Աղավնոյում մարդիկ դեռ լվացք են փռում. Օրվա կադրը Աղվան Հովսեփյանի առողջական վիճակով պայմանավորված՝ խնդրել ենք հրավիրել արտահերթ դատական նիստ. փաստաբան Ուղիղ միացում. ՀՀ կառավարության հերթական նիստը «Արվեստանոց» նախագիծը՝ ժամանակակից արվեստագետներին ներկայացնելու հարթակ ՄԻՊ ներկայացուցիչները միայն յոթ օր անց են հիշել, որ պետք է տեսակցեն վիրավորում ստացած զինծառայողներին Ողջ ազգը մխում ու ծխում է, որը վաղ, թե ուշ բռնկվելու է. Լեւոն Բաղդասարյան Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԻԻՀ նախագահի հետ Ինչո՞ւ կինը եկեղեցի մտնելիս պետք է գլուխը ծածկի, իսկ տղամարդը՝ ոչ Օձունում բացվեց հերոս տանկիստ Արման Աղվանյանի հիշատակին նվիրված հուշաղբյուր-հուշահամալիրը Ինչպես օդանավակայանում դիմավորեցին փոխչեմպիոն շախմատիստներին


Վրան­ներն ի սկզ­բա­նե եղել են մի­ջոց պայ­քա­րի հա­մար, այլ ոչ թե` պայ­քա­րի իմաստ. Դանիելյան

Տեսանյութեր

«Դի­մադ­րու­թյուն» շարժ­ման հետվ­րա­նա­յին պայ­քա­րի շա­րու­նա­կու­թյան եւ Ֆրան­սի­ա­յի հրա­պա­րա­կից վրան­նե­րը հա­նե­լու շուրջ բարձ­րաց­ված աղ­մու­կի վե­րա­բե­րյալ «Իրա­վունք TV»–ի տա­ղա­վա­րում զրու­ցել ենք Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան Երի­տա­սար­դա­կան կա­ռույ­ցի ղե­կա­վար ՀԵՆ­ՐԻԽ ԴԱ­ՆԻ­Ե­ԼՅԱ­ՆԻ հետ:

– Ի՞նչ ար­դյունք տվեց 40 եւ ավել օր փո­ղո­ցում իրա­կա­նաց­ված ակ­տիվ պայ­քա­րը` բա­ցի հա­րուց­ված քրե­ա­կան գոր­ծե­րից, ջարդ­ված հե­ռա­խոս­նե­րից, վնաս­վածք­նե­րից, վեր­ջում էլ վրան­նե­րը հրա­պա­րա­կից հա­նե­լուց:

– Մենք ի սկզ­բա­նե ու­նե­ցել ենք ճա­նա­պար­հա­յին քար­տեզ, որով շարժ­վել ենք եւ շարժ­վում ենք մինչ այ­սօր: Նախ անդ­րա­դառ­նամ վրան­նե­րի թե­մա­յին, որն ամե­նա­շատն էր ար­ծարծ­վում այս օրե­րին: Վրան­ներն ի սկզ­բա­նե եղել են մի­ջոց պայ­քա­րի հա­մար, այլ ոչ թե` պայ­քա­րի իմաստ, եւ այն ծա­ռա­յել է իր նպա­տա­կին: Այս փու­լում, ինչ­պես տե­ղե­կա­ցանք, որոշ­վեց, որ վրան­նե­րը հան­վեն այն պատ­ճա­ռով, որ ար­դեն սպա­ռել էին իրենց պա­հան­ջար­կը` այն էր քա­ղա­քա­ցի­նե­րին իրա­զե­կել, թե այ­սօր ինչ իրա­վի­ճա­կում ենք գտնվում, ինչն ար­դեն ակն­հայտ է բո­լո­րի հա­մար: Այ­սօր­վա իշ­խա­նու­թյու­նը եր­կի­րը տա­նում է նոր զի­ջում­նե­րի` խա­ղա­ղու­թյան քո­ղի տակ հանձ­նե­լով Ար­ցա­խը: Պե­տա­կան այ­րե­րին չի թույ­լատր­վում գնալ Ար­ցախ, նրանք վա­խե­նում են ասել, որ Ար­ցա­խը եր­բեք չի լի­նե­լու Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում: Մենք այս օրե­րի ըն­թաց­քում լու­ծել ենք նա­խե­ւա­ռաջ իրա­զեկ­ման խնդի­րը, որ­պես­զի մեր քա­ղա­քա­ցի­ներն իմա­նան, որ մենք պայ­քա­րել ենք, պայ­քա­րում ենք եւ պայ­քա­րե­լու ենք հա­նուն մեր եր­կու հայ­կա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի ու թույլ չենք տա­լու մեր եր­կի­րը գնա նոր զի­ջում­նե­րի: Փո­ղո­ցը եղել է եւ կա զսպա­շա­պիկ` Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի եւ իր խուն­տա­յի հա­մար, որ­պես­զի իրենք չգնան այդ զի­ջում­նե­րին, ժո­ղովր­դի մեջ­քի հե­տե­ւում ինչ–որ քայ­լեր չձեռ­նար­կեն: Մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում, նա­եւ ներ­քին քա­ղա­քա­կան դաշ­տի վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րի առու­մով եւս կա­րող ենք նշել, որ մի­ան­շա­նակ ու­նենք հա­ջո­ղու­թյուն­ներ: Իհար­կե, բո­լո­րի հա­մար հա­ջո­ղու­թյու­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հե­ռա­ցումն է: Կան քա­ղա­քա­ցի­ներ, ով­քեր, մաս­նակ­ցու­թյուն ու­նե­նա­լով եր­թե­րին, հան­րա­հա­վաք­նե­րին եւ ակ­ցի­ա­նե­րին, պատ­կե­րաց­րել են, որ հինգ կամ տա­սը օրից կա­րող է նա գնալ: Բայց մենք 2018 թվա­կա­նին տե­սել ենք իշ­խա­նա­զավ­թում եւ այդ իշ­խա­նա­զավթ ռե­ժի­մին հնա­րա­վոր չէ տա­սը կամ քսան օրում հե­ռաց­նել իշ­խա­նու­թյու­նից: Սա քա­ղա­քա­կան պրո­ցես է, որը մին­չեւ այ­սօր փուլ առ փուլ զար­գա­նում է:

– Բայց հա­մա­ձայ­նեք, որ վրան­նե­րը հրա­պա­րա­կից հա­նե­լու թե­ման մի­ան­շա­նակ չըն­դուն­վեց բո­լո­րի կող­մից, նա­եւ առիթ տվեց, որ­պես­զի «ցեխ շպրտեն» շարժ­ման ուղ­ղու­թյամբ: Ասում էին` «ով զադ­նի դնի` Նի­կոլ է», հի­մա նի­կոլ­ներ բա­ցա­հայտ­վե­ցի՞ն շարժ­ման շար­քե­րում:

– Էլի եմ ասում` վրան­ներն ինք­նան­պա­տակ չէր, այլ պայ­քա­րի մի­ջոց էր, ինչ­պես փո­ղոց փա­կե­լը եւ մնա­ցած խա­ղաղ անհ­նա­զան­դու­թյան ակ­ցի­ա­նե­րը, որոնք իրա­կա­նաց­րել ենք: Այս փու­լում որո­շել ենք որո­շա­կի փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րել, ին­չը հետ­քայլ չէ, նա­հանջ չէ: Հան­րա­պե­տա­կան­ները, իրենց կյան­քը չխնա­յե­լով, քայ­լեր են ձեռ­նար­կել մեր երկ­րի անվ­տան­գու­թյան հա­մար եւ եր­բեք չեն լքել քա­ղա­քա­կան խրա­մա­տը: Մենք մեր նա­խա­գա­հի գլխա­վո­րու­թյամբ կա­րո­ղա­ցել ենք եր­կար տա­րի­ներ պա­հել եւ ապա­հո­վել խա­ղա­ղու­թյուն մեր երկ­րի հա­մար: Այն­պես որ, ՀՀԿ–ն այն­տեղ է, որ­տեղ կա պայ­քար` հա­նուն մեր եր­կու հայ­կա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի: Մենք հետ­քայլ չենք դի­տար­կում վրան­նե­րը հա­նե­լը, այլ քայ­լել ենք եւ քայ­լում ենք դե­պի մեր հաղ­թա­նակ: Ժո­ղովր­դին  պետք է բա­ցատ­րել, որ կա քա­ղա­քա­կան պրո­ցես, որի ըն­թաց­քը, հան­գա­մանք­նե­րը կա­րող են փո­փոխ­վել: Դու կգնաս եր­կու քայլ առաջ, թե` երեք, իրա­վի­ճակն է թե­լադ­րում:  Ի վեր­ջո, պետք է հաս­կա­նանք, թե վրան­նե­րը հա­նե­լով` ինչ ենք դրա­նով կորց­րել, ինչ ենք շա­հել: Մենք նոր ռազ­մա­վա­րու­թյուն ենք մշա­կել, որով հի­մա առաջ­նորդ­վում ենք: Այո՛, վրան­նե­րը` որ­պես այդ­պի­սին, նա­եւ անհ­նա­զան­դու­թյան երե­ւույթ էր, բայց մենք ար­դեն իսկ կա­րո­ղա­ցանք բա­ցատ­րել թե՛ մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, թե՛ իշ­խա­նու­թյա­նը, որ   նստում ենք այն­տեղ, որ­տեղ ու­զում ենք, գնում ենք այն փո­ղոց եւ կանգ­նում ենք այն շեն­քի դի­մաց, որ­տեղ ու­զում ենք գնալ, որով­հե­տեւ մեր երկ­րում մեր առաջ չկան փակ դռներ եւ փակ ճա­նա­պարհ­ներ: Այ­սինքն` Ֆրան­սի­ա­յի հրա­պա­րա­կը, եթե դի­տար­կում ենք որ­պես մի­տին­գի անց­կաց­ման վայր կամ հա­վա­քա­տե­ղի, այ­սօր ոչ մի բան չի փոխ­վել:

Մտա­վա­խու­թյուն չու­նեք, որ, ամեն դեպ­քում, հե­տա­գա եր­թե­րին ու հան­րա­հա­վաք­նե­րին մարդ­կանց թի­վը ոչ թե կա­ճի, կնվա­զի այս շրջա­նում, եւ ստաց­վե­լու է զուտ «յո­լա տա­նել» պայ­քա­րը` մին­չեւ կհա­սու­նա­նա Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի պա­հը:

– Կան­խա­տե­սում­ներ չա­նեմ, բայց կա­րող եմ ասել այն, ինչ ես եմ տե­սել: Իսկ ես տե­սել եմ մա­նուկ երե­խա­ներ, ով­քեր մեզ հետ մի­ա­սին պայ­քա­րում են, տե­սել եմ տա­րեց մար­դիկ, ով­քեր օրեր շա­րու­նակ տուն չեն գնա­ցել: Այս պայ­քա­րը, այս շար­ժումն իրա­կա­նում մի­ան­շա­նակ հա­ջո­ղու­թյան հաս­նե­լու է: Մի­այն այն զար­թոն­քը եւ հա­մախմբ­վա­ծու­թյու­նը, որը ձե­ւա­վոր­վել է, այ­սօր ար­դեն հաղ­թա­նակ է: Մնա­ցած քա­ղա­քա­կան քայ­լե­րը, որոնք պետք է իրա­կա­նաց­վեն, վստահ եմ, որ շարժ­ման ղե­կա­վար­նե­րը կկա­րո­ղա­նան ճիշտ որո­շում­ներ կա­յաց­նել եւ ճիշտ հու­նով տա­նել շար­ժու­մը: Հե­տե­ւա­պես, այդ վրա­նի թե­ման այդ­պես ցա­վոտ տա­նե­լը ճիշտ չեմ հա­մա­րում: Վա­ղը կա­րող ենք որո­շել, որ ինչ–որ այլ վայ­րում ենք վրան դնե­լու, այլ վայ­րում ու­րիշ ակ­ցիա ենք անե­լու: Սա նույնն է, որ հինգ օր փո­ղոց չփա­կենք, այլ իրա­զեկ­ման մի­ջոց­ներ ընտ­րենք, ու էլի որոշ մար­դիկ ասեն, թե փո­ղոց չեք փա­կում, ու­րեմն` վերջ, էլ չեք պայ­քա­րում: Այդ­պես չէ:

– Հա­վա­տո՞ւմ եք այս ըն­թաց­քում հրա­պա­րա­կում գտնվող բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի ան­կե­ղծու­թյանն ու նվիր­վա­ծու­թյանն այս պայ­քա­րին: Դուք ներ­կա­յաց­նում եք մի քա­ղա­քա­կան ուժ, որի խմբակ­ցու­թյու­նը 2018 թվա­կա­նին ըն­դա­մե­նը 55 պատտ­գա­մա­վո­րով էին դեմ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի վար­չա­պետ դառ­նա­լուն: Իսկ շա­տերը, ով­քեր հրա­պա­րակ են գա­լիս, ոչ վաղ ան­ցյա­լում սա­տա­րում էին Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին եւ նույ­նիսկ մաս էին կազ­մում նրա կա­ռա­վար­ման ապա­րա­տի:

– Այլ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի մա­սին, թե ով­քեր են հրա­պա­րա­կում, ով­քեր են ազ­նիվ կամ անազ­նիվ, կար­ծիք չեմ հայտ­նի: Կա­րող եմ պնդել այն քա­ղա­քա­կան ու­ժի մա­սին, որի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ես եմ: ՀՀԿ–ն Հա­յաս­տա­նի նո­րան­կախ պատ­մու­թյան մեջ ու­նի իր ու­րույն դե­րը` որ­պես Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թյան ճա­նաչ­ման հա­մար քայ­լեր ձեռ­նար­կած քա­ղա­քա­կան ուժ, մեր կու­սակ­ցու­թյու­նը թե՛ ար­ցա­խյան առա­ջին պա­տե­րազ­մի, թե՛ քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մի հաղ­թա­նա­կի մեջ լուրջ ներդ­րում ու­նի` Սերժ Սարգ­սյա­նի գլխա­վո­րու­թյամբ: Այն թի­մը, որը քա­ղա­քա­կան խրա­մա­տը չի լքել, մենք մի ըն­տա­նի­քի նման ենք վե­րա­բեր­վում իրար եւ գնում ենք դե­պի մեր ընտ­րած ճա­նա­պար­հի վեր­ջը, այ­սինքն` դե­պի ան­կախ Հա­յաս­տան եւ ան­կախ Ար­ցախ: Ես տես­նում եմ այդ հնա­րա­վո­րու­թյունը` առանց Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի: Իսկ մնա­ցածը` ով ինչ նպա­տա­կով է գա­լիս հրա­պա­րակ` շա­հի հա­մար, թե հայ­րե­նա­սի­րու­թյան, ար­դեն պետք է իրեն­ցից  հարց­նել: Ամեն դեպ­քում, հրա­պա­րա­կում հա­վաք­վե­լը մի գա­ղա­փար ու­նի` Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան եւ Ար­ցա­խի անվ­տան­գու­թյուն ու Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հե­ռա­ցում:

– Օգոս­տո­սի 2-ին, ինչ­պես հայ­տա­րար­վել է, «Դի­մադ­րու­թյուն» շար­ժու­մը հան­դես կգա վար­չա­պե­տի սե­փա­կան թեկ­նա­ծո­ւով: Այդ օրը լրա­նում է վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նա­վար­ման մեկ տա­րին եւ օրեն­քը թույլ է տա­լիս ԱԺ-ում նա­եւ անվս­տա­հու­թյան գոր­ծըն­թաց մեկ­նար­կել: Կար­ծում եք` Ձեր նշած վերջն այդ օ՞րն է գա­լու, թե՞ Փա­շի­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի օրը հնա­րա­վոր է ավե­լի շուտ մո­տեց­նել:

–Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը կհե­ռա­նա այն ժա­մա­նակ, երբ իրա­վի­ճա­կը կլի­նի ան­վե­րահս­կե­լի իր հա­մար: Այ­սօր այն մար­դիկ, ով­քեր բո­ղո­քում են նրա­նից, որ մենք վրան ենք հա­նել, փո­ղոց­նե­րը կա­րող է լավ չենք փա­կում, ինչ-որ ակ­ցի­ա­ներ կա­րող էինք ավե­լի ճիշտ անել, այդ մար­դիկ հենց այ­սօր ու­նեն հրա­շա­լի հնա­րա­վո­րու­թյուն գնալ իրենց հա­մար պայ­քար սկսել, քայ­լեր ձեռ­նար­կել այն­պես, ինչ­պես պատ­կե­րաց­նում են:

– Քննա­դա­տող­նե­րի հա­կա­դար­ձու­մը հե­տե­ւյալն է, որ իրենք չու­նեն այն ռե­սուրս­ներն ու քա­ղա­քա­կան կա­պի­տա­լը, որ իրենց հա­մար պայ­քար սկսեն ու իրենց պատ­կե­րաց­րած քայ­լերն էլ իրա­կա­նաց­նեն:

– Այ­սինքն` իրենք չու­նեն քա­ղա­քա­կան կա­պի­տալ ու ռե­սուրս, բայց բո­լո­րից լա՞վ են պատ­կե­րաց­նում, թե ինչ անել: Մի զանգ­ված կա, որը մի­այն մե­ղադ­րում է, բայց չի ասում, որ դուք օրեր շա­րու­նակ տուն չեք գնա­ցել, ոս­տի­կա­նու­թյու­նը բիրտ ուժ է կի­րա­ռել ձեր նկատ­մամբ, բայց չէ որ օր ու գի­շեր պայ­քա­րում ենք հա­նուն նա­եւ իրենց երե­խա­նե­րի ապա­գա­յի: Ընդ­հա­նուր հա­մախմբ­վա­ծու­թյուն է անհ­րա­ժեշտ, բայց եթե մարդն իր տան բազ­մո­ցին նստած ասում է, որ լավ չէ իրա­վի­ճա­կը, ու­րեմն` լավ չի էլ լի­նե­լու: Ո՞վ այ­սօր իր վրա չի զգում ֆի­նան­սատն­տե­սա­կան կո­լապ­սը կամ անվ­տան­գու­թյան խնդիր­նե­րը, որոնք ստա­ցել ենք 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 23-ից ի վեր: Այ­սօր կան ապ­րանք­ներ, որոնք մի քա­նի հա­րյուր տո­կո­սով թան­կա­ցել են, ու­նենք խայ­տա­ռակ իրա­վի­ճակ թե՛ մի­ջազ­գա­յին աս­պա­րե­զում, թե՛ ներ­քա­ղա­քա­կան դաշ­տում: Բայց մի­այն բո­ղո­քե­լով ու քննա­դա­տե­լով չէ, պետք է ոչ թե ասել, թե շար­ժումն ինչ է արել, այլ պետք է ամեն մեկն ինքն իրեն հարց տա, թե ինքն ինչ է արել, ինչ քայ­լեր է ձեռ­նար­կել, որ այս շար­ժումն ինչ-որ բա­նի հաս­նի: Եթե պետք է, ու­րեմն` եւս 45 օր, 5 ամիս կամ հա­վերժ պետք է պայ­քա­րենք հա­նուն մեր երկ­րի: Իսկ եթե ոմանք ու­զում են, որ 10 օր ու­րիշ­նե­րը պայ­քա­րեն, եւ տե­ղի ու­նե­նա իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն, այդ­պես չի լի­նե­լու:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Հ.Գ.– Հար­ցազ­րույցն ամ­բող­ջու­թյամբ դի­տե՛ք տեսանյութում.

Աղավնոյում մարդիկ դեռ լվացք են փռում. Օրվա կադրըԱղվան Հովսեփյանի առողջական վիճակով պայմանավորված՝ խնդրել ենք հրավիրել արտահերթ դատական նիստ. փաստաբանՈւղիղ միացում. ՀՀ կառավարության հերթական նիստը«Արվեստանոց» նախագիծը՝ ժամանակակից արվեստագետներին ներկայացնելու հարթակՄԻՊ ներկայացուցիչները միայն յոթ օր անց են հիշել, որ պետք է տեսակցեն վիրավորում ստացած զինծառայողներինDiscovery+-ը արքայադուստր Դիանայի մահվան մասին կնկարահանի նոր փաստագրական սերիալԱրցախում մարդիկ գիտակցում են ընդհանուր վտանգի գոյությունը, բայց նրանց հետ որեէ մեկը լուրջ չի աշխատում․ ԱբրահամյանԻրադրությունը շփման գծում, չնայած պահպանվող որոշակի լարվածությանը, հարաբերականորեն կայուն է եղել. Արցախի ՊՆԻնչպես են փոխվարչապետերն արձագանքում Րաֆֆի Հովհաննիսյանի ցուցակին. «Ժողովուրդ»Կիմ Չեն Ընի քույրը պատմել է եղբոր ծանր հիվանդության մասին«Հրապարակ». Նախընտրում են տեղափոխվել ՀՀ, քանի որ կարծում են՝ Փաշինյանը մի օր էլ Արցախի մյուս բնակավայրերն է հայաթափելուՀենց հիմա սալոր ուտելու 5 պատճառԵրկիրը նվաճվում է, իսկ ընդդիմությունն ԱԳՆ-ի դիմաց ցույց է անում, թե հրաժարական տվեք՝ երկիրը փրկենք (Video)Ողջ ազգը մխում ու ծխում է, որը վաղ, թե ուշ բռնկվելու է. Լեւոն Բաղդասարյան Ամեն իշխանություն իր ետևից հետք է թողնում. սա նիկոլի թողած հետքն էԿայծակը հարվածել է տիեզերքի ուղղությամբԲայդենը ՀԴԲ-ն վերածել է «քաղաքական զենքի»․ ամերիկացի սենատորԱնցկացվել են եռօրյա հրամանատարական հավաքներՍիլվիո Բեռլուսկոնին ծրագրում է առաջադրվել Սենատի ընտրություններումՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԻԻՀ նախագահի հետԹուրքիան ձեռք է բերել 4-րդ հորատիչ նավըՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸՆոր կարգավորումներ կգործեն. «Հրապարակ»Հունվարի 1-ից որքան կթանկանա ջրի սակագինը. «Վեոլիա ջուր» ընկերության դեմ մեծ թվով բողոքներ կան. «Ժողովուրդ»Ինչո՞ւ կինը եկեղեցի մտնելիս պետք է գլուխը ծածկի, իսկ տղամարդը՝ ոչՕձունում բացվեց հերոս տանկիստ Արման Աղվանյանի հիշատակին նվիրված հուշաղբյուր-հուշահամալիրըԻնչ է սպասվում ԱԺ աշնանային նստաշրջանում․ «Հրապարակ»«Ժողովուրդ». Իմանալով, որ Աղավնոյից պետք է բնակիչները հեռանան, այնտեղ ներդրումներ են արվել «Ռեալը» պատմության մեջ 5-րդ անգամ նվաճեց ՈւԵՖԱ-ի Սուպերգավաթը. Տեսանյութ Մխիթարյանի գոլը` «Սանտ Անգելոյի» դարպասը. տեսանյութՀայաստանը Ռուսաստանի ազդեցության գոտում է, իսկ Արեւմուտքը փորձում է շեղել. Տեր-ԵսայանԻնչպես օդանավակայանում դիմավորեցին փոխչեմպիոն շախմատիստներինՇատ ցավալի է, որ Լեւոնի նման մարզիկն այլեւս մեր երկիրը չի ներկայացնում. Գաբրիել ՍարգսյանՇատ կարեւորում էինք առավելագույնս նվիրվելը, փորձել անել ամենը, ինչ կարող ենք. Տեր-ՍահակյանՏղաները գերազանցեցին իրենք իրենց էլ եւ շատ մրցակիցների էլ. Սերժ ՍարգսյանՔարացավ սիրտս ցավից… Դժբախտություն և կորուստ Մենչի ընտանիքում (լուսանկար, տեսանյութ).Starnews.amՏոպը՝ կիսատաբատի համադրությամբ․ Մարինկա Խաչատրյանի ամառային լուքըԻնչպես են օդորակիչներն անդրադառնում օրգանիզմի վրա և ինչպես դրանց գործածության դեպքում խուսափել ինքնազգացողության վատթարացումիցԹրամփը հայտարարել է, թե իր տան խուզարկության ընթացքում ՀԴԲ աշխատակիցները կարող էին կեղծ ապացույցներ թողնելՇՏԱՊ. «Globbing»-ը, «Onex»-ը և Ber-Ber-ը մոլորեցրել են հասարակությանը. հարուցվել են վարույթներ (տեսանյութ).Starnews.amԱդրբեջանը նոր ու է՛լ ավելի ստոր խաղ է սկսում.Armenian infoՓիթեր Ջեքսոնը ցանկացել է դիմել հիպնոսի, որպեսզի մոռանա «Մատանիների տիրակալը» ֆիլմի աշխատանքների մասինԹուրքերն ու ադրբեջանցիները որոշել են միավորել ջանքերը՝ հասնելու Հայաստանում Մեծամորի ատոմակայանի փակմանը.Armenian info«Մի ժամանակ»․ Մարիամ Ադամյանն՝ ամուսնու հետՄուրացկանությունն այսօր Երևանում դարձել է աշխատանքային պրոցես․ Նազենի Հովհաննիսյան«Կնքահայրը» ֆիլմի ստեղծողներն ի սկզբանե չեն ցանկացել Ալ Պաչինոյին հաստատել Մայքլ Կորլեոնեի դերի համարՔաշաթաղից տարհանվում են հուշարձանները (տեսանյութ)Ժամանակ չունեմ․ Լեհաստանի վարչապետը հրաժարվել է հանդիպել Ջոնսոնի հետԻլոն Մասկը Tesla-ի 7,9 միլիոն բաժնետոմս է վաճառելԱյսօրվա կառավարիչների մասին չեմ ուզում խոսել. Սերժ Սարգսյանը շախմատի փոխչեմպիոններին է դիմավորում
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ