախցի տեղահանված երեխաները պատմում են՝ ինչպես են դպրոցից կարողացել փախնել ապաստարաններ (Video)Մետրոյում քաոս է. Մետրոպոլիտենը հայցում է ուղեւորների ներողամտությունըՊակիստանը ողջունել է Բաքվի ոճիրը՝ ԱրցախումԹուրքիայում 4,6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվելԻրանում սպասում են Լավրովի այցին՝ գործընկերության մասին համաձայնագիրը լրամշակելու համար

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода