Գագիկ Ծառուկյանն իրոք Բագրատ Սրբազանին հյուրընկալել է իր տանը. Իվետա Տոնոյանը փակագծեր է բացում Սփյուռքի նպատակը պետք է լինի Հայաստան վերադառնալը. Յակոբ Այնթապլեան Աստծո պատիժը չի ուշանա, բայց ազգն էլ ձեզ չի մոռանա... Տեր Զարեհ Վթար Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա Համերգ-դասախոսություն՝ նվիրված հայ երաժշտական մշակույթին եւ Կոմիտաս վարդապետին Մարդիկ կան, որոնք հասկանում են, որ սա հնարավորություն է իրենց համար. Գառնիկ Դանիելյան Քանի հեկտար է Նիկոլը հանձնում Տավուշից Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը հայտարարություն է տարածել Վահե Ղազարյանն այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք. Բագրատ Սրբազան ՇՏԱՊ. Ձերբակալվածներ կան․ Աբրահամյանը՝ «Արմավիր» ԲԿ-ի խուզարկության լուրերի մասին

Իրանական սպառնալիքները կազդե՞ն Նիկոլի տրամադրությունների վրա

Վերլուծություն

­Նի­կո­լի հայ­տա­րա­րութ­յա­նը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=281533&l=am), թե Ա­լիե­ւի հետ ինչ-որ բա­ներ են սկսել պայ­մա­նա­վոր­վել, փոր­ձենք նա­յել այս կող­մից: Նա խոս­տա­ցա­ծից բա­վա­կա­նին ուշ գնաց Ոս­կե­պար, այ­սինքն` ա­սե­լիք չու­ներ: Հի­մա ու­նի, եւ դա ակ­նարկ է, որ այդ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յու­ններն այս մեկ-եր­կու օր­վա բան են:

Ի՞նչ է ստաց­վում. մի կող­մից ռուս­ներն են Ա­լիե­ւի հետ ինչ-որ բա­ներ պայ­մա­նա­վոր­վում եւ հա­նում են զորք­ե­րը: Պարզ­վում է, որ նույն ժա­մա­նակ նաեւ Նի­կոլն է ինչ-ինչ «ան­հաս­կա­նա­լի» խո­ղո­վակնե­րով Ա­լիե­ւի հետ սկսել պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յու­ննե­րի գալ, ո­րի արդ­յուն­քում Հեյ­դա­րո­վիչն ար­դեն չի պատ­րաստ­վում խլել դե­պի Վ­րաս­տան տա­նող ճա­նա­պար­հը: Ին­չե­ւէ, թեեւ այդ­քան էլ հաս­կա­նա­լի չէ, թե Նի­կոլն այդ ո՞ր «պա­պի բա­րի հի­շա­տակն» է պատ­րաստ­վում զո­հա­բե­րել, բայց ո­րոշ են­թադ­րութ­յու­ննե­րի հնա­րա­վո­րութ­յուն կա:

­Բայց այս­տեղ նախ, թե­րեւս հաշ­վի առ­նենք այն հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րը, ո­րոնք այս օ­րե­րին լսվում են ի­րա­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նից: Նախ, Ի­րա­նի գե­րա­գույն ա­ռաջ­նոր­դի մի­ջազ­գա­յին հար­ցե­րով խորհր­դա­կան Ա­լի Աք­բար Վե­լա­յա­թին խո­սեց Բր­յու­սե­լում Նի­կո­լի, ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րի եւ Եվ­րա­միութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հան­դի­պու­մից`այն ուղ­ղա­կիո­րեն ո­րա­կե­լով որ­պես «Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի տա­րա­ծաշր­ջան ա­պօ­րի­նի ներ­խուժ­ման նոր ծրա­գիր»: Նա բա­ցատր­եց, թե ին­չի մա­սին է խոս­քը. «Կաս­պից ծո­վում եւ Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յում է­ներ­գա­ռե­սուրս­ներ ձեռք բե­րե­լու նպա­տա­կով, ՆԱՏՕ-ն պետք է տե­ղա­կայ­վեր Ռու­սաս­տա­նի հա­րա­վում կամ Ի­րա­նի հյու­սի­սում… Ն­րանք ցան­կա­նում էին եւ ցան­կա­նում են ա­նել նույն ծրա­գի­րը, ինչ ա­րե­ցին Բալ­թիկ ծո­վում եւ Ուկ­րաի­նա­յում, Ի­րա­նի հյու­սի­սի եւ Ռու­սաս­տա­նի հա­րա­վի այս կար­եւոր ան­ցա­կե­տում, այ­սինքն՝ ա­վար­տին հասց­նել ՆԱՏՕ-ի հսկա­յա­կան եւ հա­մա­պար­փակ ազ­դե­ցութ­յու­նը դե­պի ար­եւելք»:

Ու հե­տե­ւում է Վե­լա­յա­թիի միան­գա­մայն թա­փան­ցիկ ակ­նար­կը. «Այս նոր ծրա­գի­րը եւ նա­խա­պես ձեւա­վոր­ված սույն պլա­նը հիմն­ված են ա­մե­րիկ­յան նա­խա­ձեռ­նութ­յան եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նում ո­րոշ միջ­նորդ­նե­րի ա­ջակ­ցութ­յան վրա»: Թե ում է Ի­րա­նը հա­մա­րում «տա­րա­ծաշր­ջա­նում միջ­նորդ­ներ», ե­րեւի պարզ է բո­լո­րին:

­Նաեւ հե­տե­ւում է մի վեր­ջին զգու­շա­ցում, որ, դա­տե­լով հայ­տա­րա­րութ­յան ընդ­հա­նուր հա­մա­տեքս­տից, նաեւ Մոսկ­վա­յի ա­նու­նից է. «Մենք հստակ զգու­շաց­նում ենք այն երկր­նե­րին, ո­րոնք դեռ չեն ճա­նա­չել Ի­րա­նը, որ Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յու­նը թույլ չի տա որ­եւէ երկ­րի, կազ­մա­կեր­պութ­յան կամ միութ­յան, ո­րը մտա­դիր է ոտնձ­գութ­յուն կա­տա­րել Ի­րա­նի անվ­տան­գութ­յան գո­տու դեմ եւ­ ի­րա­կա­նաց­նել սադ­րիչ շար­ժում­ներ, մենք զգո­նութ­յամբ եւ­ ամ­բողջ հզո­րու­թյամբ կպաշտ­պա­նենք երկ­րի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յունն ու նրա անվ­տան­գութ­յան հետ կապ­ված բո­լոր հար­ցե­րը… Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սը Ի­րա­նի անվ­տան­գութ­յան գո­տու կար­եւոր մասն է, ո­րը միշտ պաշտ­պա­նե­լու է այս տա­րա­ծաշր­ջա­նի բո­լոր երկր­նե­րի անվ­տան­գութ­յու­նը, ան­կա­խութ­յունն ու տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը, եւ Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րի, Եվ­րա­միութ­յան եւ ՆԱՏՕ-ի այս վեր­ջին ո­րո­շու­մը Բր­յու­սե­լում ոչ մի կերպ չի ի­րա­կա­նա­նա­լու»:

­Նույն­քան թա­փան­ցիկ էր գրե­թե զու­գա­հեռ Հա­յաս­տա­նում Ի­րա­նի դես­պան Սոբ­հա­նիի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը. «Հա­յաս­տանն Ի­րա­նի շնչու­ղին է դե­պի հյու­սիս եւ Սեւ ծով, իսկ Ի­րա­նը Հա­յաս­տա­նի հա­մար Ի­րա­նի շնչու­ղին է դե­պի հա­րավ, դե­պի Պար­սից եւ Օ­մա­նի ծո­ցեր, դե­պի Հնդ­կաս­տան»: Ե­թե շնչու­ղի է, ա­պա վայ նրան, ով կփրձի այդ շնչու­ղին փա­կել: Լի­նի դա Ա­լիեւ, Նի­կոլ, Թուր­քիա թե Ա­րեւ­մուտք: Ու մաս­նա­վո­րա­պես փաս­տը, որ Իս­րա­յե­լին հար­վա­ծե­լով, Ի­րա­նը նաեւ հի­պեր­ձայ­նա­յին հրթիռ կի­րա­ռեց, եւ այդ փաս­տը ֆիք­սե­ցին բո­լոր փոր­ձա­գետ­նե­րը, ի­րա­նա­կան այդ բո­լոր զգու­շա­ցում­նե­րին շատ ա­վե­լի մեծ կշիռ են հա­ղոր­դում:

Այս­պի­սով, Նի­կոլն ու­զի, թե` ոչ, պետք է իր քայ­լերն այս ի­րո­ղութ­յուն­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռու­ցեի: Մի կող­մից, Ա­րեւ­մուտ­քը պա­հան­ջում է ան­վե­րա­պահ հնա­զան­դութ­յուն՝ ա­ռանց դրա հա­մար ո­րե­ւէ բան ոչ թե տա­լու, այլ նույ­նիսկ՝ խոս­տա­նա­լու: Մ­յուս կող­մից, կա, ա­սենք, թյուր­քա­կան ա­ռա­ջարկ­նե­րի հե­տե­ւից գնա­լու տար­բե­րա­կը: Բայց այս եր­կու դեպքն էլ Ի­րա­նի հա­մար նշա­նա­կում են «շնչու­ղու փա­կում», եւ այն ի­րա­վի­ճա­կում, երբ լար­վա­ծութ­յու­նը հա­սել է Ի­րան-Իս­րա­յել ու­ղիղ բա­խում­նե­րի մա­կար­դակի, այդ «շնչու­ղու փա­կու­մը» հաս­տատ լրջա­գույն ռիս­կեր է են­թադ­րում բո­լոր «փա­կող­նե­րի» հա­մար: Այս պա­հին ե­ղած վեր­ջին սցե­նա­րը «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» ռու­սա­կան տար­բե­րակն է, ո­րը մինչ օրս Նի­կո­լը Ա­րեւ­մուտ­քի պա­հան­ջով հա­մա­ռո­րեն տոր­պե­դա­հա­րում էր: Նոր ի­րա­վի­ճա­կում այս հար­ցում բան կփոխ­վի, հստակ կդառ­նա ա­ռա­ջի­կա եր­կու շա­բաթ­նե­րին:Գագիկ Ծառուկյանն իրոք Բագրատ Սրբազանին հյուրընկալել է իր տանը. Իվետա Տոնոյանը փակագծեր է բացումՍփյուռքի նպատակը պետք է լինի Հայաստան վերադառնալը. Յակոբ ԱյնթապլեանԱստծո պատիժը չի ուշանա, բայց ազգն էլ ձեզ չի մոռանա... Տեր ԶարեհՎթար Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա Համերգ-դասախոսություն՝ նվիրված հայ երաժշտական մշակույթին եւ Կոմիտաս վարդապետինՄարդիկ կան, որոնք հասկանում են, որ սա հնարավորություն է իրենց համար. Գառնիկ ԴանիելյանՌանոսը կտեղափոխվի գերմանական մեկ այլ ակումբ.ԱղբյուրԳուրգեն Մադոյանը պարտվեց և զրկվեց օլիմպիական ուղեգիր նվաճելու հնարավորությունից Քանի հեկտար է Նիկոլը հանձնում ՏավուշիցԿոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը հայտարարություն է տարածելՎահե Ղազարյանն այսօր իր մահկանացուն կնքեց որպես գործիչ, որպես բարոյական նկարագիր և որպես հոգևոր արժեք. Բագրատ ՍրբազանՇՏԱՊ. Ձերբակալվածներ կան․ Աբրահամյանը՝ «Արմավիր» ԲԿ-ի խուզարկության լուրերի մասինՀեյդարի որդի Իլհամ, Հայաստանում կա ձևավորված շարժում, կան մարդիկ որոնք ինքնություն ունեն, հայրենիք ունեն, և այդ մարդիկ էլ ձեզ ասելու են այն, ինչ որ հասնում է ասելուՎրաստանում քաղաքացիական պատերազմը միանգամայն ռեալ էՆիկոլը նորից Հայաստանը դարձրեց ՌԴ-ԱՄՆ կատաղի բախման թատերաբեմՔննարկման ենթակա չէ. ՔՊ-ից արձագանքում են «Խոջալուի ցեղասպանություն ճանաչելու» Ալիևի պահանջինԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՇՏԱՊ. Լեո Նիկոլյանին քնեցրել են եւ փորձել փոխադրել ՖրանսիաԻնչու սպասվող հեղեղի մասին մարդկանց կանխավ չեն զգուշացրելԲԱՄԲԱՍԱՆՔԳործի դրվեց Հայաստանը վերջնականապես «Բաբելոնյան աշտարակ» դարձնելու օպերացիանՏավուշում և Լոռիում Ucom շարժական կապը վերականգնվել էԻնչո՞ւ եք մտնում այս բեռի տակ, կարողանալո՞ւ եք տանել. ԶարմանքՍիդնեյի արքայազն Ալբերտի թագավորական հոսպիտալի անոթային վիրաբույժը վիրահատություններ կիրականացնի «Աստղիկ» բկ-ումԱրկադի Դումիկյանը խոսել է Աննա Հակոբյանի մասնակցությամբ «Սև ու սպիտակ» երեկույթին ներկա գտնվելու մասինՎրաստանի խորհրդարանում ջուր են լցրել ընդդիմադիր պատգամավոր Գիորգի Վաշաձեի վրա (տեսանյութ)15 միլիարդ դրամ է հատկացվել Ոստիկանությանը՝ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովելու համար. Մանուկյան (տեսանյութ)Շնորհակալություն ՆԳՆ-ին՝ սրբազան ծառայության համար, կարող եք խաչակնքվել. Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Արփինե ՍարգսյանինԴո՞ւք եք համակարգում ոստիկանների վայրագությունները. լրագրողը՝ ՆԳ փոխնախարարին (տեսանյութ)Կաթողիկոսի այցը նախապես համաձայնեցված էր եւ հայտնի էր պետական կառույցներին. Հովակիմ սրբազանՍուրեն Պապիկյանն ու ԵՄ ռազմական կոմիտեի նախագահը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցերՓաշինյանի ակնարկը սպառնալիք է պարունակում Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սպասավորների գործունեության նկատմամբ. ԵսայանՇնորհակալություն ՆԳՆ-ին՝ սրբազան ծառայության համար, կարող եք խաչակնքվել. Անդրանիկ ՔոչարյանՄահացել է հայտնի եզդի հոգեւորական Շեխ Միրզա Սինո Խաթարին Կենդանակերպի 3 նշաններ, որոնց հունիսը երջանկությամբ կպարուրիԱյս անամոթ, ստոր իշխանավորներին մնում է հարցնել` դուք Աստծուց չե՞ք վախենում. ՀՀ վաստակավոր արտիստԿոչ ենք անում սթափվել եւ հրաժարվել նման խայտառակ գործելաոճից հանդեպ մեր Սուրբ Եկեղեցին. Կենտրոնական Եվրոպայի եւ Սկանդինավիայի հայրապետական պատվիրակությունԻնչ լինում է ոստիկանության, ԱԱԾ-ի ներսում, մենք տեղյակ ենք, ոստիկանապետի մասին էլ ամեն ինչ գիտենք․ Սրբազան (տեսանյութ)Որեւէ հրավեր կամ թույլտվություն չի կարող պահանջվել կամ սահմանվել Վեհափառի համար. փաստաբանն արձագանքում է ՓաշինյանինՎահե Ղազարյանը վախեցել է գա՞», «մատդ ծալի», «մատդ...ի՛, եկել ես խանգարես հանձնաժողովի աշխատանքները. ԱԺ-ում իրավիճակը լարվեցԱկանատես եղանք Վեհափառ Հայրապետի նկատմամբ խուլիգանական պահվածքի. Ուկրաինայի Հայոց թեմի հոգևոր դասի հայտարարությունը Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք Նուրհան սրբազանը դատապարտել է ՀՀ ոստիկանության ամոթալի վարմունքը՝ Ամենայն Հայոց հայրապետի հանդեպԱկանատեսն ենք իշխանությունների անհարիր հրահանգի, որով ոստիկաններին դարձնում են անձնական խամաճիկ. Մկրտիչ սրբազան Անընդունելի ենք համարում ցանկացած նման կեցվածք Վեհափառ Հայրապետի եւ հոգեւոր դասի նկատմամբ. Կոտայքի թեմՄթնոլորտի էական փոփոխություն կա, բայց դա չի նշանակում, թե հասել ենք վերջնագծին. Փաշինյանը՝ խաղաղության պայմանագրի մասինԳուցե սա իմ վերջին ելույթն է. Լեո Նիկոլյանն արդեն 37-րդ օրն է հացադուլի մեջ«Ամո՛թ, ամո՛թ»․ժողովուրդը խլացնում է ոստիկաններին (video) Մեղք է, չէ՞. Բագրատ Սրբազանի արձագանքը` Փաշինյանին (տեսանյութ)Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, թե ժողովրդի հետ առերեսվելուց չի վախենումԴուրս եմ եկել Փաշինյան-Ալիև դուետի դեմ. վերստին ասում եմ՝ Ալիև՛, գլուխդ պատին ես տվել. Սրբազան (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода