Փոխարժեք: $ , ,
Գյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ Պողոսյան Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվեն Կոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ում Հիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. Փաշինյան Չեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան «Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր» Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. Մանրամասներ Բաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունը Արտարժույթի փոխարժեքները դեկտեմբերի 7-ին Երևանում կանանց ծեծկռտուք է տեղի ունեցել. պատճառը՝ «ում ավելի պոչն է երկար ու հաստ»․shamshyan.com

 «ՁԳՏԵ­ԼՈՎ ԵՎ­ՐՈ­ՊԱ` ՄԵՆՔ ԿՀԱՅՏՆ­ՎԵՆՔ ԹՈՒՐ­ՔԱ­ԿԱՆ ԷՔՍ­ՊԱՆ­ՍԻ­Ա­ՅԻ ՏԱԿ»

Վերլուծություն

Հա­յաս­տա­նի ներ­քին և ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի, ար­ցա­խյան հար­ցի և տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին ին­տեգր­ման վե­րա­բե­րյալ հա­սա­րա­կա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի մա­սին զրու­ցել ենք ՀՀ ԳԱ­Ա ա­կա­դե­մի­կոս, սո­ցի­ո­լո­գի­ա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր ԳԵ­ՎՈՐԳ ՊՈ­ՂՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ.

— Պա­րոն Պո­ղո­սյան, ինչ­պե՞ս կբնու­թագ­րեք հայ հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա վի­ճա­կը: Պա­տե­րազ­մից հե­տո շատ էր խոս­վում տի­րող ա­պա­տի­ա­յի մա­սին... Ինչ­պի­սի՞ն է ի­րա­վի­ճա­կը հի­մա՝ հաշ­վի առ­նե­լով այն ակ­տիվ գոր­ծըն­թաց­նե­րը, ո­րոնք ըն­թա­նում են Ար­ցա­խի հար­ցի շուրջ, և չնա­յած դրան` չենք տես­նում ակ­տի­վու­թյուն ո՛չ հա­սա­րա­կու­թյան, ո՛չ ընդ­դի­մու­թյան կող­մից:

— Ի­հար­կե, պարտ­ված պա­տե­րազ­մից հե­տո կար ա­պա­տի­ա: Այն անց­նում է, սա­կայն քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի ու ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ ա­ռանձ­նա­կի հե­տաքրք­րու­թյուն չկա: Կար­ծում եմ՝ սա հա­սա­րա­կու­թյան մոտ ինչ-որ հոգ­նա­ծու­թյուն է: Երբ ակ­տի­վու­թյան և ա­պա­տի­ա­յի շրջան­ներն անց­նում են, ա­պա վե­րա­կանգն­ման շրջան է անհ­րա­ժեշտ: Հի­մա հան­րա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի ա­ռու­մով մենք այն­պի­սի ա­նո­րոշ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում ենք, երբ ինչ-որ հատ­ված ակ­տիվ է, ո­րոշ հար­ցեր, ի­հար­կե, բո­լո­րին են հու­զում: Բայց ա­սել, որ հա­սա­րա­կու­թյունն ակ­տի­վո­րեն ար­ձա­գան­քում է, պատ­րաստ է ցույց տալ իր վե­րա­բեր­մուն­քը, այդ­պես չէ:

Մի կող­մից՝ կա հոգ­նա­ծու­թյուն խնդրից, ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րից, մյուս կող­մից՝ ա­նո­րո­շու­թյու­նից: Ցան­կա­ցած ակ­տի­վու­թյուն, պայ­քար ու­նի ո­րո­շա­կի նպա­տակ­ներ: Բայց այ­սօր ա­նո­րոշ են նպա­տակ­նե­րը, չկան ընդ­դի­մա­դիր լի­դեր­ներ, ուս­տի հա­սա­րա­կու­թյու­նը ո­րո­շա­կի շփո­թու­թյան մեջ է, սպա­սո­ղա­կան վի­ճա­կում:

— Եր­կար ժա­մա­նակ է, ինչ քննարկ­վում է Ադր­բե­ջա­նի հետ խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի ստո­րագր­ման հար­ցը: Խոս­վում է «խա­ղա­ղու­թյան դա­րաշր­ջա­նի» մա­սին: Որ­քա­նո՞վ է հա­սա­րա­կու­թյու­նը պատ­րաստ Թուր­քի­ա­յի և Ադր­բե­ջա­նի հետ խա­ղա­ղու­թյան:

— Ե­թե կարճ պա­տաս­խա­նեմ` պատ­րաստ չէ: Տե­ղա­կան և մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը հար­ցում­ներ են անց­կաց­նում Հա­յաս­տա­նում, Թուր­քի­ա­յում և Ադր­բե­ջա­նում: Դրանց ար­դյունք­նե­րը ցույց են տա­լիս, որ փո­խա­դարձ ըն­կա­լու­մը մնում է թշնա­մի երկր­նե­րի մա­կար­դա­կով: Թուր­քի­ա­յում մեզ ըն­կա­լում են որ­պես թշնա­մի եր­կիր: Ադր­բե­ջա­նում Հա­յաս­տա­նը N1 թշնա­մին է: Հա­յաս­տա­նում հար­ցում­նե­րը ցույց են տա­լիս, որ մենք ու­նենք բազ­մա­թիվ բա­րե­կամ երկր­ներ՝ Ռու­սաս­տան, Ֆրան­սի­ա, Ի­րան և այլն: Իսկ թշնա­մի երկր­նե­րը վեր­ջին 30 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ե­ղել և մնում են Թուր­քի­ան և Ադր­բե­ջա­նը:

Այս պայ­ման­նե­րում շատ դժվար է խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գիր կնքե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն վա­րել ոչ մի­այն մեր երկ­րում, այլ նա­և ի­րենց մոտ: Դժվար է, քա­նի որ ժո­ղո­վուրդ­նե­րը պատ­րաստ չեն, բայց նրանց չէ­ին էլ պատ­րաս­տել: Երբ սահ­մա­նին ա­նընդ­հատ կրա­կոց­ներ են, Ար­ցա­խը մի քա­նի ա­միս շրջա­փակ­ման մեջ է, այս պայ­ման­նե­րում ինչ-որ խա­ղաղ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի մա­սին խո­սե­լը մի­ամ­տու­թյուն է: Ե­թե նույ­նիսկ թղթի վրա կնքվի խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գիր, կար­ծում եմ, որ այն կմնա նույն թղթի վրա:

Խա­ղա­ղու­թյան ցան­կու­թյու­նը բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ան­վե­րա­պահ ցան­կու­թյունն է, բայց մարդ­կանց պետք է պատ­րաս­տել դրան: Եվ ոչ մի­այն խոս­քով, այ­լև՝ գոր­ծով: Կար­ծում եմ, որ նախ պետք է դի­վա­նա­գի­տա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ հաս­տա­տել, հե­տո՝ տնտե­սա­կան, և մի­այն այս­քա­նից հե­տո, գու­ցե տա­սը տա­րի անց, հնա­րա­վոր լի­նի խո­սել խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի մա­սին: Մի­գու­ցե այդ ժա­մա­նակ նման կա­րիք այ­լևս չլի­նի:

— Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հայ­տա­րա­րում են, որ ճա­նա­չում են Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջա­նի կազ­մի մեջ: Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կու­թյու­նը պատ­րա՞ստ է ըն­դու­նել դա:

— Դա­տե­լով եր­կար տա­րի­նե­րի հար­ցում­նե­րի ար­դյունք­նե­րից՝ հայ հա­սա­րա­կու­թյու­նը (հարց­ված­նե­րի 97-98%-ը) Ար­ցա­խը տես­նում է մի­այն որ­պես ան­կախ կամ Հա­յաս­տա­նի մաս: Հայ բնակ­չու­թյու­նը Ար­ցա­խը չի պատ­կե­րաց­նում Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում, քա­նի որ դա նշա­նա­կում է կա՛մ էթ­նիկ զտում, կա՛մ ցե­ղաս­պա­նու­թյուն, կա՛մ բնակ­չու­թյան ար­տա­գաղթ Ար­ցա­խից, ինչ­պես դա տե­ղի ու­նե­ցավ Նա­խի­ջև­ա­նում:

Մենք պարտ­վել ենք պա­տե­րազ­մում, բայց վե­րա­բեր­մուն­քը Ար­ցա­խի նկատ­մամբ չի փոխ­վել: Պատ­կե­րը մի­ան­գա­մայն ակն­հայտ է՝ Ադր­բե­ջանն ու Ար­ցա­խը չեն կա­րող գո­յակ­ցել մեկ երկ­րի շրջա­նակ­նե­րում: Տա­րօ­րի­նակ է, որ քա­ղա­քա­կան վեր­նա­խավն ու երկ­րի բնակ­չու­թյունն ի­րա­կա­նում լրիվ հա­կա­ռակ տե­սա­կետ­ներ ու­նեն այս հար­ցում:

— Պա­տե­րազ­մից հե­տո ակ­տի­վա­ցան նա­և հա­կա­ռու­սա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան ար­շավ­նե­րը: Ինչ­պե՞ս է սա ազ­դում հա­սա­րա­կու­թյան տրա­մադ­րու­թյան վրա:

— Ամ­բողջ ա­րևմ­տյան աշ­խար­հում ըն­թա­նում են հա­կա­ռու­սա­կան քա­րոզ­չու­թյուն ու տրա­մադ­րու­թյուն­ներ: Այս գոր­ծըն­թա­ցը տա­րած­վել է նա­և հետ­խորհր­դա­յին երկր­նե­րում: Մենք սա տես­նում ենք վեր­ջին եր­կու-երեք տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում: Մինչ այդ, Ռու­սաս­տա­նի նկատ­մամբ վե­րա­բեր­մուն­քը միշտ շատ դրա­կան էր: Ռու­սաս­տա­նը մեր ա­մե­նա­մոտ գոր­ծըն­կերն է, բա­րե­կամ եր­կիրն է, անվ­տան­գու­թյան ե­րաշ­խա­վո­րը: Բայց վեր­ջին եր­կու-երեք տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում մենք նկա­տել և ֆիք­սել ենք տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի այս մի­տու­մը: Ո­րով­հե­տև երբ Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը, խորհր­դա­րա­նում ներ­կա­յաց­ված քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, իշ­խող վեր­նա­խա­վը ա­նում են այն­պի­սի հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ, ո­րոնք մեզ հե­ռաց­նում են Ռու­սաս­տա­նից, դա ազ­դում է բնակ­չու­թյան վրա:

Ես նկա­տե­ցի, որ կա հա­սա­րա­կա­կան կար­ծի­քի վե­րա­ֆոր­մա­տա­վոր­ման գոր­ծըն­թաց՝ Ռու­սաս­տա­նի նկատ­մամբ դրա­կան վե­րա­բեր­մուն­քից դե­պի բա­ցա­սա­կան և Եվ­րո­պա­յի, նույ­նիսկ Թուր­քի­ա­յի նկատ­մամբ վե­րա­բեր­մուն­քի բա­րե­լավու­մ: Բայց դա պա­տա­հա­կան չի ար­վում: Վե­րա­ֆոր­մա­տա­վո­րու­մը հնա­րա­վոր է, ե­թե դրա հա­մար հա­տուկ ջան­քեր գոր­ծադր­վեն. հա­տուկ հե­տաքրք­րու­թյուն, ո­րո­շա­կի ռե­սուրս, հան­րա­յին գի­տակ­ցու­թյան մեջ նե­րարկ­վեն ո­րո­շա­կի հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ: Այդ ա­մենն իր հետքն է թող­նում:

Եվ ինչ­քան էլ տա­րօ­րի­նակ ու ցա­վա­լի թվա, սա­կայն, ե­թե նախ­կի­նում բնակ­չու­թյան 80-85%-ը բա­ցար­ձա­կա­պես դրա­կան էր վե­րա­բեր­վում Ռու­սաս­տա­նին, ա­պա այժմ այս նշա­ձո­ղը ի­ջել է 60%-ի մա­կար­դա­կին, և նկատ­վում է նվազ­ման մի­տում: Մտա­հո­գիչ է նա­և այն, որ Ռու­սաս­տա­նի վե­րա­բեր­մուն­քը Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ նույն­պես փոխ­վում է դե­պի վա­տը:

— Դուք նա­և Եվ­րա­սի­ա­կան փոր­ձա­գի­տա­կան ա­կում­բի ան­դամ եք: Ինչ­պե՞ս է բնակ­չու­թյու­նը վե­րա­բեր­վում Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցու­թյա­նը Ե­ԱՏՄ-ին: Եվ ինչպի­սի՞ հե­ռան­կար­ներ կան մի­ու­թյան զար­գաց­ման հա­մար՝ Ա­րև­մուտ­քի և Ռու­սաս­տա­նի մի­ջև առ­ճա­կատ­ման պայ­ման­նե­րում:

— 2015 թվա­կա­նին, երբ ստեղծ­վեց ЕврАЗЭС-ը, և Հա­յաս­տա­նը մի­ա­ցավ, բնակ­չու­թյան վե­րա­բեր­մուն­քը շատ դրա­կան էր: Հա­վա­նու­թյան մա­կար­դա­կը կազ­մել է մոտ 75%: Մի­գու­ցե ինչ-որ չա­փով մեծ սպա­սե­լիք­ներ կա­յին, բայց ի­րա­կա­նում ա­մեն ինչ ա­վե­լի դան­դաղ էր զար­գա­նում, ուս­տի Ե­ԱՏՄ երկր­նե­րի բնակ­չու­թյան շրջա­նում ո­րո­շա­կի հի­աս­թա­փու­թյուն է նկատ­վում:

Բայց մի­և­նույն ժա­մա­նակ, երբ նա­յում ենք տնտե­սա­կան ցու­ցա­նիշ­նե­րին, տես­նում ենք, որ Հա­յաս­տանն ան­կաս­կած շա­հել է և շա­րու­նա­կե­լու է շա­հի: Մեր հիմ­նա­կան ար­տա­հա­նո­ղը Ռու­սաս­տանն է, ներ­մու­ծու­մը նույն­պես այն­տե­ղից է, տնտե­սա­կան շրջա­նա­ռու­թյու­նը Ե­ԱՏՄ երկր­նե­րի հետ ուղ­ղա­կի հսկա­յա­կան է:

Եվ­րա­սի­ա­կան տա­րած­քում կա եր­կու խո­շոր ին­տեգ­րա­ցի­ոն նա­խա­գիծ՝ Եվ­րա­մի­ու­թյուն և Եվ­րա­սի­ա­կան տնտե­սա­կան մի­ու­թյուն: Եվ, ի­հար­կե, դրանց մեջ կա­տա­ղի մրցակ­ցու­թյուն կա: Մրցակ­ցու­թյու­նը ոչ մի­այն տնտե­սա­կան է, այ­լև` ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան: ԵՄ-ն Ռու­սաս­տա­նի ազ­դե­ցու­թյան դաշ­տից երկր­նե­րին իր կողմն է քա­շում ՝ Մերձ­բալ­թյան երկր­ներն ար­դեն լրիվ գնա­ցել են, Մոլ­դո­վան, Ուկ­րա­ի­նան, Վրաս­տա­նը... Հի­մա փոր­ձում են դե­պի ի­րենց քա­շել նա­և Հա­յաս­տա­նը:

Այս պայ­ման­նե­րում Ե­ԱՏՄ-ն զար­գաց­նե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է նոր ջան­քեր ու գա­ղա­փար­ներ ներդ­նել այն ա­վե­լի գրա­վիչ դարձ­նե­լու հա­մար: Հա­կա­ռակ դեպ­քում մի ու­ղեծ­րից դե­պի մյու­սը փա­խուստ կլի­նի:

— Նման պայ­ման­նե­րում ի՞նչ ուղ­ղու­թյամբ է շարժ­վում Հա­յաս­տա­նը:

— Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան փլու­զու­մից հե­տո բո­լոր երկր­նե­րը միտ­ված է­ին դե­պի Եվ­րո­պա: Ռու­սաս­տանն ինքն էր ձգտում մեր­ձե­նալ Եվ­րա­մի­ու­թյան հետ: Բայց 2008 թվա­կա­նից` սկսած Պու­տի­նի հայտ­նի Մյուն­խե­նյան ե­լույ­թից` Ռու­սաս­տա­նը հաս­կա­ցավ, որ նրան այն­տեղ չեն սպա­սում: Բայց մի­տու­մը դեռ պահ­պան­վում է: Մեծ նա­վը ըն­թաց­քի մեջ շրջե­լու հա­մար ժա­մա­նակ է պա­հանջ­վում:

Այս ժա­մա­նա­կը ծախս­վում է նոր գլո­բալ աշ­խար­հում, որ­տեղ շատ բան է փո­խում սե­փա­կան դե­րի գի­տակց­ման հա­մար: Աշ­խար­հը դառ­նում է բազ­մա­բև­եռ, և Հա­յաս­տա­նի նման երկր­նե­րի հա­մար այս­տեղ շատ դժվար է կողմ­նո­րոշ­վել: Հաս­կա­նա­լի է, որ մենք պետք է մի­ա­նանք ինչ-որ խո­շոր ին­տեգ­րա­ցի­ոն սխե­մա­յի: Ե­թե շա­րու­նա­կենք ա­սել, որ նպա­տակ ու­նենք մի­ա­վոր­վել Եվ­րո­պա­յի հետ և ան­դա­մակ­ցել ՆԱ­ՏՕ-ին, ա­պա պետք է շատ հստակ հաս­կա­նանք, որ այն տա­րա­ծաշր­ջա­նում, որ­տեղ գտնվում է Հա­յաս­տա­նը, Եվ­րո­պա­յի և ՆԱ­ՏՕ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը Թուր­քի­ան է: Եվ մենք պետք է պատ­րաստ լի­նենք, որ կհայտն­վենք թուր­քա­կան էքս­պան­սի­ա­յի տակ:

Այն, ինչ տե­ղի ու­նե­ցավ Վրաս­տա­նում... Հու­սով եմ, որ մեր ղե­կա­վա­րու­թյու­նը կու­նե­նա բա­վա­կան հա­սուն բա­նա­կա­նու­թյուն և ող­ջա­խո­հու­թյուն՝ դա հաս­կա­նա­լու հա­մար: Թուր­քի­ան այն եր­կիրն է, որն ի­րա­կա­նաց­րել է Ցե­ղաս­պա­նու­թյուն և այժմ նույն­պես թշնա­մա­կան վե­րա­բեր­մունք ու­նի Հա­յաս­տա­նի և հայ բնակ­չու­թյան նկատ­մամբ: Ուս­տի՝ կար­ծում եմ, որ այլ ճա­նա­պարհ չկա և չի էլ կա­րող լի­նել՝ դա Եվ­րա­սի­ա­կան մի­ու­թյունն է Ռու­սաս­տա­նի և այլ երկր­նե­րի հետ մի­ա­սին:

Զրույ­ցը վա­րեց ԶԱ­ՐՈՒ­ՀԻ ԲԱ­ԲՈՒ­ԽԱ­ՆՅԱ­ՆԸ


Գյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ ՊողոսյանԱդրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվենԿոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ումՀիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. ՓաշինյանՉեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան«Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր»Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. ՄանրամասներԲաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունըԱրտարժույթի փոխարժեքները դեկտեմբերի 7-ինԵրևանում կանանց ծեծկռտուք է տեղի ունեցել. պատճառը՝ «ում ավելի պոչն է երկար ու հաստ»․shamshyan.comՄոսկվայաբնակ 83-ամյա հայ կինը դիմել է դատարան՝ պահանջելով, որ Պուտինը որդեգրի իրենՍպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 35 տարիՏաք եղանակը երկրաշարժի նշան չէ, մթնոլորտային երևույթները կապ չունեն երկրաբանական երևույթների հետԿառավարության հերթական նիստը՝ ուղիղԱդրբեջանում ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել. այն զգացվել է նաև Հայաստանում. ՆԳՆ փրկարար ծառայությունՄարզպետ է այսօր պաշտոնանկ արվելուԿլինեն չպլանավորած հանդիպումներ հին ծանոթների հետ. դեկտեմբերի 7-ի աստղագուշակՍպասվում է անձրև. օդի ջերմաստիճանն այսօրԲլինկենն անհամբեր սպասում է առաջիկայում Վաշինգտոնում հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին՝ խաղաղության բանակցությունների համար. Օ'ԲրայեԱլիևը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է իր ներդրումն ունենալ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններումԿինը բռնացրել է ամուսնուն՝ իրենց երեխաների կնքամոր հետ դավաճանելիսՍեքս-սկանդալ. Մայրը որդուն բռնացրել է այգում ուսուցչուհու հետ սեքսով զբաղվելիս«ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍ ՄՐՑԱԿԻՑՆԵՐԻՍ ՀԱՂԹԵԼ ԵՄ ՆՈԿԱՈՒՏՈՎ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԷՐԻԿ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 7Զելենսկին պատրաստվում է հեռանալ. Ուկրաինական աղբյուր«Փաստ». Ալավերդիում ոստիկանները ագրեսիվ են տրամադրված եղել«Հրապարակ». Ալավերդուց անցան ԳյումրունՓաշինյանի ոչ մի խոսք իրական չէ. ինչ է սպասվում Հայաստանին. «Ժողովուրդ»Ռուսական բանակը ճնշում է բոլոր կողմերից. ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբաններՈւժեղ երկրաշարժ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի մոտ. Ուժգնությունը՝ 7-8 բաԲայդենի ելույթը չօգնեց. ԱՄՆ Սենատն արգելափակեց Կիևին օգնելու օրինագծի քվեարկության բերելը«Հրապարակ». Գուրգեն Արսենյանի ճակատագիրը պարզ կդառնա դեկտեմբերի վերջին1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝ 11 անց 41 րոպեին, հազարավոր հայերի համար ժամանակն ընդմիշտ կանգնեց«Փաստ». Ով այնպիսի սուտ ասի, որ...Հաջորդը Գորիսի քաղաքապետն է. իշխանությունն ազատվում է ընդդիմադիրներից. «Ժողովուրդ»Ինքնաթիռը սկսել է այրվել Ուլան-Ուդեից թռչելու պես (Տեսանյութ)Ամերիկացի քաղաքական գործիչները հրաժարվում են աջակցել Ուկրաինային. The American ConservativeԲԱՄԲԱՍԱՆՔՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԶԱՐՄԱՆՔՔՊ-ականներ, լսում ե՞ք ինչ է ասում, ձեզ է ասում. Արտակ Զաքարյան15 տարեկան էջմիածնեցի աշակերտին հուղարկավորեցինԻնչպես դիմավորեցին Պուտինին Էմիրաթներում (Տեսանյութ)ՌԴ-ում ձերբակալվել են հատուկ նշանակության ուժերի բարձրաստիճան անդամներից կազմված բանդայի պարագլուխներ (Տեսանյութ)Ուկրաինայի թեման փակվում է, զուտ ժամանակի խնդիր է. ՆահապետյանԵրբ կամերաներն անջատում են, այդ սկզբունքայնությունը ոչնչանում է. Վիլեն ԳաբրիելյանՍպիտակ տուն. ԱՄՆ-ը բարձր է գնահատում Ուկրաինայի պարտության ռիսկըԻնչու գործի դրվեց «150 դրամ» օպերացիանԱրա, այ տնաքանդներ, դուք ոտից գլուխ պրիմիտիվություն եք, անգամ ձեր լեքսիկոնը, խոսույթը, լեզվամտածողությունը. Արմեն Հովասափյանը` ՔՊ–ինՇնորհավոր Ձեր մասնագիտական տոնը «չորրորդ իշխանության» պաշտպան, իրավունքի գիտակ.«Իրավունքի» շնորհավորանքը հայտնի փաստաբանին

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода