ԶԱՐՄԱՆՔ ԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBS Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով Ինչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ) Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումները Մոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան Աբրահամյան Պապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցը Հայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստին Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մեզ կրկին զար­մաց­րեց ՆԻԿՈԼԸ, որ հան­կարծ սկսեց քո­քո­զա­նալ Ա­լիե­ւի ա­ռաջ: Բա մին­չեւ էդ վեց տա­րի ո՞ւր էիր: Ըն­դա­մե­նը օ­րեր ա­ռաջ Նի­կո­լը հայ­տա­րա­րեց, թե. «Մենք այդ քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը վեր­նագ­րել ենք «տա­րա­ծաշր­ջա­նա­ցու­մ», որ­պես­զի մենք կա­րո­ղա­նանք մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում հաս­նել խա­ղա­ղութ­յա­ն»: Այ­սինքն` Նի­կո­լը հայ­տա­րա­րում էր, որ Հա­յաս­տա­նը պետք է հար­մար­վի տա­րա­ծաշր­ջա­նի երկր­նե­րին, այն է` Ադր­բե­ջա­նի ու Թուր­քիա­յի պա­հանջ­նե­րին: Զար­մա­նա­լի է, իսկ ին­չո՞ւ  պետք է  Հա­յաս­տա­նը այդ դեպ­քում մնա որ­պես պե­տութ­յուն, ե­թե ամ­բող­ջո­վին «կզե­լո­ւ» ենք տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին «ցու­լե­րի» ա­ռաջ: Մի՞­թե միայն Նի­կո­լին ու ՔՊ-շկա­նե­րին կե­րակ­րե­լու հա­մար:

­Մեզ զար­մաց­րեց ՔՊ-շկա պատ­գա­մա­վոր ԱՐՄԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԸ, ո­րը հայ­տա­րա­րեց, թե Հա­յաս­տա­նը ձեռք է բե­րում «5-րդ սերն­դի գեր­ժա­մա­նա­կա­կից զի­նա­տե­սակ­նե­ր»: Ռազ­մա­կան գոր­ծիչ­նե­րը այդ­պես էլ չհաս­կա­ցան, թե ի՞ն չ­ է նշա­նա­կում «5-րդ սերն­դի զի­նա­տե­սակ­նե­ր»: Զար­մա­նա­լի է, թե ո՞ր օր­վա­նից գա­յիշ­նիկ Ար­մեն Խա­չատր­յա­նը սկսել է հաս­կա­նալ զի­նա­տե­սակ­նե­րից : Եվ եւս զար­մա­նա­լի մի հարց` բա ե­թե այդ զի­նա­տե­սակ­նե­րը կան, ին­չո՞ւ է Հա­յաս­տա­նը զար­մա­նա­լիո­րեն ա­նընդ­հատ պարտ­վում: Գու­ցե նրա­նից, որ այս­պի­սի ՔՊ-շկա­ներ, ինչ­պես Ար­մեն Խա­չատր­յանն է, նստած են մեր խորհր­դա­րա­նում ու պայ­ծառ մտքեր են ար­տա­հայ­տում զի­նա­տե­սակ­նե­րի մա­սին:

­Լավ կլի­ներ, որ Ար­մեն Խա­չատր­յա­նը զբաղ­վեր ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ եւ ՊԱՐԵԿՆԵՐԻ հար­ցե­րով: Օ­րերս Ե­րե­ւա­նով օ­րը ցե­րե­կով պտտվում էր թուր­քա­կան բեռ­նա­տար, ո­րի վրա հսկա­յա­կան չափ­սե­րի Ա­թա­թուր­քի եւ թուր­քա­կան դրոշ­նե­րի նկար էր: Սա­կայն փա­ռա­պանծ հայ ոս­տիկան­նե­րից ոչ ոք ան­գամ չփոր­ձեց ստու­գել վա­րոր­դի փաս­տաթղ­թե­րը: Ինչ­քան քո­սոտ ազ­գի տեղ են դրել թուր­քե­րը հա­յե­րին, որ հայ ժո­ղովր­դի դա­հի­ճի նկա­րով ավ­տո­մե­քե­նա­յով շրջում են Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քով: Եվ զար­մա­նա­լիո­րեն դա նրանց հա­ջո­վում է ա­նել ան­խա­փան:

­Կա­ռա­վա­րութ­յու­նը ա­ռա­ջարկ­ում է Հե­ռուս­տա­տե­սութ­յան եւ ռա­դիո­յի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­վար­ձը հա­վա­սա­րեց­նել ԿԸՀ նա­խա­գա­հի վար­ձատ­րութ­յա­նը։ Նախ­կի­նում ՀՌՀ նա­խա­գահ ՏԻԳՐԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ ստա­նում էր ամ­սա­կան 832 հա­զար դրամ, ա­պա փո­փո­խութ­յու­նից հե­տո կստա­նա 1 մլն 164 հա­զար դրամ: Ի­հար­կե, թույլ տված սուտ լու­րե­րի եւ կեղ­ծիք­նե­րի չա­փա­քա­նա­կով հին «քյար­թո­ւ» ՀՀՇ-ա­կան ու հա­կա­ռուս, Ա­րեւ­մուտ­քի շա­հե­րը սպա­սար­կող Տիգ­րան Հա­կոբ­յա­նը եւ իր ղե­կա­վա­րած ո­լոր­տը նույ­նիսկ գե­րա­զան­ցում է Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հին: Այն­պես որ, նույ­նիսկ այդ բարձ­րաց­ված աշ­խա­տա­վար­ձը Նի­կո­լին մա­տու­ցած ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի դի­մաց զար­մա­նա­լիո­րեն քիչ է, իսկ դու` շար­քա­յին հար­կա­տու շա­րու­նա­կիր քրտինք թա­փել, որ­պես­զի ա­ռանց այդ էլ կե­րած-խմած Տիգ­րան Հա­կոբ­յա­նը քո հաշ­վին ապ­րի չաղ ու բախ­տա­վոր կյան­քով:

Այս տա­րի Ղա­զախս­տա­նում տե­ղի կու­նե­նա ռազ­մա­կան վար­ժանք­ներ Ղա­զախս­տա­նի, Ղըր­ղըզս­տա­նի, Տա­ջիկս­տա­նի, Ոզ­բեկս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի մաս­նակ­ցութ­յամբ: Այս հինգ երկր­նե­րից ե­րե­քը ՀԱՊԿ-ի ան­դամ են: Զար­մա­նա­լի է, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ կա­մո­վին դա­դա­րեց­նում է այդ երկր­նե­րի հետ իր ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը, իսկ Ադր­բե­ջա­նը, ընդ­հա­կա­ռա­կը` նա­խա­ձեռ­նում: Եվ շու­տով զար­մա­նա­լի չի լի­նի, ե­թե ՀԱՊԿ-ում Հա­յաս­տա­նի տե­ղը զբա­ղեց­նի հենց Ադր­բե­ջա­նը:

 ԶԱՐՄԱՆՔԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBSԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԻնչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ)Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումներըՄոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան ԱբրահամյանՊապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցըՀայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստինԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԱՊՀ երկրների ԱԳ նախարարների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա ՄոսկվայումՊուտինը Տիգրան Քեոսայանին շնորհել է ՌԴ վաստակավոր արտիստի կոչումՍա հայի ներքին տականքի գործ է, իսկ ներքին տականքն ավելի վտանգավոր է, քան թշնամին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Մալյանը բանտում կմնա 5 ամիս 7 օր «Խուճապ» օպերացիա Երեւանում` ուկրաինական ձեռագրովԻնչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին«Լադանիվայի» «Ժակո» երգի տեսահոլովակն արդեն ունի 3 միլիոնից ավելի դիտումԴիվերսանտ ադրբեջանցին պետք ա առոք-փառոք ՀՀ-ում շրջի, իսկ կրակած հայ զինվորը՝ դատվի. ՄկրտչյանՊացիենտն ինքը կորոշի՝ որ ԲԿ-ում հետազոտվի, պետբյուջեի գումարները ՊՎԾ-ի հետ վերահսկում ենք․ նախարարՀՐԱՏԱՊ. Նրանք 30 տարի օգտագործել են ադրբեջանի բարիքները. AZ-TV-ն նոր Ստեփանակերտից ռեպորտաժ է հրապարակելՎարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրենը մանրամասներ է ներկայացրել տարածվող ահաբեկչության մասինԾնողները խուճապի որևէ առիթ չունեն. ԿԳՄՍ նախարարԲլինկենը Չինաստանին ու Թուրքիային խնդրել է հետ պահել ԻրանինԵրևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնական դպրոցներում դասապրոցեսն ընթանում է բնականոն հունով. ԿոստանյանՓաշինյանը նշեց, թե ինչով է պայմանավորված ՀՀ-ում ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճըԱԱԾ-ն դպրոցներում ահաբեկչության մասինՎարժական հավաքների ծանուցումը հրապարակային կդառնա․ կառավարությունը հաստատեց նախագիծըՀՀ-ն կերկարաձգի զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու ոլորտում ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության համաձայնագիրըՀՀ-ում մի բան էն չի, ամբողջ աշխարհում վերաապահովագրություն կա, բայց ոչ մի տեղ սենց բան չկաԱպրիլի 12. Օրվա խորհուրդԱյս անգամ հստակ պաժելու կամք գոյություն ունի ԻԻՀ ողջ իշխանության և ժողովրդի մեջ. Իրանահայ հայտնի քաղաղական վերլուծաբանը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնումԻնչի՞, «պառվի ուլերը» դեռ չեն սատկել. Փաշինյանը՝ ՊապոյանինՏելեգրամով դպրոցներին վերաբերող սահմռկեցուցիչ հայտարարություններ են տարածվում․ ՄեդիափորձագետԵրևանի դպրոցներում ահաբեկչական հարձակման պատրաստման լուրը կեղծ էՓորձ է արվել սպանել Բաշար Ասադին«Հրապարակ». Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը ադրբեջանցիների կողմից ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվելՋալալ Հարությունյանի գործով հարցաքննվել են 3 վկաներ․ ովքեր են նրանք․ «Ժողովուրդ»Նեթանյահուն երազում է Իրանի հետ մեծ պատերազմի մասին. Սեմյոն Բաղդասարով (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Ժողովուրդը շշպռել է դիտորդներինՌԴ-ն օգտագործել է նորագույն X-69 հրթիռը Տրիպիլյա ՋԷԿ-ը ոչնչացնելու ժամանակԲրիտանիան կոչ է անում հարձակվել Իրանի վրա, եթե Թեհրանը հարվածի Իսրայելին«Հրապարակ». Ինչու են ձգձգում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող ԱԺ հանձնաժողովի զեկույցըՈւկրաինացի զինվորականները խոստանում են ոչնչացնել Ռադայի պատգամավորներին (Տեսանյութ)Կիևը պատերազմի 2 տարվա ընթացքում ամենախոցելի դիրքում է, կա զինված ուժերի փլուզման վտանգ. Bloomberg.Ինչ ուզում եք, արեք, ես անջատել եմ իմ ինքնապահպանման բնազդը. Նարեկ ՄալյանԴառը պատասխան են տալու բոլոր մեղավորները. Տեր Փառեն քահանա ԱռաքելյանԱլեքսանդրոպոլ 2 և թուրք կարգադրիչները. Հայկ ԲաբուխանյանՃշմարտության լույսից խուսափում են այնպիսի մարդիկ, որոնց ձեռքն է ընկել այսօր մեր երկրի ղեկավարումը. Տեր Եղիշե Այս ռեժիմը որոշել է սպանել Արմեն Աշոտյանին. Նաիրա ԶոհրաբյանՀողատուների «Խաղաղության օրակարգի» մասին. Տեր Վրթանես քահանա Բաղալյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода