Iravunk.com | ԶԱՐՄԱՆՔ
Հայաստանում կրիպտոակտիվի գնումը և վաճառքը կիրականցվի բացառապես անկանխիկ եղանակով որս անկլավների հանձնումն ամբողջությամբ կաթվածահար է անելու ՀՀ-ն․ Տիգրան Աբրահամյան Գառնիկ Դանիելյանի ինքնազգացողությունը վատթարացել է, նրան տեղափոխում են Նոյեմբերյանի հիվանդանոց «Քո նմաններն են էս երկիրը քանդել», «Իմ նմաններին հլը չես տեսել»․ Շիրակում ճանապարհներ են փակվել (տեսանյութ) Գեղարքունիքի փոխմարզպետի որդու գերեզմանը պայթեցրել են. Armlur.am Էդ ո՞վ ա էդ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, թո՛ղ գա ստեղ տեսնենք. Կիրանցի բնակիչ «Էս հայկական հող է, ով կասկածում է, որ սա հայկական հող է, իրա․․․»․ լարված իրավիճակ միջպետական ճանապարհի Տիգրանաշենի հատվածում, բերման ենթարկեցին դաշնակցական Գերասիմ Վարդանյանին Ադրբեջանը օկուպացված Արցախում ջնջում է հայկականության բոլոր հետքերը՝ երկրամասի համար կերտելով «նոր» պատմություն և իրականություն Դրական եմ վերաբերվում, եթե ՀՀ-ն գազ գնի Ադրբեջանից. մենք պետք է քննարկենք էդ հարցը. Սիմոնյան Վեդիի ոստիկանության բաժնում եմ

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մոսկ­վա­յի օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում ա­զե­րի ա­հա­բե­կիչ Զեյ­նա­լիի կա­լա­նա­վոր­ման հար­ցով ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  զար­մա­նա­լիո­րեն ո­րե­ւէ ակ­տի­վութ­յուն չցու­ցա­բե­րե­ցին: ՀՀ ԱԳՆ-ն, Մոսկ­վա­յում ՀՀ դես­պա­նա­տու­նը, ՆԳՆ ու դա­տա­խա­զութ­յու­նը փո­խա­նակ դրսե­ւո­րեին ակ­տիվ պա­հան­ջա­տի­րա­կան դիր­քո­րո­շում, մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յա­նը ներ­կա­յաց­նեին ա­հա­բեկ­չի կեր­պա­րը, պա­հան­ջեին նրա հանձ­նու­մը ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին, իսկ ա­զատ ար­ձա­կու­մից հե­տո բո­ղո­քար­կեին այդ քայ­լը, զար­մա­նա­լիո­րեն ո­չինչ չա­րե­ցին: Դ­րա հետ մեկ­տեղ իշ­խա­նութ­յու­նից սնվող եւ ի­րենց կար­գադ­րութ­յուն­նե­րը կա­տա­րող լրատ­վա­պոռ­նիկ­նե­րը սկսե­ցին ինչ-ինչ մե­ղադ­րանք­ներ ներ­կա­յաց­նել ռուս­նե­րին: Իսկ Բա­քուն, մեջ­բե­րե­լով Նի­կո­լի զար­մա­նա­լու աս­տի­ճա­նի դա­վա­ճա­նա­կան ա­սաց­ված­քը, թե`«Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջան է, եւ վերջ», նշեց, որ դեպ­քը պա­տա­հել է իր տա­րած­քում, եւ Հա­յաս­տա­նը ո­րե­ւէ ի­րա­վունք չու­նի դրա վե­րա­բեր­յալ հե­տաքն­նութ­յուն անց­կաց­նել: Զար­մա­նա­լի է, բայց այս ան­գամ էլ ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը գլու­խը կախ են­թարկ­վե­ցին Ադր­բե­ջա­նի հեր­թա­կան պա­հանջ­նե­րին:

­Մեզ հեր­թա­կան ան­գամ զար­մաց­րեց ՆԻԿՈԼԸ, ո­րը շատ ու­րախ հայտ­նեց, որ իր կոն­ֆե­դեն­ցիալ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը շատ կարճ ժա­մա­նակ անց դառ­նում են հայտ­նի: Զար­մա­նա­լի է, ե­թե դա իս­կա­պես այդ­պես է, եւ ե­թե ան­ձամբ Նի­կո­լը չի տա­րա­ծում իր կոն­ֆե­դեն­ցիալ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը, ա­պա ին­չո՞ւ է այդ­քան հրճվում այդ փաս­տից եւ ին­չո՞ւ չի հանձ­նա­րա­րում ԱԱԾ-ին զբաղ­վել այդ հար­ցով, թե ինչ­պես է գաղտ­նի խո­սակ­ցութ­յու­նը դառ­նում հան­րութ­յան սե­փա­կա­նութ­յունը:

­Մեզ խսիտ զար­մաց­րեց Գե­ղար­քու­նի­քի մարզ­պետ ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ, ո­րը բո­ղո­քի ակ­ցիա ա­նող մար­տու­նե­ցի­նե­րին հոր­դո­րել է խո­պան չգնալ` խոս­տա­նա­լով «բո­լո­րին 300 հա­զար դրա­մով աշ­խա­տանք» ա­պա­հո­վել: Զար­մա­նա­լի է, մի՞­թե Գե­ղար­քուն­քի մար­զում կա մի քա­նի տաս­յակ հա­զա­րի հաս­նող թա­փուր աշ­խա­տա­տե­ղ, այն էլ` այդ­պի­սի բարձր աշ­խա­տա­վար­ձով: Ե­թե այդ­պես է, ի­նչո՞ւ  ին­քը` Սարգս­յա­նը, ոչ վաղ անց­յա­լում, մին­չեւ մարզ­պետ դառ­նա­լը, վեց տա­րի մեկ­նել խո­պան: Սա­կայն սրա­նով Կա­րեն Սարգս­յա­նի զար­մա­նա­լի կեր­պա­րը չի ամ­բող­ջա­­նում: Պետք է նշել, որ նա 2016 թվա­կա­նին ըն­դուն­վել է Մոսկ­վա­յի ինչ-որ մի բուհ, որ­տեղ մինչ օրս սո­վո­րում է ար­դեն ութ տա­րի: Եվ ա­հա այս­պի­սի զար­մա­նահ­րաշ տա­ղան­դը զար­մա­նա­լիո­րեն ստեղ­ծել է մար­զում տասն­յակ-հա­զա­րա­վոր բարձր վար­ձատր­վող, բայց թա­փուր մնա­ցած աշ­խա­տա­տե­ղեր:

­Մեզ զար­մաց­րեց Նի­կո­լի հրա­ժա­րա­կա­նի պա­հան­ջով հան­դես ե­կող, ի­րեն քա­ղա­քա­կան գործ­չի տեղ դրած ՆԱՐԻՆԵ ԴԻԼԲԱՐՅԱՆԸ: Զար­մա­նա­լի է, ին­չո՞վ է սույն տի­կի­նը ա­վե­լի լավ Նի­կո­լից, որ ո­րո­շել է, որ կա­րող է պա­հան­ջել վեր­ջի­նիս հե­ռա­ցու­մը: Ն­րանք եր­կուսն էլ սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցել են ՀՀՇ-ա­կան­նե­րի հետ, եր­կուսն էլ գոր­ծեր են թխել ընդդ­ի­մա­դիր գոր­ծիչ­նե­րի դեմ, եր­կուսն էլ ա­մե­նա­թունդ հա­կա­ռու­սա­կան ե­լույթ­ներ են ու­նե­ցել, եւ վեր­ջա­պես Դիլ­բար­յա­նը շատ եր­ջա­նիկ էր Նի­կո­լի հե­ղաշրջ­ման օ­րե­րին: Հի­մա ի՞նչ է պա­տա­հել, որ Դիլ­բար­յա­նը ո­րո­շել է, որ նա լավն է, իսկ Նի­կո­լը`վատ եւ զար­մա­նա­լիո­րեն ի­րենց թույլ է տա­լիս ներ­կա­յա­նալ հան­րութ­յա­նը ու ե­լույթ ու­նե­նալ հան­րա­հա­վա­քում: Իսկ միգու­ցե այդ ա­մե­նը ար­վում է, որ մար­դիկ հիաս­թափ­վեն Նի­կո­լի հրա­ժա­րա­կա­նը պա­հան­ջող­նե­րից…

 

 Հայաստանում կրիպտոակտիվի գնումը և վաճառքը կիրականցվի բացառապես անկանխիկ եղանակովորս անկլավների հանձնումն ամբողջությամբ կաթվածահար է անելու ՀՀ-ն․ Տիգրան ԱբրահամյանԳառնիկ Դանիելյանի ինքնազգացողությունը վատթարացել է, նրան տեղափոխում են Նոյեմբերյանի հիվանդանոց«Քո նմաններն են էս երկիրը քանդել», «Իմ նմաններին հլը չես տեսել»․ Շիրակում ճանապարհներ են փակվել (տեսանյութ)Գեղարքունիքի փոխմարզպետի որդու գերեզմանը պայթեցրել են. Armlur.amԷդ ո՞վ ա էդ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, թո՛ղ գա ստեղ տեսնենք. Կիրանցի բնակիչ«Էս հայկական հող է, ով կասկածում է, որ սա հայկական հող է, իրա․․․»․ լարված իրավիճակ միջպետական ճանապարհի Տիգրանաշենի հատվածում, բերման ենթարկեցին դաշնակցական Գերասիմ Վարդանյանին Ադրբեջանը օկուպացված Արցախում ջնջում է հայկականության բոլոր հետքերը՝ երկրամասի համար կերտելով «նոր» պատմություն և իրականությունԴրական եմ վերաբերվում, եթե ՀՀ-ն գազ գնի Ադրբեջանից. մենք պետք է քննարկենք էդ հարցը. ՍիմոնյանՎեդիի ոստիկանության բաժնում եմՏավուշում ապրիլի 21-ին միջպետական ճանապարհը փակելու ընթացքում առերևույթ խուլիգանական արարքներ կատարելու մեղադրանքով 1 անձ կալանավորվել էԷդգար Սևիկյանը հաղթական գեղեցիկ գոլի հեղինակ է դարձել (տեսանյութ)Մենք միշտ Հայոց ցեղասպանության ողբերգությունն ընդունել ենք` որպես մեր սեփական ցավը. ԶախարովաՀայաստանը «պետք է» փոխի Սահմանադրությունը, Արարատով զինանշանը. Հայաստանում շատ սարեր կան, թող ընտրեն մեկ ուրիշը. ԱլիևԿարինա Առուստամյանի հարսանիքը՝ 8 ամիս գաղտնի սիրավեպից հետոԺակլին Բաղդասարյանի 27-ամյակը, խոստումն ու «Ժակո» տիկնիկներըԿբացվի քանդակագործ Մկրտիչ Մազմանյանի ցուցահանդեսը նվիրված Շառլ ԱզնավուրինԱրարատում նույնպես ճանապարհներ են փակվելԳարի Քյոսայանը Ջազի միջազգային օրը կնշի հեղինակային և համաշխարհային հիթերին նվիրված համերգովԵրիտասարդ օպերային երգիչները սովորում են գրագետ կազմակերպել սեփական մասնագիտական բիզնեսը iPhone-ների վաճառքը Չինաստանում կրճատվել մոտ 20%-ով․ ի՞նչն է պատճառը«Բռնություն մի գործադրեք», «Թուրք եք», «Նիկոլ, դավաճան». Տավուշում լարված վիճակ է ու քաշքշուկՔենիայում ջրհեղեղների հետևանքով շուրջ 40 մարդ է զոհվելԲագրատաշենի ճանապարհը փակած ավտոմեքենաները ոստիկանները գրկելով հանում են ճանապարհիցԲաղանիսի դպրոցի աշակերտները դասադուլ են անումՈստիկանությունը անհամաչափ ուժ կիրառելով բերման ենթարկեց Չարենցի փողոցը փակած քաղաքացիներին (տեսանյութ) Շատ դրական եմ վերաբերվում. պետք է քննարկել Բաքվից գազ գնելու հարցը. Ալեն ՍիմոնյանԶիրոյանը, Պոնչը, Լիլիթ Սարգսյանը և Մանե Մխոյանը՝ «Սրտի վալետ» հումորային կատակերգությունում (լուսանկարներ)Մայիսի 22-հուլիսի 22-ը տեղի կունենա Շառլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված ցուցադրություն«Այս երիտասարդին ո՞վ կհուշի, որ սիրուն չի խաչը վզին, ռուսերենով, թուրքական լղոզված մելիզմներով, լացակումած երգելը»Ցուցարարները փակել են ոստիկանական մեքենայի ճամփան, չեն թողնում բերման ենթարկել Գերասիմ Վարդանյանին (տեսանյութ)«Ախպեր, իմ հող ու ջրի վրա քայլում եմ, չեք թողում», «Սա մեր հայրենիքն ա, չենք գնալու». լարված վիճակ (տեսանյութ)«Ձեռս թող արա», «Մի գոռա», «Հիմա ի՞նչ, եկել եք թուրքի ճանապարհն եք պահում». լարված իրավիճակ (տեսանյութ)Իրանի իշխանությունները մահապատժի են դատապարտել հայտնի ռեփեր Թոմաջ Սալեհիին. հայտնի է պատճառըՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 25-ինՄարտունեցիները փակել են ճանապարհը՝ Ծակքարի մոտ հանուն Տավուշի (տեսանյութ)Հայաստանը պետք է փոխի Սահմանադրությունը, Արարատով զինանշանը. Ալիև«Նիկոլ, դավաճան». գյումրեցիները ճանապարհ են փակել (տեսանյութ)Պետական ​​սահմանի մոտ 10-12 կմ-ն արդեն կարելի է սահմանազատված համարել. ԱլիևՀԻՄԱ․ Փաշինյանը վարում է Կառավարության նիստըԻնչու է Աննա Հակոբյանը գնում Գյումրի․ մանրամասներ.ArmLur.amԳերեզման են պայթեցրել. 7 տարի առաջ աղմկահարույց կրակոցների թշնամանքը շարունակվում էԿառավարության նիստի օրակարգում 35 հարց է, որից 32-ը չի զեկուցվում. Եվս մեկ հարց գաղտնի է (ուղիղ)Էդ ո՞վ ա էդ Արմեն Գրիգորյանը, թող գա տեսնենք՝ ինչ անվտանգություն կա, թող գա ստեղ աշխատի. կիրանցեցիԱպրիլի 29-ից կմենարկի ամառային զորակոչըՀենց հիմա որ ստեղ կանգնած ենք, էս տարածքը անցնելու ա Ադրբեջանին, բայց կադաստրով մերն աԱննա Հակոբյանը գնացքով գնում է ԳյումրիԽուսափեք անծանոթ անձանց հետ շփումից. ապրիլի 25-ի աստղագուշակԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՔննարկվել են Հայաստան-Չեխիա ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода