Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այցելելու է «Ոսկեպար» Տարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 17-ին Նիկոլին սպասարկող մեքենան խափանվել է Սեւան-Երեւան մայրուղու վրա. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ Սրանք պայթեցնում են մեր պատմությունը. Ալլա Հակոբյան Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն մեկնաբանել է Ֆրանսիայի դեսպանի հետկանչը Փարիզը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Ադրբեջանում իր դեսպանին ՀԻՄԱ. ՊԱՅԹԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ՊՆ ՆԱԽԿԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԸ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Ոսկեպար.NEWS.am ԱՊՐԻԼԻ 17-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸ Ադրբեջանցիները քանդել են Շուշիի Ղազանչեցոց տաճարի խաչաձև լուսամուտն և պատկերաքանդակը (Լուսանկարներ)

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­­Դեռ նա­խա­րա­րա­կան ա­թո­ռին չնստած` մեզ հասց­րեց զար­մաց­նել ՔՊ-ա­կան ար­դեն նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ԳԵՎՈՐԳ ՊԱՊՈՅԱՆԸ: Այս­պես, նո­րա­թուխ նա­խա­րա­րի կար­ծի­քով. «Ի­րա­կա­նում ­Հա­յաս­տա­նում գոր­ծա­րա­րութ­յամբ զբաղ­վե­լը հեշտ գործ չէ, դա ա­ռան­ձին հայ­րե­նա­սի­րութ­յան օ­րի­նակ է»: Ի­հար­կե, մեր գոր­ծա­րար­նե­րին, դի­ցուք՝ Լ­ֆի­կին կամ Գռ­զո­յին հայ­րե­նա­սի­րութ­յան դիր­քե­րում չենք կա­րո­ղա­նում պատ­կե­րաց­նել: ­Բայց դե, ե­թե ­Պա­պո­յա­նը ա­սում է, ե­րե­ւի մի բան գի­տի: Բայց ա­հա, ե­թե նա կար­ծում է, որ ­Հա­յաս­տա­նում գոր­ծա­րա­րութ­յամբ զբաղ­վելն ի­րոք այն­քան ծանր գործ է, որ միայն հայ­րե­նա­սի­րա­կան մղում­նե­րից ել­նե­լով, կա­րող ես նման քայ­լի գնալ, ա­պա դրա­նով «շան լափ է լցնում» իր շե­ֆի՝ ­Նի­կո­լի գլխին: ­Կա­ռա­վա­րութ­յան եւ վար­չա­պե­տի հիմ­նա­կան գո­րծա­ռույթ­նե­րից մեկն այն է, որ հնա­րա­վո­րինս թե­թե­ւաց­նի բիզ­նե­սի գոր­ծը, որ մար­դիկ չվա­խե­նան, փող դնեն, աշ­խա­տա­տե­ղեր ստեղ­ծեն, ի­րենք էլ շահ ստա­նան ու երկ­րին էլ օ­գուտ տան: ­Բայց ե­թե ­Հա­յաս­տա­նում գոր­ծա­րա­րութ­յամբ զբաղ­վելն այն­քան ծանր գործ է, որ հա­մար­ժեք է հայ­րե­նա­սի­րութ­յա­նը, ա­պա իր նման մտքե­րով ­Պա­պո­յանն ակ­նարկ­ում է, որ ­Նի­կո­լի կա­ռա­վա­րութ­յու­նը ոչ թե թե­թե­ւաց­նում, այլ՝ ծայ­րա­հեղ ծան­րաց­նում է գոր­ծա­րա­րի վի­ճա­կը, այ­սինքն՝ ա­մե­նա­քի­չը իր դե­րում չէ: Ի­հար­կե, նա ճիշտ է:

­­Մեզ ա­մեն օր զար­մաց­նող Ա­վին­յա­նին այս ան­գամ մի կողմ թող­նենք եւ անդ­րա­դառ­նանք շե­ֆից օ­րի­նակ վերց­նող քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ո­րոշ աշ­խա­տա­կից­նե­րի զար­մա­նահ­րաշ ա­րարք­նե­րին: ­Կոնկ­րետ դեպ­քում՝ խոս­քը Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի են­թա­կա­յութ­յամբ գոր­ծող «­Կա­նա­չա­պա­տում եւ շր­­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նութ­յուն» ՀՈԱԿ-ի տնօ­րեն ԱՐՄԵՆ ԲԵԳՈՅԱՆԻ մա­սին է, ով, ինչ­պես տե­ղե­կաց­րեց ակ­տի­վիստ Է­դո­ւարդ ­Հայ­րում­յա­նը, հայ­տա­րա­րել է, թե. «­Պատ­րաստ­վում է հա­տել Եր­ե­ւան քա­ղա­քի մոտ 10 փո­ղոց­նե­րի ծա­ռեր»: 10 փո­ղո­ցը քչութ­յուն չա­նի՞, ա­վե­լի լավ չէ՞, որ գույ­քագ­րեք Ե­րե­ւա­նի մնա­ցած ծա­ռերն ու կա­մաց-կա­մաց կտրեք: Չ­նա­յած, ե­թե ժա­մա­նա­կին Ա­վին­յանն էր հպար­տո­րեն խո­սում հաս­տա­բուն ծա­ռեր կտրե­լու եւ դրանց փո­խա­րեն ինչ-որ ճա­պո­նա­կան թփեր տնկե­լու մա­սին, ­Բե­գո­յա­նը, ի­հար­կե, մի 10 փո­ղոց հաս­տատ կու­զե­նա կա­նա­չազր­կել: ­Բայց այդ դեպ­քում ա­վե­լի լավ չէ՞, որ Ա­վին­յա­նը մտա­ծի նրա ղե­կա­վա­րած ՀՈԱԿ-ը` «­Ծա­ռակտր­ման եւ շրջա­կա մի­ջա­վայ­րի հերն ա­նի­ծո­ղի» վե­րան­վա­նե­լու մա­սին:

Օ­րերս Իս­պա­նիա­յում սպան­վեց ­Ռու­սաս­տա­նին դա­վա­ճա­նած օ­դա­չու ՄԱՔՍԻՄ ԿՈՒԶՄԻՆՈՎԸ, ո­րի մարմ­նի վրա լցված էր 11 գնդակ եւ 100 հա­զար եվ­րո: ­Դա­վա­ճա­նին չփրկեց ոչ միայն Իս­պա­նիա­յում պատս­պար­վե­լը, այ­լեւ կեղծ ա­նուն-ազ­գա­նու­նով ուկ­րաի­նա­կան անձ­նա­գի­րը: ­Զար­մա­նա­լի է, մի՞­թե ի­րենց հայ ան­վա­նող դա­վա­ճան­նե­րը չեն հաս­կա­նում, որ դա­վա­ճա­նի վեր­ջը վաղ թե ուշ լի­նում է այդ­պես ան­փա­ռու­նակ: Այդ­պես դա­րե­րով ե­կել է, այդ­պես էլ դա­րե­րով գնա­լու է:

­­­Մեզ շա­րու­նա­կում են զար­մաց­նել Ուկ­րաի­նա­յի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը: Այս ան­գամ նրանց ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐ  ԿՈՒԼԵԲԱՆ, դի­մե­լով Ա­րեւ­մուտ­քին, հայ­տա­րա­րեց, թե. «­Դուք չեք կորց­նում ա­մե­նագլ­խա­վո­րը` ձեր զին­վոր­նե­րի կյան­քե­րը, այդ իսկ պատ­ճա­ռով դա աշ­խար­հում ա­մե­նա­լավ գոր­ծարքն է, տվեք մեզ զենք, տվեք մեզ փող, եւ մենք կվեր­ջաց­նենք աշ­խա­տան­քը»: ­Զար­մա­նա­լիո­րեն ­Կու­լե­բան նման­վում է Օս­տապ ­Բեն­դե­րին, ո­րը ճա­նա­պար­հով անց­նող մե­քե­նա­նե­րին գո­ռում էր «деньги давай!»: ­Սա­կայն տար­բե­րութ­յունն այն է, որ Ուկ­րաի­նա­յի ԱԳ նա­խա­րա­րը դրա դի­մաց ան­թա­քույց ա­ռա­ջար­կում է զո­հա­բե­րել ուկ­րաի­նա­ցի զին­վոր­նե­րի կյանք­ե­րը: Կ­յան­քեր` փո­ղի դի­մաց: Ա­հա այս­պի­սի զար­մա­նա­լի գոր­ծարք է նա ա­ռա­ջար­կում Ա­րեւ­մուտ­քին:Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այցելելու է «Ոսկեպար»Տարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 17-ինՆիկոլին սպասարկող մեքենան խափանվել է Սեւան-Երեւան մայրուղու վրա. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ Սրանք պայթեցնում են մեր պատմությունը. Ալլա ՀակոբյանԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն մեկնաբանել է Ֆրանսիայի դեսպանի հետկանչըՓարիզը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Ադրբեջանում իր դեսպանինՀԻՄԱ. ՊԱՅԹԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ՊՆ ՆԱԽԿԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԸՆիկոլ Փաշինյանը գնում է Ոսկեպար.NEWS.amԱՊՐԻԼԻ 17-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱդրբեջանցիները քանդել են Շուշիի Ղազանչեցոց տաճարի խաչաձև լուսամուտն և պատկերաքանդակը (Լուսանկարներ)Սաղ բանակը Մելքոնյան Գագոն ա թալանել. քաղաքացի (տեսանյութ)Որովհետև չի պահպանվել Աստվածին կանոնները, որովհետև ամբարտավանությունը, ատելությունը, գոռոզությունը, անսխալական լինելու բարդույթը բերեց այս հանգրվանին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարութամբ է հանդես եկելԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՋանքեր ենք գործադրում, որ ՀՀ-ի եզդիական համայնքը կարողանա պահպանել իր ազգային ինքնությունը․ ՓաշինյանՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 17Խոշտանգված Սամվել Վարդանյանի տեղափոխումը ՔԿ՝ ուղիղԲԱՑԱՌԻԿ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Ինչու ԱԱԾ-ն հայտնվել «Ուիգմոր» բկ-ումՌուսական բանակը մտել է ՕչերետինոԿրասնոգորովկայում ուկրաինական դիրքերն արագորեն փլուզվում են«Ժողովուրդ». Փաշինյանը տեւական ժամանակ է խուսափում է ԱԺ ՔՊ խմբակցության հետ հանդիպումից«Հրապարակ». Փաշինյանը «կանաչ լույս է վառել» վայրագությունների համար«Դավաճան վիժվածք» ասած քաղաքացին խոշտանգվում է, իսկ քաղաքացու վրա թքած ԱԺ նախագահը, սպառնացող ՔՊ քարտուղարը, դառնում են անպատժելի արտոնյալներ. «Ժողովուրդ»Արևմուտքը խաչ է քաշել Ուկրաինայի վրա. Չեխական լրատվամիջոցՄարիամ Մելիքյանը թուրքական հիվանդանոց է տեղափոխվել. ի՞նչ է պատահել նրանԿանցլեր Օլաֆ Շոլցը ապտակ ստացավ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինից. Politico«Հրապարակ». ՔՊ-ականները հիշել են Սյունիքի տեղըԱրսեն Թորոսյանը նախարարի պաշտոնի համար ընկերոջ PR-ով է սկսել զբաղվել. «Ժողովուրդ»Արևմուտքում բացատրում էին, թե ինչ է հաջորդելու Չասով Յարի անկմանըՉասով Յար. Ռուսական դեսանտային ուժերը ծայրամասերում են, իսկ թեւերից 200-րդ բրիգադը մոտեցել է ԿալինովկայինԴատական կախյալ համակարգ, ոստիկանության դաժանություններ․ «Freedom House»-ը՝ Հայաստանի մասինԱռավոտյան պատգամավորները կուղղեկցեն Սամվել Վարդանյանին Երեւանի քննչական տեղափոխող մեքենայինՉեմ զարմանա, որ քննությունն էլ այդ նույն` զույգով միզող ոստիկաններն իրականացնեն. Երվանդ ՎարոսյանՍամվելի խոշտանգումը Նիկոլի վերջի սկիզբն է. Վահագն ՉախալյանԿարծես գժանոցի утренний обход-ի сводка լինի. Ալլա Հակոբյան Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ տեղի ունեցածը ցնցել է իմ բանականությունը. Վահե ԳրիգորյանԻնձ համար գլխավոր գաղափարներից մեկը հույսն է. Կիրիլ ՌիխտերՀույս մի ունեցեք, որ այս թեման մոռացվելու է, պետք է պատժվեն բոլոր մասնակիցները. Միքայել ԳրիգորյանՍԿԱՆԴԱԼ. Ես առաջարկում եմ էդ 25.000 տանք Գագիկին, որ ամեն ամիս կոխի…. Կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրող ու «վայելչախոս» ավագանու անդամըՍկսում ենք Նիկոլին հանձնման, եթե կուզեք՝ զիջման կամ փոխզիջման գործընթաց. Արման ՄխիթարյանԻնչ է առաջարկվում 18-27 տ․ աղջիկների և կանանց կամավոր 6-ամսյա պարտադիր ժամկետային ծառայությամբԻսրայելի վրա Իրանի հարձակման պատասխանատվությունն առաջին հերթին Նեթանյահուի վրա է. ԷրդողանՔաղաքական հաշվեհարդար` ոստիկանների օգտագործմամբ. ՔԻՀԿԱկնկալում ենք Հայաստանի ղեկավարության քաղաքական սթափությունը. ՀԱՊԿ քարտուղարԲրյուսելում Հարավային Կովկասի վերաբերյալ ԵՄ-ի, ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի վերջին որոշումը չի կատարվի․ Վելայաթի«Զանգեզուրի միջանցք»՝ ղազախական փաթեթավորմա՞մբԻրանը հարվածեց, ու հիմա ո՞ւր է տանելու «մեծ խաղը»Ստիպել են, որ ինքն իր հասցեին կրկնի հայհոյանքները, ինչը քաղաքացին չի կատարել, իջեցրել են տաբատը, մահակը պահել ոտքերի արանքում.Սարսափազդու մսնրամասներՉէ՞, որ տուժվել և տուժվում են բոլորը. նույն ոստիկանության, քննչականների, դատարանների ու այլ կառույցների բազմաթիվ ծառայողներԵրեք պատերազմով անցած մարդը ի՞նչ է շինում ՔՊ-ում.Yerevan TimesՀաց  էինք  ուտում, երբ  լսվեցին  պայթյունի  ձայները,  ու  սկսվեց  պատերազմը. ՕՖԵԼՅԱ  ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода