Iravunk.com | ԶԱՐՄԱՆՔ
Հայաստանը «պետք է» փոխի Սահմանադրությունը, Արարատով զինանշանը. Հայաստանում շատ սարեր կան, թող ընտրեն մեկ ուրիշը. Ալիև Կարինա Առուստամյանի հարսանիքը՝ 8 ամիս գաղտնի սիրավեպից հետո Ժակլին Բաղդասարյանի 27-ամյակը, խոստումն ու «Ժակո» տիկնիկները Կբացվի քանդակագործ Մկրտիչ Մազմանյանի ցուցահանդեսը նվիրված Շառլ Ազնավուրին Արարատում նույնպես ճանապարհներ են փակվել Գարի Քյոսայանը Ջազի միջազգային օրը կնշի հեղինակային և համաշխարհային հիթերին նվիրված համերգով Երիտասարդ օպերային երգիչները սովորում են գրագետ կազմակերպել սեփական մասնագիտական բիզնեսը iPhone-ների վաճառքը Չինաստանում կրճատվել մոտ 20%-ով․ ի՞նչն է պատճառը «Բռնություն մի գործադրեք», «Թուրք եք», «Նիկոլ, դավաճան». Տավուշում լարված վիճակ է ու քաշքշուկ Քենիայում ջրհեղեղների հետևանքով շուրջ 40 մարդ է զոհվել

ԶԱՐՄԱՆՔ

Պատմական

ՆԻԿՈԼԸ Նի­կոլ չի լի­նի, ե­թե ա­մեն օր չզար­մաց­նի իր տա­րօ­րի­նակ մտքե­րով: Վեր­ջերս նա ո­րո­շեց, որ բու­հե­րի շեն­քե­րը, ո­րոնք նա ան­վա­նեց «նախ­կին շեն­քեր», պետք է հանձ­նել վար­ձա­կա­լութ­յան, իսկ դրա­նից ստա­ցած «ամ­բողջ ե­կա­մուտն ուղ­ղել Ա­կա­դե­միա­կան քա­ղա­քի ֆի­նան­սա­վոր­մա­նը»: Ս­տաց­վում է, որ բու­հե­րի շեն­քե­րը վար­ձա­կա­լութ­յան տա­լու պա­հից մին­չեւ Ե­րե­ւա­նի ծայ­րա­մա­սում «Ա­կա­դե­միա­կան քա­ղաք» կա­ռու­ցե­լը, մի քա­նի տա­րի հայ ու­սա­նո­ղութ­յու­նը դա­սե­րը ան­ցկաց­նե­լու է ան­հայտ վայ­րե­րում կամ էլ ընդ­հան­րա­պես դա­սի չի գնա­լու: Զար­մա­նա­լի է, Նի­կո­լին ի՞նչն էր ա­վե­լի շատ անհ­րա­ժեշտ` բու­հե­րի շեն­քե­րի վա­ճառ­քը եւ դրա­նից գո­յա­ցած փո­ղե­րը, թե՞ Հա­յաս­տա­նում բարձ­րա­գույն կրթութ­յու­նը վեր­ջա­պես ոչն­չաց­նե­լը: Թեեւ, Նի­կո­լի տե­սա­կե­տից բարձ­րա­գույն կրթութ­յու­նը ա­վե­լորդ է, չէ՞ որ նա ա­ռանց բարձ­րա­գույն կրթութ­յան զար­մա­նա­լիո­րեն դար­ձավ վար­չա­պետ:

­Զար­մա­նա­լի է ՔՊ-ա­կան­նե­րի ան­վերջ սե­րն ու նվի­րու­մը Թուր­քիա­յի հան­դեպ: Այս­պես, ՔՊ-շկա պատ­գա­մա­վոր ԱՐՈՒՍ ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆԸ հայ­տա­րա­րել է, որ լավ կլի­նի, որ Թուր­քիան ա­վե­լաց­նի իր ներ­կա­յութ­յու­նը Անդր­կով­կա­սում ու մասն­ակցութ­յու­նը հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցին: Այ­սինքն` սույն Ա­րու­սը ե­րա­զում է, որ­պես­զի Հա­յաս­տա­նը դառ­նա Թուր­քիա­յի վի­լա­յեթ, ինքն էլ հույս ու­նի այդ վի­լա­յե­թում լի­նել վե­զիր-նա­զիր: Սա­կայն զար­մա­նա­լիո­րեն զուր են նման ե­րա­զանք­նե­րը: Թուր­քե­րը նույն­պես ար­հա­մարհան­քով են վե­րա­բեր­վում ի­րենց ազ­գին դա­վա­ճա­նած­նե­րին, ա­ռա­վել եւս, ե­թե դրանք հայ են:

­Մենք մնա­ցել ենք զար­մա­ցած ԷՄԱՆՈՒԵԼ ՄԱԿՐՈՆԻՑ, ո­րը ո­րո­շել է Ֆ­րան­սիա­յի ազ­գա­յին հե­րոս, հա­կա­ֆա­շիստ Մի­սաք Մա­նուշ­յա­նին վե­րա­հու­ղար­կա­վո­րել «Պեր Լա­շեզ» պան­թեո­նում: Ի­հար­կե, ող­ջու­նե­լի նա­խա­ձեռ­նութ­յուն է, սա­կայն, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, զար­մա­նա­լի, որ աշ­խար­հի այս խա­ռը ի­րա­վի­ճա­կում Մակ­րո­նի մտքով ան­ցավ այդ­պի­սի ա­րա­րո­ղութ­յուն անց­կաց­նե­լ: Ա­ռա­վել եւս, որ Ար­ցա­խում օ­կու­պա­ցիա­յի տակ են մնա­ցել եւ պղծվում են գեր­մա­նա­կան նա­ցիզ­մի դեմ պայ­քա­րած մար­տիկ­նե­րի հար­յու­րա­վոր հու­շար­ձան­ներ, իսկ Մակ­րո­նը մա­տը մա­տին չի խփում, որ­պես­զի կան­խի այդ ըն­թաց­քը: Այս­տեղ զար­մա­նա­լի է նաեւ, որ հա­կա­հիտ­լեր­յան շարժ­ման մար­տի­կի վե­րա­հու­ղար­կա­վոր­ման ա­րա­րո­ղութ­յա­նը հրա­վիր­վել է Նի­կո­լը, ո­րի պա­պի մաս­նակ­ցութ­յու­նը Մեծ հայ­րե­նա­կա­նին այդ­պես էլ վերջ­նա­կան պարզ չդար­ձավ: Ըստ ո­րոշ տե­ղե­կութ­յուն­նե­րի` Նի­կո­լի պա­պը գե­րե­վար­վե­լուց հե­տո ան­ցել էր գեր­մա­նա­ցի­նե­րի կող­մը: Նի­կո­լի շրջա­պա­տից դա փոր­ձում էին հեր­քել, սա­կայն ոչ հա­մո­զիչ: Մի խոս­քով, զար­մա­նա­լի է, ինչ զգա­ցու­մով է Նի­կո­լը մաս­նա­ցել այդ ա­րա­րո­ղութ­յա­նը:

­Մեզ զար­մաց­րեց նաեւ Գեր­մա­նիա­յի կանց­լեր ՕԼԱՖ ՇՈԼՑԸ, ո­րը Ա­լիե­ւի ու Նի­կո­լի հան­դիպ­ման արդ­յունք­նե­րով գրեց . «Լավ է, որ եր­կու կող­մերն էլ պայ­մա­նա­վոր­վե­ցին հար­ցե­րը լու­ծել ա­ռանց նոր բռնութ­յուն­նե­րի»: Զար­մա­նա­լի է, իսկ ի՞նչ է ա­րել Շոլ­ցը «հին» բռնութ­յուն­նե­րի պա­րա­գա­յում, ի՞նչ է ա­րել Գեր­մա­նիան, որ­պես­զի կան­խի Ար­ցա­խի օ­կու­պա­ցիան եւ ար­ցախ­ցի­նե­րի բռնա­գաղ­թը: Կամ էլ արդ­յո՞ք Շոլ­ցը տեղ­յակ չէ, որ 25 տա­րի շա­րու­նակ Ադր­բե­ջա­նը Մինս­կի խմբին խոս­տա­նում էր ար­ցախ­յան հար­ցին մո­տե­նալ «ա­ռանց նոր բռնութ­յուն­նե­րի»: Սա­կայն ա­ռա­ջին իսկ հնա­րա­վո­րութ­յան դեպ­քում իր այդ խոս­տում­նե­րը դրժեց: Մի խոս­քով, Շոլ­ցի եր­կե­րե­սա­նիութ­յու­նը ոչ միայն զար­մաց­նում է, այ­լեւ` ապ­շեց­նում:Հայաստանը «պետք է» փոխի Սահմանադրությունը, Արարատով զինանշանը. Հայաստանում շատ սարեր կան, թող ընտրեն մեկ ուրիշը. ԱլիևԿարինա Առուստամյանի հարսանիքը՝ 8 ամիս գաղտնի սիրավեպից հետոԺակլին Բաղդասարյանի 27-ամյակը, խոստումն ու «Ժակո» տիկնիկներըԿբացվի քանդակագործ Մկրտիչ Մազմանյանի ցուցահանդեսը նվիրված Շառլ ԱզնավուրինԱրարատում նույնպես ճանապարհներ են փակվելԳարի Քյոսայանը Ջազի միջազգային օրը կնշի հեղինակային և համաշխարհային հիթերին նվիրված համերգովԵրիտասարդ օպերային երգիչները սովորում են գրագետ կազմակերպել սեփական մասնագիտական բիզնեսը iPhone-ների վաճառքը Չինաստանում կրճատվել մոտ 20%-ով․ ի՞նչն է պատճառը«Բռնություն մի գործադրեք», «Թուրք եք», «Նիկոլ, դավաճան». Տավուշում լարված վիճակ է ու քաշքշուկՔենիայում ջրհեղեղների հետևանքով շուրջ 40 մարդ է զոհվելԲագրատաշենի ճանապարհը փակած ավտոմեքենաները ոստիկանները գրկելով հանում են ճանապարհիցԲաղանիսի դպրոցի աշակերտները դասադուլ են անումՈստիկանությունը անհամաչափ ուժ կիրառելով բերման ենթարկեց Չարենցի փողոցը փակած քաղաքացիներին (տեսանյութ) Շատ դրական եմ վերաբերվում. պետք է քննարկել Բաքվից գազ գնելու հարցը. Ալեն ՍիմոնյանԶիրոյանը, Պոնչը, Լիլիթ Սարգսյանը և Մանե Մխոյանը՝ «Սրտի վալետ» հումորային կատակերգությունում (լուսանկարներ)Մայիսի 22-հուլիսի 22-ը տեղի կունենա Շառլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված ցուցադրություն«Այս երիտասարդին ո՞վ կհուշի, որ սիրուն չի խաչը վզին, ռուսերենով, թուրքական լղոզված մելիզմներով, լացակումած երգելը»Ցուցարարները փակել են ոստիկանական մեքենայի ճամփան, չեն թողնում բերման ենթարկել Գերասիմ Վարդանյանին (տեսանյութ)«Ախպեր, իմ հող ու ջրի վրա քայլում եմ, չեք թողում», «Սա մեր հայրենիքն ա, չենք գնալու». լարված վիճակ (տեսանյութ)«Ձեռս թող արա», «Մի գոռա», «Հիմա ի՞նչ, եկել եք թուրքի ճանապարհն եք պահում». լարված իրավիճակ (տեսանյութ)Իրանի իշխանությունները մահապատժի են դատապարտել հայտնի ռեփեր Թոմաջ Սալեհիին. հայտնի է պատճառըՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 25-ինՄարտունեցիները փակել են ճանապարհը՝ Ծակքարի մոտ հանուն Տավուշի (տեսանյութ)Հայաստանը պետք է փոխի Սահմանադրությունը, Արարատով զինանշանը. Ալիև«Նիկոլ, դավաճան». գյումրեցիները ճանապարհ են փակել (տեսանյութ)Պետական ​​սահմանի մոտ 10-12 կմ-ն արդեն կարելի է սահմանազատված համարել. ԱլիևՀԻՄԱ․ Փաշինյանը վարում է Կառավարության նիստըԻնչու է Աննա Հակոբյանը գնում Գյումրի․ մանրամասներ.ArmLur.amԳերեզման են պայթեցրել. 7 տարի առաջ աղմկահարույց կրակոցների թշնամանքը շարունակվում էԿառավարության նիստի օրակարգում 35 հարց է, որից 32-ը չի զեկուցվում. Եվս մեկ հարց գաղտնի է (ուղիղ)Էդ ո՞վ ա էդ Արմեն Գրիգորյանը, թող գա տեսնենք՝ ինչ անվտանգություն կա, թող գա ստեղ աշխատի. կիրանցեցիԱպրիլի 29-ից կմենարկի ամառային զորակոչըՀենց հիմա որ ստեղ կանգնած ենք, էս տարածքը անցնելու ա Ադրբեջանին, բայց կադաստրով մերն աԱննա Հակոբյանը գնացքով գնում է ԳյումրիԽուսափեք անծանոթ անձանց հետ շփումից. ապրիլի 25-ի աստղագուշակԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՔննարկվել են Հայաստան-Չեխիա ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացքը և զարգացման հեռանկարներըՈՒՂԻՂ. Տավուշում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարվածՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 25«Ժողովուրդ». Դեսպան չնշանակվեց, կուսակցությունն էլ, փաստացի, գոյություն չունի«Հրապարակ». Ընդդիմադիրները հիասթափված ենԲլինքենին Չինաստանում ավելի վատ ընդունեցին, քան ՇոլցինՆպատակն ուկրաինական ազգի լիակատար եւ վերջնական ոչնչացումն է. Դուգլաս Մակգրեգոր «Հրապարակ». «Քարֆուրի» տերերը հեռանում են Հայաստանից«Ժողովուրդ». ԱՄՆ պետքարտուղարությունը դատապարտել է դատական համակարգում առկա վիճակը«Փաստ». Փաշինյանն ինքն է իր ընտանիքը քաղաքական պայքարում բերում առաջին պլան՝ հաճախ դարձնելով թիրախԿրասնոգորովկայում ռուսական ակտիվ հարձակումը վերսկսվել է«Հրապարակ». Գերիների հարցով կակտիվանան«Ժողովուրդ». Բնակարան, մեքենա․ ի՞նչ հայտարարագիր է ներկայացրել Տավուշի նոր դատախազը«Փաստ». Եվս մեկ ապտակ Փաշինյանին՝ իր «սիրելի» Արևմուտքից
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода