ԶԱՐՄԱՆՔ Իշխանությունը քաղբանտարկյալներին ասում է` մեր դեմ խաղ չկա «Խոզը» ընկել է Անոյի հետևից.Yerevan Times ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՍԵՐԵՆԱԴՆԵՐ ԵՄ-Ի ՈՒ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՏԱԿ Ինչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին Իրանի մտահոգությունն է՝ ՀՀ-ն ու Կովկասը չվերածվեն աշխարհաքաղաքական մրցակցության դաշտի Ապրիլի 18-ին «Կամք»-ը բողոքի ակցիա է անելու կառավարության դիմաց Իսրայելին դժվար օրեր են սպասվում. Իրանը մահաբեր հարձակումներ կկատարի Իսրայելի վրա անմիջապես իր հողից. Իրանցի միջազգայնագետ փակագծեր է բացում Իրանի մտահոգությունն է՝ ՀՀ-ն ու Կովկասը չվերածվեն աշխարհաքաղաքական մրցակցության դաշտի

Մոսկվան պատրաստվում է մեծ հարձակման, եւ ոչ միայն Ուկրաինայում

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ներ­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ֆո­նին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=277013&l=am)՝ նոր ազ­դակ­ներ ստաց­վե­ցին նաեւ Մոսկ­վա­յից: Դ­րանք, ճիշտ է, ա­նուղ­ղա­կիո­րեն են մեզ վե­րա­բե­րում, բայց միայն ար­տա­քին տես­քից դա­տե­լով:

Այս­պես, ՌԴ նախ­կին նա­խա­գահ, Անվ­տան­գութ­յան խորհր­դի նա­խա­գահ Դ­միտ­րի Մեդ­վե­դեւը, ում վրա, այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ դրված է ռու­սա­կան կոշտ քա­ղա­քա­կան նյո­ւանս­նե­րը հրա­պա­րա­կավ հնչեց­նե­լու ֆունկ­ցիա, մի քա­նի ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յամբ հան­դես ե­կավ: Նախ, որ Ռու­սաս­տա­նը մտա­ծում է իր շուրջ անվ­տան­գութ­յան ռեալ գո­տի ստեղ­ծե­լու մա­սին: Ճիշտ է, հիմ­նա­կան շեշ­տը նա դրեց նախ՝ Ռու­սաս­տա­նի հյու­սի­սա­յին հատ­վա­ծի վրա, ա­պա՝ Ուկ­րաի­նա­յի, սա­կայն տո­ղա­տա­կե­րից զգաց­վում էր, որ ընդ­հա­նուր ծրագ­րե­րը վե­րա­բե­րում են ՌԴ-ի հիմ­նա­կան վտան­գա­վոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րում նման գո­տի ու­նե­նա­լուն, եւ որ Հա­րա­վա­յին Կով­կասն էլ է այդ­պի­սին, հաս­կա­նա­լի է:

­Բուն ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ, ըստ Մեդ­վե­դեւի՝ պետք է հաս­նել Կիեւ. «Կ­լի­նի՞ Կիեւը։ Ա­յո, հա­վա­նա­բար դա պետք է լի­նի Կիեւը»: Ա­պա նաեւ. «Օ­դե­սա, ա­րի´ տուն: Մենք Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նութ­յու­նում եր­կար ենք սպա­սել Օ­դե­սա­յին»: Իսկ Ա­րեւ­մուտ­քի խառն­վե­լը, ըստ Մեդ­վե­դեւի, կնշա­նա­կի Եր­րորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազմ, ո­րին Ռու­սաս­տա­նը պատ­րաստ է գնալ:

Ընդ ո­րում, որ սրանք մեր­կա­պա­րա­նոց հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ չեն, գա­լիս է նաեւ հու­շե­լու այն աղ­մու­կը, որն այս պա­հին առ­կա է ա­րեւմտ­յան քա­րոզ­չա­մե­քե­նա­յում եւ փոր­ձա­գի­տա­կան դաշ­տում: «Շոկ, զայ­րույթ եւ պա­տե­րազ­մից հոգ­նա­ծութ­յուն»,- այս­պես է The Guardian-ը գնա­հա­տում ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մի ներ­կա վի­ճա­կը՝ խո­սե­լով ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կում եւ երկ­րի ներ­սում ա­ռա­ջա­ցած խու­ճա­պա­յին տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րի մա­սին: The New York Times-ի գնա­հատ­մամբ, ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կում բա­րո­յա­կա­նութ­յան տո­տալ ան­կում է՝ կռվե­լու շար­ժա­ռիթ­նե­րի զրո­յաց­ման անկ­ման ֆո­նին: Նույն թե­ման զար­գաց­նե­լով, CNN-ը նաեւ պնդում է, թե Ռու­սաս­տա­նը հսկա­յա­կան զոր­քեր է կու­տա­կում ճա­կա­տա­յին գծի մոտ, եւ այս­պես շա­րու­նակ: Հե­ղի­նա­կա­վոր փոր­ձա­գետ­նե­րից, ԿՀՎ Լա­րի Ջոն­սոնն է պնդում, թե. «Ուկ­րաի­նա­կան զին­ված ու­ժե­րը խու­ճա­պի մեջ են եւ լիո­վին ի վի­ճա­կի չեն դի­մա­կա­յել ռու­սա­կան բա­նա­կի ա­րագ ա­ռաջ­խա­ղաց­մա­նը ողջ ճա­կա­տա­յին գծով: Ուկ­րաի­նան նույ­նիսկ չգի­տի, թե որ­տե­ղից է լի­նե­լու հա­ջորդ հար­վա­ծը»: ԱՄՆ բա­նա­կի պաշ­տո­նա­թող փոխգն­դա­պետ Դե­նիել Դեւի­սի խոս­քով՝ «Ուկ­րաի­նա­կան ռազ­մա­կան հրա­մա­նա­տա­րութ­յու­նը կորց­րել է վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը իր զոր­քե­րի նկատ­մամբ»: Նաեւ, որ՝ «Հա­ջորդ փուլն ա­վե­լի բարդ է լի­նե­լու»:

­Մին­չեւ իսկ Զե­լենս­կին էր օ­րերս հայ­տա­րա­րել Խար­կո­վի ուղ­ղութ­յամբ ծայ­րա­հեղ ծանր ի­րա­վի­ճա­կի մա­սին. «Ես վե­րա­դառ­նում եմ Խար­կո­վի շրջա­նի դիր­քե­րից: Ա­ռաջ­նագ­ծում ի­րա­վի­ճա­կը ծայ­րա­հեղ ծանր է մի քա­նի հատ­ված­նե­րում, հատ­կա­պես, որ­տեղ ռու­սա­կան զին­ված ու­ժե­րը կենտ­րո­նաց­րել են ի­րենց ռե­զերվ­նե­րի մեծ մա­սը»: Նույն մեծ ռե­զերվ­նե­րի թեզն ա­ռաջ է տա­րել ուկ­րաի­նա­կան հե­տա­խու­զութ­յան գլխա­վոր վար­չութ­յան պե­տի տե­ղա­կալ Ս­կի­բից­կին՝ պնդե­լով, թե ռուս­նե­րը Ուկ­րաի­նա­յի հետ սահ­մա­նի եր­կայն­քով (խոսքն այն սահ­ման­նե­րի մա­սին է, ո­րոնք պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում դեռ չեն փոխ­վել, մաս­նա­վո­րա­պես՝ Խար­կո­վի ուղ­ղութ­յան) տե­ղա­կա­յել են «Իս­կան­դեր» հա­մա­լի­րի 48 ար­ձակ­ման կա­յան՝ ընդ­հա­նուր 96 հրթիռ մեկ հա­մա­զար­կով: Ս­րա­նից զատ, նաեւ ի­րա­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը հաս­տա­տե­ցին, որ Ռու­սաս­տա­նին է փո­խանց­վել փոքր՝ մին­չեւ 700 կմ հե­ռա­հա­րութ­յան բա­լիս­տիկ հրթիռ­նե­րի մեծ խմբա­քա­նակ:

Այս ա­մե­նը, թե­րեւս, ակ­նար­կում է այն մա­սին, որ ռուս­նե­րը պատ­րաստ­վում են մեծ հար­ձակ­ման, ո­րի նպա­տա­կը Օ­դե­սա-­Կիեւ բնա­գիծն է: Բայց ե­թե վերջ­նա­կան նպա­տակն ընդ­հա­նուր անվ­տան­գութ­յան գո­տին է, ա­պա են­թադ­րե­լի է, որ այդ հար­ձա­կու­մը, թե­րեւս ար­դեն ոչ ռազ­մա­կան տես­քով, կըն­թա­նա նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ:

Իսկ ե­թե Ա­րեւ­մուտ­քում մտա­ծում են, որ կկա­րո­ղա­նան դա կան­խել Նի­կո­լին խա­ղար­կե­լով, դա ար­դեն ռեալ չէ եւ խո­սում է դիր­քե­րի եւ հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի թու­լութ­յան մա­սին:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԶԱՐՄԱՆՔԻշխանությունը քաղբանտարկյալներին ասում է` մեր դեմ խաղ չկա«Խոզը» ընկել է Անոյի հետևից.Yerevan TimesԲԱՄԲԱՍԱՆՔՍԵՐԵՆԱԴՆԵՐ ԵՄ-Ի ՈՒ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՏԱԿԻնչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԻրանի մտահոգությունն է՝ ՀՀ-ն ու Կովկասը չվերածվեն աշխարհաքաղաքական մրցակցության դաշտիԱպրիլի 18-ին «Կամք»-ը բողոքի ակցիա է անելու կառավարության դիմացԻսրայելին դժվար օրեր են սպասվում. Իրանը մահաբեր հարձակումներ կկատարի Իսրայելի վրա անմիջապես իր հողից. Իրանցի միջազգայնագետ փակագծեր է բացումԻրանի մտահոգությունն է՝ ՀՀ-ն ու Կովկասը չվերածվեն աշխարհաքաղաքական մրցակցության դաշտիԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը ծեծի ենթարկված Սամվել Վարդանյանից մանրամասներ է հայտնումՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավասարության նշաններ դնելու ադրբեջանական փորձերն անլուրջ են և ցինիկ․ Եղիշե ԿիրակոսյանԱմենաշատը կարող եք հաչալ, ձեր ականջները կտեսնեք՝ իշխանություն չեք տեսնի. Ավինյանը ափերից դուրս եկավԱպամոնտաժվել է Ջերմուկում խորհրդային տարիներին տեղադրված հուշարձանըՇՏԱՊ. Հայտնի է, թե որ բժշկական կենտրոն է մտել ԱԱԾ-ն ու ՔննչականըՀունաստանում վառվեց Օլիմպիական խաղերի կրակըԱռողջապահության նախարարությունում և բժշկական կենտրոններից մեկում կատարվում են խուզարկություններ. ՔԿԻրանը խոստացել է վայրկյանների ընթացքում պատասխանել իսրայելական հարձակմանըԴիմակավորված անհայտ անձինք երեկ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել Սամվել Վարդանյանին` մինչեւ խուց տանելը. փաստաբանՍուրեն Պապիկյանը հետևել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի ատեստավորման գործընթացինԱրման Ծառուկյանը՝ հունիսի 1-ին Իսլամ Մախաչեւի հետ մենամարտելուց հրաժարվելու մասինՇՏԱՊ. Քնչական կոմիտեն ԱԱԾ-ի հետ համատեղ այս պահին Առողջապահության նախարարությունում են․ ինչ քրեական գործով են ուժային կառույցները քննչական գործուղություններ իրականացվումՇՏԱՊ. Զառա Արամյանը տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունքՍի Ծինփինն ու Շոլցը հանդիպել ենՈւՂԻՂ. ՄԱԿ-ի դատարանում ընթանում են Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի լսումներUcom ընկերությունը շարունակում է ցանցի վերազինումըՄալաթիայի գյուղմթերքների շուկայի տաղավարում հայտնաբերվել է տղամարդու դիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 16-իԵկել մեյմունություն եք անում․ վեճ Երևանի քաղաքապետարանում (տեսանյութ)Իրանն օձի գլուխն է.Եթե Իրանը սեփական տարածքից հարձակում իրականացնի Իսրայելի տարածքի վրա, Իսրայելը կպատասխանի Իրանի տարածքումԱԺ նախկին պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի` «Թոխմախի Մհեր»-ի քրոջ փեսայի գործով հակակոռուպցիոն կոմիտեն որոշում է կայացրել.ArmLur.amՈՒՂԻՂ․ ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվում են օրինագծերըԻնչ է կատարվում Հայկական Կարմիր խաչում այսօր. Բացառիկ մանրամասներ «Շանթ դաշինք». Հայր եւ որդի պատրաստվում են ընտրություններիՃապոնիան մտահոգված է Ռուսաստան-Չինաստան ռազմական համագործակցությամբՏրանսպորտում ՔՊ-ական պատգամավորի հետ միջադեպի մասնակիցը ձերբակալվել է․ ՔԿ-ն մանրամասներ է հայտնումԱյս երկրի թիվ մեկ հերոսը մեր զինծառայողն է և նա իր առաքելությանը համարժեք վարձատրություն պետք է ստանա. Տիգրան ԱբրահամյանԱյսօր չարժե գործ ունենալ փաստաթղթերի հետ. ապրիլի 16-ի աստղագուշակՍպասվում է առանց տեղումների եղանակ. օդի ջերմաստիճանը կբարձրանաՈւՂԻՂ. Երևանի ավագանին նիստ է անումԱպրիլի 16. Օրվա խորհուրդՑեղասպանությունը մարդկանց ոչնչացմանն ուղղված մտադրված հանցանք է, այլ ոչ թե որոշակի թվով մարդկանց սպանություն. Հայտնի փաստաբանը աղմուկ հանած հայտարարության մասին2-5 տարի ազատազրկում կամ 3 տարի ուղղիչ աշխատանքային գաղութի պատիժ է սպառնում Ցեղասպանությունը ժխտելու համար. նախկին դատավոր Զարուհի Նախշքարյան«Հրապարակ». Հերթական սրբապղծությունը«Փաստ». Թոշակ չեն ավելացնում, բայց ոստիկանների աշխատավարձը նորից բարձրացնում ենՌուսական բանակը ներխուժում է Նովոբախմուտովկա և Օչերետինո՝ շրջապատելով Բերդիչիին. Ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբաններ«Հրապարակ». ՔՊ-ում վախ են «բռնում»«Փաստ». Հունիսի 1-ից՝ նոր «անակնկալ» Վրաստան մեկնողների համար. զգալի տուգանք է նախատեսվածԱռաջինը կոտրվեցին նրանք, ովքեր հավատում էին, որ ամեն ինչ շուտով կավարտվի. Ռուզաննա Խաչատրյանը գրառում է կատարել«Ժողովուրդ». Պատգամավորին ստիպեցին «փոշմանել»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода