ԶԱՐՄԱՆՔ ԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBS Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով Ինչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ) Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումները Մոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան Աբրահամյան Պապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցը Հայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստին Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով

Ներկայումս հարցերը լուծվում են ռազմական, ոչ թե քարոզչական դաշտում

Վերլուծություն

Ա­մեն դեպ­քում, փաստն այն է, որ ռուս-ա­մե­րիկ­յան հա­կա­մար­տութ­յու­նը մտել է կուլ­մի­նա­ցիոն փուլ, ին­չը տե­սա­նե­լի է ինչ­պես ուկ­րաի­նա­կան, այն­պես էլ՝ հա­րավ­կով­կաս­յան խա­ղա­տախ­տա­կին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=276864&l=am): Դ­րա դե­տալ­նե­րից մեկն էլ Նա­վալ­նիի պատ­մութ­յունն է, որն այս պա­հին Վա­շինգ­տո­նը փոր­ձում է ողջ թա­փով աշ­խա­տեց­նել: Բայց մեծ հարց է, թե սրա­նից ինչ կստա­նան:

Այս­պես, տա­րօ­րի­նակ ի­րա­դար­ձութ­յու­ններ հա­ջոր­դե­ցին Նա­վալ­նիի մահ­վա­նը: Նախ, պարզ­վեց, որ նրա կի­նը` Յու­լիա Դե­կաբ­րիս­տը, պա­տա­հա­բար այդ օ­րը Մ­յուն­խե­նի կոն­ֆե­րան­սում զբոս­նում էր` Զե­լենս­կու հետ միա­ժա­մա­նակ: Այն­տեղ էլ ի­մա­ցավ ա­մուս­նու մահ­վան մա­սին, ու «ար­ցունք­նե­րի մեջ կո­րած հու­սա­հատ այ­րին» ան­գամ չկա­րո­ղա­նա­լով թաքց­նել իր... գո­հու­նակ ժպի­տը, հայտն­վեց տե­սախ­ցիկ­նե­րի ա­ռաջ։ (Ու­րա­խութ­յու­նը թաքց­նել չկա­րո­ղա­նա­լը` կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, ինչ­քան «թաղ­ման փող» են տա­լու):

­Հա­ջոր­դը. Նա­վալ­նին մա­հա­ցավ հենց այն օ­րը, երբ ըն­կավ Ավ­դեեւ­կան: Շատ հար­մար է` հա´մ ռուս­նե­րին մե­ղադ­րե­լու ա­ռիթ, հա´մ Ավ­դեեւ­կա­յի անկ­ման լու­րը «ցրե­լու» մի­ջոց: Ի վեր­ջո, հի­մա Ա­րեւ­մուտ­քը հա­սա­րա­կութ­յուն­նե­րի մոտ նույն հարցն է գլուխ բարձ­րաց­նե­լու` սրա հա­մա՞ր էին մեր գրպա­նից հսկա­յա­կան փո­ղեր տա­լիս Կիե­ւին, որ նրանց հա­կա­հար­ձակ­ման փո­խա­րեն  ռուս­ներն ա­ռաջ շարժ­վեն: Ու­րեմն, Կիե­ւում փո­ղը կե­րել են, դեռ մի բան էլ` կիս­վե­լով այն տվող­նե­րի հետ:

­Նաեւ Նա­վալ­նիի մահ­վան շե­մին ա­մե­րիկ­յան Կոնգ­րե­սը գնաց ար­ձա­կուրդ` ա­ռանց Ուկ­րաի­նա­յին Բայ­դե­նի խոս­տա­ցած 60 մի­լիար­դը տա­լու: Սա ապ­տակ էր Բայ­դե­նին, ու հի­մա նա հա­կագ­րո­հում է` տե­սեք, Պու­տինն այն­տեղ բան­տում մարդ­կանց է սպա­նում, իսկ դուք փախ­չում եք` ռուս­նե­րին զսպե­լու հա­մար փո­ղը չտա­լով: Միայն թե Նա­վալ­նին քա­նի՞ ցեն­տի հե­տաքրք­րութ­յուն է ներ­կա­յաց­նում ա­մե­րիկ­յան ընտ­րող­նե­րի հա­մար, որ իր մա­հով օգ­նի Բայ­դե­նին` վար­կա­նիշ հա­վա­քել:

­Սա նաեւ Պու­տի­նի` այդ­քան աղ­մուկ հա­նած հար­ցազ­րույ­ցի ա­ռաջբե­րած ռեակ­ցիան «կոտ­րե­լու» հար­մար թե­մա է: Իսկ այն ա­րա­գութ­յու­նը, ո­րով տար­բեր երկր­նե­րում ա­րեւմ­տա­մետ­նե­րը ռու­սա­կան դես­պա­նատ­նե­րի ա­ռաջ «բո­ղո­քի ակ­ցիա­ներ» կազ­մա­կեր­պե­ցին, հու­շում է, որ նրանք կան­խավ «կո­ֆեի բա­ժակ էին նա­յել», գու­շա­կել, որ Նա­վալ­նին մեռ­նե­լու է, եւ հասց­րել էին պատ­րաստ­վել այդ ակ­ցիա­նե­րին:

Ու մյուս կող­մից. իսկ Պու­տի­նին ի՞նչ տվեց հե­ռա­վոր բան­տում, որ­տեղ միայն ուղ­ղա­թի­ռով կա­րե­լի է հաս­նել, փակ­ված Նա­վալ­նիի մա­հը, բա­ցի ա­վե­լորդ աղ­մու­կից, այն էլ՝ ընտ­րությ­ուն­նե­րի շե­մին: Երբ սա կա­րող է Նա­վալ­նիից նա­հա­տակ սար­քել, այ­սինքն` դրոշ, ո­րը եւս հաս­տատ Մոսկ­վա­յի շա­հե­րի մեջ չի մտնում:

Չ­նա­յած, սա նաեւ ռուս­նե­րի հա­մար վտան­գա­վոր պատ­մութ­յուն է. ե­թե ա­րեւմտ­յան հե­տա­խու­զութ­յուն­նե­րը կա­րո­ղա­նում են ռու­սա­կան ռե­ժի­մա­յին օբ­յեկտ­նե­րում հա­տուկ պաշտ­պա­նութ­յան տակ գտնվող ան­ձանց սպա­նութ­յու­նը կազ­մա­կեր­պել, դա խո­սում է ռու­սա­կան պաշտ­պա­նա­կան հա­մա­կար­գի թու­լութ­յան մա­սին: Չ­նա­յած, երբ նույն պա­հին Իս­պա­նիա­յում սպան­վում է ՌԴ-ին դա­վա­ճա­նած օ­դա­չուն, Օ­դե­սա­յում՝ Պու­տի­նին մահ­վամբ սպառ­նող՝ «Պ­րա­վի սեկ­տոր» ոչ ան­հայտ կազ­մա­կեր­պութ­յան ղե­կա­վար Յա­րո­շի մեր­ձա­վոր զի­նա­կի­ցը, պետք է որ նաեւ ա­րեւմտ­յան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րին լուրջ մտած­մունք­նե­րի ա­ռիթ տան:

Ի­հար­կե, այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ ռուս-ա­մե­րիկ­յան բա­խում­նե­րը տե­ղա­փոխ­վել են հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հար­ված-հա­կա­հար­ված­նե­րի դաշտ: Գու­մա­րած` այն քա­րոզ­չա­կան ար­շա­վը, որ ծա­վալ­վել է Մոսկ­վա­յի դեմ: Միայն թե սա գործ­նա­կան տե­սանկ­յու­նից ի՞նչ է տա­լու Վա­շինգ­տո­նին այս փու­լում, երբ խնդիր­նե­րը լուծ­վում են ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րի մա­կար­դա­կով, դա այդ­քան էլ հաս­կա­նա­լի չէ: Ա­ռա­վել եւս, որ ռազ­մա­ճա­կա­տա­յին ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են զար­գա­նալ Մոսկ­վա­յի օգ­տին: Այդ թվում, Ավ­դեեւ­կա­յի անկ­ման լու­րը դեռ լիո­վին չմարս­ված, ռու­սա­կան ու­ժե­րը մի քա­նի ուղ­ղութ­յուն­նե­րով շա­րու­նա­կում են ակ­տիվ հար­ձա­կում­նե­րը, ընդ ո­րում, ինչ­պես, օ­րի­նակ, ուկ­րաի­նա­կան Ուգ­լե­դա­րի ուղ­ղութ­յամբ, ար­դեն նաեւ հեր­թա­կան շրջա­պատ­ման օ­պե­րա­ցիան է սկսել տե­սա­նե­լի դառ­նալ: Ռուս­նե­րը գրե­թե գրա­վել են Պո­բե­դա հայտ­նի բնա­կա­վայ­րը, ո­րը թույլ է տա­լիս հար­վա­ծել մեկ այլ ա­ռանց­քա­յին բնա­կա­վայ­րի՝ Նո­վո­մի­խայ­լով­կա­յի թի­կուն­քին (­քար­տե­զում): Եվ այս գծի գրավ­ման դեպ­քում ռու­սա­կան ու­ժե­րի վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ է անց­նում ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կութ­յուն ու­նե­ցող Ուգ­լե­դար տա­նող միակ մայ­րու­ղին, այն էլ՝ գար­նա­նա­յին հա­լոց­նե­րի շե­մին, երբ մնա­ցած բո­լոր ճա­նա­պարհ­նե­րը դառ­նա­լու են ա­նան­ցա­նե­լի: Իսկ Ուգ­լե­դա­րի ան­կու­մը կփլու­զի ողջ Զա­պո­րո­ժե­ի ճա­կա­տում ուկ­րաի­նա­կան պաշտ­պա­նութ­յու­նը եւ ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կի պաշտ­պա­նու­նա­կութ­յան մնա­ցորդ­նե­րը:

Ա­հա, սա է այս պա­հի ռեալ ռազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կը, ո­րը, ի­հար­կե, «հարց լու­ծող» հիմ­նա­կան գոր­ծոն է: Եվ այս պա­հին Նա­վալ­նիի շատ «տա­րօ­րի­նակ» մահն ու դա ծա­վա­լուն քա­րոզ սար­քե­լը` ա­վե­լի շուտ խո­սում է Վա­շինգ­տո­նի թու­լութ­յան մա­սին: Աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան դաշտն ար­դեն հստակ բա­ժան­ված է, ով­քեր դեմ են ռուս­նե­րին, ով­քեր՝ ԱՄՆ-ին հար­թութ­յու­նում: Եվ այս ֆո­նին՝ ոչ մի Նա­վալ­նի ըն­թա­ցիկ ի­րո­ղութ­յու­ննե­րի վրա հա­զիվ թե ազ­դի: Մինչ­դեռ, երբ Վա­շինգ­տո­նը գնում է նման մասշ­տա­բա­յին քա­րոզ­չա­կան հնար­քի, որն ա­վե­լի յու­րա­հա­տուկ կլի­ներ մի 10-20 տա­րի ա­ռաջ, ա­պա դա խո­սում է ա­վե­լի ժա­մա­նա­կա­կից հնարք­նե­րի պա­կա­սի մա­սին: Չ­նա­յած, Թ­րամ­փը մի այն­պի­սի պայթ­յու­նավ­տանգ մթնո­լորտ է ստեղ­ծել ա­րեւմտ­յան ճամ­բա­րում, որ, թե­րեւս, Վա­շինգ­տո­նի հա­մար նաեւ նման քա­րոզ­չա­կան տրյուկ­ներն են դար­ձել խիստ անհ­րա­ժեշտ՝ գո­նե «սե­փա­կան գլխի ճա­րը տես­նել» փոր­ձող զի­նա­կից­նե­րին կող­քը պա­հե­լու հա­մար:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԶԱՐՄԱՆՔԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBSԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԻնչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ)Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումներըՄոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան ԱբրահամյանՊապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցըՀայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստինԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԱՊՀ երկրների ԱԳ նախարարների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա ՄոսկվայումՊուտինը Տիգրան Քեոսայանին շնորհել է ՌԴ վաստակավոր արտիստի կոչումՍա հայի ներքին տականքի գործ է, իսկ ներքին տականքն ավելի վտանգավոր է, քան թշնամին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Մալյանը բանտում կմնա 5 ամիս 7 օր «Խուճապ» օպերացիա Երեւանում` ուկրաինական ձեռագրովԻնչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին«Լադանիվայի» «Ժակո» երգի տեսահոլովակն արդեն ունի 3 միլիոնից ավելի դիտումԴիվերսանտ ադրբեջանցին պետք ա առոք-փառոք ՀՀ-ում շրջի, իսկ կրակած հայ զինվորը՝ դատվի. ՄկրտչյանՊացիենտն ինքը կորոշի՝ որ ԲԿ-ում հետազոտվի, պետբյուջեի գումարները ՊՎԾ-ի հետ վերահսկում ենք․ նախարարՀՐԱՏԱՊ. Նրանք 30 տարի օգտագործել են ադրբեջանի բարիքները. AZ-TV-ն նոր Ստեփանակերտից ռեպորտաժ է հրապարակելՎարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրենը մանրամասներ է ներկայացրել տարածվող ահաբեկչության մասինԾնողները խուճապի որևէ առիթ չունեն. ԿԳՄՍ նախարարԲլինկենը Չինաստանին ու Թուրքիային խնդրել է հետ պահել ԻրանինԵրևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնական դպրոցներում դասապրոցեսն ընթանում է բնականոն հունով. ԿոստանյանՓաշինյանը նշեց, թե ինչով է պայմանավորված ՀՀ-ում ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճըԱԱԾ-ն դպրոցներում ահաբեկչության մասինՎարժական հավաքների ծանուցումը հրապարակային կդառնա․ կառավարությունը հաստատեց նախագիծըՀՀ-ն կերկարաձգի զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու ոլորտում ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության համաձայնագիրըՀՀ-ում մի բան էն չի, ամբողջ աշխարհում վերաապահովագրություն կա, բայց ոչ մի տեղ սենց բան չկաԱպրիլի 12. Օրվա խորհուրդԱյս անգամ հստակ պաժելու կամք գոյություն ունի ԻԻՀ ողջ իշխանության և ժողովրդի մեջ. Իրանահայ հայտնի քաղաղական վերլուծաբանը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնումԻնչի՞, «պառվի ուլերը» դեռ չեն սատկել. Փաշինյանը՝ ՊապոյանինՏելեգրամով դպրոցներին վերաբերող սահմռկեցուցիչ հայտարարություններ են տարածվում․ ՄեդիափորձագետԵրևանի դպրոցներում ահաբեկչական հարձակման պատրաստման լուրը կեղծ էՓորձ է արվել սպանել Բաշար Ասադին«Հրապարակ». Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը ադրբեջանցիների կողմից ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվելՋալալ Հարությունյանի գործով հարցաքննվել են 3 վկաներ․ ովքեր են նրանք․ «Ժողովուրդ»Նեթանյահուն երազում է Իրանի հետ մեծ պատերազմի մասին. Սեմյոն Բաղդասարով (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Ժողովուրդը շշպռել է դիտորդներինՌԴ-ն օգտագործել է նորագույն X-69 հրթիռը Տրիպիլյա ՋԷԿ-ը ոչնչացնելու ժամանակԲրիտանիան կոչ է անում հարձակվել Իրանի վրա, եթե Թեհրանը հարվածի Իսրայելին«Հրապարակ». Ինչու են ձգձգում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող ԱԺ հանձնաժողովի զեկույցըՈւկրաինացի զինվորականները խոստանում են ոչնչացնել Ռադայի պատգամավորներին (Տեսանյութ)Կիևը պատերազմի 2 տարվա ընթացքում ամենախոցելի դիրքում է, կա զինված ուժերի փլուզման վտանգ. Bloomberg.Ինչ ուզում եք, արեք, ես անջատել եմ իմ ինքնապահպանման բնազդը. Նարեկ ՄալյանԴառը պատասխան են տալու բոլոր մեղավորները. Տեր Փառեն քահանա ԱռաքելյանԱլեքսանդրոպոլ 2 և թուրք կարգադրիչները. Հայկ ԲաբուխանյանՃշմարտության լույսից խուսափում են այնպիսի մարդիկ, որոնց ձեռքն է ընկել այսօր մեր երկրի ղեկավարումը. Տեր Եղիշե Այս ռեժիմը որոշել է սպանել Արմեն Աշոտյանին. Նաիրա ԶոհրաբյանՀողատուների «Խաղաղության օրակարգի» մասին. Տեր Վրթանես քահանա Բաղալյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода